Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1872

de goede bestanddeelen t zg dan oude of nieuwe üeh met elkander zullen vereenigen en uit die Tèreeniging zal vöOrtvloeijen de meer eu meer toenemende bloei der gemeente en het heil onzer stad BUITENLAND UuIlciilaBdstli Overziclil In de Fransche Nationale Vergadering zijn de beraadslaj ingcn over de belasting op de inküuiaten afgebroken en daarop in behandeling gerioratm het wetsvoorstel omtrent de Frnnsohe bank De regeering wilde liet aantal in omloop te hrengen bankbilletteii vermeerderen Nadat de regeerinj op spoed had aangedrongen orhdat de qilaestie vdbr uit Uec beslist moest K jn en n id it de commissie deze opmörkhig hoog hud opgenomen vooral omdat de re geering gezej d had dat een leeuiiig aan te gaan onmogelijk was en daWrom de vermeer lering viin bankpapier noodznkelyk is de oonclusie van het rapport door de cominisisie ingediend t e oolnmissx wenschte een maximum van 2700 millioen en de regeering wilde t majimum bepalen op 3 milliard Eindelijk is t op 2bOi millioen vastgesteld Daarop is de vergadering tot Woensdag 3 Januari uiteengegaan In Engeland sotiijnt de keuze van het liberale parlementslid den heer Henry Bouverie William Brand tot opvolger van den heer Denison als voorzitter vata het lagerhuis door alle partyen met genoegep vernomen te zijn niettegenstaande hij vroeger bekend was als fHiipper der liberalen en zich in het parlement geen naam als redenaar heeft gemaakt maar men hem in de vergaderzaal zelfs zelden hoorde Aan bekwaamheden voor zijn aanstaande moeilijke betrekking schijnt bet den heer Brand echter niet te ontbreken daar hij onder het ministerie Pclmerston jaren laag met veel lof den pust waarnam van secretaris van de schaikist en ook tot zegelbewaarder van den prins van Wales werd benoemd Wat de toestal d van latitstgemeldeii prins betreft Bchynen zijne krachten meer en meer toe te nemen eli ofschoon verscheidene leden der koninklijke familie weder naar den prins zijn vertrokken scliijnl ïyn herstelling naar wenseh voort te gaan De Duitsche regeering heeft aan het einde van het jtor op bare gewone wg e een schitterend bewijs willen geven dat lü meer en meer den w g van het ooustitutionalisme bewandelen wil Niet alleen dé vreemdsoortige instelling die men bondsraad noemt die de plaats vervult van een eerste kamer of De gunstige verwachtingen die men in Oostenrijk koesterde van de deelneming der Poolsche afgevaardigden aan de beraadslagingen in den Cisleitbaanschen ryksraad zijn niet beschaamd Blijkens telegram uit Weenen hebben zij gisteren de resolutie van den Lembergschen landdag bij den rijksraad ingediend en daarmede het bewijs geleverd dat zij langs grondwettigen weg en met medewerking van den rijksraad tot een vergelyk willen medewerken Thans zullen dtts de Duitscbe centralisten het bewijs moeten leveren dat de foederalistische partij ortgelijk heeft wanneer zij beweert dat binnen de grenzen der centralistische constitutie van 1867 geen vergelijk mogelijk is E N GEL Al D Volgens in Engeland ontvang beriohten heeft zich aan de oostelijke grenzen van het Indische rijk een kleine oorlog ontwikkeld wdlke naar het zich laat inzien eeiiige overeenkomst zal erlangen met den Abyssiuisohen veldtocht üe beriohten munten echter niet door duidelijkheid uit en het weinige wat de Engelsche bjadön daaromtrent raededeelen is meer geschikt om de zaak te verwarren dan op te helderen De t bi efhten vijand is de stam der Looshais in bet onafhankelijke landschap Tipperah