Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1871

y r M v ff iiii vv M l l v iii U in W om 1 lil liMiuu ii Mill l n ti i ili itin i II UMI H lu iiiii i p lil ti HM u ili MUf oji te lil 1 1 n iin Il v nl n ui ik uil m h u ciliiKii b ii Ji Ut ts 5 1 111 Mxii ii I lul Ik l nli i uti I rvul i iil liig umi icr i oiiiiiiii fu bij K iiUiiit tlijl i 1 isiiiu Uc IhIlhIJi u iiiinii i 1 ijii liiiii uiJfilO Kiuiii i i u V il Vaut l ii utüi nuiill ovu ij ijii O I 111 vooi Ul lut i Nullnig ui ini n inuillMi koliii r dir jil i itsihjki i u iU ii 1 1 1 11 UI uult ni t nL umriu tui tciiuiiiiig vubIj uil lilt lui buil f K U Tot rt iicia vHii lul W i u 11 iiiu uiili nih tir vi vanning ïini dril l cei Koek uuiilt bc nciid de hiir V iu Ks t u nut U striiiiiit ii ilcrbiüüi md wuidtii aU adui ui du TcrschiUfnde rollcpiru ter Turvniigiun au litn dic mit dtii Jiumaii ntiistjiaudo aftri dLii l t cgcnt iii lat t s i i l lun huis Ji lircr U Oubbc met II tttuiiiuii u Tüt regentes vim u t Wrts cii l luii luns nicTr Kmiap Küot nut U tti iu iicu lot u int T n bet iJtatcdühiigluiis de heer J A Bicrcnoar irnt 13 sluminni Tüt rigdit di i bilde Gobtliiii cu do bur J DrüügU trcr Fort IJ u mit V sti nutiun Tut rtgmd s du bcuK y i Umi i ii mtu Itoo i büü n CiroI10UU9 nut 12 stenuiun Tot hd vuil liot buigu lijk inn iLstuur df hci r A Houu ijii met 13 tcmiiun Tot lul der gwondlauU comiuismt de beer W vau Itemuiel met VI attmnieu Tüt curator dtr l atijiiscbe school de beer J V Uavorkiirnp üügcinnnn met 12 sti iiniuii Tot hd der toiiinusiio van lut iiiiddclbaar oiiderwijB de hepr T 1 nu1j luet 13 tiMiimeii Tot id der 1 eohüulcomm sie dii heer J A W Hooijunrdi met 13 stemiuüu Tot hd der commissie over de Stada Muzïtkschool de hctr 1 Ttrpstra iiiit 13 Btrnmit n VPordct bdiocmd tot hulpüuderwij eri8scii aan dn joügcjufvioUHcnschool nlleii mtt 13 steramen moj O Tulkeu to W iuttTSïMjk mtj y van dtr Ueck retds aldaar wcrkzaaut eveu als inrj S Winkler Tüt bulpnudeiwij er wurdL benoemd J Gi itliu te Abeuudti Woidt üuoemd tot oiuli iwij eica m bet uaaijui aan de Arroeiibcbüül K Nieuwitld de Kijk nul h tit ii T t Tot gaurder aan en uphualdir van di lUastieehNeb brug voor ceu jaar wordt benoemd 11 SluitT Tot wachter aan de Kleiwen brug word bMioinul 1 Ziudvtld Tot watbier aan du doukeit hliiis cu lqn trug urdt benoemd F Kiiiinp Tot wachter aim de lau Kattttibrug wordt benoemd W lUora Ecu waehlgtld vfin K woidl tiiejiekeiid aan i v d W uit Eiiidilijk Wüidt verlet nd mn liti U H Ur luUüriing zumlir resumtie en fxu it du vergadering nileeu MARKTBERICHTEN GOUda 21 Di i iij oiiug om i t H l de stommht fKiuw Tarwo puike ociu rlic f 12 GO h ƒ l i Kl Mindere ƒ U 7f lij l r I lor 10 il 11 M Kogf puik ƒ i ü MimU te ƒ 7 O t ƒ 8 Voor 6 2 i i e Ti Jcr t ƒ 5 2 i il 75 lliivcr kdrto ƒ 4 Ti ƒ l jD Lmi r ƒ 3 40 a 1 llcnnep niid ƒ H i 5 ii liO De veemarkt mot goeden iiiinvoer i e liaiiilelwas iets trager Vette vai koiis van 2 i a 21 hiU per half kdo lungcre vtrkens imi biggen traag tevcrkoopen Aangevoerd 35 partijen kaas