Goudsche Courant, zondag 31 december 1871

m komen omdat hel veel tijd krut een mmrdnje Wf viering te organisieren en de e natuurlijk van het totaal der bijdragen afhangt Den a Dee had de beproeving der gnmte spoorwepoverbniggiiig aan de Miurdijk plaats Die beproeving is zoo gned geslaagd dat zij op ten enkelen dag kon afloopen Uehalve de eimiinissie voor ile Qverbiuggin waaraan echter de heer v d Bergh die uithüiifde eencf ongesteldheid verhinderd was telenwoordig te zijn outbrak waren een aantal belangstellenden ingenieurs aannemers enz niinwezig ook de Haad van Toezicht op de spoorwegen wna Tertegenwoordigd Met don locomotieltreiii waren een aantal nici PT i i oe bii ile p oeviiig te adsisteeren en waarnemingen op verschillende punttu van het kunstwerk omtrent doorbuiging spanning enz te doen He brug toonde noch bij vast noch bij bewoonbaar behuten het minste verschijnsel dat kon doen vermoeden dat eenig gebrek aanwezig was Onder en bovenbouw bewezen integendeel do soliditeit der constructie volkomen Pen 28 dezer werd te s Ilage door de leden der Kamer van Koophandel het bestuur der Yereeneging tot bevordering van fabriek en handwerksnijverheid en dat van de wcrklicden verocniging een bijeenkomst gehouden waarop zeer breedvoerige besprekingen hebben plaats ge lad omtrent het denkbeeld tot oprichting cener nmbaehtschool Het resultaat van een en ander was dat besloten werd krachtige pogingen aau te wenden om het tot st indkomen van i en ainbacht ioliool hier ter stede te bevordereu waartoe dan ook vnn ieder der bovengenoemde lichamen eeiiige leden werden benoemd als een oominissie ilif uitvoering te geven aan hetgeen de vergadering heeft vast Oi leld selierij Miiler ilireetie van den i i ll nu i plu j i V II il Jl ll hiillivrii de ee fit ï anti iüiiir iu i daar gebouwd Met leedwezen vernemen wij lat de verdienstelijke voorzitter vim het hoofdcoraité der vcreeniging van het Roode Kruis de oud iniiiister Bosscha zijn onts i r h ef ijevr iai uit e betr kking De 0 dervinding der twee laatste jaren heeft be ezeii dut de taak om de lieldadige h ulp der Ncderlandsche natie jegens de slaclitolfers van den oorlog op doeltrelfende wijze aan Ie wenden van buitengewonen omvang is Op zijn reeds hoogen leeftijd vreest de heer Bosscha dat de voorbereiding van tuckoiustige hulp en de leiding van de vereen iging bij een volgenden oorlog zijn kracl tcn zullen te boven g ian r nieuwe spoorwegsectie aanIreelit en aan de voorliiopigo lnr olitin en aldaiii nog een en ander te doen is is het uiilbieki iide echter vulstrekt niet van dim aard dat de 0 eiiiiig op I Januari a s daardoor terlMging zou kunnen ondervinden Aangaai de de werke i der Amsterdamselic kanaalmaatschappij ordt niidigeileehl dat het werk in Nov is voort e et nut 13011 tut ISt j arbeiders 15 paarden i2 locomoueien raft 280 wagens 5 of sleepstoombuuten li i tot Ii8 groote en 23 tot 111 kleine gronilschonwen 4 of 6 vleisehniten 6 of 7 ptiiuuibaggi rvaartuigen 3 stoonipi iupwerKtuigen en 2 tot bokken of pa entrekkers Bovendien is met 6 afzonderlijke ploigen te zamen 47 tot 4 J werklieden bg nacht op de stoomb iggcrvaartuigen gewerkt Men schrijlt uit sGravenhage aan de Zuljensclie Ct De ongesteldheid van den heer Thorbeeke is naar ik niet leedwezen verneem van ernstiger aard dan een gewone verkoudheid Met schijnt een zeer iicvige griep te