tusscheu Birma en zuidoostelijk Bengalen Naar het schijnt is het hoofddoel van den veldtocht de bevrijding van 48 BritscUe onderdaflfp Zooveel is echter zeker dat het binnertrnkken lan het vijandelijk land te gelijk van twee zijden liaraelijk van het Noorden en liet Zuiden heett plaats gehad uit Katschar is generaal Bouroliier opgerekt en hielt zijn kamp te Silhet als ba is voor ziji pro ian leerina opgeslagen uit Tsittagong oflslahiibad ruk geneHJal BrownIon op de laatste is vanj i oviand voor lrie maan den voorzii n Beidegeneranla ijit volgens M Jergijteren uit C doatta ontvangen tejegrara reeds nilft den vyand lil botsing g kornerj Brownlon heat djj den 21stH verscheiden dorpen der Looshais nAieen zwakken tegenstand vernield ifcn Bourèhier is eindden 23ste te Kolell nangekomeni tÈ een ianval af jageii e de Looshais tot het vallAi van den naoh vervolgilte hebben üe vijA id BOhijnt eclrter nog Volstrekt niet geneigd te zijü Itot het aanknoopen van onderhandelingen terwijl verscheidene inl ndechij hoofden die met de Eiigelsohen in bondganootsohijp leven thans den vijand sdhijnenlte sterken althans geene onderstenni ng aan e EngfilSohe troepen verleenen Het land i aan d tmtepSn evpn reinig bekend als indertijd 4 ssinië j 1 S ii 2jit£ ir 9 la B K L G I Ê De senjtat heeft Donderdag bet budget van het ministerie an oorlog voor 1872 in behandeling genomen en de algemeene beraadslaging daarover in éiaie zitting ten einde gebracht In die zitting heeft het gouvernement bij monde der ministers Malou en de Theux opnieuw gelijk bij de kamer verklaard dat het nog geen gevestigd gevoelen over de vraagstukken rakende het krijgswezen had en dat hel zioh niet kon verbinden om binnen een bepaald tijdsbestek over twee maanden bij voorbeeld of vier of zes eene voordracht tot oplQsstng dier vraagstukken in te dienen dat men voc f het rapport der Belgische staatse minissie over de legerorganisatie alsmede de bes uiten van Frankrijk en van andere naburige staten omtrent de aan hun eigrti krijgswezen te geven inriohiiig diende te kennen en zich hierdoor in zijne vourstclleii moest laten leiden dat er buitendien op dit oogenblik of in de liaaste toekomst geen gevaar van oorlog voor België te vreezen was en dat er dus geene reden bestond om aan het gouvernement den noüdigen tijd toi rijpe overweging der militaire vraagstukken te ontzeggen liij de ontwikkeling dezer bescliouw ingen hebben de lieeren Malbu en de Theui geen wourd gezegd hetwelk vooruitzicht gaf op vermindering der lasten van het krijgswezen persoonlijke ol geldelijke Blijkens een bericht van den Hkho du parlement is de heer Bara voornemens om in de kamer van vertegenwoordigers voor te stellen te bepalen dat het othc colo en volledige verslag van de zittingen der wetgevende kaniers op sUiatskosten in het Fransch en In het VlSamsch om niet zal worden verstrekt en dag op dag toegezonden aan een ieder die het recht heeft om by de verkiezing van leden voor die kamers eene stem uit te brengen Hierdoor zou naar de bedoeling van den heer Bara en van zijrte liberale vrienden moeten worden bewerkt dat de kiezers bekend wierden met de werkelijke deukwijze en richting der politieke partijen en der ondersoheiden staatkundigen welke thans eeta gefaeioi zouden zijtt voor de v le kiejers die enkel eeu katholiek dagblad lezen = DÜITSCfiLAND Nnar aanleiding van eeu paar artikelen over den staatkundigen toestand v m Luxemburg opgenomen in e Metier Zeitung wordt dit onderwerp door de NtttiaaalZeitung op de volgende wijze