Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1872

L fi i f t3 I Hollandsclic Socict fit van Levcnsverzeitcringcn opgerigt in den Jare 1807 té Amsterdam VrUdag 5 JaDüarl 1872 N 1140 GOUDSCHE COURANT ieüws en Aèerlentieblad voor Gouda én öinslrckeii V O L 6 E PO Ü H N E E H I Directeur P LangerhutóerL KANTOOR Beguliersdwarsstroat bg het Koningsplein X 301 Contracien van DOORLOOPENDE Verzekering ni t aandeel in de WINST ÖEL EBNINö VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelgk ingaande ale uitgestelde BELEGGING VAN GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVLNGS KASSEN te verdeelen na verioop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDB LIJFRENjrEN Generaal Agent de ÉEeer T Draijer Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bg HH Correspondenten kosteloos verkrggbaor Correspondenten i n Z uid Hoi i and De Inzending Van adveii entiën kan geschieden tot één ntir des namidda g8 op den dag der uitgave i Bjj het intreden vap het Nieuwjaar wenscht de ondergeteekende aan elk zijner Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil en zegen Dankbaar voor het genoten vertrouvren dit aar weer zoo ruimschoots ondervonden zal het lem tot spoorglag strekken hoe langs zoo raeer z ne Ealanten eene nette goliede en prompte Bediening te doen erlangen Gouda 1 Januari 1872 H J VAN Dun BEN Ledikant en Kamerbehanger y den aanvang van het nieuw begonnen air wenscht de ondergeteekende zijnen geëerdenfegnnstigers heil en zegen toe en hoopt hetvertrouwen waardig te mogen blijven hetwelkhem in het afgeloopen jaar geschonken is Óouda L J FLORIJN 1 Januari 1871 Gouwe Zegen en welvaren toegewenscht aan mijneBegunstigers Vrienden en Bekenden bij denaluivang des jaars 1872 C J BOER Commissionair Keizemtraat Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende z ne heilwenscfaen aan allé zijne Vrienden en Begunstigers E SCHUURMAN Gouda 1 Jannari 1872 De heilwenschen van den dag aan onze geeerde Begunstigers Familie en Bekenden Go M VERMAAT 1 Januari 1872 Hotel De Paadw Markt Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende z jne heilwenschen aan al zyne Vrienden en Begunstigers A C VISSER SYLVIUS Gouda 1 Ja n uari 187 2 De ondergeteekende heeft de eer aan allen die hem ter gelegenheid van het nieuw ingetreden jaar blijken van belangstelling hebben gegeven zynen hartelijken dank te betuigen en hun wederkeerig heil en zegen toe te wenschen T P VIRÜLY De Heer en Mevrouw REMY betuigen hunnen dank voor de ontvangen bljjken van vriendschap en gemeenheid bg de plaats gehad hebbende jaarsverwisseling Goudij 2 Januarg 1872 De ondergeteekende betuigt bg dezezgnen dank aan allen die hem bg den aanvang van het jaar bewgzen van belangstellinggaven en wenscht hun wederkeerig zgne heilwenschen toe J REÜTINGER Gmida 2 Januari 1872 De Luitenant Kolonel van der Breooen betuigt bij deze zgnen dank voor dè bem betoonde belangstelling bg gelegenheid van het Nienwejaar Gouda 2 Januari 1872 Voor de vele bewezen van deelneming bg het overlijden van Mevrouw de Weduwe NIJHOFF Indewew ondervonden betuigt de familie haren dank Gouda 2 Jannarg 1872 Spaarbank te Goiida COMMISSARISSEN berichten dat voor het bgschrgven van renten over 1871 inde spaarbankboekjes eene buitengewone zitting in het Uasthnis alhier zal worden gehouden qp VRIJDAG den 19 dezer des avonds van 7 tot 10 we Belanghebbenden gelieven voor het inleTwen banner boekjes ter genoemde zitttng zoig te dragen Gouda 1 Januari 1872 j Commissarissen van de Spaarbank alhier Namens hen KIST Vooizittef RUIJÏER SfcrMaris DelJ t de Hr Mr C E 0 eroaaüw Pennis ÉordHchl de Hr H Vriesïndorp Gorinehem de Hr C de Ghselaar Geuda de iijr W J Foetuhn DuooaiEEVEE Notaris ê Graveiihage de Hr P J LaSdhj Leiden ie Heeren Lezwijn Eigeman KËN MISGEt lWÓ i J M V Minden Bl J TANDHEElKUNDlSl JyJ Dflbbelde Buuri Met T nden CS O ü ID A i oiMfrToni eil bericht dat hij mflt Nieuwejaar ean OUVRIER heeft geëngageerd waardoor hg in staat is gesteld zeer spoedig