Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1871

l 1 word door Iludaon dn m iMia iirii op lej dc nieuwe liet land met prospec HIJ il ll I en VOl aii V d d de f üi alide oude aandeeleii 1 i u e uitgegi von luei 1 volk dobbelde on in n die geen ruodeu ifi lull seliatrijk binnen lil ly s Sati risck ballade ut Tivee laiidloopers waarop zij rijke De bedelaar die de il tnji t altiid rooi aantal msehnjft r jOU a indeelen i it t iiomen t zou ik ook gedaan in stuiver om mijn 3 nationale spoorwegVülgpiiB de Engelse ie 111 i n voor den man pin iiuinnd tonnen te doen I oor I alle winkels gedioliiiec lütes aauganndc zijn idei in elke courant Zija L teilcbc vrijgevigheid en ueeni verwondering niet lij tas een onopgevoede lie t ipi4 was van een piotpar nu maar niettemin K igeland hem met open io iiiieën voor hem zijn ra T n net rijk en Mavfair iter uit i i feesten ter Py Int t Smith sclionk hem I 1 1 de hulde elke hem ila eijn macht wettigde Ie geUmarkt plaats en lludan ele aiiiUre koningen t l lig eVolgd hij had ijii n sle tl loor Int ecnvuudig terBt te belalen uit kaede intdekking spoorwpgii eud tallen te koop aangeBvoer talloor Engelschen Ipioril gdirecteureu zonder ht 11 fi roote plaat die een c is eeding nog blijken en idie met een lorgnet In ligi wijze met een bezem B f iaat stond geschreven OUanga spoorweg direo kee de zich voornamelijk dm vorigen dag tegen Itnive van zijn reusachtig I ij fferde dien op want b t in veiligheid knnnen riedi3hlen rade de lieden I anlere man wiens naam om ai had Hudson eker iiibl k verkeerde en oneerzij 1 plannen te doen slaelvin konden den toets ft vuli ig overwogen en met de Daily News aan vvien ïden anlleenen terecht opnoc de ambidiiing noch I d cl viel Arm en door ontiveken sleet hij vele loc vóór het einde van lud aan de woede tegen t a ei einde en het Nuorr de ouderin mingen door t igroote welvaart verin kaïitnnl bijeen dat aan em jaarlijkseli inkomen El u groot aantal zijner i li Veder rondom hem de ib pende zich op nieuw i ord door velen diep belli ed le inborst hij deelde vriiailen en hulpbehoeveu1 ieier erkende een hart N R IJ K ii ii bnrgeinecsti r van Stiiinz dt diior de dagliiadeii druk I d nioorde aar genaamd In ft met vuorbiilaelitcn linags voor den moord rr itrr van iiii lruelie en Midisiiijd h iil met den bifi ld was icli ai t hem te verzoenen wanneer deze beloofde een beier Chrisleii te worden De rechter maakte hem opmerkzaam op het slechte van zijn gedrag en liet veikinile vau ziju haat tegen een man oo algemeen r ht als de burgemeester l uehes verrtijderde irh ni mompelde wanneer de rechtbank mij niet Inipl bij de verzoening dan zul ik mij zelf el helpen In den morgen van den moorddag legde l uehes een langdiirigeii biecht af en ontving net avondmaal Sommigen houden den moordeiiaur voorkrankunnig de meeste burgers van Stainz jpreken dit echter tegen en men kan daarbij wijzen op het overleg door denmoordenaar gebezigd De dokter van Stainz verklaart J t l uo nie nnkzim ig maar i i t OTcrdryving lijdt De quaesiie is moeilijk uit te maken bij weinige omwikkelde personen kan trouwe bijwoning van de prediking van zekere pasiuors licht aonleiding geven tot daden als die van l nehes die met volle overtuiging worden bedreven maar in het gewone leven moeilijk anders kunnen worden besteinpciil dun met den na im van gods lienstigen waanzin In hoever de Kooinsehe geestelijkheid in de zaak betrokken is zal moeilijk kunnen worden uitgemiuikt zeker is dat zij te Stainz de akemeeiie verODtwaurdiging