Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1872

April vnn dit jaar Het oere voorzitlersehap werd opgedrage i aan den burgemeester den heer J van Volleuhoven en opzettelijke verdraaiing on vervalsching van dewaariicid van do feiten Hoc geringe mate van kennis bij onze naburen in het beoordeelen vnn zakeu veelal wordt nnngetrolTen daarvan levert in verband met deze aaiigelegenheid de Courrier diplomatique een vermakelijk bewns op en aan dergelijke dwaasheden moest geen blad zich minder schuldig maken dan het hier ge Volgèns den Courrier dip omiUisue ie ft de rijkskanselierdie depêche geschreven om haar te be igen als een oorlogzuchtige demonstratie ten einde nl de aandacht van Duitsehland af te leiden vau de waarneming der volgende onaangename feiten lat de regeeriug het gansche bedrag der oorlogscontributie voor zich behield dat de lasteu van het volk niet in het geringale werden verminderd en dat ten behoeve van bet ministerie van oorlog een even groot aantal millioenen moest worden opgebracht als voor deu oorlog Het blad vergeel in de eerste plaats welke verliclilingeu van bel i ting door den mim ter van financiën zijn voorgesteld ten andere echynt het blad zelfs met ie weten dat het budget Van o r og it den Rijksdag reeds was vastgesteld vóór de depêche ter kennis was gebracht van de naiie die daardoor moest worden verontrust zoosl de Courrier diplomatique beweert dat bet geval is geweest Vrljilii 5 Jjiniiiirl 1872 N 1149 Bij htt depsrt vnn koloniën is een telegrapbisch bericht ontvangen dat de heer Loudon den 31 December met ziju gezin in goeden vvetslnnd te Batavia is aangekomen en dat hij bet bevifind op den 1 Januari hoeft aanvaard De hh Knijff en Kaptijn hebbenj hef prospectus uitgegeven voor de geldleening ten behoeve van den spoorweg Leiden Utrecht De lijn waarvoor hun ïoncessie i verleend gaat uit te Utrecht van het station van den staatsspoorweg met stations te Harmelen Voerden Bodegraven Zwammerdnm Oudshoorn en Kouderkerk om te Leiden aan het station van de Hidlauilsche ij eien spoorweg maatschappij te eindigen Al de genoemde en de vele aangren ende gemeenten in de rijke en vruchtbare Bijoetreek zuU len door dezen poorweg direct aan bet algemiiene net worden verbonden Utrecht wordt daardoor langs korteren weg verhouden met Haarlem en Noord Holland ten noorden van het IJ Ter weerszijdeu van de lijn liggen de welvarende gemeenten Harmeien Woerden Bodegraven Zwammerdam Boskoop Oodsboorii Alfen Aarlanderveen Koudekerk Leiderdorp en tal van andere kleine gemeenten terwijl op zeer korten afstand de Haarlemmermeer zich bevindt De bevolking dezer gemeenten binnen é n nur nfstnuds van de lijn bedraagt 100 000 zielen I n de beide eindstations en de daartusscheu gelegene gemtenten worden rijke bronneu gevonden voor bèt verkeer langs dezen weg Het personenverkeer zal vooral zeer groot zijn De concessionarissen vleien ziob bij al hetgeen reeds in flez zaak door ben n op hunne kosten alleen is gedaan de zelfvoldoening te mogen smaken eene hoogst gewensohte spoorwegverbinding tnt stand te brengen en geven de verzekering d t zoo er twee millinea in sandeeleii geplaatst w r it de bouw van den yisg volbracht zal worden Bij volteekening van het kapitaal stellen coivoessionarissisn zich voor onmiddellijk concessie aan te vragen van Leiden naar Katwijk aan Zee waardoor Katwijk met het Eurepeesohe spoorwegnet zal worden verbonden eene verbinding voor die gemeente als badpliaats van t grootste belang In dit kapitaal is bereids door gemeenten en particulieren deelgaoomen voor SqO OOO Door middel van geldleening in aandeelen van 10Ü3 ƒ 600 en 250 wiUon de conoesiionaren iilioen bijeen brengen Hiervoor is door gemeenten reeds een lielaiigrijk deel ingeschreven Vcior deze andeelen wordt 5 pCt toegezegd van het gestorte kapitaal totdat de weg in explcttaiia zal zijn gebracht onder voorbehoud van later drie millioen in obligatiën uit te geven waarvoor de aandeelhouders de prioriteit hebben Vcorioopige directeuren zijn de hh Knijff en Kap lijn Coin ni3sarisseu worden uit de andeelhouden bïnoerod GOUDSCHE COURAKTT iciïffs cü A vci e i id ai vuoi Gouda en Oiiislrelicn SIP BINNENLAND ÜOUD 4 JltlUlBI Wij lezen in de Tijd dato 29 Dec uit Gouda gesebreven Heden geschiedde hier ter stede de plechtige uitvaartdienst voor wijlen deu Z Eerw heer Lambertus Theodorus Bakker deken en pastoor alhier De Hoog Eerw heer i Bongaerts deken van Ilotterdam en kamerheer van Z H Pius IX verrichtte daariiij de hooge plechtigheid omgovtn door de Z Eerw heeren van het dekenaat en eene talrijke geestelijkheid terwijl de Z Eerw pasioor C L Rijp naar aanleiding van de woorden ran den Psalmist In memoria aeterna erit Jmtui de bedroefde gemeentenaren op indrukwekkende wijze vermaande hunneu beminden Herder immer gedachtig Ie zyn door voor de rust der ziel te bidden en zijn levendig geloof oa te volgen Na deti afloop der kerkelijke plechtigheilen werd het stoffelijk overschot an den hooggesch itten overledene omgeven door zgne treurende verwanten en vrienden en gevolgd door eene groote menigte van ingezetenen tot buden deze stad uitgeleide gedanp van waar bet per jacht vervoerd werd om in het pritsteigraf te worden bijgezet Het aandenken aan deu dcugdzameo priester zal onuitwisehbaar gegrift blijvei in de harten van degenen die v in zijue priesterlijke bediening de kortstondige vertroosting mochten gemeten want van Hem kan iu waarheid worden gezegd l ertmniüt beiie aciendo Al weldoende is Hij voorbijgegaan I Omtrent de begrafenis vau bovengenoemd en pai itoor leen wij in het Dagblad dato X Januari Heden morgen ten 8 ure werd hier met het jacht van jonda aangebracht het stoffelijk overschot van d n zeer eerw heer L Th Bakker deken en pas toor te Joiida van wiens treffend overlijden wij dezer dagen melding maakten l en lO j ure werd het lijk in den roiiwwagen overiteliracht waarna zich onder bet het luiden der klok van de St Antoiiiuskerk aan den Boscbkaut de stoet iu beweging stelde bestaande uit de eerw R C geesieujkhe d dezer stad met de familie van den ontslapene in koetsen gezeteu nog stoten zich daarbij aan de kerkmeesters der kerk van Ouuda als ook het ainbestuur en het collegie van zangers daartoe uit iouda overgekomen voorts bet collegio van diakenen der St Jacobns paroohie hier ter slede beneveis de broeders van bet H Hart Op het R C Kerkhof bevond zioU het zangooilegie van de St Jaoobus pnroobie De plechtige be aardiiig werd verriclit door den hoogeerw heer J J Rioche deken en pastoor der St Jacobus parochie geassisteerd door de eerw neven vau wjjlen den heer Bakker Met de gebruikelijke pleobtigheden werd vervolgens het lijk in den priesterlijken grafkelder bijge zet Men schrijft om nit Alblasserdsm Met de pokken is het tegenwoordig hier niet best De sterile is aanzienlijk en nog voortdurend neemt de epidemie toe Van de UU aangetasten zijn er iO gestorven mfest onder de niet gevacoinenrden slechts 7 warn in hun jeugd gevaccineerd