Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1872

1872 Woensdag Januri N 1148 GOUDSCHE COURANT i Nieuws en Mverlèntieblad voor Gouda en Omstreken 01 i De nitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAOt WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geaehiedt de oitgare in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 1 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afeonderlyke Nommers VUP CENTEN De iniending TSii advertentieii kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave I 1872 Bg den aanvang van een nieaweu tgdkring is de mensch dikwgls ondanks zich zelf geneigd een blik te slaan op het verledene en een blik te werpen in de toekomst Hy heeft er behoefte aan een oogenbbk stil te staan op den weg die afgelegd is terug te zien op het meer of minder aangename hem overkomen te overdenken lief en leed hem door zich zelf en anderen aangedaan En denkende aan hetgeen geweest t komt hg als van zelf tot hetgeen z n toJ Dat het peinieB over de toekomst mindnr vniehtlMar is 4aB bet keidankm ttn het verledene spreekt wel van zelf daar het zich bepaalt tot hopen vreezen voornemens opvatten welke iioof zoo dikwerf teleurgesteld welke vrees zoo dikwerf bewaarheid welke voornemens zoo dikwerf vergdeld worden maar toch kaa ondanks dit alles het denken aan de toekomst zgn goede zgde hebben Is dit voor den mensch als mensch waar niet minder geldt het voor den mensch als burger van den staat Het kan goede vrnchten dragen te overzien of en in hoeverre de staalt is vooruitgegaan in welvaarten beschi ving of en in welke mate de burgers van den staat vooruitgegaan zgn in politieke ontwikkeling en staatkundig leven Wanneer wy dit nagaan en onze tekortkomingen opsporen waartoe niet veel moeit noodig zal zgn dan bestaat er kans dat wy voortaan die tekortkomingen vermyden en ons beter inspannen om te zyn wat wg allen moeten zgn goede staatsbnrgeri Daartoe eerst een blik geworpen op het verledene om dan naar de toekomst onzen lik te wenden Het jaar 1871 begon niet onder gunstige voorteekenen Terwgl de oogen van geheel Europa naar de muren van Parys gewend waren had er in ons land een ministerieele crisis plaats die van een zeer trenrigen aard was Op den 1 Januari 1871 toch hadden wjj een ministerie waarvan 5 leden hun ontslag hadden aangevraagd en dat wel zonder bekende politieke reden De meerderheid der kamer sympathiseerde mei het ministerie had byna 2 jaar daarmee samengewerkt en toch vroeg het meerendeel der ministers hun ontslag Een schoon begin voorwaar In de eerste dagen vaii Januari werden na byna 2 maanden zoekens niepwe ministers benoemd aan t hoofd waarvan een man die reeds 2 maal den ministerzetel had beklommen een derde ministerie Thorbecke werd samengesteld Een jaar byna is hy weder aan t bestuur geweest en weder heeft hg evenals de vorige malen dat hg minister was ieder in bewondering gebracht door zgn groote scherpzinnighaid volhardende weikzaamheid en spoedig doorzicht in zaken Wel worden er nenschen gevonden die niet tevreden zgn met zgn bestuur sommigen zeggen hy gaat te ver anderen hg gut niet ver geBOftgf 48Mi oadSr die politieke tegenstanders is ei diiet een die niet een diepen eerbied gevoéltj oor den genialen man die op zoo hoogem ceftyd nog lust kracht en energie genoeg heeft de teugels van het bestuur in handen te hoqden en dat zegt iets wanneer men onder zgne tegenstanders mannen telt die niet altyd geno loyauteit bezitten om onderscheid te maken tusschen personen eo zaken De 2 hoofdgebeurtenis op staatkundig gebied in ons land in 1871 was de verkiezing der leden voor de 2 kamer der Staten Generaal Over het algemeen was de uitkomst gunstig voor de hberale richting Doch onder de plaatsen waar de liberalen al zeer weinig belangstelling getoond hebben behoort in de eerste plaats Gouda Terwijl bg vorige verkiezingen de liberale candidaat soms 1000 stemmen verkreeg verkreeg de tegenwoordige er niet meer dan 650 Wat tal van kiezers dus die niet de minste belangstelling toonden in den gang der zaken Wat tal van kiezers die liever bleven voortdummelen dan het bewgs te leveren dat zg noch voor iets anders geestdrift konden gevoelen dan alleen voor hun eigen zaken en hun oumiddellgk eigenbelang En zoo naderde 1872 Van de ministers is ons onlangs een ontvallen en wg zgn dankbaar dat wg het nienwe jaar kannen beginne zonder den heer Engelvaurt die misschien een goed mensch een braaf soldaat maar zeker een slecht minister was Wg staan aan den aanvang van 1872 Zoo ooit dan kan ditjaar het Nederlanc i e volk toonen dat er nog vaderlandsliefde klopt in de harten zgner zonen wier voorvaderen goed en bloed voqr dat vaderland veil hadden Zoo ooit dan is in dit jaar de ge legenheid daar om blgken te geven van liefde voor het land zgner geboorte Zoo ooit dan wordt dit jaar van ü gevorderd mgne landgenooten ü te laten kennen ais nazaten vao mannen die de heele wereld bewonderde om hnn moed hun dapperheid en hun cordaat karakter En toch wanneer het alleen bleef bg mime giften in geld wanneer het bleef bg luidruchtige feestvreugde wanneer het bleef bg geest drift voor enkele dagen van April het resultaat zon gering zgn en niet de moeite waard om van te spreken Maar wat wg vurig wensehen is dat er onder het groot aantal burgers in den staat die slechts staatsburgers in naam zgn vele mogen gevonden worden die zich herinnerende hoevele opofferingen onze voorouders zich getroost hebben om de vrgheid in het land hunner geboorte te handhaven zich van dat oogenbUk af aan veranderen en in plaats van lauwe flauwe onverschillige burgers mannen worden die met lust en kracht den gang der zaken nagaan daar waar zg fouten opmerken en zaken zien gebeuren die anders behoorden te zgn zonder omwegen en zonder eenigen schroom de waarheid aan den dag brengen en voor alle dingen bedenken dat staatsrecht ook staatsplicht is Wanneer wg in deze gemeente rondom ons zien dan valt er wel het een en ander op te merken dat wg anders wenschten Onder onze siadgenooten zgn nog te velen die te bekrompen te kleingeestig te jan salieachtig zgn om belang te steUen in de publieke zaak en nog te weinigen zgn er die iets over hebben van hun tgd hun geld en hun energie voor het algemeen belang Doch tevens weten wg dat niet alles in eens kan hervormd worden Er zgn toch hoewel weinige wel enkele teekenen van vooruitgang te bespeuren dat wg den moed niet verliezen maar al onze krachten inspannen en dan zien wg met goed vertrouwen op het bestuur voor onze stad een goede toekomst tegemoet Onlangs is in den raad dezer gemeente zoogenaamd nienw bloed komen van harte hopen wg dat het frisch krachtig en gezond bloed zal blijken te zgn Nog te kort zgn die nieuwe bestanddeolen in den raad om or over te kunnen oordeelen doch wg wenscheu dat h