Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1871

GOUDSCHE COURANT Nieuws ea Adverleslidjlad voor Göada en OiKslrekfiü Dinsdag avond wordt de COURANT niet uitgegeven Kennisgeving De BUllGEMEKSTEK van Gouda brengt naar aanleiding der ontvangen circulaires van den Heer jomtnissaris des Konings dezer provii cie van den 13 en den il Deo jl Prov lilad n 121 en H ter kennis van de belanehcbbeiiden dat de INVOlill VAN i ÜNDVEE uit Nederland in de Pruisische Liiiidr stei Aurich en ui die van Omabrück ia verboden Gouda den 22 December 1871 De Burgemeester voornotmd VAN UKUGEX IJZEMDOORN INSCHRIJVING VOÜR DE Matior ala Militie TWEEDE KENNISGEVING BUKUF 1KKS 1 E11 en V linioUMülS der gemeente Gouda se ien de wet van dcu lil Augustus ISfil ÜlmitMad li betreLkelijk de Natiimak Militie herinneren bij deze alle belatigliebbciidcn niin hunne verpügtiiig tot liet doen van aangifte ter iiiBcliryviiig voor de Nationale Mihtie lu de luaaiid Januarij IS72 en brengen ter buniier kennis de volgende bcpiiliiigen der genocinde wet Art 1 Jiiiu lijks orden voor de Militie ingeschreven alle maiuielijke iiige cteiieii die op den 1 Jnuu nj an het ja ir hun lil j iar waren iiigetridiMi Voor Ingezetaa wordt gehouden 1 Uij Wil us vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den Sasten Julij 1850 StaatMad n i4 2 Ilij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de Iaiit9t aan het in de eerste iiisncde v in dit ariikcl vermelde tijiKtip voonifga iiidc achttien niniuid ii in Kederlaud verblijf hie d i Ily van witiis ouders de luiigstleveude iii esteten whs al is ijn vuogd geen iiige eteii rails liij binnen het rijk verblijf houdt oor iiige tten woriit niel gehouden de vreemdeling behouiende lot eciieii ta t wiiiir de Nederliiiider niei aan de leipligti krijgsdienst is onderworpen ot waar ten aanzien der du ii tplit tighi id het leginsel van wi derkceriglieid is a ingenonien Alt IB Da iusehrijying geschlodt 1 Vaneen ongehuwde iu de geuieente waarde vader of is deze overleden ile nioeder uf ijn beiden overleden de üi gd winiili 2 Viui een gcliiiude en an een weduwenaar in de gemeente wa u hij woont o an hl lu die geen WOOIlI f V iu den buiten s lands wonendcn zoon van een Nederlauder die ter zake van s lands dienst in i cu vreemd land woont in cie gi mmite waar zijn vader ot vuogd hit l ial t iii NeJerlaud gewoeud heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven l De in een vreemd rijk achtergebleven zoon van een ingezeten lie geen Niderlanici 2 l e 111 i i ii viicnid rijk vcililijf I iiid ii le oiiderloo e ouii van een Mecnidclin iil is ziju voogd iligiveten De Oon nii lul Ni ili rlanilcr die ter Z ikc V 111 s liiiids ilicii l in b njks ovi i ees hc bu ittiiii of kolnnieii woont Art 1 1 Kik die volgens art h behonrl t worden iiigc clirevcii ii veipligt icli da rtor bij linrgeind ler ni W i lliundi rs a in te cv ui lii eliini ileii 1 111 1 Ill Hij ui l ir I Ml 1 I 1 i lil of i lt tlii l lllR l zijii wulc i 1 I de c üMilcileii i ijne nioiiler i zijn beiden overleden Kijn roogd tot het doen van die aaugifle verpligt De wijze waarop van het doen van de aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hij die eerst na het intreden van ijn 19de jaar doch vóór het volbrengen van ijn iOete ingezeten wordt is verpligt zieli aoedra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geven bij burgeinecbter en wethouders der Gemeente waar de insohrijving volgens art 