Goudsche Courant, zondag 31 december 1871

I Bij 11 DE HOOGII C Nieuweudijk L 7 J te Am terdom is an de pers gekomen Li iiH a i vooK c eli belegg i K m m w m m m A m m w w mm mJm M m M W av m m I bij don aanvang vi a het jaar 1872 door W v O B Aanbesteding BHUOEMEESTKH vn WETllOUnKUSvan ïoiida jjn voornemens p Vlil lDAO dtu 5 lANUARi 1872 des uiidda j s ten lü ure in lit t RnadliuH aldaar bij iu l j iHp aan te besteden de ten diensti di r ieuicoutchenoodigde DRUKWERKEN OU KANTOOReuSniRl lE ÜEHOEKTEN vau af den daij der guuuiug tot CU met deu 31 DECEMBER 1800 Zeven en Zeventig De voorwaarden zullen dajielijks de Zondag uitgezonderd vau des vooiniKUUigs Ui oot A n namiddags 1 ure ter Seercuanu ter iir age liggen zullende de inschrijving i biljettcnop i gel geaclireven giteekend en gesloten met het opschrift diiukwkrken KANmoii en sciuujfBEiioKKrKN den 4 Januarij 1872 uitcrli k des namiddags ten 5 ure op de Secretarie n oeten zjjn ingeleverd Gouda den 29 December 1871 Burgemeester en Wethouders Toornoenid De Secretaris De Burg inc tcr DuOOÜI EEVKuFüIiTlIlJ i ANBhlK hN 1 1 1 MlOOUN I C SIBBES Nieuwe laven te Gomlo maakt aan zijne Studgenooten bokead dat volgens oud gebruik met Oudejaais Avond vcrsc lie warme Wafels bij hem to verkrügeu zijn alsmede gedurende den Winter Hij beveelt zich beleefdelijk in ieders gunst Bestellingen wordeii ten spoed g ste cru ai lit TË KOOP Eejie prachtige MARMEREN PENDULE met CANDELABUES zijnde geweest evn der noofdprjjzen in de Loterij gehoudeu 22 December ten voordeele der Parochie van den H Joseph op do Gouwe Dagelijks Ie bezigtigen bij den Heer G Ij F SMEULDERS te Woenlen Urieveu fi anrK Openbare vrijw illiii e verlioüpliii bij veiling en verhooging op WOENSD Mi den 17 JANUAIÜ 1872 eu bij afslag en com jinatie op WOENSDAG deu 24 JANUARIJ 1872 beide dagen des oormiddags ten 10 ure ten huize van ARIE B tOEliU Logementhouder te htderk rk aan ili ii IJssel van Do ruim beklante STEENFABRIEK de St lUNs bost iande in HeiTenhuis koetshuis eu paardenstttUing aibeiderswcmiiigen ovens lijodsj en verder aaubehooren benevens diverse zellingen perceelen WEI IK UW lüETen GRIENDLAND staande en gelegen iii ile gemeente hutcrkirk aan di n I hi i l met nog twee zflliugen tegenover de Fabriek lu de gemeente NieuwerL rk op dmi i irl Alles bi biljetten breeder oinsdireven en te aanvaarden 1 Februarij 1872 met i it ondering van het Heereiihuis Koetshuis l iuirdcii t dliiig eu daarbij behoorend Krf waarvan de aan iardnig eerst kau plaats hebben met deu I Mei daaraaiivolgeude De betaling der Koo ipeiiiiingi ii al ni ieteu gesdiiedeii op leu l j Maart l TJ tfr M l li v dere iuloriiiatiëii eu opi a e der pei iiile loiiditii ii i n U Im Koiiicm tril KanliiK mui di ii Nul nn i J SI Kl UTte r i Alom vnorluuideii N 1 vi ii SliPKRÏIflENS Weekblad voor deii Tiiliibiiiiw onder Redactie vau H WITTE Am sf nla n D B ENTEN Uitgever Cioiidsclic Hroodlabriel Om redendeBELASTINti or hkt GEMAAL er afgaat woidt van af 1 JANUARIJ 1872 hot brood voor onderst iaiide prijzen verkocht 100 lood Fijn Krentebrood i 45 100 Gewoon 0 24 100 Ie soort Gebuild 0 22 75 O lü 100 2e soort of Bruinbrood 0 20 100 Ie soort üngebuild 0 18 100 2e soort 0 15 100 Roggebrood 0 13 Kadetten en Kreutebroodjes 0 02 J e Dirfdie H vvN DE N DOOL EN J LASSOOIJ Touwslagerij ACHT TÜUWSLAGFRSKNECHTS vast werk begeerende worden tegen hoog loon gevraagd adres met fraiifo brieven onder N 17 aan het advertentie bureau vau G J THIEME Anihini Vocaal en Inétruuienlaal Concert der LEERLINGEN van d j STADS MUZIEKSCHOOL t n voordeele der Werkinrigtmg tot Wering der Bedelarij alhier op PINGSDAG den 2 JANUARIJ 1872 des avonds ten zeven ure iu liet Lokaal KrNsriiiN in de Boelekade te iondu Kaartjes a 0 50 en Textboekjes a ƒ 0 10 verkrijgbaar op den dag der uitvoering biJ den Heer vas deu VLIST De ondergeteekenden ambachtslieden in de genieeuteu Moordrecht cu Gouderak geven hiiniifu gi eerden Begunstigers te kennen dat zi na geluindeu overleg besloten hebben met 1 Januari 1872 de werkluonen te berekenen per uur eu wel zoo Uat dit voor ieder uur arbeid van een baas 15 cent eu voor een knecht 14 cent in rekening zal gebracht worden C v N uwi KULi A A VAN dek VÜO RKN M DEN OUDEN J U A HAM A DE WILDE Cz G VAN WIJMEN A DE WILDEDz W HOOG EN DOORN I KETEL Jb VAN üKU VOüREN R LANOY W RADDER A SCHEIJ iKOM Ldk WINTER J deBRUUN BOEK OOMS L VAN WINGERDEN GOEDKOOPE MUZIEK v or Pmni Soi o iliiare ran F A i A 1 1 Ie T raneker Ilotleverancier van II M de Koningin DüiiiKii op 24 Nocturne B 0 30 Fi M E Oiitez moi lioniaii e saus paroles C 0 211 La Coiph lte Ma nika C O K Alle iiiininit rH dezer Uitg ni ijii st i ds voor liiiiidi M bi den Bockliaiidi lii ii 1 A V A 1 1 A dond iiiiilii iJink viiK V Dunk HUI Eeue alle iiis bekwame NAAISTER gevraagd Adres fniii o of iu persoon bij den Uitgever dezer t iiurant WOliDT iE irAAGÏrEiN Uoeliciihast inct Sliiitin p met of zouder pluuken Indineerenden ervoe geii zich sclinfteli k im t opgave van afmeting eu prijs bjj dea Heer F N M VAS Jr Peperstraat alhier ATTENTIE Men vraagt hier ter stede een bekwamen BANKET eu KOEK BAKKERS BEDIENDE of IEMAND op Itj il 17 jarigen leeftijd om naar oiustaudigheden spoedig of later geplaatst te kunnen worden Brieven franco onder letters A B 1 by den Uitgever dezer Courant De ondcrgeteekendo betuigt door deze zjjii i hartelijkeu dank voor het menigvuldige vertrouwen eu do bewezen gun c aan zijnen overleden Vader G JUE bewezen hij kau niet nalaten to berichten dat hem ook reeds eenige orders zjju opgedragen en beveelt zich aan tot het AANZEGGEN van Geboorte en Doodberichten alsmede tot alles hetwelk aan zijnen Vader werd opgedragen G JUE Veerstal B N 131 Wcerbaarlields Lcenlng groot f 1 000 000 Geoorloofd tnr ev Mih Jtei dd i Loterij ZOWDISR NIET Prijs Prijzen 1 Prijs Prijzen 1 1 5 2 1 1 7 7 4 7 140 van f 80 000 20 Öt 0 10 000 2 500 1 000 JuUj 1870 £ N met f 80 000 75 000 200 000 60 000 25 000 20 000 70 00035 000 12 00017 500 140 000 en vele duizenden van 500 200 lOO SO 40 enz zamen uitmakende nog 1 337 251 Totale terugbetaling f 2 071 751 Elk aandeel loot met mvmten f 2 50 u t Ge tort Waarborgfonds 500 000 15 Jaiiiiarij ISTö Gouda II oerden worden 6000 Prljzen uitgoloot waaronder 1 v 30 000 en 1 v 20 000 Nog enkele loten geldig voor deze en allevolgende trekkingen verkrijgbaar a 2 50 eciisgevend geld bij X N S TIKIiMBEEk VAN HALL mrechi MONTLIN e KM X DOUTLAND II VKN WIJK A M BEI IERMAN W DB GELDER R T STALENHOEF i t tioort C A vvN BLARICUM f 1 MONTI IN Oudem ier riih iorii i lh Ciil P I v N i K BEUG 17i n P M 1 IIONDIUS K M N LMMDOTII I