Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1872

y Ilollandsclic Sociëteit van Lcvcnsvcrzclieriiigcn opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam VOL GEPOUHNEEED Directeur P Laiigerliuizen KANTOOR Reguliersdwarsstraat bjj het Koningsplein X 301 Contracten van DOORLOÜPBNDB Verzekering met aandeel in de WINST BELEENING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering WEDUWENen WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELEGGING VAN GELDEN veder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVEBLEVI NGS KASSEN te verdeelen na verioop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T Draijer I i iM ü 0 lej Ni Mi K tof 1 f II By het intreden van het Nieuwjaar woiischt de oidergeteekende aan elk zijner Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil en zegen Dankbaar voor het genoten vertrouwen dit i aar weer zoo ruimschoots ondervonden zal het lem tot hpoorslag strekken hoe langs zoo meer zjjne Kalanten eene nette soliede en prompte Bediening te doen erlangen Gouda H J AN DKR BEN 1 Tani ari 1S72 Lodüx t dB ITuii e bellanger Bjj den aanvang van het nieuw begonnen jaar wenscht de ondergeteekende zijnen gaëerden Begunstigers heil en zegen toe en hoopt het vertrouwen waardig te mogeu blijven hetwelk hem in het afgeloopen jaar geschonken is Gouda L 3 FLORIJN 1 Januari 1871 Gouwe Zegen en welvaren toegewenscht aan mijneBegunstigers Vrienden en Bekenden bij denAanvang des jaars 1872 C J BOER Commissionair Keizeriti aai B j den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zjjne heilwenschen aan alle ijne Vrienden en Begunstigers E SCHUURMAN Gouda 1 Januari 1872 De heilwenschen van den dag aan onze geeerde Begunstigers Familie en Bekenden Gouda M VERMAaT 1 Januari 1872 Hotel Dë P aauw Markt Bij den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zyue heilwenschen aan al zijne Vrienden en Begunstigers A C VISSER SYLVIUS Gouda 1 Januari 1872 De ondergeteekende heeft de eer aan allen die hem ter gelegenheid van het nieuw ingetreden jaar blijken van belangstelling hebben gegeven zijnen hartelijken dank te betuigen en hun wederkeerig heil en zegen toe te wenschen T P VIRULY j De Heer en Mevrouw REMY betuigen hunnen dank voor de ontvangen blgken van vriendschap en genegenheid bij de plaats gehad hebbende jaarsverwisseling Gmida 2 Januarjj 1872 De ondergeteekende betuigt bij dezez jnen dank aan allen die hem bjj den aanvang van tat jaar bewijzen van belangstellinggaven en weascht hun wederkeerig zjjne heilwenschen toe J REÜTINGER Gouda 2 Januarij 1872 De Luitenant Kolonel van deb Bhegoen betuigt bij deze zijnen dank voor de hem betoonde belangstelling bfl gelegenheid van hetNienwejaar Gouda 2 Januarij 1872 Voor de vele bewijzen van deelneming bjj het overlijden van Mevrouw de Weduwe NIJHOFP Indlweij ondervonden betuigt de familie htiren dank Gouda 2 Januarij 1872 pa lmlik c Gouda COMMISSARISSEN berichten dat voor het böschrijven van renten over 1871 iu de spaarbankboekjes eene buitengewone zitting in het Gasthuis alhier zal worden gehouden op VRIJDAG den 19 dezer des avonds van 7 tot 10 ure Belanghebbenden gelieven voor liet inleveren hunner boekjes ter genoemde zitting zorg te dragen Gouda 1 Januari 1872 Commissarissen van de Spaarbank alhier NanieiiH Iicu KIST VoiuziUer RUIJTKI SV T M s PWHT Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en Correspondenten Delft de Hr Mr C E Ovekoaauw Pknnis Dordrecht de Hr H Vbiesendorp Gorimhem de Hr