heeft opgewekt door 3Ê Katholieke casino op den avond van den moord Ie laten doorgaan Zelfs de goed Roomschen te Stain ook de vermoorde was Üoomsch schoon niet rechtzinnig oordeelen dat feestviering na zulk een dag voor t minst kwetsend is voor het gevoel jOfHA 23 Df ckmber Naar wij vernemen is ann den heer H J Steenbergen 1 Luit bij de Weerbaarheid alhier uU zoodanig op zijn vetzoek omslag verleend Voons is bij de e erba irheid benoemd tot l Luit den heer i 11 u de Lange thans 2 Luit en benoemd tot 2 Luit den heer 11 v de Velde alhier Wij vernemen va i goederhand dat Z K H de Prins van Orai je liet beseherniheersehap heeft aanvaard over de behutterij Seherpsehuiieis Vereenigiiig gevormd uii de Seluitttrij alhier en haar de vergunning verleend tot het voeren van den naam Willem l rins vau Oranje De Burgemeester aan wieu volgens besluit der Algem Ver ideriiig het eerelidmaaischap werd aangeboden heeft die beuoeming aaiigeiiumen Thans telt die vereenigiiig 3 t leden aaroiiiler 7 officiers Het bestuur bestaat uit Kapitein A NorVer kommandant en president 1 Luitenant C C II Prince viee president Sergeant Majoor M Woerlee penuinguiecster Sergeant C üroeiiendaal en 2 Luit J M Noothoven van üoor secretaris Op de voordracht tot benoeming van een hulponderwijzer i klasse bij de Burgerschool voor meer uitgebreid lager onderwijs te s iravenhage staat 0 a K Visser hnlponder ij er te louda Ponilcrdagavond had de opvoering plaats van het tooneelspcl Vrienden vnn ons door het Kotttrd touneelgezelsehnp onder direi tie van de hh Het pel der aeteurs was over t algemeen goed De hh Albregt Moor en v Ziiyleii voldedi n ons zeer Mevr ten Hagen was miidir overdreven dan gewoonlijk en wat Mevr Ciil Si eps Ijitrell zy kon ons inel eyenmin als ooit behagen Haar tem en hare manier vun zich te bewegen heelt niet iels dat het publiek voor haar iniieeint Het iiiistukje Twee Dnoveii was vrij aardig Nastukjes zijii nu eenmaal oi gevuld uut llauwileileii np nmar met het o van de lih Alb het lULstukje niet lie nitininiteiiile Als n bewijs van den giiiisligen slaat derspaarbank van het ilfpii ti im iil der 1 l v t A te Boskoop di iit dat eiKninissarissen der bank besloten hebben met p Januari aaiist 10 pCt rente aan de deelhebbers uit te betalen De handel in boome i en planten was in het gepasseerde Uiljaar zeer levendig de ver eiidiiig naar het buitenland neemt met ieder jaar toe Het seizoen voor de verzending evenwel wus door de telkens iMi iii end iriit eer oiignn ïtig N iet minder was het dit voor onderscheiden planten in den eht 7 op 8 November ielukkig dut eene dikke laag sneeuw veel voor totaal verlies heeft bewaard en eene temperatuur van C Fahrenheit zelden voorkomt Bij gelegenheid aa eene openbare les werd door de afdeeling van het schoolverbond te Boskoop leiic prijsnitdeeling gehouden aan die Iferlingeii der openbare school welke zieh door vlijtig schoolbe oek ouderseheideu liadd n Zij die geen aaii priiiik op belooning konden maken ontvingen tot aanmoediging een boekje uit de pas verschenen serie De Kleine Kindervriend Men schrijft ons uit Woerden dd 19 December Heden werd alhier het eerste concert gegeven van de Mnzickvereen ging Crescendo onder directie van een der leden wij brengen dat lid voor zijne goede leiding onze hartelijke dank daar alle nummers zoo werden uitgevoerd dat ij de verwachting overtrollen Wij b eiigen tevens hvdde aan den jeugdigen dilletanl den heer Uoll uit iouda die ons door zijn flink pianospel wa irlijk verruki heel