Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1871

mmsm mmmmm mm t V K k r i X ITALIË l it Home wordt luin de J all Mali Gazttte geschreven diil lie kei er van lirazilie tijdens zijne tcgenwoonliglieiil in die stad eeiie verzoening tr u litte tot stand Ie lirengoii tusschen den pau en den koning van Italii In de eerste bijeenkouist die de keizer met den Heiligen Vader heeft geliail aldus wordt gemeld drong hij met warmte op die verzoening a in welke hg eene noodzakelijkheid noemde He paus antwoordde dut hij zeer virwnnderd was uit den mond van den keizer v iu lira ilie dergelijk pleidooi te hooren Ik ben op dit oogenblik hernam de keizer slechts don l drod A i i die we eiligln iii tie pr eU Juist raijn aarde l edro d Alcintar i was het weder antwoord van den paus men egt dat gij een wijsgeer zijt en ik geloof d it d t zoo is Kaad pleeg de sehrijveri in uw laiiJ en zoo gij er één vindt die bi wijst d it de d ig en imeht zich met elk inder kunnen vereenigen breng mij dan dat boek dat voor mij een sterke aanbeveling z d zijn voor de ver oening w iartue gij mij aanspoort De paus wendde zicli dairop tot de keizerin die bij het oiulcrhond tegenwoorJig was en eidi haar bijtend dai i indertijd de eiceroiie van haar echtgenoot geweest is in het koninklijk paleis te Napels Zij is namelijk de dochter van wijlen Frans I kouiiiJt der Heide Sicilien Waarlijk liet hij er op volgen de keizer zou kwalijk iemand hebben kunnen vinden beter in staat dan gij mevrouw om de honneurs iu tiet paleis uwer voorvaderen waar te nemen De keizerin was zoo weinig gevleid met dit compliment dat zij Rome verliet zonder afscheid van den paus te nemcu Miiar de keizer is kort vóór zijn vertrek naar het Vaticauii teruggekeerd en bracht ile veraoening andermaal op het t ipijt Hij ging zeis zoo ver van te zeggen dat hg heimelijk koning Victor Emanuel op het Vatioaan zou brengen Ik zal hem persoonlijk in mijn rijtuig halen en niemand zid er iets van te weten jcomen De paus was hierover echter zeer gebelgd en ten gevolge daarvan was het afscheid zeer koel De koning van llalië heeft den keizer volstrekt niet verzocht of gemachtigd over zijne verzoening met den p ius te spreken loodat don Pedro d Alcautaraten deze uit eigen beweging heeft gehandeld BINNENLAND Gouda 28 Df cembek Z M neetl het eereteekcn ingesteld tot beloöning van eervoUen langdurigen werkelijken dienst bij de schutterij toegekend san A Nortier kapiiem en J Keutingcr officier van gezondheid der 2 kl j beiden bij de dd schutt alhier Z M heeft aan P L J Kamsieeg op zijn verzoek eervol ontslag verleend als i Init bij de dd schatt alhier onder gehoudeuheid tot liet volbrengen van de op hem uit kracht der wet non rustende schutterlijke verpliditingen als gewoon lid der schutterg bij de reserve met al de gevolgen daaraan bij de wet gehecht Men verzoekt ons te melden dat het ontslag hetwelk aan den heer H J Sternbergen verleend is als luit bij de Weerbaarheid alhier was een eervol ontslag Maandag jl zijnde 1 kerstdag had in de Kereonstrantsche kerk alhier een aumloenlijke plechtigheid pl uits Ds van Hinloopeu Labberton nam na 47 j ireu herder en leeraar geweest te zijn waarvan ii bij de Uein Uem alhier afbcheid van zi ne gemeente Hij richtic het woord tot zijne hoorders niar aaiileiiling van U Cor hoofd l XUI vers 9 ïoen de ai seheid iieuiende leernar gei ii digd had verhief zijn eolle a Ds Selieltein i zich van zijn zitplaats en bracht uit raam der gciiceute een woord van dank en hulde aan de vinlici sten van den grijzen leeraar die gedurende zoo vi le jaren met vurigen ijver en volhardenden moed