Goudsche Courant, zondag 31 december 1871

1872 Woensdag 3 Januari N 1148 GOUDSCHE COURANT I ieows ca AdveHonlIeblad voor fioiida en Oinslrekcn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VHUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berel ad naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJP CENTEN De insending van advertantiën kan geschieden tot ééo uur des namiddags op den dag der uitgave 1872 Bjj den aanvang van een nieuwen tjjdkring is de mensch dikwjjls ondanks zie ïelf geneigd een blik to slaan op het verledene en een blik te werpen in de toekomst Hij heeft er behoefte aan een oogeublik stil te staan op den weg die afgelegd is terug te zien op het meer of minder aangename hem overkomen te overdenken lief ea leed hem door zich iA en anderen aangedaan En denkende aiin le geen geweest komt hjj als van zelf tot heigeen zjjn tal Dat het peinzen over de toel o ii minder vrnchtbaar is dan het herdenken v het verledene spreekt wel van zelf daar nji zich bepaalt tot hopen vreezen voornemens opvatten welke lioop zoo dikwerf teleurgesteld welke vrees zoo dikwerf bewaarheid welke voornemens zoo dikwerf verijdeld worden maar toch ka ondanks dit alles het denken aan de toekomst zgn goede zyde hebben Is dit voor den mensch als nieusch waar niet minder geldt het voor den men soh ais burger van den staat Het Kan goede vrncliten drrgen te overzien of en in hoeverre de stiiat is vooruitgegaan in welviart en beschaving of en in welke mate de burgers van den itaat vooruitgegaan zgn in politieke ontwikkeling en staatkundig leven Wanneer wij dit nagaan en onze tekortkomingen opsporen waartot niet veel moeite noodig zal zijn dan bestaat er kans dat wij voortaan die tekortkomingen vermijden en ons beter inspannen ora te zjjn wat wij allen moeten zjjn goede staatsbnr ers Daartoo eerst een blik geworpen op het verledene om dan naar de toekomst onzen blik te wenden Het jaar 187J begon niet ouder gunstige voorteokenen Tervvyl de oogen van geheel Euroj a nar r de muren van Purijs gewond waren had er if one land een niinistsrieele crisis plaats die van een zeer treurigen aard was Op den 1 anuari 1871 tocli hadden wij een ministerie waarvan 5 leden hun ontsliisr h iddcn aimgtvri agd en dat wel oMder bekende iiolilieke reden De nieciderlieid der kamer sympiilhiseerde met het iiiinisM rio had bijna 2 jaar daa irè sameiigewcikt i ii tocli vroc liet iiii ere idee der iniiii li rs liiin mit iu l cli schnoii Ix giii voiii rtaar In i ci m dugi ii aii Januari wurdei na bjjna 2 maanden zoekens nieuwe minister benoemd aan t hoofd waarvan een man die reeds 2 maal den ministerzetel had beklommen een derde ministerie Thorbeeke werd namengesteld Een jaar bijua is hjj weder aan t bestuur geweest en weder heelt hy evenals de vorige malen dat hi minister was ieder in bewondering gebrach door ziju groote scherpzinnigheid volhardend werkzaamheid on spoedig doorzicht in zaken Wel worden er menschen gevonden die niet tevreden zjjn met zijn bestnur sommigen zeggen hij aal te er anderen hij gaat niet ver geno dSch onder die politieke tegenstanders is er iiet een die niet een diepen eerbied gevoelt voor den genialen man die op zoo hoogen leeftijd nog lust kracht en energie genoeg heeft de teugels van het bestuur in handen te houilen en dat zegt iets wanneer men onder zijne tege standers mannen telt die niet altijd genoeg loyanteit bezitten om onderscheid te maken tussuhen personen en zaken De 2 hoofdgebeu tenis op staatkuidig gebied in ons land in 1871 was de verkiesing der leden voor de 2 kamer der Stalen Generaal Over het algemeen was de uitkomst gunstig voor de liberale ri hting Doch onder de plaatsen waar de liberalen al zeer weinig belangstelling getoond hebben bidioort in du eerste plaats G ondc Terwijl bij vorige verkiezingen de liberale candidoat soms 1000 stemmen verkreeg verkreeg de tegenwoordige er niet meer dan 050 Wal tal van kiezers dus die niet de nuiiste belangstelling tooiideu in den gang der zaken Wat tal van kiewrs die liever bleven voortdomnielen dan het bewijs te leveren dat zij noch voor iets anders geeatdnft konden gevoelen dan alleen voor hun eigen zaken en hun onmiddellijk eigenbelang Eu oo naderde 1872 Van de ministers is ons onlangs een on vallen en wjj zjjn dankbaar dat wjj het nieuwe jaar kunnen beginnen zondei den heer Engelvaart die misschien een goeil meusi h een braaf soldaat maar zeker een slecht minister was Wjj staan aan don aanvang van 1872 Zoo ooit dan kan ditjaar het Nederlandsclie volk toouen dat ernog vaderlandHlirfde klojit in de liurten zjjner zon n wier VDorv ulereii goed en bloed voor dat vailcrlaiiu veil liad leii Zoo ooit dan is m dit jaar de ge legenlitid daar ora blijken te geven van liefde voor het land zijner geboorte Zon ooit dan wordt dit jaar van U gevorderd mijne landgenooti n ü te laten kennen als nazaten van mannen dis de heele wereld bewonderde om hun moed hun dapperheid en hun cordaat karakter En toch wanneer het alleen bleef bij ruime giften in geld wanneer het deef bij luidruchtige feestvreugde wanneer het Ueef bij geestdrift voor enkele dagen van April het resultaat zou gering zijn en niet de moeite waard om van te spreken Maar wat wij v irig wonschen is dat er onder het groot aantal burgers in den staat die slecliis staatsburgers in naam zijn vele mogen gevonden vt orden die zich herinnerende hoeve e opofferingen onze voorouders zich getroost hebben om de vrgheid in het land hunner geboorte te handhaven zich van dat oogenblik af aan veranderen en in plaats van lauwe flauwe onverschillige burgers manien worden die met lust en kracht den gang der zaken nagaan daar waar zjj fouten opmerken en zaken zien gebeuren die anders behoorden te zijn zonder omwegen en zonder eenigen schroom de vaarheid aan den dag brengen en voor alle dingen bedenken dat staatsrecht ook staatsplicht is Wanneer wg in deze gemeente rondom ons zien dan valt er wel het een en ander op te merken dat wy anders wensehten Onder onze sladgenooten zijn nog te velen die te bekrompen te kleingeestig te jan salieachtig zjjn ora belang te stellen in de publieke zaak en nog te weinigen zijn er die iels over hebben van hun tjjd lm II geld en hun energie voor het algemeen belang Doch tevens weten wjj dat niet alles in eens kan hervormd worden Er zijn toch hoewel weinige wel enkele teekenen van vooruitgang te bespeuren dat wjj den moed niet verliezen maar al onze krachten inspannen ei dun iou wij met goed vertrouwen op het bestuur voor onje stad een goede toekomst tegei ioet Onlangs is in den raad dezer gemoente zoogenaamd nieuw bloed g komen van harte hopen wij dat liet l riseli krachtig i i gezond bloed i lilijkei Ie li og tü kort zjjn die nieuwe 1m sliiinlde li ii i i dcii iMiul om er over te 1 linnen oonlrfleii dodi tvij wensc iüu dut i 4ft f