Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1871

Ml innnoidi n toestand III a t lonki TT stippen 1 I rde lut dat er oo lie reiteerins He liecr itvoerifi iliii finan irdeelde waar let sluiten der d hoofdstuk 1 aniige r actne s Gravenhsag ni 111 Donderdag deii Aiann het algemeen stn stelii en waarin werd e l Jig lu Ï wiarin de statuien en lnorlen vastgesteld I t blaadje dor vurceni btr rersohenen it werd Ills gegeven i e woning lit Oarin besproken eu on zoo spoedig moge teiijEu tot het bouwen nil eu Wat den ver ne d medegedeeld dal k eer fiOü li SdO mud is leun e inkoop zal onver hie waarsehijiilijk dat Detiu worden verhoogd 1 bl jven verkoopen Het mirto De ereeniging l verheugen Cmratit dd 23 Dec no te jaarlijksche Kerst e i iBewaarscbool alfaier orlen was bijna vol lipe t het iiiet ontbroken ve en opgekomen om e dtelen t Was eeu hevmheid zaten de kiii t blijde gezichten In tiiot n verlicht getooid mtt allerliilste prijzen o zijde waren beeren n lie met innig geiroeiili ie hartelijke Traugde likjes ging uitmuntend Jii inen rond den Kerst brii dsuikers die in hun t liive meisje als boer Il ivan chjoolade en t iriia I trekken der prijzen i l log een siii in sappel gi allen die er waart inileren eu badt ge Inie i rond den boom riiu gd Ja dat badt ini Waarom in onze Int kinderlijke dat cen 1 is van het waarachtige iCommisste in steat di 1 aan zulk een feest zitn zoo goed geweest d i rangsehikking der va I den boom eeu lid tt files hurtelijken dank oiii B komt de eerc toe Olie weder loll clijk van 4eeft op uitnemende h l en met ijver is ze rizi m st i I de meeste orde af I ij venden indruk ach 11 Iers eu belaugslelleu fci 11 t od behagen moge k O leren in gezondheid dl 11 liocm wiens bln le inmier groen blijft I cii iircotsteii kimlorvrieiid I i de gan l c iiardo beI UI lis eu deugd zoo t r I eene vergadering gelif a raad in Zuid Hol1 den iiiapcoleur Ur If i gedaan betrekke Bhilli iiili gi ini enten aiiil ill de provincie lOiiH ii of vonrocri ul in I ini riili i i nf iniiiilere M iini lil dal lielung in bi lii kking tot ile Wnt don nlgcmoenen gezond lieidütoi stand in de provincie nniigaat laat die nog al veel te wenaclien over en doen zich blijkens de ervaring nog vele gevallen voor van pokken typhlis en andere iekten Omtrent de Trang of het uiet wensehelyk ire met opzicht tot de armen ziekeuzorg eenige algenuune maatregiden in het leven te roepen een punt reeds vroi ger tor sprake gebracht is besloten alsnog deze aak aan te houden in afwachting van hetgeen door de gezamenlijke inspecteurs zal worden gedaan of voorgesteld Voordat de vergadering uiteenging ia de inspecteur uitgenoodigd om bij wijze van proef vóór de volgende vergadering de verschillende mededeelingen uie lU de i rrgel uionclciing worüen gedaan geilruki en by resumtie vooraf aan de leden toe te zenden ten einde uiet het grootste deel van den tijd der Tergadering aan het annhooreii dier mededeelingen Ie besteden en over meer tijd te kunnen beschikken om onderwerpen aan de orde van den dag of die men in het belang iler openbare gczoudheid dienstig mocht achten te bespreken J de Vletter heeft kwijtscheldiug