Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1872

hoofdst kuloiiMMi tmdnt vnrsehillendo l edenkin en tef en het koloniaal regeernigflielenl door len ininisler Marcii beantivoonl nu t Ui te en 3 sti mnieii aangenomen Uoofdst X en do eredietwet voer oorlog werden diinrnn met nlgemoeiM stemmen anngenonien De kamer heeft voorts heslotm de traetaleii niet Kngelnnd en de amoitipaliewet te behandi len in de op 15 Jan nanst tu houden zitting De A 11 Cl Vfriieenil uit llag dat do koning al de hoofdstukken vnn de begrooting heeft bekrachtigd 13ij beschikking van den Minister van Binnenlnndsch i kei i ii d ei i i V U J ii loezicüi op de spoorwegdiensten ann de Jommi sie voor de overbrugging en aa i de explotatie maatschnppij officieel kennis gegeven dat dü brug o er het llo landsch Piep met 1 Januari e k voor het publiek verkeer kan worden geopend zoodat in deze alles geheel nuar wenach is geslaagd e oefeningen van het personeel op den nieuwen spoorweg sectie I zijn reeds aangevangen en de loltooüng van kleinere delnils der inrichtingen wordt met den meesten spoed afgewerkt Tengevolge der opening van den tunnel onder den Mont Cenis en het in werking brengen van een reohtstreekschen posttrein tusschen Parijs en Modane zullen de brievenmalen naar en uit Nederlaodsch Indic via Brindisi voortaan over Frankrijk en Italië er niet langer over Duitschland en Italic worden geéxpedieerd In verband voorts met een vervroegd vertrek der stoombooten uit Krindisi zullen de voor Nederlandsch Indiü bestemde brieven malen mede op een vroeger tijdstip dan tot dusverre moeten verzonden worden zoodat de oorre pondentie voor Nederlandsch Indië te Amsterdam n te s Graveuhsge en op andere plaatsen naar ei enredipheid in t vervolg uiterlijk des Donderdags avond ter post is te bezorgen aatsteBerichten Versailles 31 Dec De president der republiek heeft b zoeken gewisseld met de leden van het presidentschap der nationale vergadering IJe bijeenkomsten waren hoogst vriendschappelijk maar er is geene rede gehoudeu Daarna hefft de heer Thiers een groot aantal afgevaardigden ontvangen De receptie iicoft een hoogst gunstigen indruk gemaakt De benoemde Fransche gezant te Berlyn zal Dinsdag derwaarts vertrekken Londen l Jan De staat der imcomsten over de laatste 9 maai den toont eene vermeerdering san van £ H l 156 en over het goheele jaar van 2 203 891 De houders van 5 percent Turkscho bonds die de rentebetaling over het laatste kwarfcial verlangen moeten daarvan voor 9 Februari kennis geven aaii het agentschap der keizerlijk üttomanische bank bij ben e lande De Duitsclie consul generaal te Singapore modigt de bclai gsti llenden uit tot insehrijving voor een monument ter eerc van graaf Möltkc Sandringham l n Volgens het Lullet n heden middag uitgegcve i heelt de prins van V nlc8 deze nacht goed geslapen De pijn eu de koorts zijn miiiiler Washington l Jan De minister van financiën z il gedurende de ninarid Januari 2 000 0llü aan goud ter markt brengen en eén gelijk bedrag in schatkistbons laten koopen TïTÖEz O n en Brief van eeii urfi eniiaii Langer dan ik oorspronkelijk geilaeht had Mijnheer de Kedacteur heb ik gewacht niet eentneeden jrief aan U te zenden ter plaatsing in uwe eouranl De reden daarvan is dat ik een zw ire kou gevat heb voor een paar ekfii en mij daardoor ni t op gewekt gevoelde iets anders te doen dan dat w t bepaald geil lan iiioe st worden Nu ben ik eehlcr genoegzaam beter en begin alzoo mijn tweeden brief Aan den avond van den dag waarop de Gondachc Ct uitkwam waarin mijn eerste brief opgenomen was had ik het genoegen mij in de societiit Ons ienoegeii te bevinden Ik zat aan een an die kleine tafeltjis die tiissehen de kolfb ian en de billarten staan onder liet genot van een glaisje beiervh bier I egenover iiiij at X een braaf m iii burgerlijk in holding en iiiaiiiei eii even als ik dueli dii boieii mij vooiheeft door zijne betiekki ig hij s een 11 r zaam tininlennun dik ijK m innrakiiig r kiimeii liiel ini i selii n van hoo inii si iid lla irduor lei hij Vfel d lil ir M l tillen oliitniit li li i l i ij e liel k irakt en dr oiii I iihIi Iii dm iii ilu m ii die ik en mij i gelijkm allnn kennen duur hen Ie leii I wandelen op eender stadssingol i of hen te zien zitten I in een komedie waar zij bij gebrek aan beter ko uien en met n ilateii dit te kennen ie geven door ge ieliten Ie trekken 1 a iriip duidelijk te lezen