het Evangelie had verkondigd en het herilerswerk had ter harte geiion en D plechtigheid werd niet weinig verheogil door het Wct gk orgelspel van den heer Kna ip In den naelit van den i 2l dezer maiiii I is alhier in den Oi dcrdcini van hi jiai oierlcilen de Wel Eerwaarde Heer den Heer i T Bakker in leven Deken en pastoor alhier De overledene had zich gedurende niim 2 jaren dat hij alhier had gestaan duur ijnc lalcnteii en nieiiM lilicveiihcid zeer geacht en hem ud gemaikt getcigc de Cl I ilic liciii dil jaar werd a mm daan t ien hij ijii 3 j iicii IVic ter chiip alliicr vierde Aaii ln inde Vrijdag morgen ten half 10 nrc zal de uitViiart viior den iiverlcdeiie plaiils hebben wa trna zijn sloll elijk overschot naar s jravenliage zijn geboorte tiiil zul worden overgebracht om aldaar ter aiirde te wonleii besteld De Soeiteit Vredcbest is gisterenmorgen verkocht aan den heer M Snel advocaat alhier voor 85UII en het huis vroeger door den heer irendel bewoond op de Haven alhier am den heer J P van d l ivoordt voor J S ö Wij vernemen met gciiougeii dat de Coinmi sic van Toezicht ovit e Stailsm lekschool het voornemen heelt op Dinsdag 2 annari a s een vocaal en instrumeiilaa concert in liet lokaal Kunstmin alhier door de leerlingen dier school te doen geven wa irvuii de opbrengst ten voordecle der crkvcreenifiiiig zal strekken IcdiT die Maand ig 1 8 üee II het examen dier school lieefi bijgewoond zal ongetwijfeld dit gelukkig dcnkbicM toejuichen en wij van on e zijde hopen dat iouda s ingezetenen door eene talrijke opkomst tooiieii uUeii d it zij deze voor de stad hunner inwoning zoo hoogst nuttige in telling weten Ie wairdeercn te meer daar de opbrengst zal aangewend worden Vuor eene inrichting waardoor Joudu ich boven zoo vele andere steden hoogst gunstig onderscheidt De vorige week had te Berg Ambacht de stemming plaats door stembevoegde manslidmaten voor notabelen in de Ned Herv gemeente aftredenden C van der Hee Jz P van Wijngaarden Az en 1 lioelhouwer vereenigden al de 28 uitgebrachte stemmen op zich In pia ls mu den overleden notabele Marinus van Vliet werd met 2 stemmen gekozen Arie Blanken Pz De subcommissie voor de oprichting van een monument te Brielle is te Boskoop samengesteld als volgt J H van Marcelis Hartsinck burgemeester K G F W Ham W F K Hussem P Hooftman Ji J Maarschalk P O van Nes en N J Schoorel Den 2 lleceniber wjrd te Boskoop een vergadering der l oinologische vereen ging gehouden alwaar tot bestuursleden zijn herkozen de heeren K J W Ottolander en J van tiroos Iz en in plaats van den hcor C G Overevudcr die mededeeling gedaan had zich niet meer verkiesiMuir te stellen de heer A Alberts Voorts werd tot voorzitter benoemd de heer T Koster en wenlen 18 voorgestelde leden bg acclamatie aangenomen terwijl nog mededeeling werd ged iau dat 15 begunstigers tot de Vereeniging zijn toegetreden Naar ij vernemen bestaat bij ecnige leden der Hervormde gemceme te Schoonhoven het voornemen bij den kerker iad een protest i i te dienen tegen de benoeming door het kiescollege van J C kuijienburgeii F Tieter als ouderlingen en E Noteboom als diaken op grond dai genoemde personen niet zouden behooren tot de voorstanders der openbare godsdienstoet cningen en tegenstrevers zouden zijn der kerkelijke verordeningen Bij beschikking van 21 Dic jl isaan J KnijflFAz te Zoeterwoude en C Panuevis te Oudshoorn tot weiirrop eggiiig vergunning verleend voor eene stoomsleepdieiiat op onderscheidene binnenwateren in de provincim Zuidhollan I en Noordholland e feeslcominssie voor 1 April IS72 te Brielle mag zich in toenemende sympathie