Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1871

DIMiSDAi den 2fi hKCi ItKH aaiislaando l KersUIa zal iicl Hiimui van don Kiirprlijlicn Sland i M M nd zijn van des voorniiddauis 10 tot des namiddags 1 Ire Burgerlijke Stand GkUOKk N 211 lic Joliiiiin Kiit ililirh ouders J F luilmbirker eti 1 Kr teJ rs Juliniinn ouders van Veer 00 J vati KiucliM 21 J icubiia Michac oiideis O Qn Gogh € 1 J lU Wildü Juhaona rioteiiivlla uudns V Jdigeu en M Staileinan O t N i Opr J hrciii wfd r Kürver 76 j 22 J ari WiUi t n 1 j 5 in 11 U van lijc 7 ni Ij J fgveld 3 M 23 li va dir lli ij 8 in ADVERTEMTÏEM Den 20 dezer stierf na een kortstondigdoch smartelijk lijden mijn geliefde EchtgenootoHENDKIKA van m n ZWALM diep betreurddoor mij eu verdere familiebetrekkingen D VAN DKii KIN r Sociëteit Ons enoegen C O N C E 11 ï te geven door het MuziekgezolscLiii E3 XJ P H O HST I A onder directie van den lieer P BROEK te s lla jf op Dingsdag 26 Docember e k Na aHoop IB A E J onder directie van deu lieer P IIOZESTIIATEN of 11 F GOltlSöEN Fmtrée vuor Ileeren Leden VKIJ Dames of Kinderen van Leden 25 Ct per persoon Introductie v vreemdelingen lit Ct per persoon Aanvang ten zeven ure H He rooken in de zual is uitdrukkelijk verboden Namens oe DiiibciiH Gouda Dj Secretaris 19 Dec 187 L T ÜOE DE WA AG EN NB Ileeren worden niet dun op vertoon van hun bewijs vau Lidmaatschap toegelaten lERMUl CONCERf Wegens ongesteldheid van deu lieer KIIANZ tot nadere aankondiging UlTOErfTELü De toegangkaarten blijven geldig Lor 11 Tl VOLl Spoorsiraiit te Gouda Op ZONDAG deu 2 i eu I 1N tSI AG den 26 DECEMBER 1871 beide dagou des morgens ten l ure uit te voeren door Fraiiselic DuitMlie en llollaiiiUolii Artisteii bestuaiuli ui loiiiicke heèiies eic te Entree 15 Cts iii vertcfniig On di zeliUe dagen des avonds ten 7 ure Soiree Musicale I £ k lis Eiilri e 25 Cents in vertc ering BESSKNWIJiN erkriigliiiur bij de V ed A aü der KLiaX Sz Botfiiuarkf tu ÜOUüA ES 71 111 bij gele r Mlu id van het KEKSTl EEST steeds verkriigbaur by de Wed A van der K AA Sz IJoterinnrkt te louda Siroop van Punsch IV 1 de Flesch h F H TtR BEEK Hoogstraat Aehter de Vi ebmarkt wijk 1 N 112 heeit de eer zich bij vernieuwing aan te bevelen tot mi rondzeggen van GEBOORTE en DOÜDBERICHTEN alsmede tot het rondbrengen van HUWELIJKS of andere BRIEVEN REKENINGEN en alles wat tot loopende werkzaamheden behoort belovende eene spoedige en accurate uitvoering der aan hem op te dragen orders Westhaven Wijk B n 142 Heeft de eer zich bij vernieuwing aan te bevelen tot het AANZEGGEN van Geboorte eu Overlijden Berichten alsmede het rondbrenge i van Rekeningen Billetten en alle verdere loopende werkzaamheden die men aan hem zal willen opdragen belovende eene spoedige en accurate uitvoering Cieachle lii czclenen Gij zijt allen bek üd met den slag die m jzoo onverwachts heeft getroffen Ik verzoekals achtergelatene Weduwe van GERRIT JU E een ieder die iets aan hem verschuldigd is ofvan hem onder zijne berusting heeft in deeerstvolgende week daarvan kenn s te gevenof te voldoen ten nJ neu huize op den Raam wijk O u 50 0 VAN DER KLEUN Wed G JUE Mevrouw IIÜEFIlAMEll verlangt tegen 1 FEBRUARI aunst eene BEKWAME DIEISrSTBOIDE Adres m jiersoon Alscliatfings Vergadering Woensdag 27 December 1871 s avonds 7 j uur l ocaal ileil dt s olks TOEGANG VRIJ De ondergeteekende heeft de eer zich beleefdelijk iwu te