zijn die den groeten staatsman niet alloen aan zijn kamer bindi uiaar hun ook belet ecnigen arbeid hoegenaamd te verrichten De Leidsche vereeniging tot bevordering v iii geregeld schoolbezoek gaf aan den avoiul vun 28 Dee een kinderfeest in het loka d de Baiihal Meer dan 400 leerlingen der openbare en particiil ere selioIcn voor on en niiiiverniogendeii die zich in het atgeloopen jaar door getrouw schoolbezoek hadden oiiderscheiilen zaten d ar recht vrolijk bij elkander Het bestuur had den heer Maju uit Wat de opening i gaat hoewel bij Dn Heden overleed onze waarde Moeder ea Behuwdmoeder NAATJE MARCUS LEEFLANG wed S E Oats in den ouderdom van 85 jaren ten huize van haren zoonl S CATS op den Kleiweg Namens Kinderen en Kleinkiudcten M S CATS Gouda 29 Dec 1871 I Ciemahkelük s Tegen hoest heeschheid enz SBi bestaat er wel geen middel zoo lp eenvoudig gemakkelijk en aan gS genaain in het gebruik als de fi JOHANN I10FP scHB MALZ BORST BONBONS die door jjll SiJJhun e slymoplosseude den hoest ïp M verzocht eciiigo hvdro ux gene gnsiiiiero8Cüon be Hoewel eeniiieii t pi iehtc tocli hel vreesd waren dat de e voorstellingen voor wel at lioog zouden zijn bleek het met oordeel gekozen pro publiek tegendeel dniA ij gramnia van den heer Majii De kleinen volgden die mi l beiungstelling en menige kreet van verbaziuir en bewouderiug ucrd gilioonl bij het zien van hun ouden kennis de vloo duizenden malen vergront of de monsters in een droppel water roiidzwcrvenile Ook bj do vertooniug van cenige natuurtafereelen kunst Stukken en beelden gaven zij blijken zeer goed te ziigeii zoo hoorde men bij de Vfreht in l ompeji waarbij hei een erwiii sting van ilie st id werd medegedeeld den uitroep dnt heb ik in een beekje i zeii Ook VOO het stoifelijke was goed gezorgd mschoots werden de kinderen onthaald op choco 11 brood zii verlieten hoogst voldaan het loeii kapit ial krentebrood Df langs dezen weg bevorilert ZIJ nel nee en sticht wezenlijk veel goeds 1 gunstige alliiiiii ilrr hiiriiigvi herij heeft ten gevolge dat zich ti M iny lnis weder een reeilcrij i tif d onder biukliuiidi i i liiip vnn den heer nr liiiiiilH bc loli ii is om op lieliuoreiiilc iiaii de niimt bevat en wat tooning van een ii ie an ander omtrent de nu gelezen ruims lade en brood zij knal elk voorzien van ee verernigiiig ga zoo voort liet belang der burgerij lieeft J van der Sp k en d werf A Wi van dien ehappij lieert liij ile m veecni iijpt wftiirop I ll zi ki i liedm i iu fomiiii ie inter kill nnneu besteed zul iJ7 e wordt daardoor invjaiir9wensclien vcraaii die vermumdo lil heer A J van de rcssie gevraagd voor uem uaar Waarden 1 Kouden de kosHu liedain en omstreken el a pij van l mdbouw ilgemeene vergadering I ilaarin aan de heeren Viren twi e bronzen mean wegc het hoofd beikt als prijz er door op de tentoonstelling nn zaden en peulvruohloor de afgevaardigden I it verhandelde ter al pui Ter voorziening in van het bestuur der afde beurt van aftreding mts van den heer 1 Italic heer Jacob Noordzg Pen heer J Loopuyt te van der Schalk aldair sen penningmeester alwcrd Eindelijk werd nog bepaald dat op 19 llif tciitoonstelling getiousohapen en varkeni belangrijke prijzen teop een nader aan te i eene afzonderlijke teupluinigedierte mede 1l i ur een programma wordt i inl worden 27 Deo Bij de tegen heng van de opbrengst der van wijk ll waar het