Goudsche Courant, zondag 31 december 1871

ii ENGELAND Wie ki it lii t di ii hei r lluTV l inaimi l den pruitti ii ii i irr V i i Liiiid i van v 1 u iM raili in yijn r mi m Kit iir n k c ii Minikiljk uitrit e iehilderd heeft U hit uoaenlihk iirdt i ü Si lul lerende ttinkel in New jiuiiil Slieel drukker dan ooit bivueht want liij hieill de praehline eolleetie diiunaiilen van de ex keizeriu drr Frimaohen te koop aan Dure eolleetie is in vele op ichten belangrijk Pe goede sniauk van de ker eiiii is welbekrinl en de sieraden die ij droeü seV ooii wellielit minder kostbaar dan de diamnnten der Esterlia y eoUeetio waren bekoorlijk van vorm en teekeiun Op het lieriii inile porlret dat Winteilialter van de tievalliLïe kei erin eluliliMili inm t net lop punt 11 irer urootheiil bereikt b iil is ij ari el i elil cnet een p irelnnn r ua inan een kin n kau t nit iiiarai dcn en pan en j evniind l e i nmrai din ijii allmi van de seliih n le klmr en ili n ii ver teu vorm en de parelen komen voimnikt overeen in liH d grootte en vorm Iht vonkelend knus nordl te koop uangebodin Ken ander nummer der eolleelie is de beroem e diamanten olijfkioon die du keizer zijn vionw a iiibood bij het einde van den oorlog tn s chen Frankrijk en Oostenrijk in ISTil Ue olijftak liet zinnebeeld van den vrede vormde een kioon van brillanten en op regelmatijje afst niden h infjrii zw irte pnreUii wier sombere klenr ronw luoe t uitilrukkeii over de pesneuvehie soldaten an t overwinnend leger Een ontzettender oorloj chiu die van 5U on tfoonded e fiere vrouw die met den diainanteii olyltiik weleer ziet l bevallig hoofil omkransde en het z d een gevoel vnn deernis wekken in zelfs vrij inei doogenlooze harten dat keizerin Eu i nie zieli L edwoiigen geioelt JiBre diamanten te verknopen llit weeinoedijie emitrast tussclien de grootheid van t veilediii en de vernedering van t heden dat de kei enn givoelen lal nu zy der aristocratie van Kiii elaiid liare diainantun te koop aanbiedt zd mcnigren diep trelfm Vele der ornamenten d e thans bij den heer Kuianuel ter bezichtiging zijn gesteld werden door de keizerin zelve geteekeud en ontworpen Ken dadeeni Tan diamanten korenaren met een centrniu v in d umlauten korenbloemen en giashnlmen trekt vooral de aandaeht der kunstminnnnrs wegens de Iwvalliglieid van t Jennin en do fendauleu van tien njiii groote diamanten en laarlen die de keizerin met de kroonjuwcelcn van Frankrijk droeg werden eveneins zeer bewonderd liet horloge en de chatala ne welke de keizerin op alle leesten droeg worden eveneens vcrkocht Horloge en chalclaine zijn niet kleine diamanten en gekleurde juweelen bezet en munten uit door schcMilieid vau vorm De diamanten oorringen die z j dagelijks gebruikte elke oorring bestaat nit één bijzonder groote De geldswaarde der aangihodeii jnweelen worilt op ongeveer 800 000 gesnlint i Im Iiüoh zij W ir chijnlijk veel meer zullen opbrengen De heer Emanuel geeft teven te ver taan dat er img andere ornamenten op Chislchurst te koop h irden langeboden die idleen door gekroon le hooiden gedragen kunnen worden De keizerin van llnsland sehijtit reeds een diadeem tnet de daartoe behonrende om hik iiten van robijnen gekocht te hebben en vuii soortiielijVe vors ehjke sierai eu moet nog voor een