bevelen tot het WAbSCilEN en blUUJKEN van alle Goederen naar verkiezing al de wasch nat of drong te huis bezorgd worden tegeu billijke vergoeding J DE BRUINMui Dttt Raam wijk O n 301 KüüF EEN PAVILJOE SClllJIT ladende circa 11 LAST Te bevragen onder letter ö bij de Boekhandelaars J V N BENTLM 6i ZOON te Goudu KOOLASCH tot IIOOüING is op zeer vnordeelige voorwaarden zoolang de vnorniiul strekt te verknjgi ii lüiii bet Asclilidli Ic niiiilti Nailfie mrormalirii bii I ni WERK uhliiur GEBRUIKS AAINWUZING m liet JoiusN Hou si ME Malz Mout Extract Ge ondlieid sBier wordt bijMaagkwalen gebrek aan Eetlust algemeene Ligcliaamszwakte 3maal dagel Jksch gebruikt en wel één wijnglas s voorniiddags bij het middagmaal tweeen s avonds wederom één wijnglas Bijbardnekkitft n verouderden hoest borstkwalen eu moeilijke ademnaling wordt I iet MOUTEXTRAGT eerst lOminu 9 ten lang gekookt dan afgeschuimd en j s morgens en s avonds zeei warm 1 jiv 2 wijnglazen gebruikt 5 Prijzen 1 flesch 45 Ct 6 flesschen f f 2 20 13 fles clien 4 40 de flesschen worden ü 5 Ct berekend en tegen dien U prijs steeds teruggenomen jjj JOHANN HOFF scH Centraal Dépót Bloemmarkt bij de Stilsteeg te AmsUr f dam fix verder te Govda bjj J C v J VREUMINGEN te Hoerrfen bij Henri J VAN DEN BERG rjyc 10 ü p IL LUST der getrokken prijs nommers van de Loterji der St Josephskerk te Gouda 57 580 1105 1152 1779 2351 2535 2880 02 007 1115 1454 181G 2352 2536 2881 67 008 1116 1458 1826 2353 2537 2884 60 620 1117 1459 1845 23 56 2539 2885 77 632 1129 1464 1859 2360 2541 2886 81 1 35 1140 1474 1861 2301 2553 2887 83 065 1144 1477 1894 2365 2556 2889 86 686 1145 1478 1909 2369 2557 2890 89 702 1147 1488 1911 2370 2568 2894 107 712 1148 1497 1934 2371 2569 2897 1503 1510 1512 1516 1519 1521 1 529 1 557 1561 1567 1570 1573 1605 1609 1610 1611 1613 1619 1025 1028 1630 1 534 1037 1038 1640 1641 1044 1060 1070 1078 1083 1705 1708 1714 1739 1741 17 59 1762 1703 1765 1149 1150 1175 1183 1193 1194 1200 1207 1213 1220 1231 1235 12 36 1238 1239 1240 1244 12 53 1274 1278 1307 1315 1330 1337 1343 1347 1348 1352 1361 1379 1391 1394 1395 1401 1407 1413 1422 1434 1416 1451 1940 2373 1948 2375 1908 2377 1972 2378 1990 2379 2005 2384 2387 2395 2025 2397 2049 2398 2572 2578 2579 2583 2593 2605 2620 2630 2631 2632 2901 2903 2904 2905 2908 2910 2911 2916 2919 2925 721 725 117 770 126 792 139 7 JO 142 802 163 820 178 821187 826203 829 2069 2114 2132 2136 2140 2142 2144 2151 2153 2101 2103 2170 2196 2202 2209 2234 2239 2241 2256 2266 2274 2300 2311 2326 2328 2332 2333 2343 2344 2350 2401 2403 2405 2406 2407 2410 2413 2415 2417 2418 2423 2424 2426 2427 2428 2430 2432 2430 2437 2440 2444 2445 2446 2447 2448 2455 2456 2172 2473 2489 2942 2944 2948 3000 3021 2041 30012643 30912645 31212672 31302676 3162 206 84S 213 47 226 848 232 850 235 852 237 855 213 898 249 902 256 915 209 923 2684 2685 2687 2689 2696 2713 2722 2725 2727 2734 2736 2755 2759 2785 2786 2800 2867 2868 2871 2878 3169 3173 3182 3205 3215 3241 3254 3267 3269 3296 3331 3381 3 83 3393 3396 3439 3507 3698 3762 3765 275 936 287 944 296 946 300 948 332 953 330 960 338 970 356 977 363 979 411 1013 420 1019 450 1042 461 1044 405 1058 490 1061 509 1003 520 1071 530 502 1082 1089 566 1101 De goederen franco aanvragen Emb allage voor rekening viin den ontvanger Namens de Dames Vereeniging P VAN LEEUWEN E SOOS liuiiila Diulv Viiu A Uiiiikiituu