besproken De stelling waarin Luxemburg zich thatts bevindt is bet gevoig van een et der Bismarcksche staatkunde die indertijd nood okelyk was geworden dóór den aigémeenen politieken toestand Dieu Ie gispen daarop een blaam te werpen nildat de partij door dien staatsman op zoo Schitterende wijze is voort gespeeld en gewonnen welk verstandig inensch zou tot iets dergelijks thans willen overgaan Hoe li ig dit echter moge zijn het is intussohen uitgemiakt zeker dat de toestand waarin Luxemburg zich bevindt ten gevolge van de regeling der zaken in 1867 op den duur niet houdbaar is vooral sedert Diihschland iii i6r Duilschliind e daaraan wordt hierbij om een Igende Luxem meer en meer hgezinde kuipe betrekking tot ndien een nieuwe rijk mocht ont van de UnitscKe ven Thionville nog niet ont ben en daardoor De Franschen Iwiltende makent i niet eerliiedigem dien Blaat een lurg ineestpr tijli leelit scheeb te crl in denj rug t fdii de nUl sch pgi jverliest ij De pohe riji en langs I verr trn de beden ontmoet w lke Duitsehelling door nd em de Efzas Lotharingen in het bezit overgegaan Op zich zelf genomen is helvan gering belang of het kleine laitoegevoegd of niet Maar het heelandere reden belang én wel om de burg wordt als het ware dagclij PA een brandpunt van clericaalFirgen waardoor onze zekerheid Frankrijk in gevaar wordt gebracht oorlog tusschen Duitschland en Fi iraiiden dan zou de rechtervleuj armee steunende op Met en Diedi een vijandelijk gemind land met inantelde Luxemburg in den inig natuurlijk ernstig worden bedreigdvan den staat der zaken gebrujj zouden de neutraliteit van Bel maar hoogst woicrschijnlijk zich weg banen om zich van Luxi u aken indieijldf kaas daartoe vieinde op dié wijze het Duit che te beiioken jj Wij jmijgeit lons overtuigd hpu imburg niet uil genaiird e idpknstelliiig van k tJtl zijn lWnstclB hiaken he mogfilijïifii fcheidénï I weg JK iaar bet 11 oei f è MVtareri öp Ö j pen die J daprfiij ich lot DiiifacjlgJ piiiiten wordiri of andere wijze t ierdöor lou ier ij voof ons in ijinkofaat aan té nsflde iWiireii tijdigijte keert Slid i fan d Pant hodAimn Iluxeiilrarg ih fiiompn in hel tj orweganngefilenhéld tfinrbij Jiellïnd moet weilpMi k tinei l Ws uitgittgebezigd om JjAiciömirg pp diweder aan Uyit thland te ji crbit9t stand wotfflM gebrachOhetde hoofdzaak ilJ en waarof het fÉll onzen vyandiggezinden nabtmrj lou eetij forandpant voor zijn kuiperijen tegen Duitsoh and worden ontnomen 1 Een ndere belangrijke aangelegenheid waarop d nandncbt i eeds laiig is gevestigd zal spoedig worden geregeld namelijk hét vraagstuk betreffende hel doleeren van ferilienstelijke legerhoofdeii Men mag de beslissing in deze zaak weldr te gemoet zien Men verneemt dat geen der prinsen op de lijsl der begiftigden voorkomt en onder de overige namen geen nieuwe worden aangetroffen BINNENLAND GotJDA 2 JiNUAEI Na r wij met genoegen vernemen hebben de werklieden der stearine kaarsenfabriek alhier bij gelegenheid van het nieuwe jaar eene week dubbel loon gekregen Te Gouderak heeft zioh eene slibcummisele gevormd voor de nationale feestviering op April 1872 Zij bestaat nit de heerem M Bron i Smits P Molenaar J A van Wijk J A Boohove en W Smits Ook Ie Ouderkerk a d IJscl heeft zich eene s b commissie gevormd om gelden in te zamelen voor het gedenkteeken te Brielle ter herinnering van 1 Aprd 1872 Vrijdag ll had de stemming plimts vo r een hetlti raad van den polder Berg Ambacht Er werden 160 stembiljetten ingeleverd uitmakende 1184 stemmen Twee stemmen waren