f yu ïi ƒ i3 llüoibuter l io i 1 tO B u r g e r 1 IJ k 6 Stand GlBüKbN 17 Dtc rt omUri 1 karrrin in ii V H Taal l J Diiliji uudiTs A HqLiroii ui J M sua fh iiiilii Ih Uic l lilom 3 w C i jii der Kkijn 3 J 2 m l l Iiüiüiiiid 3 in 1 1 llüot 0 j 19 1 C l liikM U J iO W de Hooi 3 lu 11 vHii ili i Ztt ilin luii irr van I iii diT kiiit 33 Ciiiiinii 20 Dec 3 van TtJ Oli ilJ J 1 J 1 J ü 11 1 S3 j i jlelrouud JOIUN N lIl lNiaill FllV y S ill IM NN vau Jl rlA l 5 hti on iit 11 il M Mil V ljmï i i b liiiwiw n Goudn 20 Doioiuboi 1 71 ij J I jCtiiiH CU ttliiciiH i iif ki iniiiIJl rlhiU SUiC IWEJi C IV Hedoii ii ili nl iiHiioi lu o 111 1 1 l il llllolIIHIIIII 2 Dutoiubor 1871 M lUION S a is i lii ijl si liool n r MMI SlKMmTOK Ki roM i lcSt iul Mu ilksthdol t liiiitlti biviigt tor alj t iiu i ue kciiips ilat zij op A l KHDAli don DKI KMIiKli 1871 iiixliriJMiit al liDiuloii voor do kmdoroii wollu aan hol oiulorvvijs ia de vucalo 011 iiistriimoiiUlo Mu ijk op geuüenidu School wonschou dooi to iioinen Do inschrijving zal plaats hebben op bovengcuieklon dai don nanüdJaf s van éeu tot drie are lil iiti el ji in Lia i Voroischten voor de toelating zijn i De leeitjjd vau negen jaren voor jongens on van tien jaren voor meisjeH It Vatbaarheid voor het ondorwjjs dat zy wonsohon to ontvangen waarvan ten geuoege van don Onderwijzer moet bljjken Het aanschaffen van instrumei ten ig Toor rekening van den leerling Ouders of Voogden vrordeu indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene kinderen op deStadsMuzijkschool nieer zullen worden toegelaten voor do volgende inschrijviug welke inde maand December 1872 zal worden gehouden Namens de Commissie vau Toezigtover de Stads Muzijkachool Gomla C C KNAAP O Dec 1871 Seeretarig De ondergeteekeude berigt dat tegen het aanstaiiiido NIEUWJAAll bij hem te bekomen ijii KXTllA NETTE GESTEENDRUKTE jj Urdirs wurden kn sponliijiti imjiicacht A BillNKMAN Laiii e Tii iuleiiri ij V Wogons do ongesteldheid van den Zoor Eerw llerr L T BAKKER Deken en Pastoor alhier zullen de in het vorige nummer aangekondigde TENTOO NSTELLING der prijzen eu TllEKKLNU tot latere aaukondiging worden uitgesteld Nameni de Diuues Commissie Gouda M W M hi K Dec 1871 J L M STKENBACH Op 24 en 25 December 1871 zal in het IJZEREN BARüEVEFR van Amsterdam op Gouda vice versa IvJ X F II gevaren C eul are ei kc o iiig o VI rONTANT IKLl 011 WOENSDAd 27 DECEMBER 1871 des voormiddai s ton 10 ure aan het Machine Gebouw van do droogmaking dor Putten iu den N oorot sohon Polder onder Wnddiii nren van KKNIGE MATERIAliEN GEREEDSCilAPj KN TIMMEIÜIÜUT eene gioote PARTI I HKANDIIOUT on eenig MEUBILAIR Xiulero information ten kantore vau den Notaris MOLENAAR te Vadiliii rnr i Do ondergoteekende A A N Z E O G E R van goboiirlon overlijden en dcrgelijkon beveelt zich 0 nieuw beleefdelijk aan bij zjjii geachU Stadgonooten 1 ROND Laiigo Groououdaal 1 n 2li loiiihi Va u lONGMENSCll lokt biiiuoii G ii l i i i u Vlil lJ KAMEI mol KOST on HHWASSCIII Ml Hriovi ii RHUMATIEK Tor g uozing van de meest