Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1871

1871 N 1147 ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS w1 rdeu berekecd naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ri ID i I I F S i he Waldwol ui tode lijder i en te vergeefs l wg 6u der iklwal ïicïoud lu aaidociiiiigen or9t enz I ifj tnuweii hat ZoiKlaji 31 DectiiilMü GOUDSCHE COURAWT nieuws en Adverlcnüelilad voor Gouda en Omslfeken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG CU VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDA en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave 11 0l rschool r n ooraien van ierJe kwartaaj an het School ItE A Voorz 1 EONDERDAfi iiuldtgs ten 1 ure I la van H OILAND en 111 de gemeenten t i el n zijn ook uit II iriaatien bjj den I Wi unven d Alion 1 I t lovoiiRonoemdo I ij I cr reeds dui ei is hot debiet 11 wonder Wie 1 dit beter is om krigen te voeden lai Extract Het ijn I zaraeusteUinfj bi kende llaar etol olie be staan iit i doel kviiinen Il I ll ilii het hoofd iiof iMakeii wiiar ud en hingzaincr 1 vilgt Door ier d Alion H Haar ili laren 7 ich weder rijj t men weer t luar prii i ii vil make r i Aliiin Hiiarilanm verhrii baiir BUITENLAND Bultcnlandsi Overzicht Verscheidere Friiiische bladen sproken van een minder vriendschappelijke verhouding tusnehen Frankrijk en Iialii Itaarmr de brengt men in verband dat de nieuwb noeinde Frnnsche ftezant de heer de Goulard eerst II Jan naar Home op reis zul gaan Men zoekt chter het uitstel vim het vertrek van dezen gezant hij ondere redenen Het Paris Journal zegt dat de rede de e is dat de geiaiit duor ilit uitstel niet bij de Nieuwjaarsreceptie vnn Vioior limanuel zou behoeven tegenwoordig te zijn Volgens de monareliaie bladen iMu Thiers verstoord zijn omdat de heer Nigra bekend om zijn intieme relaties tot den en kei er nog altijd Itidiaanseh In de Gatetfe des Tribimaux komt de advocaat Lachnud de verdeihger van Tonnelet die beschuldigd en vrijgesproken is van moord op een Duiisch soldaat op tegen de Duitsclie opvatting van dit proces hij beweeit dat Tonnelet alleen is vrijgesproken omdat hij fehandeUl liect t tot 7elfverdedigiiig Ijieliuud komt tot de conclusie dat de Fraiisohe justitie onpwrlijdig gebleven is en verheven boven dcu hartstocht van wraak en hant de e besohnnliging dient volgens hem alleen om in het oog vnn Europa de nieuwe strenge maatregelen te reclitvaardigeii door de Oiiitschc regeeriiig aiiiigenomen In Kngebind zijn de kerstdagen even ils Itijd ware teeitdagen geweest voor het Engelsche volk He angst eu bezorgdheid waiirin het de vurige weken verkeerd had over de zicUe van den trooiiop volger was geweken en het sdieeii wel of de vroegere bedriiktheid eu vrees eene reden was om nu het gevaar was geweken inet des te meer irci ijklicid en luidrunhtigheid feest te vieren Doch kort na hel kerstfeest verselieen er een beriobi zeer geschikt om de gerusiheid weer te verstoren De zieke prins zou nl veel lijden door een pijnlijke naniloeiiing van Ie reehterlieup waardoor zieli ook de kooits weder had verheven Biju gelijktijdig met dit be richt verimm men d it de koningin reeds weder naar S indnnghiim vertrokken was IMt vennei iderde de unni t I e Inatslc tijdingen echter zijn van meer geruststellenden aard l e nieuwe gouden munt Rijksmunt in IbiitschIniid is in omloop gebr ieliti de definitieve muituet zal in de voorjaars itting van den Uijksdag worden ingediend Den 27 Dec hebben de beide Huizen van den Oüstenrijkscheu Hijksiaad h iniie eerste zitting gehouden De presiileiiteii hebben de etgaderiiig geoptnd met eene rcib wiiarin zij het standpunt rieden nitkomen waarop de eonslitiit e de Huizen plaatste Den dag da irupvolgeiide heeft de kei er den Kijksrnuil geopend met een Irooiiredr wnirin hij allereerst er op wij t dai de geziiidlieid oin de uiterste met de eenheid ven den Htmt overeen te brengen eonoctsies toe Ie tii in den feiveiii el en biiiiieiilaiid elieii vretle niet heelt kirinen tot st iiid brengen Nadat hij het opeiib iar iideiwij aan de or van den Kijkhiniid hiul aaiili Vnlen en v is liilL iide liiiinciilaiuUeiie belai gen liiid I ph ki ll indut liij iiiel de venMiehlin mt te pM u ii d il Int vein nij uit werk van de volkeren van Oostenrijk overeenkomstig den aard der bevolking on den geest der eeuw zal gelukken F R A N K R IJ K De rede van den heer Thiers op den tweeden kerstdag gelioi den iii de Nationale Vergadering tegen de beirstmg op het inkomen luidt aldus Mijne heeren er zijn twee quaestiSn aan de orde vooreerst de quiestie van de belasting op het inkomen de income lax van ISugelnnd en Amerika en d iii ie qi stie van verschillende bplasJngen op zaken die rieds bela t zijn ll zal mij bepalen tol de eerstgenoemde Meu herft uitstekende argumenten vooi eu tegen de i moaie ikr te berde gebracht maar ii lar mijne meening mott de rngeering over een der elijken diep ingrijpeaden maatregel welke te gelijkertijd een staaikuiilia mantsohappelijk en finnuciei 1 vraagstuk betreft Mne overtuiging keuba r maken Na ir ge weten zult