Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1871

ij elaiir of ill ilüor nog lren i r niaiilreftelen 7 ü noodij niiP elven reebt ver lialfen Met g ebeurde te Melun en te I unjs heefi lie M7fn diit de verbiltenn in Knii krijk no óó hel li is dat wij voortnan met eiilel op de nalevinij der vredeavoorwaarden doch ook op de terkte van onze positie binnen do no bc elte depnrtenienu n zndcn te letten hebben De verkicïinfjen voor de landdagen in Oostenrijk zijn nlgeloopeu en over het geheel jjiinstij er voor de jrondwetipariij uit ev illen dan men aanViinkelijk verivachttc men berekent zelfs d it de re eeriii iii den rijksrnail nl kunnen rekenen op een meerderheid van 20 leden de oppositie schrijft ilipii voor de regcering gunstigen uitslag toe n tn de pressie die 1 1J lit l l ull l J j i I M i 1 Hit vergelijk met de l olen schijnt op den achtergrond getreden üok in Spanje ia d ior tnsschenkomst des koniims een uünisterieelc crisis ontstaan die eclit r spoedig is gccindigd met een ministerie Sagnsia ttaarin vr cl eideu leden der afgitieilen regeering z ttiiig heb ben Me c iri l t er geen langen levens dimr aa i toe wr l bet niet lu overeenstemming is met den aitriag der verkiezingen P R A N K R ÏTk liet Tarijsehe blad Lc XIX = Siècle heeft een verslag medegedeeld nu ecne vergadering die verleden weelc r 8n het ministerie van oorlog is geiiouden De minister had de verschilleude directeur van de afdeelingen aan zijn departement bijeen ieruepen om tet wetsontwerp tot reorganisiitic v ui het leger te bespreken De verjjaderiiig sprak de wenschelijklieid uit lat dit ontwerp spofdig in de ni tioimle vergaring zou worden behandeld en dat door die vergadering een bij oudere comraitsie zou worden bciioeiud om te trachten overeenstemming tot siaud te brengen tusschen de commissie tot reorganisatie rtu het leger uit de kamer en dea minister Er bestaat n I omtrent Je nieuwe leger organisatie verschil van gevoelen tusschen de regeering en de commissie uit de kamer II hoofdpunt van hel verschil is dat le commissie de gemeene absolute dienstplichtigheid verlanirt terwijl Tiuers slechtF perBoonlijke dienstpliohugheid wil invoeren voor hen die tot actieven dienst ulleu Eyu aun en e en waardoor slechts het stelsel van plaatsvervanging uf nummerverwisseliog wordt uitgesloten Thiers basec t zijn stelsel op de onderstelling dat iedere lichting ongeveer 3U0 000 geschikte manschaptwn zal opleveren eit dat doot die allen onder de wa S enen te houden het land tot te groote kosten voor en militairen dienst zou Horden ged vongen Hij wil het staande leger op J0 0 0 man bepnbn eu to h allen eenigen tijd militaire otfeningen luter medei iaken maar slechts zeker contingent aanwij en tot langeren werkelijken dienst He regeeriug heeft zich gehaast met de indiening van haar wetsontwerp terwijl de commissie uit het wetgevend lichaam waarvan de heer hasseloupIjau bot rapporteur is nog op verre na niet met haar ontwerp sehynt gereed te zijn Het eerste artikel van het wetsontwerp stelt de persoonlijke dienstplicht igheid vaat leder die niet ongeschikt is verklaard voor den dienst zal van zijn 20 tot zijn 40 jaar hetzij totaciieven dienst liet ij in de reserve kunnen worden opgeroepen I iuiitsvervanging wordt geheel afgeschait en vrijstelling van dienst in de gevallen bij de wet voorgeschreven ïal geen definitieve oulheffing ten gevolge nebben Eene Iwpnling die racht g ingn pt in de politieke organisitie van Frnnkrijk is die VKii art 5 dat zij die onder