t liet concert werd besloten met een bal onder directie vau den balletmcester iorissen van iouila die aan het aangeiiaine van dien avond ruimschoots het zijne heeft bijgedragen daar hij ii Jch kosten noch moeiten heeft gesp aid om den avond zoo bij oiidcr genorgelijk en ordelijk te doen eindigen terwijl het bestuur door ZF d nog snngenaam werd verrast door de lanbieding van een gedicht Hulde naii Crescendo het freeii door het geheele gezelselinp weid ge ongen Wij brengen deu heer Jorris en dan ook oir e welverdiende lof en hoptu dut de inhoud van het gedielu moge bewa irheid worden en wij nog vele geuoegelijke avonden iu Crescendo s Muziekvereenigiiig mogen doorbrengen De van W oerdeii op Amsterdam varende scliroefstooinboot Stad roerden heelt Maandag tussehen de joudscho sluis en Uithoorn een vaartuig met suiker geladen in deu grond geboord Naar men verneemt zou het ongeluk ontslaan iju doordien beide met volle kracht een zeer scherpe bocht omvoeren Verlies Vnn mensolienlevens is echter niet te betreuren daar de pvarenden van het ed chip door den gezagvoerder der boot werden opgenomen Meldden wy ia ons vorig nummer met genoegen te hel ben gezien dut de pastoor te Brielle lid was dei feebieommissie aldaar thans leien wij in de A Jlott C t dit gemelde heer nadut hij van eeu reisje men e t naar llnarlem teruggekeerd was aan den voorzitlcr der feestcommissie bericht heeft 1 1 1 hij eieli genood aakt zag zijn ontslag te iieuien als lid dier commissie Bij besluit van ÏO December 1871 n 2S heeft Zijne Majesteit goedgevonden met ingang van i i Deeeuiber aanstaande 1 aan den geueraal majoor A Engclvuart op zijn verzoek een eervol ontslag te verleenen uit zijne betrekking van minister van oorlog met dankzegging voor de door hem den lande bewe eu diensten 2 het beheer van het dejjartement van oorlog ad interim op te drngen nau den heer L ü Brocx minister van marine Staten Generaal Twikuf Kameb zitting van 21 December Aan de orde is de voort etling der beraadslagingen over het wetsontwerp tot inkoop en amortimtie van Tentegevende nationale ichtdd De heer Mirandolle beireurt de spoedige behandeling der amortisaüewet omdat de min nu niet in staat is de gevrnagde inlichtingen ie geven l e wet dient tot rentebesparing door amortisatie van gelden uit kasgeld of uit batige sloten de kenze van deze beide middelen is door de regeering nog niel gedaan wat wil de regcering is de vraag der sprekers Vervolgens spreekt de heer v Houten die even als de hh Van de l utte s lacob en Bredius nn hem krnchiig zijn stem verheft tegen het wetsontwerp De heer V Houten stelde elfs een mrtie voor om te doen licBli seti dat de beschikbare middelen eerder behoorden te worden aangeHcml ltd verejfening de tekorten en tot voorkoming am het ontstaan nm r iil i iidc viinld thn ht aibinp n mnnrtiinlie ran oiiii inrdertjare triiidd Op aanraden vnn den heer VoorlliinJMii irek hij echter ijne motie weder in Nadat de hei r iratama zich verklaard had vüur het wet ontwerp nam de min v Kin het woord Hij veriionderde zieh dat men klaagde over de weinige inliehtingen door hem gegeven Nooit zijn door en minister zooveel inlichtingen gegeven iiaii de kamer ah dour heul lie aanleiding tot het wituiit verp li t eeiivDudig aan de veel te groote rniinte an kiis en die steeds is toegenomen gelijk ministir door eijfirs tracht aan te toonen Voorts zegt de min d it men strijd heeft meenen te ontdekken tu clieii dit wetsontwerp eu de uitgetiO i tu bun vooi iiitk tbl j aeii De iiiiii kan dit