werden dit land groote lasten opgelegd Het toonl een grooten moed en den vasten wil om ze te torsohen en het komi er nu slechts op aan te weten tot welke hulpbronnen wij onze loevlaeht moeien nemen Bekwame schrijvers hebben er één van opgenoemd De begrootingscom missie legt dienaang ia ide bijz iidere meeningen aan den ing en de regeering heeft er op hare beurt aan gedadit de groiidstoll eii te belast n Tegen de belasting op het inkomen heb ik deze twee i ez Miren Vooreerst is zij een tweesnijdend waard ten andere onbillijk en inquisitoriaal Sta mij toe eene vergelijking te maken tussehen het belast njisieisel in Fr inkrijk en dat in Kngelaiid On bela tiiiguezen is het meest rechtvaardige uitvloeisel van dl groote revolutie Zijn hoofddoel is om de bela tiiigen zoo gelijkmatig mogelijk over allen te vtrdeelen In lOngelaiid heeft de revolutie niet alles te weig grbr iehl en de belasting op het inkomen is het voorbrengsei van ntere tijden Dat maakt haar nochtans niet billijker hl de republiek der vereeiiigde stilten IS iiieii zoo zeer van haar drukkende onrecht vaardigheid overtuigd ilat de president voorstelt haar oiimidiiellijk af te seh ilFen De Fraiisehe be rootiug van uitgaven vóór den noodlottigen oorlog vrn 187 bedroeg 2 milliiirden 100 11 lnvi 11 de bciistiii s op het inku l e heer Thiers tri d hier in een bieede yiteenzetiing van do wijze waarop de milliarden en millioenen ivordeii opgebracht waarop de bela itiiigcn verdeeld zijn UI kttain tot de conclusie dat geen ander land ter wireld zulk een billijk beliisiingstelsei kon aanwijzen als Frankrijk Dank zij der Franselic revolutie zeide hij betalen de arbeidende klassen lOO millioen franken en de meer gegoede klassen i i5U il 1 H 0 millioen fr mken Wat billijke vordeeliiig iianiiaal verk uanle de heer Thiers dut bc iLstiiifitehel te verkie ili Iwveii hel ICngelselie en hij Ir id lil leii uitvuirige be H irikin van dit InaUte 111 zijn iiudi ideeleii oin di ze nieening te Naiir ijii nieening i meu in Engeland dragelijk maar in Frankrijk zou zij ondragelijk zijn Ginds is ïij in de zeden van het volk hier gelieel en al nieuw en per se imppulair De heer Thiers bracht de omstandigheden in herinnering waaronder de groote Teel van protectionist vrijhandelaar geworden is Op het oogenblik dat hij in 18 2 aan het ministerie kwam stelde men voor de belasting op het gi iian lot op de helft te verminderen Toen was het dat Peel der aristocratie een 6cre uitdaging voor de voeten wierp door de totale afschaffing der graanbeInsting voor te stellen Zoo werd hij vrijhondelasr en zonder da bij het scheen te beseffen handelde hij iu het oprecht belang van den Eugelsehen handel en der nijverheid Wat mij betreft ik wil het u gulweg bekennen ik ben een oude en onverbeterlyke protectionist gelach en toejuiching Indien ik evenwel Engelsohman ware zoo zoude ik een vrijhandelaar wezea opnieuK gelach want het EngBlsche belang brengt vrijen handel mede De goedkoopheid is Èngelands ware schat Toejuiching M en heeft wel eens gezegd dat een goede fee tegenwoordig was bij de geboorte van prinsen Welnu men kan even juist zeggen dat een goede fee tegenwoordig 18 geweest bij de geboorte van den vujeu handel en van de belasting op het inkomen De vrijhandel heeft Engeland vermogend gemaakt Een item Hij heelt onze vaderen in Frankrijk gcruineerd Thiern Laat ons daarover een andermaal preken I gelach en toejuiching Waarom heeft men in Engeland de belasting op het inkomen zoo gemakkelijk kunnen invoeren Omdat de grondl elaating er luttel was terwijl zij een der drukkendste is van Frankrijk Ook heeft men andere tukken der volkswelvaart weten te treilen die onbelast gebleven waren maar in Frankrijk bevindt men zich in gnnsch andere omstindigheden Te recht heeft men de belasting op het inkonieo irergeleken met de oude taille welke slechts én categorie van personen troi en de helft vormde van alle belastingen De binneninndsohc douanen en da belasting op het zout maakten de andere helft uit De goede Vaiiban de eerlijke man bij uitnemendheid aan wiens mededeelingeu deze bijzonderheden outleend zijn wilde de taille afgeschaft zien maar Lodewijk luisterde naar zijn raadgevingen geensans De heer Thiers eindigde zijn lange redevoering die vaak door luide toejuichingen crd afgebroken Icor te zeggen dat hij zich tegen de belsatiiig op het in komen met kriieht moest verzA ttcn omdat zij ten nieuw element van beroering zal opleveren ia het reeds zoo beroerde Frankrijk Gij zult du riep hij den leden der nationale vergadering ten lotte toe g j idt niet uedeplichtig willen zijn aan de willekoar De willekeur moet ergens wezen noch boven nucli beneden het is niet voldoenda u te verwerpen met mij een man teren een eerlijk man do riMhtvaiiiiliglieid betraeb tl lid KK i om den niiiim rijkdom lit te spreken mjn moet de belasting weten te lielfen van een bepaalde mnnifestalie van dien rijkdom Het is ilanruin dut ik bid de bulahtiiig op het iiikoinen te ver e peil met grooti nieer lerheil Vereenii U in Bliiiit is iiiiiii rilde te lm 4