de vaandels staan geen stemrecht mogen uiioefei en billeen Fr iuscheii zullen m het leger worden opgenniLen Allen die als gesdiikt voor den dienst zijn aangewezen en geen wettige vrijstelling hebben zuilen tot uctifven dienst Tcrilieht zijn geduiende den tijd van een jaar Zij zullen bij du verseliillende korpsen worden ingelijfd of c p de militaire sclioien worden geplaatst Het aantal miliciens dat na nfloop van een jaiir van iedere lichting onder de wapenen ZJil worden gehouden en ter beschikking van den minister van oorlog zal worden gesteld al bij een decreet v m den presiilent der n publiek dat in het linlletiii des lois zal worden opgenomen worden vastgesteld Door het lotzullen ij w rdi n aangewe eii die verder tol actieven dienst geroi pen zullen worden Onder de voor Viia delijk vrijgestelden die tot een gering aantal beperkt zijn komen voor allen die tot het openbaar onderwijs belioortn geestelijk ii en zij die voor ilcii geestelijken stand uorden opgeleid ieheele vrijstelling wordt slechts verlenul ii m hen li C niet de vereisi litc lengte liebbi ii nni c enige ooiis of aan zeker aaiitd van broeder als sommige in werkilijkeii dienst ijn of gewee t ijii en dergelijke gevallen niier S ininti e v in de vnuru i irilelijk vrijgestelden uilen u liler liij liiinisuTireli lieM liikking nog l t b paalde oefeningen kiiiiuni worden iiaiigewezeii Zells zij die ij i vrijgesteld oiuiiut zij de vereisehte lengte niet hadden bereikt zulliii in tijd van oorlog tut hulpdiensi kunnen worden opgeriieneii De diensttijd wordt bepaald op jaren aetieven dienst 5 j iren in de n rste reserve i jaren iii de tweede en eindelijk S in de laatste reserve Vrijwilligers worden in tijd van vrede voor 4 jaren aangenomen en iii tijd van oorlog voor 2 jaren of voor den gelieelen duur v m den oorlog Zij die ni een jmr in dieii t te ijn gtweest en vcnler worden vrijgestel l kuniien zieli tot verderen actieven dienst gedurende 4 jnrcii verbinden en evenzou zullen ZIJ die lil de rc cive ouden kunnen over aan vrijwillig bij het a tief leger kunnen blijven Ti s e l e U r v V v i 1 5 t M j en hen die m actieven d eiist blijven zou vel als tusschen laats genoemden en reservisten is ruiling toegf t laii jungelieiUn die zekeren ivitensehappelijkeii griiad zullen hebben verkregen of op sommige inst Hingen van onderuij ais leerlingen zijii 1 01 gelaten kunnen als ijwiiligers voor een jaar dienst nemen Zij I voorzien eheel 111 eigen ordeihoud klecdiiig en uitrusiing en n na ahoop van den tijd waarvoor zij I verbonden w iren van verderen actieven dienst oiit slagen In tijd van oorlog zullen echer zoodanige engagementen voor een jaar niet worde aangenomen De eoiiiuiissie uit iet wetgevend lichaam heefi reeds beslist dat zij zich met het hoofdbeginsel van dit ontwerp niet kan vereenigeii want zij heeft artikel 1 van haar ontwerp waarin het stelsel v nn algemeene absolute dienstplichtigheid als beginsel wordt pehuldigd met algemeeiie stemmen aangenomen Toch verzekert men dat twee leden der comniisiie de gener ils Ducrot eu Chanzy zich wel met het regeeringsoiitwup zouden kunnen verernigen Thiers wiis aanvankelijk voornemens om ter bevordering van de aanneming zijner beginp leu aande nationale vergadering te verzoeken dat een andere jcommissie voor de millitare reorgani atie zou worden benoemd doch op officieuse wijze is in decomniissie door generaal Chabaiul Latoiir medegedeeld 1 d t de president der ripubl ek en de minister vanoorlog dat voornemen hadden laten