staal lioe vervelend dat hier geen loge s zijn nu moeien Hij bij al dat gepeupel zitleli en drrgi lijke veriie vene gedaehlen meer Deze X nu zat de juiKKelie Courant dien dag uitgekomen te lezen Hij hiis juist op de laatste pajiina ge irriveerd toen uit de kolf baan een heer naar hem toetrad De e heer was een levende illustratie van het spreek voord de I kleèrcn maken den man want deden de kleêren het i hier niet gemelde heer zou wegens tot ial gemis I van mannelijke eigenschappen als daar zijn moed veroiaud Ar ieUi eu misschien voor eiK andci wezen gehouden worden maar zeker nooit voor een man Zoo X viudt je wat nieuws inde Oouwenuar as de vraag van den heer Dat mag wel zoo niet bijster voel was des timmermans antwoord Neen dat kan ik ook niet eggen ging Je heervoort j ik las hem van middag t huis maar nieuwshaalde ik er niet veel uit 1 Hebt U ook den brief gelezen die er in staat vroeg de burgerman Ja wel maar mijn inziens niet veel zaaks En wat ik al heel gek vind is dat de schrijver zich zoo leelijk tegenspreekt in de eerste regels van zyn brief egt hij geeu frausch ie kennen en in de laatste baalt hij een heeien franschen zin aan Ken van beiden is dus zeker of hij sprak onwaarheid door te zeggen geeu fr msch te kennen of hij schreef den brief niet zelf in beide gevallen zeer af keurenswaard are het niet dat rie heer die zich verwaardigde op de e wijze mijn brief te beoordeelen op den schouder geklopt en door een luitenant amigcsproken was geworden ik had als mijne rceening te kennen gegeven dat er nog een derde geval mogelijk was en niet alleen mogelijk maar zelfs zeer duidelijk voor ieder die uit mijn brief eenvoudig las w it er instond De fransche zin toch die zx 0 hevig t ongenoegen van bovengenoemden lieer opwekte w is niet mijn zin maar de zin van mijn neef de hulponderwijzer en heb ik wat ligt mogelijk is oiidi r het overbrengen hier of d ar mij aan een schrijlfout schuldig gemaakt de br if en dus ook de fransche zin is niet direct door mijn hand in de cour mt gekomen maar is natuurlijk door handen gegaan van de redactie die een fout niet zou laten staan Ik raad geinelden heer aan voortaan wanneer hij leest beter daarbij te denken en wil of kan hg HiÜü niet don in zijn eigen belang zieh van dwaze aanmerking te onthouden Sints ik u mijn eersten brief hreef zijn er 2 r iads vergaderingen gehouden Hoewel uiets bijster interes ants voorviel zag ik tuch iets der opmerking waardig Onder mijne burgermanSprineipes is er een dat aldus luidt men moet nooit spreken zonder te denken en nooit aanmerkingen maken wanneer mi ii met Zeker weet dat de aanmerkingen gegrond zijn Dit principe nu zoo dacht ik m mijn eenvoud was een principe van ieder meiisch die maar eenigszins zich op t bezit van pez ond verst md aiag beroemen Dat ik dwaalde in deze meening leerde ik in een van bovengenoemde Itaadsvergaderiiigeu Er was quaestie mui afstand van en stukje grond aan de Ötearine K iarsenfabriek alhier Men stemde en lot den ufslano werd besloten Nauwelijks was dit gesellied ol een der leden stond op en betuigde zyn groote verwondering dat i raadsleden die tevens commissarissen der Stearine Kaarsenfabriek waren mede hadden gestemd daar art iü der gemeentewet verbood meê tenllDen over een zaak door raadsleden die betrokken zijn bij die zaak Terstond werd hem beant oo d dut hij in dwaling verkeerde dat bij tal van bealaiten beslist was dat commissarissen geen belanghebbenden waren en dat dus zyn opmerking verriel Het raadslid dat de opmerking gemaakt had zweeg hierop en de zaak was uit Maar wat niet uit was mijne bevreemding dat in een st d als ioudn op een dorp waar slechts boeronleden v n den raad zijn zou ik t kunnen begrypen door iemand die zich verbeeldt een besehaafd zelfs wel een gi atiidec d man te zijn znik een beschuldiging durft geworpen te worden naar t hoofd van arhteuawaardige mannen eene beschuldiging waardoor hij nieis anders wilde zegge alsi gy heeren wilt zonder er het recht toe Ie hebben en dat wel waar de wet zulks uitdrukkelyk verbiedt medcstemoiea in een zaak waarbij gy zelf belang hebt Zulk een beschuldiging geheel zonder grond en dadelijk by do minste tegenwerping ingetrokken verdient wel do slerkste afkeuring Wat moet i en denken van een raadilnl dat op oo lossen grond zoo iets durft zeggen I Misüohien legt t aan myn burgcrlykc ideen maar ik geloof dat wanneer iemand niet meer be iij