j ilstelsel is in werking uigsbiUettcn ingekomen voorwaarden ten aan word vergund zouden daan 4nte kamer van 28 draer tim de traetaten betreBende iuiuea enz te behandeleu Ic onderwerpen ïot raplii wet z jn door de afdoelinIsen de Vo6 van Steenwyk e eerste plaa s de wet op ll beleid der regeering m 11 der grondwet w rd door n minieter van nnnncién Jti 11 sliitte met 31 Bteinineii It 11 Schot en tVausen v d Milstuk II hoogc CüUegien lu ene stemmen eu hoofd t 23 tegen i stemmeu t t genoemde hoofdstuk werd f evoerd over de missie Dec heeft i e ka mer ll n met algeuieeue stem i Utuk justitie de beuroo de hoofdstukken biniieid ehuld eu financiën 1 van Suriname is aange Itiiig zijn de beraadslagingen t 111 nood lU eii lii ti liiiii Ir l iidrngeii spoedig m lent van het VaderluHi iibooinraissii U en corresjiopid om mede te werken tot I I van 1 April e k liet II iihrDMiiitisHie ora liever i i ii inumiiin iit te liriello liuüfileommis ii overwogen en lil ll ilil nae tip l8 1 mitt ge iii ti lliiijr b V l iiii se iool i i vniinkiinilige or oiiili iliuud en beviirileren veel nie r i zon ijii M ii liten iliiii lil lie limifd UMM Het leiT A K Mans i naiir het model van ks ten vorigen jarc Van goeiler liiiiid eriienien wij ilat de heer V J van l oorn ingenieur bij ile Aiii eriliinielii Kanaal niaatseliappij door het liipanselie gouveriirinent tot hoofdingenieur is aangesteld eu in iiei begin ler maand Febr de reis per mail denkt te aanvaanlen Parijs 29 Pee Het roKeenngililaii sjireekt het geriii ht tegen als zouilrn ile l riii iiselie iintiirileiten gedreigd hebben iii de iloiir liair liezetle ilejurtementcn vier personen als gij ela irs te laien gevangen iienien 1 et is ook n et Woonea 2H Dec De lallicische afgevaardigden hebben bij den llijksraad de bekende resolutie van hun landdag betreffende de uitbreiding dor autonomie van Gallicie ingediend Het lieerenliuls heeft de voorgestelde heffing ilcr belastingen voor den tijd r i t v ii n ca besloten de troonrede met een adres te beantwoorden OiBOBBS 27 Deo Elizabctti lohaniia ouder V M il Jülin rn M Je Oniil 28 Joliaiinll oiideri D vaa Leeuwen en J DriiijtleD 29 Helena Maria ontei M P ODStertieek eii L OvtrlieCD OVHU HHN 27 l LC M K vnn llufwegen Ij 5 m 28 N M ieeflnni wed S E Cal 8Sj K Jonker hiiisvr vnn J dr koster 12 j II Hragganr 72 j 9 ra 29 W de Rruil 2 j 7 m Burgerlijke Stand AD VER TEMTIËN Deu 26 December is alhier in den ouderdom van 72 jaren overleden onze geliefde Vader en Behuwdvader JOHANNES LUGTHART huisschilder en glazenmaker Uit aller naam H LUGTHART Ilartelijken dank betuigende voor de langdurige begunstiging door zijn vader genoten beveelt Behalve liet gewoon liiger onderwijs en de gelegenheid voor jongens om zich in het regtlijnig en haiulteekenen te oefeiion bestaan e i i de koloniën der maatschappij van weldadigheid Frederiksoord Wilhelmina souru en Willemsoord li plaatsen waar gelegenheid is voor aankomende meisjes eu voor kinderen om naaien en breien te loeren Uit deel van onderwijs der koloniaie jeugd heeft de bijzonilerc aandacht van cenige dames getrokken die zich in commissie vcreenigd hebhen om eenigc verbeteringen daarin aan te brengen die een meer doellrelfeud onderricht eene betere vorming der meisjes in deze ten gevolge kan hebben Mede als een uitvloeisel dier welwillende bemoeiiugen genoten die kindereu ten getale