ontvangen van zijn overigen straftijd zijnde 7 jaren voor zoover zijn straf is veranderd in 8 ma inclen cellulaire gevangenis 113 verloop waarvan hij op vrije voelen al worden gesteld Thans zijn alle personen die wegens de ongeregeldheden te Rotterdam in Nov 1868 veroordeeld werden begenadigd Blijkens het verslag thu de commissie bolast met het oiiderxoek naar de oorzaak van de ramp het stoomschip ff illem 111 overkomen helt de ooinrüissie over tot de miening dat het ongeluk is veroor aiakt door zeltontbnindiug der lading Onder de goederen waren er toeh die daaraan onderhevig waren Koliter kan de euininisaie niut ontveiiv eii dat men bij het laileii s iins ouvoor igtig is te werk gegaan en over liet alginiicii dat de uitrusting van het schip met te veel overhaastiug heeft plaats gehad Koloniën OOST INDIÈ In het Algemeen Overzieht van het N B II leest men Met groiit gi iioi en is hier uit de Javaache Courant viniomin dat de lumister van kolomen een oiitvvirp v n ettot aanleg van spoorwegen op Jura heeft ingediend Indien werkelijk de heer van Bosse ona hpourivegeii giüfl zal hij den grootsteu stap hebben verricht die denkbaar is om raorecie eu malerieele Ook is een telegram ontvangen dat de nieuwe gouverneurgeneraal afgereisd is Alen zcgi dat de heer mr P Meijer met de mail van B Januari a B van hier denkt te vertrekkeu liet msluUe pogen om koper op Timor te vinden heeft iiügtans de aandacht op den uiiucriilen rijkdom in die residentie gevestigd oudat het Indisch bestuur naar aanleiding van een bericht van de Ned Jndiïohc mantsehappij van nijierliei l en landbouw dal er jaarlijksch cene vrij imnzieiilijke lioiveelheid voorwerpen van tin uit ile landstreek Hokkn eiland Hori sj uitgevoerd wordt deu resident van lunür gelabt heeft dcsivcge ecu eiuleraoek in te stellen De tweede luitenant Hagen r e wegens feitelijke insiibordu atie ter dood veroonleeld was is te 8ainar ing uit de gevangenis ontsnapt Men weet niet waarheen hij zich begeven heeft Van Java is het nieuws overigens schaars Men verneemt niets naders omln nt de in omloop gebrachte vaholie muntbiljetteu Zij kwamen hoogst waarschijnlijk van Singapore De pokken hiblien vreeselijk in de Ogan Ilir en Blida en iu de Pjanibische liovenlaiiden ris l aleinbnng gewoed aan die ziekte die thans afneemt zijn daar 12 ii i i UIIO menschen bezivikeii Oe welvarende kampoiig Kcrnngang mei iiageiiucg 15 10 zielen i ou niigeniieg geheel iiitg torvi ii zijn Laatste Berichten Berlijn 27 Dec De beide huizen van den llijksraad hielden heden eene eerste zitting De Kamer van afgevaardigden zal morgen met eene Troonrede geopend worden Bucharest 26 Dee l e Minister president heeft iu de Kamer verklaard dat het Ministerie van de llegceringBVOorsielleu bel rellende de spoorwegen cene Kabinetsqui stie maakt Worden die voorstellen erworpen dan lal het Ministerie afireden of het l ailement ontbinden vViUUoor 27 Dec Heden namiddag ten drie uur is de Koningin met deu Prins Leopold per extratrein naar Sandriiigham yertrokkcu Weenen 27 Deo in t Huis van afgevaardigden zal de üegecring morgen de Staaisbegrooting voor 1872 voorleggen Pe uitgaven zijn daarop