van onwaarde üe nlislsg Wi dat in plaats van wylen den heer jio van der H gekozen werd de heer Dirk de Jong met BS4 stemmen terwijl op den heer Arie Schouten 227 stemmen waren uilgebreoht Den 29 Deo 11 werd te Schoonhoven eene fdeoling opgericht van de Holl ranatschappij vSn Landbouw Tot leden van het beatnur zijn benoemd tot president de heer J J Groeneveldt burgemeester tot vice president de heer B Linn en tot secretariBopenningmeester de heer ü B van Boeren Te Dordrecht heeft zich een oommissie gevormd ten einde eene feestviering te regelen ter gelegenHeid van de overbrugging vata het Hollandsobe Diep In de Vrijdag avond door de eerste kamer gebonden zitting zijn na discussie voornamelijk over de immi gratie de begrootingen van Suriname en Curasao met algemeene stemmen aangenomen De minister vkin koloniën heeft bij die gelegenheid verklaard dat bij tot zijn leedwezen de heriohteh omtrent de ongeregeldheden die op het laatst van November op Üurafao waren voorgevallen niet kon tegenspreken de rust was er echter volgens de laatste berichten van 7 Dec volkomen hersteld In de zitting van Zaterdag heeft de kamer het nï W 4 hooidst koloniën nadat verAihiltènde bedenkingen tegen het koloniaal regeeringsbeleid door den minister waren beantwoord met 32 legen 3 stemmen aaiigenodjen Hoofdst X en de credietwet voor oorlog weMen daarna met algemeene stemmen aangenomen De kamer heeft voort besloten de traotaten i iet Engeland en de amortisai iewet te behandelen in de op 15 Jan aanst te houden zitting De If R Ct verneemt iut s Hagi Ut de koning at de hoofdstukken van de begrooting he ft bekraditigd Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 28 dezer is aan den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten aan de Commissie voor de overbmgging en aan de eiplotatie maatschappij officieel kennis gegeven dat de brug over het Hodandsoh Diep met 1 Januari e k voor bet publiek verkeer kap wórden geopend zoodat in deze alles geheel naar wensoh is pcslaagd De oefeningen van het personeel op den nieuwen spoorweg sectie I zijn reeds aangevangen en de toltooiiiig van kleinere détails der iBrichtingen wordt met den meestéh spoed afgewerkt Tengevolge der openliig van dcii tunnel onder den Mofit Cenis én het in weikihg brengen van een rechtetreekschen posttrein tusschen Par s en Modanije zullen de brievfumalen baar en uip Neifplaaduch liidië via Brlüdisi voortaan over Frankrijk en Italië en niet laMfr over Duitschland en Italië v i den geëxpeilieerd jy verband voorta mët een vervroegd Vertrek der etoómbóOtenf alt Brindial zullen dé voor N dertand Bh Indiël bestemde brievenmalen medi op een vroeger tijdstip dan tof dusverre moeten Verzonden worde loodatj de oorrÉspondcntie voor NederUmdsch Indië t Amsterdam en te raveuha en op andere d éltéen naar evenredigheid in t vervolg uiterlyk djts Donderdags avond ter post is te bezorgen Laatste Berichten Versailles Sl Dec De president der repnbliek heeft bezoeken gewisseld met de leden an bei presidentschap der nationale vergadering De mernkoustrn waren hoogst vriendschappelijiL maar er is gern rede grhoudo ItlaimB bef ft Ie beer Thiers eeu gtuut aantal afgevaardigden ontvangen De xaiéfiit heeft een hoogst gnnstigen iudruk gemaakt De beboemde Fdinsche gouit t Berlyn ttl DiiuiMg derwaarts vertrekken Londen l Jan De staat der inkomsten over de laatste 9 nuai den toont eene vermeerdering lan van £ U4li 15ö en over het geheale jaar on £ 2 2B3 89l De houders van 5 percent Turkscfae bonds die de rentebetaling over