van omstreeks 150 een regt aangenaam kersifeest Voor ie vanFrederikourd en Wilhelmina soord waren in het locaal der tiooviecliterij voor die te Willemsoord inde uiattenmakerij versierde verlichte met doelmatige prijjes behangen kerstboonien geplant Onder Int genot van melk en koek afgewisseld hij zich daar de zaak Op hem overgaat aan tn genot het vertrcuiucn zijner stadgenooten waaraan hij trachten zal steeds te beantwoordeti Heden overleed in den ouderdom van bijna 73 jaren mijn waarde Broeder HENDRIK BRAGGAAR Wednwcnaar van wylen Joua nna Capteijn J J BRAGGAAR Gouda den 28 December 1871 door lieve kinderzuigen naar eigen keuze had de prijsuit lei ing plaats aan allen maar gewijzigd naar bekua iin ieilen De kimierrn waren blij en dankbaar en hadden een ree it ppttigen avond die voorzeker het zijne zal bijdragen ora hen tot een getrouw bezoek der naai en breiselioul en tut Iceittiamheid aan te sporen Volgens een brief uit Zeeland in de N Roti Ct is dezer dagen van de ouders der verja igde jongejufvronwen e Coes het schoolgeld gevraagd voor drie maanden onderwijs op de hoogere burgerschool aan hunne dochters gegeven terwijl zij er iiaauwe lijks een maand hadden vertoefd De ouders del verjaagde kinderen liebhcn geweigerd om te betileii vojreeu onderwijs dut bij raadsbesluit anu hunne kinderen werd onthuU len en wachten geduldig een gerechtelijke vervolging f p onmiddellijk kaliiiereude wer king in dit jaargetijde onover treffelijk zijn wordende consumptie t voor de degelijklieid van dit Q É middel Per pakje in blaauw papier 3Ü Cents ® JülIANN HOFl s Centraal O f l 3 Dépót Hloeniiuarkt bg da Stil il steeg F 154 te Amsterdam en m O op straat als ia huis o en getuigt de steeds grooter = best In de nabijheid der gemeente Iloutrijk en Bolauen werd üiiliings een unin op het IJ dood gevonden die in den kouden aaeht een sl ichtolTer der felle vorst was geworden Man verneemt n ider dat lig met een Ivmtje van den baggermolen was gekomen om vijf mannen die aan wal waren af te halen Die niauni ii zagen iiem tobben en worstelen ora zich door het ijs een weg t banen maar in plaats van hem te hii p te kunieii bleven zij zoo goed als werkeloos en gingen tegen den avond naar huis Den Vülgenileii morgen v oeg naar hem uitziende ontdekten zij lol liun schrik dat hij doodgevroren uas Hij lag mi t het lich iam buiten den rand der boot en het hji fil op liet ijs geheel door koii verstijfd De overledene was een oppassend werkman ii dienst der kanaalmaatschapp Hij was eer gaien bij zijne superieuren en verdie ide een ruim weekge d Dit moet do reden zijn wanrom de andere erklieden hem minder genegen waren JLaatste Berichten s 9i Parijs 2U Deo De commissie voor de legerorgani satie heeft met 23 tegen 13 stemmen het voorstel betreffende dtn diensttijd van vijf jaren aangenomen vorder te Gouda bij J C van VREUMINOEN en do Wed A C SCHOUTEN te Woerden bü HÉN lil J v n BEUG I iim ii jiio van Londen een goeden nacht kiachuger De pijn Bome 2S Dec De Fransche zaakgelastigde wordt morgen hiir verwacht voor de diplomatieke receptie in het Quirinaal op 31 dezer Athene J Deo llet ministerie heeft zijn ontslag gevraagd Naar men verneemt zal er een kabinet van coalitie optreden onder voorzitterschap Biilgaris met C ominonduros 29 Dec De prins van Wallis heeft loorgebracht Hij gevoelt zich in de linkerheup is wal minder I