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepalingen der 2 en S linsuedi van art Ib Zijne insohrijving geschiedt iu het register van het jaar w iartue hij volgeuB zijnen leeftijd behoort Bnigcniccster en wetliouders vooriioi md roepen dientengevolge de inucKeteiien die m Let jaar lti58 zij i geboren en overeenkomstig het voienstaande lU deZe emceiite tot aangifte vorpli t zijn op om zich op de volgende dagen en iu de dn rb j vermelde orde te doen inschrijven te weteu lie wooii ichtig zijn in de Wyken A B C 1 E K G 11 en 1 op Maandag den IBd Jannarij 1872 en die wonende in de wijken K L M N O P KI II S en T o DiiiRsdag den IC Januarij 1872 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dal het regnter uin inwlirijviug op den SI Jannirij lUs luiinnlihi b ten 4 ure loorloopig wordt gcilülMi en zij die alsdan venuimd hebben de voorsciireven nan ifte te doen ingevolge art Ib3 der wel verv illLii 111 eene boete van 2i tot 100 dat 11 der die voor de militie moet worden ingeschicicii zich bchijurl te voorzien van een extract uit het geboorte register hetwelk bij de iiangiftc moet worden medegebraat tiat diL cxlr u t a ii hen die binnen deze gemeente zijn g boren op hiiiiiie AMiirrage op het Hureau van den brrgerlijken stand yratm wil worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zijn zich ter jemecnteSeoretarie kunnen aanmelden tei einde genoemd extract inn het Geiueentcbeituur hunner geboorteplaats te doen aanvr igen en dat een ieder gehouden is te zorgen dut hij bij de inschrijving Wijk en Nummer ziiiirr woouplaati jni t kan opgeven Gouda den 23 December 1871 Uurijciueestcr en Wethouders Tooruocnid Dt Secretaris De Hurgemeoster DllüOni KKVEllFo tTÜIJN VAN Bl llöïN I JzK VDOORN K ÊN I s G E V IN af HUUGKMKEeXER en WKTHOUDKUS van Gouda brengen ter kennis van hen die zulks zoude mogen aangaan dat d de Obligatien ten la te dezer gemeente liehoorende otde bijiondere geldleeningen dd l December 1858 en dd 31 December 1859 zullen worden afgelost De houders van gezegde Obligatien vorden mitsdien opgeroepen om zich op den 30 December nanstii inde tnsscheii des voormiddags ü en 12 ure te vervoegen ten kantor van den Geinernte Oiitv niger teneinde tegen de afgifte van de Obligatien met de met ver icheneu coupons het bedrag dier Obligatien en din daarop lot 31 December 1871 verscliuldigden interest te ontvangen zullende na dien dag geen route meer orden te goed gedaiu Gouda den 22 December 1871 Hurgemee stor en Wethouders voornoemd Do Secretaris De Burgemeester DllOOCLllSVtll FoimiTJN VAX Bi il iKN IJzKXllOOltN Huilwilaiidsch Ovoiziciil it den loop der beraadhlaginj en over Je zaïik 1 iniiisni van Oilians blijkl duidelijk de onmacht tc ui laniliis an de i inbli k ailliaiis voor hit huk IV Oilcin sUn I ad lni ei n voliiiii van a ni i llii geiieii clit voor hun piinsin maar de l gi timisteii waren met de linkerzyde eenstemmig om die te verwerpen een bewijs dat de monarohaleu het moeilijk eens zullen worden over hun candidalen De Orleanisten zijn met hun houding verlegen hun orgaan het Journal de Paris zwijgt eehecl over het debat De heer de Pressensc predikaut en afgevaardigde voor Parijs heeft een voorstel ingediend om amnestie te verleene aan alle personen die wegens deelneming aan de commune gevangen zitten voor zoo ver zij niet den graad hadden van onder officier sn geen misdrijf ten hmiueu laste hebben dat onder bereik van het geraeene rechl volt