geweest lerevacoiiiiorden zyn nog met niuigetnst Toch heeft de revacoinatie hier niet voel vrienden Dinsdag huoft zich te Rotterdam oen subcommissie gevormd met betrekking tot de feestviering op 1 De inzending van advertentien kan geschieden tot éón uur dos namiddags op den dag der uitgave Uit Dordrecht oobrijft men dd 31 Dec i Heden uaraiddagte 2 uren is aan het hulp ponrwegstation alhier de eerste diensttrein nungekoraen en daarmede as de spoorweglijn Dordieeht Zwaluw geopend Met dtn door eene versierdp locomotief getrokken tieio kwam de heer s Jacob directenr generaal der Exploitatie Maatschappij beneveiis ingenieurs aannemers enZ aan Zij werden b het uittreden door den heer de Raadt burgemeester dezer gemeente die met de leden van den raad et van de kr mer van koophandel en met een oanta genoodigden op het perron den trein opwachtte hartelijk welkom geheeter De beer s Jacob heeft in antwoord hierop de stad Dordrecht met hare aani sluiting aan het poomegnet gelukgewensoht Zgne voorden we den door de zeer talrijk aanwezige volksraeiiigte met een luid hoezee beantwoord Vervolgens heeft de voorzitter der kamer van koophaodc de handelsbelangen vau Nederlnnds derde koopstad met bescheidenheid aan den heer s Jacob aanbevolen De toespraken werden afgewisseld iloor muziekstukken uitgevoerd door het muziekkorps der stedelijke schutterij Naar wij vernemen is onze lai4genoot de heer Karel VVieuer te Brussel vooriieinens de opening van de spoorwegbrug over den Moerdijk door eenè medaille te vereeuwigen Prins Adalbert van Beieren heeft den heer dr L Mulder hoorilredacteur der Lanihonw Coitrant te De door de afdfiliag Arnhem dor vereenIging tel bevordering van fabriek en hninhverksnijverhoid in Nederland nnngewende pogingen om hier oen plaat De witgave dezer Courant f oscliit iH ZONDAG WOENSDAG en VKIJDA J ïn de Stud geschiedt de uitf uve in den avond vuii DINSDAG IH NDEKDA i en ZATERDAG Do priJE por drie mivandeu is l Tö franco per post 2 Kennisgeving BUmJEMEKSTKIl ou UETHOUnEHS der pomeeuts louda breugei ter keunii van alle Fulentpliglige ingezetfiien wier nauien roorkomeu op de Buppletoire rosi t r voor hot dioiiftjanr 1 7 1 7 lat de PATENÏBLADEN in ji preedhoiil e i op de crelafie de er Uemeeute verkrijgbaar iju wnnt eer y zio i d iBrtiie persoonlijk funmelden vnii di n achtsten lanuirij tot eii met deu tvvmtiijiteii dnirHanvolsfeiide dts voorin dd igs nn 10 tot de nitiiuldag 1 ure de I ond j uiljfe onderd rollende overe nkoin tijt Z i l l Cflult vnn 17 Üolober IFiO de binnen dien tijd door de bei uiL heob itden niet fgfh Jaldc I A IKNTEN door den Ueurwaaider der Direeto belaitinjïeii iian hunne huiKeii te eii iKtidin Tnn tien Cntten worden uit ereikt terwijl de nalatigen veivalliii iu eene boetd van vij tieii gulden bijaldien 7ij lan nnoifjd wordende hun I ATENT of een aJmUriJt van het elve met kunnen verloonen Gonov den 2 Tanuarij 1872 De Secretaris Do Burgunieest r DrOOOLEKVKR FOIITHIJN VAN BeIUÜIN IJzKMJOOllN UITENLANp HiiKciilaiiiLscii Overzidit In deüelfde zaal van het eliouw der iiifectuur te Versaille waarin verleden jaar de I nit M lit kii T by elegenheid vnn het nieuwe jaar leu ntie gd heeft dit jaar de l ri idint der K piWik als hoofdpersoon lefungeerd liij dic ilfde pliclitigliuul Thiers heeft uijfiihjk iiugi I itoii Be Duitnche pevoluiachti graaf von I c ï fw n koiiil III lia ir nnniimr v m I lauuari tcruK op lie lol tpr i ik door de DiuIm Ih lila i n linar toegekend dat y int bitrre diel aii