eii geelt van gcd ieht te hebben voordat hij spi iil Il onderznelit te hebben voordat hij be hiildigi dat oo iemand wnt hij nok moge wezen nooit len goed raadslid is 8iiid iiiijn laiil ieii brief liiefl onze st id meer dan een lerlicB te btlreuien Vooreerst overleed dn door ieder Ooiiwcnaar gekende Jue aanzegger vnn gelioorteeu doodsberichlen Een woord van hulde ann zijn nagednehteiiis sehijnt mij met onge nst Jiie wns in de wieg gelegd voor zijne betrekking Wanneer gij hem op ijn i andelingen door de tad in de verlo aan zaagt komen behoefilet fij met langer t twijfelen of hij de verschijning d iii el de verdwijning van ei II wereldburger aaiikoiidi le Was het een duodsberieht ijn geheele Inuiding dieti erde droefheid en rouiv zij i ho ifd hing lerueiler op zijn bm sl zyn voorhoofd was gerimpeld in zijn oog parelde een traan En zijn sti m C die klonk dan zoo aandoenlijk zoo lelsbeilroefd zoo smartelijk ais alleen door eiMi diep ges hol e I i ii jrV ji nt nas het daarentegen een gelioorle lierieht hoe geheel anders nas ijii niteilijk Ken glimlaeh op zijn gelaat lilijdseliap in hel oog huppelend in zijn gang scheen hij bijna Ie dansen oier de straat Jue was e 11 model aanzegger W el wan ii er inenschen er zijn meiisehen vuor wie niemand heilig is die zeiden Jue behoort tot do fijnen maar wat daar ook van aan moge zijn voor mij was Jue het ideaal van een aan egi er en met leedwezen denk ik er aan dat wanneer mijn dood eins aan de huizen rondgezegd urdl dit geda in zal worden door iemand die met verheugd ge aat en vrolijke gebaren al giechelende met de ope ndocnde dienstmeisjes mijn overlijden bekend maakt Eere zij Jiie s nagedacïiteni hij ruste in vrede Veivolgens overleed pistoor Kakker Het eerste woord dut gehoord werd bij zijn dood was hg was een weldadig braat man lelukkig hij wie zulke woorden verdient en pastoor B verdiende ze in volle mate vr iajt den armen hoe zy over hem dachten en gij znli zijn lof hooren verkondigen in eenvoudige blijkbaar oprechtf bewoordingen Geloof mij de inenschen zien er iret tegin op zelfs van dooden kwaad te spreken doch hier verstomde de laster bij dcii deod van de en man hoorde men niets dan goeds Mijne lezers ik eiseh u toe dat van u eenmaal t zelfde zal kunnen gezegd worden Hoewel het met te looelieneii valt dat sedert lang Fransrhe en Kiigelsche pai imerieu en essenties bgna algemeen bij voorkeur worden gezocht en het publiek uit vooroordeel di even goede dikwerf betere Duilsehe pnepariteii lehterstelt ia het des te angenaiuer op te merken hoe zelfs Fransche en Eugelsche besturen en peisonen van den eersten rang ten aanzien van de mondwaters aan erii Duiisch fabriekaat boven al de overige lïcn voorrang toekennen Dit is het geval met het beroemde K K Oostenrijksch uitsluitend bevoorrecht en het ivi t in Amerika en ook in Engeland gep iteiitee de ANATHEBIN MONDWAÏEU van den K K hof tandarts Dr J Q POPP te WeeiRu welks vermaardheid overal buiten de grenzen van Duitsohlaiid is doorgedrongen en dergelijke toiletartikelen v8n l arys en Londen in alle opzichten verre overtreft Weldoende en k oohtvol een veilig voorbehoed en afdoend geneesmiddel is het beproefd in alle ongesteldheden van den mdtid der taudeu en van het tandvleesd vooral tegen elk soort vnn tand en kiespijn i chend opwekkend en zuiverend is df invloed oj uen mond en op de tanden die het gezond vaat en in den natuurlijken tocstr nd bc aan ook voorkomt het de bloeding van het tandvleesch en geneest zelfs het scorbuHt üntelb ire ge uigeiiis ien waarborgen de uitstekende voortreffelijkheid van di middel dat in zijne soort onder de nuttigste en schoonste zamenstellingea behoort en met volle rceht als het beste en Werkzaamste MONDWATER wordt geprezen B u i g e rlijke Staad GKaoUhM 2U f cc Adrinna ouders W Poot en li Bautboorn 1 JaiQ Cutliartua oudera W Nicuwveld ea C van Masr a Arie ouders J Uonucur en C Valke 2 A i 3qi fn M P Vcrbluaitw Ovt iiM n Ni 1 J 1D Ë Kos wed O Mu 12 j ADVERTENTIE Heden overleed in den ouderdom van bijna 73 jaren mijn waarde Broeder HENDKIK BRAGUAAK VVeduwenaar van wjjlen Johanna Capteun J J BHAGGAAR Gomhi den 28 Di ceinlier 1871 lieden ovurlewl onverwacht myne geliefde moeder Vrouwe ADKIANA i SÏINA WEHNINK te huhhoom weduwt iu den WeJEd ileor l ETUÜS ADiUANUB VVIGEMAKKR WEIiNINK in den ouderdom van eiirii jaiTM W WKltNINK iuiiiui i l Deeciiibiir IH I Al jiiiiixnc lu iinisijeviiiij i