Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1871

i BEKROOND I 18 6 7 I P A U IJ S gllRÜNyKN MEDAILLE e r i g t BEKROOND 1865 O P O 11 T O l ZILVEREN MEDMLLF tIKSTi KL SSb KMItanSKHÜtStillilSII Belang iiB ooiirt i i ko uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche Auti lUieumatische Waldwol VVatleu a 25 cu BO el het p ik Dcnnenuaaldeu uue ï 10 en cJ i J ch de ec den van Jicht en Rheuiualick heeft opgeleverd jietlcgenslaaude alle andere geneesmiddelen te vergeef beproefd waren de bij oudere aanbevelingen vau HH Geueeskundigeu geven voldoeude bewyzeu der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande di póts alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gezoud heidi kleedingslukken bekend als behoed en geueesmiddel legen alle Jicht en lUieumatisohe naudoeuingen Solimidlsche BOllSTBONBONS a SÜ et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNAHEL POMADE n 60 et de flacon s een goedkoop en heilzaam middel tegen Rhcumalische huofdpyn zwakheid der hoofd enuwen het uitvallen v in het Haiir en het vroeg grija worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Utrecht Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN Roelofiiarendreen H NADERMAN liotteidam Wed P de KOSTEH Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON fFoeri tii Geb I FENNING Wotihrvgge A K WILDE JJisehtein J B MOLLE Alphen h VAUOSSIEAU Z Jloikoop J GOUDRADE Jlarme eti W i KUHVERS iTiK ot Mej J GAARKEUKEN Mont oott J A JACOBI OudeKater J van LIEFLAND Eu verdere Depots op de gebruiksaauwyiingen Aanvraag om DEPOT bij M J C HAM Utrecht VAN Raiitüür School en SclirUlbetioet len Kleiweg E 107 Goutia heeft voorhaudon alle soorten Tan KANTOOR en WINKELBOEKEN als GROOTBOEKEN JoURNAAuiS MEMOKiAjiLS ivivü oi FACTUUR BOEKEN allen gebonden in soliede Banden luel en onder Springriiggen ook gefolieerd met Debet en Credit gedrukt Eene eer gioole keuze ZAK en WINKELBOEKJES van af 10 Vunti het dozijn KAFTOOR en ZAK AGENDA S van af 35 Cents gr REGISTERS met buitengewone liniëeringen en steondrukwerken worden volgens aangegeven Mode en ten spoedigste en togen de billvjkste prijzen in gereedh id gebragt VISITE KAARTJES Glacé Carton Steendrul 1 de 100 stuks Urbanus Pillen bereid volgens het aloude ea echte Bdcept waarop men in het bijzonder attent maakt Zgn zeer nuttig in ongesieUlheiIrn der MAAfi en werken beiliaam op de SI IJSVEIITKHING Zij tijn uitmuntend tegen de UAL iSl UKlU l l iii bet BLOKD en UITSLAG der HUID ij ijn ZACHT LAXEUEN l en SLUMAFDIUJVKNl Verzegelde doozen van 37 j Cent en dubbele doozen zyo verkrijgbaar by de bh JUlauerdam M Punt i nuterdam M Ck bau C droog heilige weg 1 321 Bmthuizeit C den Boiimcester bleiiwijk S 1 d Krauts Bodegraven B Versloot Velft H VV de Kruijir Detenler üebroed Timan Oouda L Scheuk op de Hoofrilraat t Graoesande W v il Boom EaaitrtM K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten LimckolAm B Kruithof Leyden i T Terburgh Haarlem hoek Bakkorsleeg Mcurdrecit G H Tost Rotterdam v d Tuorii AVesto Wagensl Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faassc Utrecht F Allcna op het Stcouw over de Pou kerstr n 372 h oerdtn L Uu ijlen Zevenhuizen A l riiis Het depot dezer eChte Urb infa Pillen siiich loovele jaren met roem lickenil en iii algenicen gebruik is door ons Ie Oouda alleen til uitsluitend gcpl wlst hij den heer L SCHENK op Ie lloogslr iiit WAARSCHUWINO Men ordt instiiiilelijk ver nchl el altent te willen ijn d it door ou bij iiiein ii ii mier ile Urbanus Pilleii bereid