üiit a lijke waarde te verkrijgen zijn De rijkdom van den kei er waarvan zoo iliknijls hoog wordt opt e eveii ehijiit nui ik r irroot te zijn dan men deukt nauiuer hij toi t i it dat ijn v ouw openUjk hare druiiintin te knop uniiudlt of zou zij getyk weleer de wednue aii Kiuel I hare dianiaiiten trerkoO ieii om den pretendtnt te lieipen De Times huudt in zjn iioiniuer van H ibver eone boetpnd cnlie aan hen die ileii tweuleu Kei t dag zooiiis dit gewoonlijk in Kejeland p lii H nis een dag vui al einreiie fi estvuiii le of lien r van ongebuMileulir il b rhouui n i lul ililiuaid acht het hl ui niks ir oiui p is ui tiooii lot eli peeiie iUuH i o ina i t imiu m oidr ile mdr uituerkiUf zijner veriaauiiu iiiiii r l i i u ii den i p di Titiiei Mrkii i I i u i le iiiilii III M ige span niiig r iiio ii II 1 A u lilik iiji nu ii i I ll niet Verba lil 1 Il bi u OU 11II 11 n to i i ii w ij Uoe ti viiiliii Ml t oii i I t 1 II 11 10 II r iers Hoe eiu l Hoe i i l ilii liMiu J liiilili ll een loof lil h ii l tl luiili ii lis III lil II iumI Ii UuImi tjd vii ir lul bi lii iul vuil i eu luaii ilu ii iii i ii nllelulin ml oip 1111 Mrtl gelnel ui iim i llit w is oniiiiine VI lenden der lii i ft l iiui i U iiii lilt i i ii iliulere w ij r il iiik r ii h te weiiteli ii in lil il I II I ru oiiil loiil au bu r en ver welben op de ge oiullieid vau eeu inai kroiiisnie ineeiuleii vrijlirul lip t vasteliuul I alli MT Il u Of kan t o ba II Ik uI liu lit rvi II il 11 i OU i biiii liilllrlll sterkiii drank t t Koii iiklijke lliiis Wij weten het oii e sirin IS all il e eei s roepende in den woistiju e massa tot wie wij spreken humt o niet en oo zij ons lioordi zij zon ons hoonend nitlm lien Zij wil zioh vermake i en mort leh vrruuikeii en kan ie i niet au Iers vermaken dan inet de middelen die binnen haar bere k lig ren I oeli w inhopen wij niet Neen de tij l niilert dat ook de zonen van den arbeid ulliii kniinen en willen genieten als redelijke V h Sas I ei iioi maar al t veel Haarhei I iii di vrr uitsrlinldigiiig dat de Herkman tot 11 t pauiiiii geen andere ti ev ucht heefi dan de kroig l bdantli ipen ei moralisten praten ma ir bnndeliii uut ij IJ 11 een soort negatieve zediim e t Ts eveiia s domme ouib rs d e altoos hun kinderen verbie len met il t of met dat Ie spelen doeli minmer ander en beti r sp elgoed voor de kiemen aanseliniren Kill stuiKjr eliouk den ouden Itomein toegang tot die pi i Vi ie eu geliefkoos le mrielituigen welke men de linden noemde Voor den üritsehen werkman bestaat niets van dien aard geen plekje wnnr hij I bij iieringe vertering licht warmte ge elligheid vit j vei eliinu eu uitspanning vindt Is ijn da verk verrielil luj wonll als t ware jedreven naar de I plaats die hij niet kan betreten dan met gcheele of gedi ettelijke opull cring van zijn lichamelijk en zedelijk l wel ijn DUITSCHLAND De result iten d r volksteling welke op den eersten de er in iand te Htrnatsbiirg gelijk overal elders in Ihulselilaiid heeft plaits gehad zijn van een stm tkundig standpunt geuüinen ii et onbelangrijk te noemen Op dien dag was de mannelijke bevolking ongeveer 31 310 de xronwelijke 3 Hll personen sterk derh dve telde ile stad m een rond cgt er een bevolking van SO OüO zielen Vii ir de oorlog v iii 1870 