Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1871

Mt s 1871 Vrljilag 2 Decwüber N 1146 GOUDSCHE COURANT mm m AdverlEruielilad vuor GouJa ën Oirisireku tl liVG I Mnlz lout fit r worït bij i 1 Kctluifc al ft iiiiail da i l fcii w niklas I 1 wiJMglis Hij li ii liocst Dorst t iiilialiiig tvordt i i i st 10 iiinul itf eschuiuJen J tl zi er wirm 1 t G flesschen L4it i eflesBchen tl den tege idien 3j 1 t u ontraal Oépót f steeg te A nster J bjj J C V M irf 7ibij lENBi IJl his uoinmirs yau de te iou l 535 536 537 ri39 54i 5r 3 l550 JI557 SB68 £ 669 572 678 1579 158 115 J a 05 620 630 i63I £ 632 2635 2636 2B37 2639 2640 2B41 2313 2315 2572 257G 2384 2 85 2S87 2389 2390 2 13 2r22 2r2r 2 27 2 f34 2r36 2 55 2rr 9 2r85 2 f80 2J00 2J 7 2iii8 2i71 2 78 hub 2880 2881 2884 2885 2886 2887 2889 2890 2894 2897 2901 2903 2904 2905 2908 2910 2911 2916 2919 2925 2942 2944 2948 3000 3021 3001 3091 3121 3130 3102 3109 3173 3182 3205 3215 3241 3254 3267 3269 3296 3331 3381 3383 3393 3396 3439 3507 3698 3762 3705 illagu T1 2 f51 2 52 lm 2 r 3 i 2 6 2 U 0 K 1 2 Hil i 2 i 2369 1 2370 K i 2371 2373 2375 s 2377 2 2378 Il 2379 2384 2 2 7 1 l 3it5 l y 397 O 2398 iet 2401 U 2403 2 2105 i 24o3 2407 12 2U0 4 I 2113 i 2nr 2417 l 2418 2423 2424 2120 2127 2128 2130 2132 2130 1 2110 I 2411 lOii 244 244 i 2117 I I 128 2418 2iri 2iriii 2172 2173 21 iij i I BUITENLAND BullenliiiKlsch OvcnltlU De Fransohe Nationale Vergadering heeft zich de laatste dagen bezig geho den met de belasting op de inkomsten en waarschijnlijk zal de discnssie daarorer nog wel de geheele week duren De hrer Lronoe de Lavergne heeft als rapporteur van de commissie gezegd dat de commissie het met de regeering niet eens is kunnen worden en dat zij die belasting blijft beschouwen als een dringende noodzakelijkheid Hij wijst vooral op Kngeland hoe de belasting daar uitstekend werkt en de vraag is nu hoe haar het best overeenkomstig de geaardheid des lands in Frankrijk toe te passen N dat hij zijn uitvoerig r ipport had niecgcdeeld werd de belast ng door verschillende spn kers bestreden Uit de discussie was op te merkeu dat de vergaderino zeer verdeeld was en lat wA minder over de zaak zelf dan wel over ue wijM van tuepassmg I e president de heer Thiers heeft naar al zijn verinogen do belasting bc streden doch zonder nieuwe argumenten te berde te brengen De Frauaohe dagbladen handelen nog aleeds druk over de prinsen van Orleans In een der vele Fransohe locaalblad letst men een manifesl onderteekeud door den hertog van Aumale en den prins van Joiniille waarbij deze heeren hun gehechtheid betuigen aan de Ueculiliek Zulk een siuk kou niet echt zijn meenden velen terstond en dat b eek ook sp iedig twas een in iiiifest ciit de dagen van 4S en toen droeg het de onderteekeiiing van Louia Napoleon Itouap irte Een ander l ranseh blad bevat een afgeluisterd gesprek d il gehouden is op Chislehurst en waarin ue oude keizer den hertug van Aumale aanwijst als den eenigsten Orleans die in staat is door een linken staatsgreep de zaken weer op orde te brengen Den 7 Januari moei een nieuw lid voor de Nationale Vergadering worden geko en Onder de ve e personen die daarvoor in aanmerking komen behooreii MueMalnn en Hourbaki van tndieale zijde worden genoemd Nadaud en Victor Hi go De Duitschc Boiiilsriiul heeft goedgekeurd het wetsontwerp betiellVnde de uitgaven Vi ur de administratie in Elzas l otliaringen voor 1872 Hiniien kort waeht men de benoeming van eenige hoogere ambtenaren aldaar Tot preftet van 8tia its iurg is volgens de Krem cit aangewezen voii Fnisthansen vroeger regeeringspresident te Trier De Knliiolieke hoogleeraar Dóllinger die in weerwil van den ban waarin de nartsbissoliop van Mnnchen hein gedaan heelt reetur geviorden is van deuniversiteit te De tweede kamir van Denemnrken heeft zieli in de laatste dagen met de militaire qiiaistie hiviggehouden Omdat Denemarken geen einifliet mit niidere mogendheden heeft te waehten wciisihte men over h t algemeen eenaan ienliike vermiiid r ng viin de hegroütiiig van