het hialate kwartaal verlangen moeten daarvan voor 9 Februari kennis geven oau bet agentschap der keizerlijk Ottomamscbe bank by bni te lande De Duitscbe consul generaal t Sliigi pDre noodigt de belangstellenden nit tot inschryving voor een monument ter eere von graaf Möltke Sandringham l Jan Volgens het bullet n bedeu middag uitgegeven heeft de prins van VNales deze nacht goed geslapen De pyn ou de koorts zijn minder WasbingtOn l Jan De mhilster van financiën Zid gedurende de maand Januari 2 UOO bbO aan good ter markt brengen en eén pi k hedrag in sohatkistbons laten knopen frr rr g INGEZONDEN Brief van een Hurgerinan LtlOger dtn ik oonpronkelijk gedacht liml Mijnheer de Redacteur heb Ik gewacht met een tweeden brief aan U te zenden ter plaatsing in uwe courant De reden daarvan is dat ik een zware kou gevat heb voor een paar wekm en my daardoor niet opgewekt gevoelde iets anders te doen dan dat wat bepaald gedian morst warden Nu ben ik echter genoegzaam beter en begin alzoo BHJn tweeden brief Aan den avond van den dag waarop de Gottdiobe Ct uitkwam waarin mijn eerste brief opgenomen was bod ik het genoegen mij in de sociëteit Ons QeDoegen te bevinden Ik zat aan een van die kleine tafeltjes die tusschen de kolfbaan en de billarten taan onder het genot van een glaasje beiersch bier Tegenover mij zat X een braaf man burgerlijk in bonding en maniei eii even als ik doch die boven nÜ voorheeft door zijne betrekking by is eeu eep zoam timmerman dikwijls In aanraking te komen niet meiischen van hoogeren stand Daardoor weet hij veelal iets te vertellen omtrent de leefivijze het karakter en de omstandigheden van diegenen die ik en mijns gelijken alleen ketincn door hen te zien wanflölén óp eèn der stadsaingele of hen te zien zitten in een komedie Waar zij bij gebrek aan beter komen en niet nalaten dit te kennen ie geven door gezichten te trekken waarop duidelijk te lezen staat boe vervelend dat hier geen loges zijn r u moeten wij by al dat gepeupel zitten en dergelijke veriievenc gedi cbten meer Deze X nu zat de Goudsche Courant dieil dog uitgekomen te lezen Hij was juist op de laatste pagina gearriveerd toen uit de kolfbaan een heer naar hem toetrad Dene heer was een levende illustratie van het spreekwoord Ae kleéren makein den man want deden de kleuren bet hier niet gemelde heer zoo wegens totaal gemis van manaelfjke eigenschappen als daar zijn moed verstand kriicbt enz misschie voor elk ander wezen gehoudep worden maar zeker nooit voor een man Zoo X Viadt j wat nieuws In de Gouwenaar as de vra4g van den heer i Dat ag wel zoo niet lijster veel was des timmerméiis antwoord Neen dot kan ik ook niet teggen ging de heer voort j las hem van middag t huis maar nienws haalde ik W plet ipel uit Hebt U oiok de i brief gelezen die er in staat vroeg de burgerman Ja wM maar myn inziend niet veel zaaks En wat ik al heel gek vinfi Is dat de schrijver zioh zoo leelijk Éegenspreiekt f In d s eerste rejjels van z jn brief z t bË geen fransch te kennen en lo de laatste baalt by een neelen frpna n zin tem Een van beiden is dus zeker of hij sprak onwaarheid door te zeggen geen fransch te kenden ot hij schreef den brief niet zelf jn beide gevalith teer af keurenswaard Ware bet j niet dat de heer die zich verwaardigde op de e y mijn briffl te beooideelen op den schouder geklopt en doori e n luitenant amgesproken was geworden ik had al nfijne meening te kennen gegeven dat ir nog een de de geval mogelijk was en niet alleea mogelijk nuar txiH zeer duidelijk voor ieder ilie