uitbarstte had de stad een bev ilkMig van S 1 000 leleii met inbegrip van 70l 0 man der be ettiug welke ook liians ter gelijke sterkte bij het totaal der burgerlijke bevolking is gevoegd De verniindering der bevolking in vergelijking van den toestand vóór den oorlog trn bedrage van 4000 zielen laat zioh up volgende wij e verklaren door de vermeerderde sterfte geiinreiulc het beles en nog later ten gevolge van doorgestnue vrees u tpnlting en 2 door veriiuizing van een groot aantal werklieden die in de atnd hunner inHoiung geen arbeid vonden na de overgaaf en hot gebrek aan h uulen d t in een zeer groot gedeelte van Frankrijk destijds werd gevoeld Dewijl het Cijfer niet grooiir is blijkt daaruit overtuigen l d it de verhalen betredende de schier talloo e niruigle gego de bewoners die de stad hebbeu verl iteii om zieh in Frankrijk te gaan vestigen nm seliromelijke overdrijving man gaan Zeer gegoede elfs rijke Stiaatslliirger hebben de stad metterwoon verlaten om met ouder den liiiitselicn schepter te lewii maar hun aintid is betrekkelijkerwijs gering Wat bilielt het aaiit il Fr iiiselie ambtenaren vroegi r lil de stal geviLstigd dit is ouj eveer hoewel nut lil ijii geliei I door l nitseh pi it oiieel van dien aard aaiijjeviild zoodat de stad ook dandoor niet aaiin eikeiijk he tt geleden Vau een andere zijde zal Straatsburg op bijzondere Hij e door de Duitselie regecring worden bevoordri ld Ihkiiiil is liet dat aldaar eni i uitsehe niiiver iteit al wordi ii geupind men vemeenit dieiinai gaande d il de heer Voii H smarek liet er op ge Zit hei ti om die inrielitiiur aii lioogir onderwijs op glansiijle wij e in het leun ti doen treden llorwel het Ujdsl p der o iiiung doi universiteit nog niet is vaitgestehi MT kert iniii il l niet den ineestell spoed alles 111 gei iillie d wordt gebraelit om in du volgi ude lente ile eol eg s te kiiiiueii opei en binnenland dol i 111 l I 1 Ml l K I Met dm li l in i iri a s wordt aan boord van Zr Ms narlit liip Ie iili iiisoord gi iiLiiil t de liii tiunnili i ie der klasse N de rus F venals ten vonnen jare eiriileeil hij de inge eteiiiii tl iippelle op den l lsel eeu lyt waarop ii iler naar ijii goeiKinilen voor eu zeker bedrag ti i kent en welke eldeii door eme eoniinissic Inter ten behoeve van ile behoeltigste nrmeii besteed zullen worden Op doelnmiige wij e wordt daardoor hel voor vi len zon lastige Nieuwjaarsweiisehen vervangen 11 een eind gema ikt aan die vermomde bedelarij Naar wij vernemen heeft de heer A J van de Water e 9 voorloopige eonerssic gevraagd voor een buurtspoorweg van tiorinchein unnr Waardenburg Zijn wij wel oiiderieht dan Kouden de kosten geraamd ziju op 2 ïi 3 uullioen Do nfdeeling Uottenlain Schiedam en oin treken vnn de llollandsehe nn itschappij vnn l mdbouw hield gisteren wederom eene algenieene vergadering In de eerste plants werden daarin aan de herren Millers t aldaar ei ii zilveren twie bronzen medailles en een getnigsehrift van wege het hoofdbestuur der maatschappij uitgereikt als prijzen door louioenide firma in Sept 11 op de tentoonstelling te Hoorn met inzendingen vnn zaden en peulvruchten beh aald Hierna werd door de afgevaardigden verslag uitgebracht omtrent het verhandelde ter nlgemeene vergadering te Hoorn Ter voorziening in