verheugen Uit den Briel zelf ontving ij reeds ruim ƒ 1400 voor de feestviering en lederen dag komen er nog berichten bij haar in dat zich subcommissieu hebben gevormd In de zitting van de cers e kamer van gisteren deelde de voorzitter mede d it van den minister van biniicnl zaken berint was ingekomen dat hij wegens vrij erii itige ongesteldheid verhinderd was de verg idcring bij te wonen terwijl het vich niet liet iian ieii dat hij eerlang in de mogelijkheid zou zijn aan de beraadslagingen deel te nemen Aan de orde van behandeling was het wetsoni werp tot vast telling der bcgrooting voor 1872 en de daarmede in verband staande wets ontwerpen De minister van koloniën zeide dat zoo het bericht zooeven voorgele U nopens de reden die den minister van binnciil aken belette de vergadering bij te wonen door de kamer zou worden betreurd dit voor de ministers zeker eene even gioote telrurstelliiig mnclit worden genoemd Zij zuiden tr ichtcn zijne plaaia zooveel iniia elijk te vervullen hoewel dl kimicr zon moeten toestemmen d d die vervulling tccnc lichte ta ik was Aan de iilgcmeene bcraadshigingen iminen onilirxclicideiic leden deel De heer Friiiiscn v d Putte besprak de landsverdediging den finniieiilcn toestand het belastingstelsel enz Hij zag donkere stippen aan den gc iu doi uu ctreurde het dnt er zoo weinig amenwerking as bij d redeering De heer Duymaer v Twiat besprak zeer uitvoerig den fiiiancicleii toestand dien hij gunstig beoordeelde waarmede andere leden instemden Na liet sluiten der algcmeene beraadslagingen werd hoofdstuk 1 aangenomen lleilen voortzetiing Het Hoofdbestuur der Algemeene sOrnvenhaogsehe WerkliedenVerecniging hield Donderdag den 21 Dec eene vergadering waarin het algemeen reglement voorloopig werd vastgesteld en waarin werd i enenl meeee besloiOii dat den i vergadering zal plaats heb en waarin de statuien en het reglement zullen kunnen worden vastgesteld Een tweede nummer van het l laadje der vereeniging dat Zondag 24 December verschenen i werd den le len voorloopig ter lezing gegeven De woning van den haudwerksmin wonlt daarin besproken en het voornemen a mgekond gd om zoo spoedig mogelijk een kapitaal bijeen te brengen tot het bouwen Villi een aantal van zulke woningeu Wat den verkoop van aardappelen b treft werd medegedeeld dat df e enorm toeneemt Ongeveer fiOU li 800 mud is tot heden verkocht en een nieuwe inkoop zal onvermijdelijk worden Het is eohter waarschijnlijk dat de prijs dan eenigszina zal moeten worden verhoogd indien men dezelfde soort wil blijven vcrkoopen Het aantal leden is tot 850 geklommen De vereeniging mag zich in toenemendeu bloei verheugen Men leest in de IToerdscht Courant dd 2 3 Dec i Gisteren avond had het gewone jaarlijksohe Kerstfeest voor ue kindereu der Dep Bewaarschool alhier weder plaats De zaal bij den heer van Zoelen was bijna vol Aan hartelijke belangstelling heeft het liiet ontbroken Behalve de ouders waren er velen opgekomen om in de vreugde der kleinen te deelen t Was een aardig gezicht Ginder op eene kleine verhevenheid zaten de kinderen netjes gekleed en met blijde gezichten In het midden prijkte de Kerstboom verlicht getooid gevuld 1 Daar een opstal met allerliilste prijzen voor de tombola en voor en op zijde waren heeren en dames armen en rijken die met innig geinegen deelnamen aan de eenvoudige hartelijke vreugde der lieve kleinen Het opzeggen van aardige versjes ging uitmuntend t Zingen der kinderen t da sen rond deu Kerst boom t grabbelen naar bruidsuikers die in hun midden gegooid werden t lieve meisje als boerrinnetje verkleed t drinken van chooolade en t