uIJt myn briff ee vondig las wat er instond Ie fransche zih toch die zoo hevig t ongenoegen van bovengenloeinden heer opwekte w is niet mijn zin j maar de zfn van mqn ue de bulponderWljzerJ en heb Ik i St ligt mogelijk Is onder het over reflglsn hier of d ar mij aan een schryffout schuldig geuiatiktl de briilT én dus ook de fransche zin is niet direOt il oor mtjnl kand in de courant gekomen maar is natu irlgk dodr Jhiinden geg an van de redactie die een bul niet zon laien staan Ik raad gemelden heer aa i voortaaji wanneer hij leest beter daarbij ta deiikeii i n wil i f kan hü ültfc niet don in sijn eigen belang zich van dwaze a inmerking te onthouden geatitdeefd man te dotftgewbrp te word waardige mdnnen eeuj nieis luulera wilde zander er bef recht de et iilka nitdruk in eeu téakJ waarby gj beaohuldiging geheel de minste tfgenw rpln de sterkste hfkeuring Sints ik u mijn eerslje brief efhreef zgn er 2 raads Targaderiigeii gehouden Hoewel aiela bijster interes auts viel zag lik toofa ictt dar opaierkiug waardig Older mijne liurgermansprincipes Is er een dat aldus luidt men moet nooit spreken zonder ta denken iin nooit aMnmerkingen maken wanneer neu niet zi ker weet tlat de aanmerkiogen gegrond z n Dit principe nu m o docht ik in mijn eenvoud was ecu pri icipè van teder mensch die maar eenigazins zichl oi t bezit an gezond verstand mag beroemen ijDit ik dwaa de in deze meeniog leerde ik iaeén vaq b vengenoemie Kaadsvrrgaileringen Er was t nnaitie iar afétaud van een stukje grond aoa da SieariiieKiiarseiifabriekl alhier Men stemde en ut den iifstanii werd ibesloteu Nauwelijks was dit gesëhied of ecu der loden stuud op eu beti lgdc tljn groo vcrwoiideriiJg dat raadsleden die tevens cuwipissarlasen d4 Sleariue Kaarsenfabriek waren mede hadden gestemlL daar art 46 der gemeentewet verboixl meé temmei over een zaak door raadsleden die betroftken zyn by l le zaak TersDod werd hem baan A oord dat hij inildwaliug verkeerde dat by tal van besluiten l nli woa dal oonuBiasariasen geen belanghebbenden warenf en dat dus zyn opmerking verviel Het raadslid lat de opmerking gemaakt had zweeg hierop en dl zaak was uit Maar wat niet uit Was myne bejieemding dat in een st d ala jouda op eeu dt m waar slechts boerenledeu van den raad zijn zou k t kunuen begrijpen door ieaaud die jzich verbebllt een bescbaafil zelfs wel n znHc een beschuldiging naar t hoofd van achtena besohuldigiiig waardoor hij hl gy heeren wilt tie hebbeu en dat wel waar ii k verbiedt medestemiaen zelf behing hebt Zulk een nder grond en dadelyk bij ingetrokken verdient wel Wat moet men denken van ee laadi lid dat op zoo lossen grond zoo iets durft zeggen I Mis wblen legt t uan myn burgerlijke ideëo maar ik gel lof dat wlnneer Iemand niet meer bewezen geelt van gedicht te hebben voordat hij spriekt n onderzucli te hebben voordat hy besohuldigi dk zoo iemknd wat hy ook mt wezen nooit eefi gped raadslid is ginds jinijfi laatsteu brief heeft onze stad meer dan één erh te betrcHMiii Vooreent Oreilead de door leder Qouwenaar gekende Jue aanzegger van geboorteen doodsberichtep Een woord van hulde aan zyn nagedachtenis schijnt mij niet ongepast Jue was inde wieg gelegd voor zijne betrekking Wanneer gijhem op zijn wandelingen door de stad in de verteaan zaagt komen behoefdet gij niet langer te twij felen of bij dé verschijning dan wel de verdwijning van een wereldburger aankondigde Was bet een doodsbericht zijn geheele houding dicteerde droefheid en rouw zijn hoofd hing terncder op zijn borst zyn voorhoofd