de vaeatures van drie leden vnn het bestuur der nfdeeling welke uit Deo aan de beurt van aftreding zijn werden gekozen in plaats van den heer J liarendregt Iz te Barendreeht de heer Jacob Noordzij te Charlois in plaats vnn den heer J Loopuj t te Schiedam de hoer C J P van der Schalk nldnir terwijl de heer J A Hochusscn penningmeester aldaar als zoodanig herkozen werd l indelijk werd op voorstel van het bestuur nog bep aald dat op 19 Maart Ih72 te Itolterdnin eeue tentoonstelling gehouden z d worden van rundvee schapen en varken waarvoor het programmn met belangrijke prijzen tevens werd vastgesteld en dat op een nader aan te kondigen datum in Mei 1872 eene afzonderlijke tentoonstelling van honden en pluimginiierte mede aldaar zal plaats lubben wa irvoor een programma wordt opgemaakt dat later verspreid inl worden Uit lyciden sehrijft men dd 27 l ea By de tegen heden aangekondigde verpachting van de opbrengst der iaecale stolfen nit een gedeelte van wijk II waar het Liernursch pneumatiseh rioolstelsel ia in werking gobrngt is u geen inselirijiingsbilletten iugnkomeu Wanneer een wijziging der voorwaarden ten aan iien der nlleveiing in vaten werd vergund zouden xich gegadigden hebbeu opgedaan In de zitting van de eerste kamer van dezer is besloten de behandeling van de traetaten betreffende den afstand van ds kust van Uuiuea enz te behandelen ua de aan de orde gestelde onderwerpen Tot rapporteurs over de nmorlisatiewet zijn door de afdeelingen benoemd de hh Kahusen de Vos van Steenwijk van Swinderen en l riiia Aan de orde was in de ecr te plan s de wet op de middelen Het finineieul beleid der regeering in verband met de voorschriften der grondwet werd door enk Ie leden en ook door den minister van nnnncien besproken De wet werd ten slotte met 31 atemineu tegen 2 die van de heeren Sobut en Fransen v d l utte aangenomen Vervolgens werden hoofdstuk II hooge collegien der begiooling met nlgemeene stemmen en hoofdstuk UI buitenl zaken met 23 tegen 12 stemmeu aangenomen Bij het laat8t enoemdo hoofdstuk werd eene langdurige discussie gevoerd over de missie te Rome In de zitting van 29 Dec heeft de kamer aehtereenvolgens beh iii leid an met algenieene stemmen langenoaien liet liooldstuk justitie de bogrootmg der Btnatsspoormgen de hoofdstukken binncnl zaken marine nationale schuld en inancien üe beliandeling der begroouig van Suriname is aangevangen In ecu avondzittiiig zijn de beraadslagingen voortp ezet IH l r elsche eorrespoudent vau het Vaderliind deelt mede d it reeds 92 Rubcommissun en correspond ntseliappen zijn gevormd om mede te werken tot het Vleien van het feest vnn 1 April e k Het loorstel der Anisterdaniselie subcoiiiiuissio om liever een ml me instilling ilan een monument te iMelle op te ril en is door de hoofde nnmissie overwogen zij heeft reeds geantwoord en op di grlihpiacslie al llO d dbe waai ijiwe en Keu nuttige in telliiig b T een bnrgersi lio il laudbonuseliool zeevnariknndige sehool on nut leu fonds voor oiuleihuiid en be zolili i iii4i II wel I j 11 2 ton vorderen veel meer dai voor een inoiinmei t iioid g zon zijn Mochten dl liijili i 11 II l oo 4 slij i ii dan al de hoofd eouiiui 11 aan V ei ii I I mii di nken Het is iiiilrr wrii i lielijK dat de nijdrngiii lioedig in Al