nut ii zicn Er wordt niet geamorti ei nl uut i diilai d eli maar met Indisch geld De s li it iibiijc tu dieiu n tot aanvulling der uitgaven voor fle spoorwc f ii Waaroni de wet niet eerder is vo rgedra iMi Uit eirbicd voor de kamer en uit liuufde der omstandigheden Nu is dl 1 V Kul aan t woord ook hij verwondert zicli ovi r lie gi vr a igdc ophelderingen Hij tracht eeaige iinichtnigea te geven Hij doet uitkomen dat de soinineii ter amortisatie voorgedragen bij de bank in klinkende niniit voorhanden zijn en dat de oorsprong kan worih n getraceerd Ten slottte verklaart hij dat de K geering het recht heeft geen gebruik te maken v ii het aangenomen wetsontwerp wanneer de omstuiidigheilen moehtcn veranderen Vervolgens zegt de lir Knppeijne een min V fin te wenschen die een staatsman is en die ziüh niet laai vern iiiden door eenige ruimte vau kas Spreker z d tegen de e wet steunen en zijn stem zal de beteekenis hebben van iicn votum van Kantrouwen ia iet lieleid van den min van Vin De min v tin tracht z oh te verdedigen en de miu v kol beantwoordt nog eenige opmerkingen Art 1 wordt goedgekeurd Art 2 instemming gebr ieht wordt inet H tegen 2 t steraineu aangenomen De heer v lli uteii telt vervolgens een nieuw art i voor t geen verirorpen wordt en eindelijk is het gehcclo wetsontwerp uangniomen met 40 tegen 25 sieminen Daarna guut de kamer tot nadere bycenroepli g uiteen Burgemeester en Wethouders van s Hage hebben ingtdiend een voorstel strekkende om over te gaan tot ilen bouw eener nieuwe hoogere burgerschool met l j irigeu cursus voor 200 leerlingen ingericht De tegenwoordige burgerschool zal alsdan veranderd worden in een inrichting van i jarigen cursus De medewerking lan het Schoolverbond is door de hoofddirectie vaii het iloofstoramen iiistituut te Groningen ingeroepen om overal niet hoorende kinderen die van omU rwijs verstoken blijven op te sporen en hunne opzendiiig nnar een def bestaande doofalonuneu inrichtiugen te bevorderen Dat de oogst van de oudersoheidene granen enhaudelsgewassen in Nederland iu 1870 tegenoverde uitkomsten der vorige jaren niet ongunstig wa kan worden afgeleid uit de naar de gemiddelde marktprijzen gesi hatte waarde daarvan Over de vijfjaren 1866 1870 luch wordt naar dien maatstaf de gemiddelde waarde berekend op 187 499 000 over Je tienjaren ISlil IS70 op 174 175 000 Over 1871 nu wordt die waarde geschat op ƒ 190 447 000 II Til T ii iT ÏT i TI Laatste Berichten Sandringham 22 Dec I2 mr Pe Prin van Wallis heeft een minder rustigen nacht gepasseerd maar over het geheel is de positie dezelfde als gisteren Woenen 22 Deo Onieiecl is bekeud gemaakt de benoeming van l rins Kar l Anerspcrg tot president en de graven Wrebna en Eunfkirchen tot vieepresiilenten vau het heercnhnis GrafMorit z Kaiserfeldt en zeven rnderen zijn voor leveiulang tot leden van het huis benoemd Parijs 2 2 Dec Men verzekert dat de heer Thiers zal sjireken tegen de inkomtten beUsting Da vereeiiiuing der rechterzijde heeft besloten ook die belasting te bestrijden maar die op de roerende goederen te veriledigen Het bericht asiifinnnde de reis van den heer Thiers naar Lyou wordt tegengesproken De hertog van Aumale heeft verklaard te zullen stemmen voor de verplaatsing der regeering en nationale vergadering naar Parijs naar dal hij niet zal trachten op zijne voorst ders invloed uit te oefenen Het gonveiiiement maakt een ontwerp kieswet gereed Men vcizclcrt dat duaiin is opgenomen eene gedeeltelijke vciiiieniving der iiiitiunnle vergadering I I