oorlog gewoon erediet aan voor de ve tiiigw erken om Kopeiihagen t wc J 5 De minister van oorlog vroeg een buit ii aan voor de v Ik eclitir zeer weid uiiniiidi rd EN GELAND De in Birmingham gevestigde en door het gansohe land zich uitbreidende League of sehoolverboud zoekt te bewerken dat de wetgeving op het openbaar onderwijs in den geest der radicale liberalen en der non conformisteu worde toegepast of gewijzigd dat is dal het onderwijs geheel aau deu invloed der kerkgenootschappen onttrokken en van kerkelijke elementen ontdaan worde Daarentegen is een in Manohester gevestigd genootschup de national Education Union die in vele andere plaatsen takken heeft werkzaam om de invoering vau een onkerkgenootsohappelijk louter wereldlijk onderwys tegen te houden Dit genootsoliap heelt verleden Woensdag zijne jaarlijkschc algemcene vergadering de tweede sedert zijne oprichting in Manchester gehouden In die vergadering werd door een der sprekers lord Colchester gezegd dat het genootschap meer begeerde dan vrijheid om in particuliere scholen het onderwijs naai zijne beginselen in te richten dat het buitendien voor liet op die wij e ingerichte onderwijs subsidien van het rijk verlangde Dat enkel het andere stelsel dat is liet onkerkgenoutsehappelijk het wereldlijk onderwijs aanspraak op ondeibteuning uit de schatkist zou hebben kon hij niet toegeven Dat de voorstanders van het laat tjieni jlde beiiiiisel in gemoede bezwaar hadJen tegen het b dragen van geld ter bekostiging van kerkgenootscliaiipelijk sclioolonderwijs was m de oogeu van lord t oicbejiter geene afdoende tegenwerping iniuiers het regetren zou schier eene onmogelijkheid worden indien aan zoodanig tegenwerpingen een beslissend gewicht wisrd toegekend er was toch bijna gien post op de begrooting der staatsuitgiiven waartegen niet bij een of ander deel der bevolking bedenkingen bestonden De verg idering Ineft onder anderen ook besloten de voorstanders van het godsdienstige schoolondcrwijs openlijk uit te noodigeu en aan te manen lot h t honden van vergnderingen en conferemién ter verdediging en voorbereding hunner inziektea Dezer dagen zijn te Londen twee vergaderingen gehouden om de pogingen te bespreken welke in Kngeland worden aangewend om de consnmjt e van een goedkoop en voortreffelijk voedsel het Austr ilisclie vleesch in bl kken te bevorderen I i de eerste plaat werd geconstateerd dat de consumptie vnn liet vleesch in Er geland reeds tot eene aanzienlijke hoog te is geslegm hoewel veeleer onder de lioogtre en mier gegoede d m onder de ligere klassen De oorzaak hiervan wordt ge oclit in het vooroordeel hetwelk de mindire man pleegt te koesteren tegen alle voedsel dat vieenid en goeilkoop is Juist in de armste districten vim Londen wiis dat vooroordeel bet sterkst De beste wij c nu om het te bestrijden aelitte men 1 invoering vnn het Australische vleesch in Hirkhuizen hospitalen en andere liefdi dige inriehiingen waardoor de mindere man zich zou kunnen overiuigeu v in de deugdelijkheid van t vreemde voedsel 2 te zorgen en in hun eigen belang bij de verzenders er op iian te dringen d it geen blikken in den handel werden gelvraclit die na t het daarop vermelde gewicht hadden of wier inhoud niet behoorlijk was toebereid Een onderzoek heeft namelijk bewezen dat de blikken van sommige Anstralisehe firma s in die opzichten niet aan de eischen beantwoorden Uedmtie vnn prijs oordeelde men mogelijk en zeker zou deze vo geu na vermeerderden aanvoer zz Ssa iOJfc SS sS DUITSCHLAND De Neiie l reuss ZeUimg bevat den lext der oireulaire van den heer von liismarok ge onden nan den Duit clien gezant bij de Frnnsche regeering den heer von Arium waarvan wij reeds in ons vorig nummer met een enlel woord melding maakten In den aanhef vnn het gemelde stuk wordt ge egd dat den minister niet de bedoeling bezielt oin de Fraiische regeeriiig verantwoordelijk te stollen viinr Ie iiitspiaak van de jiir v waarbij Herliii en Tmiiielit die moorden bclibeii gepleegd op UnilM ln mililairiii vnn alle i eliilld ijii