De Pruisische afgevaardigden zijn nog altijd zeer gebeten op den heer von Mulder minisier van onderwijs te Berlijn Een dezer dagen genomen besluit strekke daarvan ten bewijze Een lid der linkerzijde de heer Parisius beeft iu eene brochure op meestal hatelijke en ongepaste wijze den reactionairen beer von Mnliler vergeleken met den vroegeren student von Mnib er zooals deze zich in zijne talrijke gedicttjcs vertoont en eindigt met de conclusie dat blijkbaar de heer von Mnhler niet beloofde het ia eciiig vak bijzmider ver te zullen brengen doch ongetwijfeld nog meer luoces aU dichter dan als munster geliail zou hebben Natuurlijk liet de heer von Mulder den heer Parisius wegens beleediging vervolgen De Pruisische kamer van afgevaardigden hérft nu iiiett geiistaande de bestrijding der rechterzijde het besluit genomen dat terstond de vervolgingen tegen den heer Parisius behooren gestaakt Ie worden Een correspondent uit Berlijn van de Kiiln Zeit zegt in staat te zijn om met alle zekerheid te verklaren dat het voorstel van den heer Lasker tot uitbreiding der rijks competentie voorloopig door den bondsraad nog niet in behandeling genomen zal worden Na het ongunstig rapport der commissie heelt de regeeriiig besloten om eerst in de volgende zitting van den boinlsraad welke waarschijnlijk niet voor Maart of April gehouden zal worden het voorstel aiiu den bondsiaad te onderwerpen Het is niet onwaarschijnlijk dat von Bismarck den afloop van de tegenwoordige zitting van den Beierscheu landdag afwachten wil De meerderheid iil dezer kamer is zoodanig in strijd met de zieiiswij e der regeering dal vroeg of laat daarin verandering komen moet Mocht de uationaal libeiale partij het bij even ueele ontbiiirting der kamer op de clericde partij welke bovendien versterkt wordt door de radicalen en de zuiver particularisteii wiiuifn dan bestaat er zeer veel waaischijnlijkheid ilat de oppositie van Be eren iu den bondsraad w jken zal Naar het schijnt is Pruisen buitendien vor rncraens oiu van de door Ikicren voorgetelde wet op d maclitsoverschrijding der geestelijkheid eui legeuwiclit tegen liet vour tel Lasker te maken De Kóln Zeit geeft een schets van het outwerpreglenicut voor Elzas Lotbariiigen opgemaakt door dm Duitschen bondsraad Het reglement bestaat uit 23 artikelen doch bevat mets dan een siendigiiig van den tegenwooriliien voorloopigeu t stand Niets wordt er in bepaild omtient de toekon sfga vertegenwoordiging van het Inndsolinp in het Duitscha parli ineiit Men her niurt zich dat keizer Wilhelm den p ius bij eigenhandig schrijven kennis heelt gegeven vnn de visligiiiK dis Duitschen rijks Do pnus heeft hierop mei een hartelijke gelnkuensching geantwoord die 1111 iloor de Nord Deutsche Zeit wordt iiiedrgoddld He Heilige Vader heeft met een levendig genoegen de k iinihgeving van die gebeurtenis ontvangen die nit alleen den voorspoed van Duitsohlaiiil maar van geheel Euiopa zal bevorderen Da paus vei ekert den ke er van zijil gezindheid om hem in iedere omstandigheid vnn nat te zijn Het ministciieelo blad voegt er natiiiirlijk een aanbeveliii aan de elcriciilen bij om do oorden van den pans aandachtig te oveiwegini en te behartigen Ten op ichte van de vrijsprekiiigeii der inoordenaiirs van Duilsche süldnten in Frankrijk zegt de liijkikaiibclicr 111 zijne nota aim gMi f Ariuiii het voii einle In Cial van wi giiin tol n lnvering uilen IJ in t vervuliluor t wijvoeieii van l lillisühtl