v u teneindeeen purlementair conflii t te verinijdeu I Uit Ben financieel oogpunt vindt het ontwerp van Thiers wr verscheiden aanhanger maar wal be I treft de militaire waarde ook erut ige beat ijding c TP iC S S Zjls ENGELAND Het zou oiiH verwonderen zoo vele onzer lezerszich neg den naam hcriui erden van Ueorge Hudson den grooten spoorweg koning van Kngeland die eens gtvltid schier aangebedji werd door geheel Enge land en die een paar dageu geleden tls een onttroonde jsouvcrein ontlapen is 1 Iets meer ilan twintig ja ir geleden was Hudson burgemeestt r iler stad York lid au het parlement voor Sunderland en de oppiTmachtige koning der Uritsobc spoorwegen wii ns wenk eu raad iemand in st iat stelde fortuiu te maken en dn een fortuiu had dat met inillioeuen berekend werd Hij begon zijn leven als eenvuuiig winkelier in Yorkshire en de gelukkigste j iren zijn levens waren naar hij uteeds verzekerde die loen hij met de el achter de toonbank stonil Een lid van zijn familie liet hem een vrij groote som gelds na hij wierp zich in den Oceaan der zaken 111 de citv maakte gebruik van een reusachtige golf diejuisi kwam aanrollen en weldra was hij de gi ootste financier van J oiideii Sinds zijn tijd ijn de bankiers en geldmannen van Londen en andere groote geldmarkten minde orthodox geworden en vragen zij niet of een nieuwe leuning wel conform oude gewoonten en nsantien is doch vóór 184 + gevoelden de Engel5 he bankier nog een hin ering door hun leden ga ui wanneer men hen sprak van ecu spoor eg leenin Spoor wegen konden onmogelijk rendeeren was de meening d ir orthodoxie van de Londenschc beurs de ban I kicrs verwaarloosden een schoone kans die aaiigc gre en werd door mannen uit het volk wier gezond verstanden riizinnigheid niet door fimincieele tra ditie bene ld werden Toen eenvoudige winkelier uit Y orkshire ziji kapitaal 1 handen kreeg ignoreerden ciïecten make l iars en bankiers de vurige wcnschen van honderdei steden en dorpen om aansluiting aan een groot spoorwegnet en toen eenige ondernemende lieden de wija beid der beurs tot cliande niaakicn en aantoonden wat locale spoorwegei konden opbrengen oiitstoni er een verba ende reactie 111 liet geheele land Dez reiictie was de reusaclitige golf waarvan Hudson ge 1 brink niau lc om zich in de hoogte te laien voe j ren De begeerte uin fortuin ie nmken door spoorwegaandeelen te koojien dreef het volk seiner tot j ra ernij De liooge iidel van hel rijk bisscliopp 11 cii generaals winkeliers en heiliendrii rechters en bedel iars poogden aaiidielen iniiclitig te worden U at 1 T aw welter in h rankrijk deed Men rii liltf nu ii euwe cumpagnien op legde iiieune lijnen aan en over siroomde het land met irospeo tiiBsen onder lal U aiineer al lie oude aandeelen verkocht w iren wenlen nieuHe uitgegeven men schiep kupiiiial en liet geheelo volk dobbelde en speelde mede Sommige mannen die geen ruoden du lil de wereld hadden eiden clmtrijk nnneii enkele dagen of weken Tl iekei ij s Huti riuhe bullaik uit die dagen overdreef niets Twee lanilloopers bespraken met elkander de wij e waarop zij rijke aandeelhouders kunnen worden De bedelaar die de I meeste ervaring had eide men krijgt altijd aan deeleii als men maar vjor een groot a uital inschrijft I a tij i niijii naam voor jOO a mdeelen en I dan v ordt nijii insehriji mg aangeiuuien Je iHit Miurdde de andere dat zou ik ook gedaan tii bben maar waar vind ik den stuiver om mijn brief te fr iikeeren I jeorge Hudson u ikkerde de c n itionale spoorweg