U de Ghselavb Gouda de Hr W J Fobtuijn Dkoogi ekveb Notaris s Gravenhage de Hr P J Lanuhij Leiden de Heeren Lezwijn EiGtMAN KENNISGEVING vm J M V illinden flill J TANnHEEl kundige Jy Dubbelde Buurt Met Tniidcn Q O TJ ID A 7ondrrTn irIcn bericht dat hij met Nieuwejaar een OUVRIER heeft geëngageerd waardoor hij in staat is gesteld zeer spoedig KUNSTTANDEN en GEBITTEN af te leveren volgens de laatste Constructie Repareert spoedig stukken van andere Meesters de aflevering met garantie I VVeerl aarlieids Leeiiiiig groot f 1 000 000 ifieoo loofdimjn Urn Het dd 1 Juli 187 II Loterij ZONDEK NIETEN met 1 l rjjs van 80 000 f 5 Prjjzen 1 Prjjs 75 000 40 000 30 000 25 000 20 000 10 000 5 000 a ooo 2 500 1 000 80 000 75 000 1 7 7 4 7 140 Prjjzen 200 000 60 000 25 000 20 000 70 000 35 000 12 000 17 500 140 000 1 337 251 I en vele duizenden van 500 y 201 100 50 40 enz zamen uitmakende nog Totale terugbetaling 2 071 751 Elk aandeel loot met minstens f 2 50 uit Gestort Waarborgfonds 500 000 iD Januarij j B7 i rtouUn 6000 Prjjzen uitgeloot waaronder 1 v 30 000 en 1 v 20 000 Nog enkele loten gehlig voor deze en allevolgende trekkingen verkrijgbaar it 2 50eensgevLnd geld bij VAN SCHWRMUEEK van HALL Utrecht MONTI IN C n 7 KNOX DORTLAND H VAN WIJK A M BEIJKKMAN oeraen W nu GKLDER I B T STALENHOEF i onlfoort Oudfwater Vlanen C A VAN BLARICUMJ A MONTUNP R VAN DhN BERGP M J HONDiUS DE MAN LAl lDOTir y bjj HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar in ZuidHolland Oudewater de Hr R W Haemjes Dekkkk Burgemeester Rotterdam de Heeren Ja v van deb Hoop Zoon Si hiedam de Heeren P Loopuijt C Vlaardingen de Hr Paulus Kik k ebt Woerden de Hr 6 Gbobneveld De ondergeteekende brengt bjj deze den Heilwensch van den dag aan zijne Vrienden enBegunstigers zoo binnen als buiten deze stad dankbaar voor het tot hiertc i genoten vertrouwen beveelt hij zich bij vernieuwing minzaamaan A BRINKMAN Gouda 1 Januari 1872 AAi KO I I i G Bjj akte op den 28sten December 1871 voor den Notaris RICHARD HENDRIK NIERSTRASZ resideerende te Rotterdam verleden is door den ondergeteekende SAMUEL VERWBY AzooN Fabrikant en Koopman wonende te Go Aj verklaard dat hij de firma VERWEY RöPCKE waaronder de zaken derVBRNISen LAKSTOKERIJ en de HANDEL in VERFWABEN en daaraan verbonden ARTIKELEN door hem te Gouda gedreven worden te rekenen met den laten Januari 1872 WIJZIGT en van dien dag af zjjne Fabrieks en Handelszaken te Gouda zal uitoefenen onder de firma S Verwey Co welke evenala nu laatstelijk zijne vroegere firma alleen door hem geteekend zal worden S VERWEY Az Tengevolge van het ingestelde onderzoek omtrent Dr J G Porp s A na Iheriii Moricl water door den heer Prof OPPOLZEB Rector magnif Professor te Weenen Kon Sachs llofraad enz werd dit middel heilzaam tegen alle MOND en TANDZIEKTEN bevonden en aan de K K Kliniek te Weenen ingevoerd Insgelijks wordt hetzelve door de beroemdste Geneoslioeren en Hoogleeraren van andere steden tot reiniging en onderhoud der fmiilcu aanbevolen Te vcrkryKPii l Joiidi bij L Si licnk winicplipr op Ie Hoopslnii ijli A IJ iile li jllpnlam liij P Vj vin Sinten küKI iiputli en A S liifi u rrijii C blunnwe porrpicin nikcl Ie s H ige lig J K C Sniiliilii apolli e evclen l ij K Niioril jC Ie tiirpchl l y F v in Vrcniniii cii ii Scliiionlu v n Ihj A Uuirt I I Dl i Il uk III V Kiiiiltuau BW èifimta puft Jt v dio i5iSn i ktt i K liKli iMmpm im Il M lUBÏit wW iiwtw w inkGwtiti Ai ift nm t ItjIVtfllK l i ikk tiM iiÉi ill M l h