ingewortelde rhumatiok rhumati sche tand hals on lioofdpijti rhumatische kramp eu aandoeningen in den rug eu de zijde enz bestaat er tot nog too geen heilzamor on tevens ook geen goedkooper middel dun do krachtig werkende J BSH A TJBBIISr S üt Anti Rhuniatlsche Watten Jit tcvci t jCu oruec Labb r a zae 3makkeljjk aanwendViaar te zjjn en niet de geringste schadelijke uitwerking kunnen te weegbrongen bij lijders die te gelijk met anderekwalen bezocht zijn De uit rst goedkoopoprijs van slechts 30 Cents per Blad zal ookniemand terug behoiïven te houden ora zichaan eene proefneming te wagen wanneer menslechts zorgt zich de echte aan te Bchaffen kenbaar aan de onderteekening der blaaaweomslagen door den bereider en HoofdDépöUhouder A BREBTVELT Az te Udft en verder bij T A G VA N DETH Goida Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerd H T W BEN UIL hoGn ioc en A KAULING Alphen 3 GOUDKADE Boskoop J H KELLER We ite Wagenstraat iïotterrfam A REIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK CapeUe a d IJsael sï ooi WEO Eisr Van GOUDA naar Moordrtcht S 5 i 1 31 8 38 Nieuwerkerk J 3 1 24 4 38 8 38 Capelle O IS 9 53 1 S4 8 38 UoTTERDAM 9 1b 9 53 11 38 1 24 2 01 8 2 4 33 7 33 8 38 9 B1 Zevcnh Moerknpelle 9 56 1 4 36 8 41 Zoelerra Zegwannl 9 16 9 56 1 8 25 4 3 8 41 Voorburg 9 15 9 56 I 4 36 8 41 sGkxvenuage 9 15 9 B6 11 41 1 1 58 3 2B 4 3l 7 30 8 41 9 48 Ouilewater 7 24 9 5fi 11 32 3 05 6 36 8 41 Woerden 7 24 9 56 11 32 3 25 6 36 8 41 Itiirinelen 7 21 S 21 9 56 10 13 11 32 1 01 2 33 3 25 6 36 8 41 Utrecht 7 24 8 21 9 56 10 43 11 32 1 01 2 33 3 25 6 36 8 41 01 10 20 14 Ot 30 Amstekdam over Uarmelen 7 24 8 21 10 43 1 2 33 3 25 8 11 Utrecht 11 32 6 3Ö Naar GOUDA van Moordrecht 7 08 9 39 11 14 12 42 6 17 Nieiiwerkerk 7 11 9 31 1106 12 35 3 07 6 8 22 Capfille 6 54 9 24 10 59 12 29 3 02 6 04 KoTTEitDAM 6 45 7 55 y 15 10 15 1Ü 50 12 2 05 2 55 5 56 8 10 Zevenh Moerkapelle 6 59 9 32 11 05 3 01 6 Zoeterm Zeg anrcl 6 49 9 22 10 55 2 52 6 H 14 Voorliurg 6 36 9 10 10 41 2 40 5 51 s iuiVENUVfiE 6 30 7 50 9 05 10 10 10 35 12 2 2 35 6 4S 8 Ouilevv iler 9 30 1 01 4 11 8 16 Woeiilen 9 22 12 56 4 05 S 07 35 15 Uarmelen S 50 9 1 6 11 10 I 2 5 1 1 30 3 4 7 0 i SOI 1 20 UTltl dll H I 10 45 12 1 10 2 3 ri d i i 7 ii AMVll ItluM uvei ll uineleii s 1 0 16 30 2 20 3 I i ih h 110 l lrulilj 7 l i 11 f 6 30 miilu lil uil vau UiiiiMUj 1871 KI De BUR j aauieiding cmmiinriil 13 en ileJ 24 t r U LNVOEa Pruisische Irück a vel Hal TWi UURUW ineeut i üoJ 1861 Steal MüUie he hnime veiu Bohryviug Jaiiuofij lij volgende Art 15 schreven a 1 Juuu treden Voor 1 II J moeder ufj gezeten is i StaiUMad 1 2 II ijl durende del dit nrlikei f nmiuidi n ill 3 II li zcten wiif 1 biuiien In Voor uil ling behnq mei aan waar tiii fan wideij Alt lóJ l VaJ vader of den overkj 2 1 dt gonu i i heel i uf dj buiten s ln woont 40 V ul een Nederll een v reen lil vader ut v J Art 17 1 l e van een m ï Dl derlooi C o iiigiizcteii 30 De van b In idl ot kolonii ii Art wordeii 1 nJ Biirgemd tl dwi I 11 Hij oii i zijn vudei