küoits u in en muntte geld volgens oe Engelsde u iürukking Men ag hem aan voor den man uitiis woord genoeg w is om iemand touneu te doen innen lijn poitret hiiig voor alle winkels gedich 1 ten werden hem gewijd anecdotes aangaande zijn rijkdom en zakenkennis stonden in elke courant Zijn I onuieteiijke sehaitcn en üostcische vrijgevigheid en verkwisting ekteu algeiuceue verivondering niet I alleen maar bewondiring Hij was een onopgevoede ruwe man wiens uiterlijk de type ivas van een plot seling verrijkten Britschen parvenu maar iiiettemiu ontving de hooge adel van Engeland hem met open armen Uclgravia lag op de knicin voor hem zijn of houding bestond uit pairs van bet rijk en Maj fnir stalde haar schoouste dochters uit op feesten ter zijucr eer De geestige Sydney Smith schonk hem den titel van Uailway king en de hulde elk hem anngeboden werd zoowel als zijn maolit wettigde dien naam J n revolutie had op de geldmarktplaats en Hudson viel Het voorbeeld van vele andere koningen j door den Bpoorwegkoning gevolgd hij had zijn onderdanen bedrogen eu misleid door het ei iivuudig middel te gebruiken v m interest te betalen uit kapitaal Een pauick voigdede ontdekking spoorwegaandcelen werden met dui endtallcn te kc p aangebvideu processen werden gevoerd tallooze Fngelschen werden geruïneerd en spoomegdirecteuren zocler tal tot den bedelstaf gebracht Funoh kwam lut met een groote plaat die een straaiveger voorstelde wieu k ceding nog blijken droeg van vroegere weelde en die met een lorgnet in t rechteroog op opbandige wijze mi t een be zem de svroat veegde Onder de plaat stond geschreven o Arme straatveger dames Onlangs spoorweg directeur dames De woede an het volk keerde zich voornamelijk tegen den gunsteling van den vorigen dag tegen Hudson Hij verloor lederen stuiver van zijn reusachtig fortuin of beter gezegd hij offerde dien op want hij had zijn milliooiicu besi in veiligheid knnnen brengen zoo hij met voorbedachten rade de lieden bedrogen had Evenals een andere m n wiens naam ieder lu de gedachien zal komen had Hudson zeker in dcu drang van het oogeublik verkeerde en oneerlijke middelen gebruikt om zijn plannen U doen slagen doch deze plannen zelven konden den toets best door staaa waren zorgvuldig overwogen en met kunde uitgevoerd Gelijk de Daily News aan wien wij vele dezer bij onderlieden ontlcencn terecht opmerkt verdiende Hudson noch de ambidding noch de vervolging die hem ten ileol viel Arm en door schier ieder verlaten en ontweken sleet hij vele jaren op het vasteland doch vóór het einde van zijn leven kwam er ecu einde aan de woede tegen hem Zijn ballingschap nam een einde en het Noorden van Engeland waar de ondernemingen door Hudson op het touw gezet groote welvaart verspreid hadden bracht een kapitaal bijeen dat ann den ouden spoorwegkoning een jn irlijkscU inkomen van SOOÜ fr verzekerde Een groot aantal zijner oude vrienden schaarde zich weder rondom hem de aristocratische C arltoncliib opeiid zich op nieuw voor hem en zijn dood wordt do r velen diep betreurd ant hij had een edele inborst hij deelde zijn Inatsten penning met vrienden en hulpbehoevenden en had zooals een ieder iji l ende een hart van goud OOSTENRIJK De clcr cale moord op den bnrgumeesler van Stainz in Oostenrijk gepleegd wordt door de dagbladen druk besprokin lier blijkt dat de moordenaar genaamd Jo epli l nelies geliaiideld heeft met voorbedachten rade en langdurig overleg Daag voor den moord beg if hij zich i aar den reeliter van inrtructic en