geraamd op 349 380 933 de inkomsten op 308 599 169 tlorijneu zoodat t deficit zou Ijcdragcn öü 781 07 l florijnen Versailles 27 Deo Na eene rede van den Minister van Financien en andere sprekers heeft de Natiouiile Vergadering het ontwerp van VVolowski tot invoering eener belasting op alle inkoinsteu met groote meerderheid verworpen INGEZONDEN MynieerI Wij leven toch in een verstaudigeu tijd niet waar En hoe knap ons volgend gesiacht zal wezen waag ik niet te bepalen Wat durft men uiet aan wat beoordeelt men niet Waarlijk de ouden vóór ons de ouden die nog onder ons leven het waren en zijn stumperts Ik heb in menig opzicht respect voor al wat vooruitgang mag heeten j en zoo blind bei ik niet oi ik erkeu dat men voortrilleiijkc ni iiselu n heeft dat er veel gords wonit i zegd en gedaan cii behoor in geeiien deele lot de lui die het er voor houden dat de vorige dagen biter dan ile c waren Iiitn s5cheii prijs ik lang niet alles en houd het er voor dat onder onze tegenwoordige wijsheid nog veel dwaaslieid onder veel goeds vrij wat verkeerds loopt en wij el iets hebben van iemand die er goed uitz et eu op zijn gezondheid bluft maar die intusscheii iinii eeu niet gestilde en toeh gevaarlijke kwaal laboreert waarvan de sijinptomen voor een maar ietwat ervnren meiisch duidelijk zijn te ontdekken Van do ernstigete en ergste euvels van onzen tijd wil ik uu niet spreken daarvoor is t in uw blad de plaats minder Het zij mij nu vergund om over een misschien geringer kwaad eeu enkel woord te zeggen dat ik vooral tut onze dames en vrouwen richt Er behoort misschien vooral bij de ideëen vuil emancipatie die in zwang raken eenige moed toe doch dien heb ik niet noodig hier omdat het mij gelukkig ueinig raakt bij hoe velen vau haar ik het Vcrkerf Uij liet dat ik ook geeu gevaar loop om aan overmaat van beleefdheid te biirsteu Aan de pia tjes vau het zwakkere geslacht en de teedere zachte kuune geloof ik ook maar luttel meer j en ik voorzie dat dit er bij de uieesteii van haar mettertijd er wei geheel uit zal raken Als de vruuw maar een btetje boos wordt is het grooter deel harder eu vinniger dan de man Zij kunneu alleen geen bloed zien onbloedige hartstouipen n ziclekiiepeii geven e met pleizier De baas zijn ïij gaarne enkele waarachtig goeden die dan halve engelen worden zoo veel beter dan wjj zij daarmede niet te nagesproken Maar dat zij daarvoor zoo durven uitkomen en dit als met vlag en wimpel Deden dit nu enkelen wien het geldelijk en maat s hnppelijk voegt r lthans om zich zoo uit te monsteren ik zou ze in stilte uitlachen Doch ziet onze dames bnrgerdochters winkeljufvrouwen en naaistertjes en men mocht wel winkeljufvrouw of naaister zijn om te zien hoe weinig solide dikwijls al die parure is iillioewel altoos Ie kostbaar en cinig pasBciid voor de draagster Onze dieiistmeiilen bijna zette ik dicnsijufvrouwen doen naar de mate hnrer kraeliten en boven hare kraeliten meer dan meü al blijft latafel eu beurs in berooiden toist ind en al slapt de latere timmermans of metselaarskneehtavrouw uit haar dienst in t huwelijk en in de armoede Kou het dan weiisehte ik dat ome verlegen rijke minister van