I laiiknjk vertegenwoorilipt dat deel dut den n itiniinleii haat usRclieu l rinkiijMM Dnilselilaiid net uier uil aanvuren Hel blid V i iirkt de Diutmliiis ni iiii degilijk ai tikd iiiii nit liair taal nut t bishiitm ilat g de lj 4 go dkeiiit WHiii ip l iankiijk do n lli ili eliIniid beli uiileld IS en n li l t name de laaMe noti van von ll iniink ih vol le Ttinp al Ie duiilelijkj misliruiK i ii i ia hl Men voeit tut oii de e taal l iat liet blu l ip j i mij er diageii haai oiniliil i i ai 1 1 u ii i il n m hoilte hl blii ii laii W 7e M ii i ehuHt de Dn tsebera op Iiuii lioule te ijii omdat de ejjeilerende in loht giuom is i A te doen i c uu len en dt e een fleehte ra iilgt efst r is Ie üeilijn ii van de Nieunjaariiei eptie geen oplu f 1 ui i At 111111 besehoLiwt haar aU tea gewone üflieuee pUelitigl old waarvan men leh oo poiilig uiogilyk ilni iakt lic l uit ht bl idei hebbeu liet buitii du 11 te ilnik ii ei beicLo iw iiigeii ovir hit afgt i peii groolo j i II wa irin di Uuilvehe eeulieid 11 jl stand 1 ekoiiieii uut door luuldel uiii kun ït of dua ig maar geheel door den loop der oiii l iiiui diedi n De wij e v iii oulslaan bel llint elie Kijk 1 11 rkt een der uatmnaid libeiale bl idi u op inaakt het Uijk ituug ui kraolilig van bnileii en aii binniii Tegniovcr het buileiil iiid hei It Untwli land iiieti meer te vragen hit ligt mei m ju beginsel om op veroveringen uit te zijii lut wil al leen a i ieh elt Iiveii Zoo wonit Int oor gelael Europa ciu wnaiborg voor iew vrede l e e wooitbn kliiikeii selioon wij uilen afwnehten of de dadm tbr Duil c ieis ui ov r easttiniiiUig blijken e ijii nut de e woirden l e ihmitrnr Ih ije bene t de to tiediiig di r liepnbliek Kena lor tot bit nnlr ig der iphelliiig aii deu nebililitol hit voegt dan by de laiiinerkiiig bit lui t di lail te toitn ding di vrijheid dir ö h Idi i ut opgi hoiidi 11 lii i ft 011 it r de laiili lugigi oiidi 1 lil rpe i van lUplolualieke üiiili riiaiiileiingeii te b hoon 11 en dat ij uu vooit ian deel van lut algiuii lie volkmreebt uitinaakt De la it te benelileu uit Spanje spreken im Is weder van I Il uiiiu lfrieelc eiisis llit 1 ui iiKehe dagblad I i wtf ii i uieldt dat imeeiiigludeii tnsselieu Sag ista en lopete ontstaan ijii o er de uenoeining Min deu gouvernenr gein raa op Culm en tiit eene ver oeiiiug oniuogtlijk is llit llr an mu Zorilla ƒ la bevestigde gisti n n d t gtnielit in deelde oiidii vo jibehoud mede dat enkele leden aii het kabinet rei ds ilii iiti ngeiolge liuiini jiorteli uilles ter beseliikkiug van den koning gestild hadden F R A N K R IJ K IV AttnW National deelt eeiiige bij oiiderlieileu mede betielirnde de werkraainlieden der eoinmissie belast nut hit onderi otk dir vooriira lit slrikkiiide tot intrekking der wet van il laiiuiri I i2 virb iiiiheiklaniig dir goederen an de familie t rleaiifi Tot seeretnriflwerd benoemd de hei r Lifibreroiitalis tot voor liter de liiir M illevi rgne Hen igl lie Iretiir Aalional welke leli heriiiueien hoe laalstgenoeiude bij oiider ielii idene gelegenheden iju hait iir our di fiiianeh i li In iiaidlu id der piiiisen v iii Orii iiis 111 liiiitni li i h irt toelit li ke lii tioordingeii lue t ki iiiiii ir gi i ia kl ullin leliti r nieeiun dat nu de kiiisdii eoinniissu op hi iii vul dat zooveel il eg i 11 als ij ijii l uut 11 iiiis ii n gi volglii kkiiig e t lilt lil ld vou iioglaiis oiijuisti I we iii eli eoliiiiussieliilin illi n er iiiitvanhooreii om lil In d fide oiilinii on ioriui irileiijk