eten mu krentebroodjos daarna t trekken der prijzen en boven dat alles ieder kind nog een sinaasappel medii naar huis Zeg t mij gij allen die er waart waart gij geen kind onder de kiii ieren en hadt ge met hen niet mee willen dansen rond den boom vrv en blij kinderlijk en verheugd Ja dat jadt ge en dat doet uw hart eere aa i Waarom iu onz 8 harteu niet veel meer van dat kinderlijke dat cinvoadige dat toch het beginsel is van het waarachtige van bet warel De ruime giften hadden de Commissie in steat gesteld de uitgaven te doen die aan zulk eep feest verbonden zijn en de Dames zijn zoo goed geweest eenige ureu te bestudci aan de rangschikking der prijzen on aan de versiering van den boom een lid der Cïommissie heeft voor dat alles hartelijkeu dank betuigd Aan mej Brinkman uit Gouda komt de eere toe dat zij zich ook gisteren avond weder lollelijk vnu hare taak heeft gekweten Zij beeft op uitnemend B wgze de kinderspelen geregeld en met ijver ia ze steeds in hare betrekking werkzaam En hiermede liep dit feest in de meeste orde af in de kiuderharten zeker een blij venden indruk achterlatende OU m de harten der ouders en belangstellenden vooricker den weiisch dnt het God behagen moge een volgend jaar met de kinderen in gezondheid weilcr te mogen opgaan naar den boem wiens bladeren niet verilorren maar die immer groen blijft en jeugdig omdat hij door den grootsten kindervriend geplant is en wiens verlichting de ganscho aarde best laa t met zijne wijsheid kennis en deugd zoo zij het 1 Vrijdag den 22 Dec werd eene vergadering gehouden door den geneeskundigen rand in Zuid Holland oniler voorzitterschap van den inspecteur Dr L 1 Egejing Tal vnii mededeelingen werden gedaan betrekkelijk ged iiiH berichten in verschillende cmtenten den algemceiien gezondheidstoestand in de proviiieie de maal regelen hier en daar genomen of voorbereid in het belang der volksgezondheid de meerdere of iniiidero geneigdheid van suininige besturen om in dat belang werk a im te zijn m oiideilipid in betrekking tot de begraiil ilaataeii enz Wat den algtmeo provincie aangaat li over en doen zich gevallen voor van Omtrent de vxmA met opzicht tot de al maatregelen in het J reeds vroeger ter api nog deze zaak aan hetgeen door dii gezL gedaan of voürffeiteS Voordat de rafiA tfur uitget oodij d oj volgende vergnderihg j die ia den xff moi en bg resumtie voo3 ten einde niet het j vergadering aan hetl Ie besteden en overl om onderwerpen aatt men in het belang i mocht achten te bei J de Vletter heel zijn overigen sti iftijl straf is veraildtrd iiS na verloop waarvan j gesteld Thans zijij ongeregeldheden te deeld werden beged Blijken het versl het onderzoek naaif stoomschip iUnnl eie over tot de mr zaakt door zetfout goederen warrn er ren Eohter kan men bij het lailen gaan en over luit het schip mei e gehad K In het Al emea men Met groot geiiJ raU veruomeii ontivtrp v iii wet td beeft ingediend ons spoorwegen hebben veriiobl terieele out ikke i verzekering van deren moeten gen Pe inhoud 1 Het zofi eeue jjtl deze roordraclit uf ons oordeel over betreft nogians weet Dit kunnrl Bosse reeds van bericht kwam het hem era s wij hem deu vei blijkt dnt er kuf bet papier te Java Ook 18 eeu tl gouverneur giinerl heer mr P M 8 van hier denl Hel mishili den heelt nogt rijkdom in die disch bestuur de Ned Imiiol landbouw dat hoeveelheid vool llokka eiland IT van Timor gel stellen De tweede ld insubordinatie tl rang oit de gJ waarheen hij 1 Van Java isl Men vernec gebrachte valsi waarschijnlijk v Di3 pokken Bliila en in d bang gewoed zijn daar 12 vvclvareude k iij zielen zou n r i 1