fiiianlieen eene helasting op de kleêren of lievtr op do pronk kon leggen Doch daar dit bezwaarlijk ging zou ik bet geneesmiddel elders willen zoeken Zouden er in uwe stad en zoo pro rato elders Jiiet twintig geaccrediteerde en gcachlu ilaiues ezen die den moed hadden om met die zotte modes te breken dat ilenkbeeldige juk af te sjhudden haar eigen beteren smaak te volgen en zich bovea zoo veel dwaasheid te verlielfeii een goed voorbeeld gevende Zouden die hare dienstbaren uiet kunnen overreden nopen en als het moest meer dwingen om minder wei lseh eu bespottelijk mooi gekleed te gaan Voelt inenigc orthodoxe kerkelijke of ook maar weldenkende eu ernstige dame zich niet naar gemoed en geweten verplicht om daaraan de hand te leeiien Zoo ni en dan zou ik denken dat er onder die orthodoxie ei kerkelijkheid en ernst inderdaad veel luk loopt Mochten on c vrouwen b ginnen met zich in dezen te emanoipeereu I Wie geven den toon aan T F O L I O I E Aan het Bureau van Politie is in bewaring een ran haar gevloehte OOliBKL met goud gemonteerd MARKTBERICHTEN Gouda 28 Deo Bij gewonen omzet konden slechts moeijelijk vorijte prijzen bedongen worden Tarwe puike Zeeuwsche 12 fiü ii ƒ 13 36 Mindere ƒ 12 n ƒ 12 80 Polder ƒ 10 26 i 12 26 Rogge puike ƒ S 2 ii ƒ 9 Mindere ƒ 7 25 a ƒ 8 Voer 11 25 a ƒ fi 60 Gerst ƒ £ 26 a 75 Haver lange ƒ 3 40 ii ƒ 4 Korte ƒ 3 9Ó a 4 iO Üuivebooiien ƒ 8 25 il 8 60 l aardeboonen 7 25 a 7 85 Henuepz aad 8 26 ü 8 50 De veemarkt met weinig aanvoer de handel vooral in eerste kwaliteit iets vlugger vette varkens van 26 a 29 Cents por half kilo magere varkens en biggen weinig aangevoerd de haiiLcl traag Aangevoerd 22 partijen kaas 30 i ƒ 33 Hooiboter 1 30 a 1 40 Burgerlijke Stand GKBoHfNi 22 Dep Miirjïitrctha ïolmiinn ouilcrs L J Zijleman eu 0 vau Havetiiat Cntiefridua Nirolaas I ctriia oiiiiiTS S C Hoüir til W K Fiij bur 25 Wilhclmina ouders A liuudijk cu M iloujjiuttooin Cornelia oudcra S du Lan e cu G Keijue 27 Jacobua Feirus ouders U H Flux en M Hodo OviBLiut 2 1 Dec H vau Dijk 9 d t do Hijk 3 m C M iS iruijt 7 j 11 in A H Heersimi wed P G Lindeboom 68 j 24 C J l urrer 1 j 11 w N Lorijn au j O tan iMcuri 72 j II J T Deerendse 47 j M Greudel 3 m A II vau Dillen 17 d 25 P IJpeknr 1 j 1 m 0 L T Bakker 62 j J I iichthurt 78 j T Iloutarman ï m 27 A G van der Kin 3 j O m C nn Berlcel wed J Kettiier 73 j VV J Jongcneel 4 m Gmewi 27 Dec J den Hnag en A C Pastoors ADV ER TENTIËW Heden cverleed ons eeriigst Zoontjü in deu aanvalligen leeftjjd van 13 maanden J IJPELAAR M J IJPELAAB VAN SrBBi Gouda 25 Dec 1871 60EDK00PE MUZIEK voor PiANü Solo Uiloave ran F KOKSMA te Fraveker Hofleverftiicier van H M do Koniugiii Dfiiii Eii op 24 Nocturne H 0 30 FuNKK Ecoiitez moi Uoinnncp sana paroles C 0 20 La oquetts Mazurka C 0 40 e 0 30 G 0 30 o 0 40 GKii sKi iiiiK iiï Marsch sus dio Operette Zehn Mildclien und kwiii Maun C 0 30 Hw s I amina Polka aiisderZau berflöte MiCHAKi is Amazonen Marach aus der Posse 500 000 Tcufel SiKttN yVie musical lm e Plaiaauterie nuisicule Alle liuminera dezer Uitgave ziJn atecda voor liiunli ii bij deu Hoi lvliiiiidi liiar A li n I A M A I lumdu v miMwruni ii p iii