was gerimpeld in zijn oog parelde een traan En zijn stem O die klonk dan zoo aandoenlijk zoo zielsbcdrpefd zoo smartelijk als alleen door een diep geschokt hart kan worden voortgebracht Was het daarentegen een geboorte bericht hoe geheel anders was zijn uiterlijk F en glimlach op zijn gelaat blijdschap in het oog huppelend in zijn gang scheen bij bijna te dansen over de straat Jue was e o modelaanzegger Wel waren er menschen er zijn menseben voor wie niemand heilig is die reiden Jue behoort tot de Bjnen maar wat daar ook van aan moge zijn voor mij was Jue het Ideaal van een aanzegger en met leedwezen denk Ik er aan dat wanneer mijn dood eens aan de huizen roodgezegd wordt dit gedaan zal worden door iemand die met verheugd ge ant en vrolijke gebaren al gieshelende met de opendoende dienstmeisjes mijn overlijdeii bekend maakt Eere zij Jne a nagedachten hij ruste in vrede I Vervolgens overleed p istoor Bakker Het eerste woord dat geboord werd bij zijn dood was hij was een weldadig braaf man Gelukkig hij wie zulke woorden verdient en pastoor B verdiende ze in volle mate vraagt den armen hoe zij over hem dachten en gij zuil zijn lof hooreo verkondigen hl eenvoudige blykbaar oprechte bewoordingen Geloof mij de menschen zien er niet tegen op zelfs van doo leu k naad te spreken doch hier verstomde de laster bij den dood van de en man hoorde men niets dan goeds M ijne lezers ik wenseh u toe dat van a eenmaal t zelfde zal kunnen gezegd worden Hoewel het niet te loochenen valt dat sedert lang Fransche en Engelsche parfumerlen en essenties byna algemeen bij voorkeur worden gezocht en het publiek uit vooroordeel de even goede dikwerf betere Duitscbe praeparaten achterstilt Is het des te aangenamer op te merken hoe zelfs Fronscbe en Engelsche besturen en peisoueu van den ei rsten rang ten aanzien van de mondwaters aan eeu Duiisch fabriekaat boven al de overige den voorrang toukeonen Dit is bet geval met het beroemde K K Oosteurijksoh aitsluitend bevoorrecht en het eerst in Amerika en ouk in Engeland gepatenteerde ANATHEBIN MONDWATER van den K K hof tandarts Dr J O POPH te Wèeuen welks vermaardheid overal buiten de grenzen van DnitsehUnd i doorgedrongen en dergelijke toiletartikelen véu Parijs en Londen in alle opzichten verre overtreft Weldoende en krachtvol een vedig voorbehoed en afdoend geneeamiddel ia hel beproefd in alle ongesteldheden van den mdiid der tanden en van het tandvleescb vooral legen elk soort van tand en kiespijn Verfrisscfaend opwekkend en zuiverend Is de invloed op den mond en op de tonden die bet gezond vast en In den natuorlykea toestand beuiuiri ook voorkomt hel de bloedlug vao het tandvleesoh en geneest zelfe het seorbuat Ontelbare getuigenissen waarborgen de uitstekende voortreffelijkheid van dit middel dot in zijne soort Onder de nuttigste en schoonste Enroenstellingen behoort en met volle re ht als het bdste en Werkzaan ste MONDWATER wordt geprezen Büi gerlUke St knd OwuiMi 29 Oec Adruna gaden W Poot ra L lliiiiliiassa I Ju C tluriD oaderi W inwvdt O vM Ksaria Arie Mden J BoDnear m C Vdka 1 A ds Jsaf n M P VerUuow OvcBLKDiiK 1 JsD E Bm wed O Mes Ti j ABVERTENTIËN byna 73 jaren myn waarde Broeder B£NDRIK BRAGG A AR Wed uwenaar vaa wijlen JoK mM Caitsun J J BRA66AAR Gouda den 28 December 1871 ♦ Heden overleed onverwacht mgne geliefde moeder Vrouwe ADRIANA JÜ8TINA WERNINK te Oudshoorn weduwe vw denWelEd Heer PETRUS ADRIAND8 WAGBMAKBR WERNINK in den ouderdom Tancirca 85 jaren W WERNINK GoMtto 31 December 1871 Algememe Kennisgeving