vrijgesproken De liiri oji lliMiuiivk zegt dnt liij gaai lie iiniiiieemt dat de regeering met bij machte ia geweest de gemoederen der leden van de jury en van de rechtbank bij die processen betrokken te beheerschen Niet om de verwijlingen en beschuldigingen door de Duitsche d igbladen op de Frnnsehe regeering geworpen ter barer kennis te brengen ontvangt de gezant den last om die aungelegenheid met den minister van buitenlandsche zaken te bespreken maar ten einde te verhorden dat Inter niet op de DuitBohe regeering de beschuldiging geworpen zou kunnen worden dat zij hare inziehten over de gevolgen welke uit een herha iing van dergelijke feiten zullen voortspruiten niet tijdig genoeg ter kennis van de belanghebbende partij had gebmcht Indien misdaden zooals moord met voorbedachten rade ongestraft blijren dan zal de openbare meening eischen dat reprea iilles worden genomen dewijl geen gerechtigheid op hare stem wordt uitgeoefend Plaatsen wij on op hetzelfde standpunt waarop de rechtspleging staat te Melun en te Parijs dan zou voor ons het ombrengen van een Fianschman in geval dnt binnen ons rechtsgebied plaats had ophouden een st nl bnnr feil te zijn De zedelijke ontwikktling waartoe Duitschlands bevolking is opgeklommen maakt dergelijk feit onmogelijk Mochten gebeurtenissen als vroeger vermeld zich echter herhalen dan zou hel zeer z ker moeielijk zijn om nun de stem der openbare meening het zwijgen op te leggen door te zeggen dat aldus in Frankrijk recht wordt gesproken Het gevolg biervan is dal aan de chefs der hezettingstroepen in FrankrijTc bevel is gezonden om ter algemeene kennis te brengen dat alle misdrijven tegen Duitsche troepen voor militaire reclitbankeu zullen worden gebracht Tot heden heeft de regeering in dergelijke gevallen de uitlevering der bedrijvers v in die overtredingen gevorderd eu indien daura in geen gehoor werd veriCend haar vertrouwen gesteld op de Fransohe rechtbanken Om geen gisting onder de gemoederen i veroor aken heeft de regeering daarin berust maar in het vervo g zal dergelijke gematigdheid niet in acht genomen worden Indien meii weigert de misdadigers uu te leveren zullen niet sleehls gijzelaars worden geuomeu eu uit liet land gevoerd maar de regeering zjl overgaan tot zoodanige maatregelen weiko klem kunnen bijzetten aan haren eisch Daargelaten de gevaren welke onze wederzijdschebetrekkingen uit deze oor aiik bedreigen zien wijmet sin irt daar n de steiniiiiiig welke tegen Duitsohl iiid wordt gevoed zelfs door de ontwikkelde engegoede k asseu in Fr mkrijk Het licht hetwelk degebeurtenissen van iMeiuii en Parijs hebben geworpenop deu toi atand der gemoederen van de bevolkingUi het algemeen en van üe ambtenaren en leden derrichterlijke maclit in liet bijzonder heeft het vertrouwen door de Duitsche regeering gesteld op Frankrijk a iii het wankelen gebracht Er zal niet slecht door haar iu overweging worden genomen of de tutheden bevolen maatreg leii voldoende zijn voor dentoestand maar tevens wat behoort te geschieden methet oog op de stipte naleving der gestelde beginselen waarop de vrede is gesloten De regeering heelt metsmart ge ieii d it ds weinige en zioh sohuohier uitende stemmen welke zich tegen de bedoelde gebeurtenisse i hebben verheven zioh vooral om lietutiliteiisbeginsel daartegen hebben verklaard omdatnog een gedeelte v in Frankrijk door Duitsche troepen is bezet en Frankrijk daardoor wellioht nadeolm zou ondervinden maar die stemmen en ziebniet doen hoiiren deifijl ruelit en g igbeid waren geschonden Men mag derhalve oi siellen dal die zwakke stemming voor de handhaving van het reeht zien niet zou hebben vertoond indien een gedeelte van Frankrijk door onze troepen niet ware bezet Hierop drukt de Kijkskmselier den wensoh Mt dat de gezant den minister bet diep gevoelde leedwezen zal te kennen geven hetwelk wordt gekomtiTil dewijl dergelijke gibeuitenis en hebben kuiinonplanti grijpen iindnt de Dnit clic re ieriiig kort te voren zoo diM r laiiiidi In vij cn van welw illeiidliiild luiilj veii 1