aim de familie Uiliaiis tiiu li geuii Een liUllUi r de heir A D V E K ï E N T I Ë N worden geplaatst M n 1 5 rcf el ï h 50 Vnteii iedere regel meer 10 Vnlm GROOTE LETTERS wordeii berekind nuiir plaatsruimte Afzonderipe Non iuers VIJF CENTEN vriiiidelijklieid der republiek moet worden beschouwd Welke gronden l eii eorrespiai li i r hidi peniiance Jielge deelt het gi rnelit iiieili U l eiis hetwelk de prinsen van plan ijn aiiistonds n i Je onlv ingst hunner cigendouinien te verklaren dat ij daarvan afstand doca ten bate der hransnlie seliatkist Zoodanig besluit der priiifeii on nog iets meir b tiifkcncn dan dat j het hart van hVansclimaii op de ware plaat hebben het on em recht politieke en slirarae daad we cn en hun kansen von de monarchie ont jiglyk verhoogen Den verkie mgsslrijd te Parijs kan men feitelijk reeds als jeeui ligd beseliouweii daar de heer V Hugo alloen overblijft en de Union fiarisieiiite iwar onmacbt optulijk ei kent Men wut d it Jok lil hel departimiut van t Noorden wordt stiyd gevoerd er een ninstiaiide verkiezing voor de n itional vergal ruig De behoudende repnblikrinsehe kie ers hadden d iar den heer de Kéinnsat niini ter van biiiiu iilaniUche zaken nis candidaat willen iitellen n iar d e hei ft voor du oe bedankt bij een brief welke niemnud weet aan wieu gericht IS doch welke wil men een berichtgever der Rif iiiMii iie fraiir clooun door een indiscretie aua het liclil ekomeii is en veel opzien baart De ili jKndunce beige deelt van ha ir kant den tekst der mi8 ive eveiiiens mede e i voegt er bij dat er aaa de kiivers meiledieling van gedna i werd hetgeen i nliiarlijk hl t denkbeeld van iinlisoretie uilalnit Zie liiir den brief ooals hij in het lantstgeiioeiade blad VOÜlkoIl t Mijiiluer en Waarde Oud Collegnl tui I npell V iii ll lUll Ik bijl ur Niets kan vleiender voor mij wezen dan uw aaiiilriiig en de luigi dw ongeil steun der kie eis disgij wel jo goed z jt geweist Ie willen rmdplnj oil iij en IJ oiidiii giiiiigiiii zon iiiij de grootste eorte b Wij eii welke am i en burger kan bewe eu worden ik blijf ir u diiikbiar voor meer dan ik uzulks kan e ketinen iven Jiloof mi vrij dil er inanhtii persoonlijke bu uiii ieileiieii niuii ii bc staan die tilij verbiedi n lu t vooisti I dat ge me dont a 111 ta iiuin ii Maar ik heb v oeger hel Insluit geiioiueii oiu mei als iifgi va i digdi ile i itioii ilii viir iiliti mg biiiiii 11 II 11 II 11 III lil dl t 111 111 i inili 11 I 11 V II k I 11 Isiiii t III lilt Ml i d i 11 ii g dus lij Ileb dus de goedheid met lueor nau mij te deuken en ïeloof mij steeds enz VkhsaIU KS 2B Deo Vil ReMtSAT Het Journal dei hébais het zij len slotte opgemerkt maakt melding van de elfde bijzonderheid der H ubl frani en wel in de volgende bewoordingen Hel schijnt dnt de brief dien de heer de RiJmusat nnn een kiezer van het Departement iu Nord geschreven heett iu antwoord op diens aanbod ora den minister vau binuenbindsche zaken aldaar eand dnat te stollen met voor de openbaarheid bestemd wns ENGELAND De minister van biuncnlnudoche zaken heeft op last van koningin Victoria hft volgend schrijven openbaar gemaakt Windtor Caftle 26 Dec Pe koningin wenscht haar diep gevoel uit te drukken voor de treffende bewijzen aii sympathie dei giiheéle natie bij gelegenheid der onrustbarende ziekte VBU haren gelietdeu zoon den prins van Wales De algemeene deebieming door de bevolking gedurende die smartelijke verschrikkelijke dagen getoond en de sympathie jegens ha ir zelve en hare