volgeiik lu l oude en cohl Becept in Dc pól iju verknjfih i r jjeateld in ik hurbovi H opgei iien fulni en jilaatten dan hij de hieriovent eHoe nili Dr ml iotiilrrH n elk doosje is een biljet vmir ien niet dr ujenhnnihije iiii iniloiiciiini van de vrruiardipers Wid KfivfN i Zoos Apothekers eUe 11 iiillei kriiiiirr i a oiik lie indl op het Zegdhik lllj VI K ll UiCII dl 1 M1 JI rilliM lllllh AlllllldlC Hoiisjes waiirin en i iijcl iiicl nn i 11 iiidlii keniiig IS ii h a iii te si h ilTeii eii iih li hucIiIui voor hel jeliiiiik v iii de vilc ii im i ik ji N 5tf LKESGKZKLSCÜAP EENIGE BURGERS wensciien zich te vereeiiigen tot het ouderling LE EN van boeken en tudscliriften Zjj die genegen zijn zich hierbij aan te sluiten adresseren zich ouder letter A by den Uitgever dezer Courant De ondergeteekeuue berigt dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR bij hein ce bekomen zijn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE Urdcrt worden ten ipotdigate ingeicacht 9Q A BRINKMAN Lange Tiemleweg WmïM STKHFÜKVAL zul op WOENSDAG 3 JANUARIJ 1872 bij opbod mop WOENSDAG 17 IANUAtaj 1872 by aislag beide svoorm 11 ure in hetKoffijliuis Dfc lloü i te Oiukwidcr ten overstaan van den Notaris MONTIJN te Gouda publiek worden verkocht N 1 Een welbeklaute steenen wind balieKüREN en PELMOLEN staande op Stadswal te Ovdi water met al do dnarbü behoorende losse en vaste gereedschappen N 2 Eeu goed iugerigt WOONHUIS luet ERF en BLEEKVELl staande in do uuiuiddellijko nabijheid van den Molen aan den IJssel N 3 Eene SCHUUR aan de Nieuwatraat te Oudewater niet ERF on TUIN daarbjj naast hot voorgaande perceel N 4 Een grooten TUIN daarnevens aan den IJssel in twee porceolen Te bezigtigon do Molen eiken werkdag en de overige porcuolun eiken Vrijdug vnii s voorin O tot s nam 4 ure Alios dudolijk te aanvimrdoii Broodor bj billittoii on iiifiirmntiön to bokiniioii bij ViionHioiiidi ii Nutans MONTT IN on bu don Ileor IHKKKK to Dii lni aln vuti Uimku fUi Burger Bewaarschool te GOUDA INSCHRIJVING van kinderen voorzien van een vaccine bewijs voor het vierde kwartaaj 1871 op VRIJDAG 29 DECEMBER 1871 des avonds van C tot 7 ure aan het School Locaal J N SCHELTEMA Voorz Van zeulen Sccr Openbare Verliurin voor den tijd van zes jaren op DONDERDAG 25 JANUARIJ 1872 des namiddags ten 1 ure in Hkt ScHAAKBORn te Gouda van Eenige Bunders WEI of HOOILAND en BOSCHHAKHOUT gelegen in de gemeenten Gouda en Reeuwijk De perceelen zijn ook uit do hand te koop Nadere informatien by den Notaris MOLENAAR te Waddinrveen Prof Pcrgfrer d A lion IlaarExlract Sedert den korten tiJd dat het bnvengenoemdo Extract bekend geworden ia zijn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds teonemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen te voeden on te onderbonden dan dit Ilaar Extract Het is geheel eenig en wjjkt in zijne zaraenstelling geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altjjd uit vet of olie bestaan wolke toch zeker met aan het doel kunnen boiiiitwoorden omdat èn vet èn olie het hoofd zacht on hot liiviir krachteloos maken waardoor natuurlijk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van IVof Pergrer d Alion s HaarExtraet zotten de uitvallende haren zich weder vast blijft het hoofd roin en krjjgt men weer allengs oen fraai hoofd mot haar ledor die dus daarmede prijken wil maks gebruik van Pi of IVrgrer d Alion s IlaarExtraot dat ii 10 ets per flacon verkrijgbaar gesteld IS b j Mej do Wed BOSMAN Goudn T A G N DKTIl I 11 KELLKU IMlcrdam V A ÜOIiONIK M