beminde dochter de prinses van Wales aan den dag gelegd zoowel als de algemfeiie vreugde bij het ontstrtin van verbetering iu s prinsen toestand hebben op haar gemoed een diepen en ouuitwischbaren indruk gemaakt Nieuw was haar echter deze belangstelling niet want de koningin had de elfde sympathie ondervonden toen nu juist tien jaren geleden een ziekte van gelijken aard van hare zijde den steun baars levens wegrukte den besten ver tandigsten en bemlnnelijksten aller eehtgenooten Pe koningin wenscht tevens harlelijk dankbaarheid te betuigen vanwege de prinses van Wales Dt deze id even diep als de koningin getroffen dooi de algtmeene uidng van loyaute t en sympathie Ve koningin kan niet eindiiien zonder hare hoop te kennen te geven d d hare getrouwe onderdanen mogen voortgaan in hunne gebeden tol God voor den vqlkomen teiugkeer van haren geliefden zoon t qi Bzondheid en kracht Het prachtige kasteel van Warwick in Warwickshire ia zooals gemeld is eenigen tijd geleden door brand vernield Wel is waar is een gedeelte van het kasteel en dacrmede ook een gedeelte der kunstschatten gespanrd maar van verreweg het grootste en ongetw feld voornaamste gedeelte van het zeer uitgestrekte gebouw o a van de groote ridderzaal tyn slechts de naakte wanden over Daarmede beeft niet alleen de eigenaar maar hebben ook het graafHchap en de geheele natie een ousohatbaar verlies geleden want het kasteel was niet slechts een in de eerste plaats voor oudheidvorschers en toeristen aanirekke jke bouwval bet was als lirt ware een stukje taa Oid Engeland wel onderhouden en gelieet bewoond eene schdderg van het historische verleden door zijne eigenaars in wezen gehouden met opoffering vau veel geld en eigen gemak want bet was geen geheim dat bet inkomen der Warwick hun geen andere keus liet dan om of in het voor allen toegankelyke en voortdurend door toeristen bezochte kasteel te wonen of elders te verblijven en het kasteel aan verval prijs te geven Thitiis echter is het geheel onredilijk te verwachten dat ziy hoezeer daartoe ook gezind bij machte zullen zijn om in eeu paai jaren het werk van geslachten te herstellen l eze overwegingen hebben in het graafschap hetwelk de steden liirmiiiglinm Warwick Jjcamiiiglon Cuventry en Rugby beval nlleiii binnen den afstand van een half uur sporeiis van het kasteel gelegen het plau doen opvatten en daaiaan is reeds lu eene meeting een begin vau uitvoering itegeven om op voegzame wijze het verlies te herstellen Men telt zich voor on ook te Londen heefi zieh met dat doel een subcomité gevor n4 om als bewijs van erkentelijkheid jegens het geslacht der Wnrwicks voor de trelFelijkt wij e waarop zy gedurende t uwen hun wa irlijk nationaal erfgoed hebben iu stuid gehouden een V arwickfondB bgeen te brengen hetwelk voldoenile zul ziju om het kanteel voor zoo ver mogelijk te herstellen == == 3 sacM aife=2 = E ÜITSCHLAND De jongste depêche de heeren von Dismarok aan don Duitaciieu gezant bij de Fransche regeering geaccrediteerd wordt thans nog bijna even druk besproken als by haar eerste verscliijnen Vooral houdt men zich onledig met het undei oek van de vraag waarin de aanlcidende oorzaak dan moet worden gezocht In Duitsehland is men bet len dezen oplichte Vlij wol eensi in Frankrijk diiirentegeu heerscnt ten dien nan ien groot verschil van gevoelen Steeds blijven Kioh de oordeelveliiigin over dezi quaestie onderscheiden door schromelijke oppervlakkigheid of hetgeen erger is door verregaande kwade trouiv w