KUNSTTANDEN en GEBITTEN af te leveren volgens de laal te Constructie Repareert spoedig Stukken van andere Meesters de aflev éng met garantie VVeerbai helds Leenlug groot f 1 000 000 Geoorloofdinget Mm Ret dd ï Julg 187 1 Loterij Z0X4i £R JN I £ T £ N met f 1 Prgs 1 Prijzen 80 000 75 000 200 000 60 000 25 000 20 000 I 70 000 35 000 12 000 17 500 140 000 van 80 000 5 2 140 Prgs Pilzen en vele duizendeti van 500 i 20f 100 50 40 enz zameu uitmakende nog 75 000 40 000 30 000 25 000 20 000 10 000 5 000 3 000 i2 500I 2 500I1 000 1 337 251 Totale terugbetaling 2 071 751 Elk laödeel lost met mimlen f 2 50 uit Gjestort Waarborgfonds 500 000 V Januarij lêT S ivonTMn 6000 Prijzen uitgeloot waaronder 1 v f 30 000 en 1 v 20 000 Nog eittkele loten geldig vopr deze en alle volgende trekkingen verkrijgbaar a 2 50 eensgevend geld bij VAN ÖCHEBMBBEK vak HALL UwecU MONTIJN C r j KN0X DORTLAND H ikv WIJK j A W iDE GELDER T s E STALENHOEF Voort C Ai Van BLABICUM J A MONtIJN P R VAN D iN BERG Vianen P m J HONDIÜS DjE MAN LAPIDPTH M BEIJKRMAN W OudewattT Culemborffh J Oudeteater de Hr R W Haentjis DcKKltk Bni meester Rotterdam de Heeren J va dïe Hoop k Zoom Schiedam de Heeren P Loopdut O Vlaardingen A Br Paulus Kikkert Woerden de Hr GrUEOiuEvsLD j b De ondergeteekende brengt bjj deze den Heilwensch van den dag aan zjjne Vrienden enBegunstigers zoo binnen als buiten dmg stad dankbaar voor het tot hiertoe genoten vertrouwen beveelt hg zich bg vernieuwing minzaam aan A BRINKMAN Gouda 1 Jannari 1872 AAi KO niGl G Bü akte op den 28sten December 1871 voor den Notaris RICHARD HENDRIK NIERSTBASZ re sideerende te Rotterdam verleden is door den ondergeteekende SAMUEL VERW£Y AzooN Fabrikant en Koopman wonende te ffou 2a verklaard dat hg de firma VERWET RöPGKE waaronder de zaken derVERNlSen LAKSTOKERU en de HANDEL in VKRFWAREN en daaraan verbonden ARTIKELEN door hem te Gouda gedreven worden te rekenen met den Iston Januari 1872 WIJZIGT en van dien dag af zijne Fabrieks en Handelszaken te Gouda zal uitoefenen onder de firma S Verwey Co welke evenals nu laatstelgk zijne vroegere fi a alleen door hem geteekend zal worden S VERWEY Aï Tengevolge van het ingestelde onder Mek omtrent Dr J G Popp s Anathcriii Mondwalert door den heer Prof OPPOLZER Rector magnif Professor te Wtenen Kon Sachs Hofraad enz werd dit middel heilzaam tegen alle MONDen TANDZIEKTEN bevonden en aan de K K Kliniek te Weenen ingevoerd Insgeljjks w rdt hetzelve door de beroemdste Geneesheerei en Hoogleeraren Van andere steden tot reiniging en onderhoud der tanden aanbevolen Te erkrijïeii Ie Joud bij h Solmik winkelier op Ie Hoo r lriini ijk A 123 Ie KjllerHain l ij V Ë HUI Siinleii Kol f apoth en A Sclii ipiTeijn tjCO blMliiWe pornileinwinkel Ie t Hnge bjj J L V C SnalJlli npotli te Leyden liij R Noonlijk Ie Uitienhl lig V Allenn iipolh te AinslenlBin bij F vnii W n lheini C verkoophui Ie OiidewHter bij T J van Vreninliigeii e Scliuunliuveii bij A VVolÉT 1 ioiifift hiA mil A HriukiuaiL De nit te dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG lii de Stad geschiedt te uitgave in den avond van © jiNSDAG DONDEgple en ZATER DA6 De prgs p drie maanden is 1 75 firtoco jper post 2 1 Kennisgevitig BUWJBMBESTEK eti WETHOÜDEBS der gemeente OoBda tveugen t r keonia van alle PatentpHgiife ingezeteneo wier namen voorkomen op ée uppletoire fositt r voor het dienrtjaar 1871 72 dat it PATKNTBLADEN in gereedheid en op de Seefetttri detfr Oemêcote verkrijgbaar zijo wsnaeer zieh diiartne ptraoonlijk aanmelden van den ehtaten Janus ij tot eii met den twintigsten daarMuvolgende des va lrn dcing vM 10 tot dn nnmiddag I ure Je Zondag sitgvzondefd tollesde svMMnlcometig Z M beeluit vim 17 October 1830 de binnen di n tijd rluor de belanghebbedden niet l h aldc PAtBNlEN d4or ilm l lirw rder der Directe belantiogen aan hnnae hoixen tegen betaling rail Ht CaUe worden uitgereikt terwyi de nalatigen ver allen In eena b el van fiien gvldetii bijaliltan tig lungevniagd wonlende hun PaTEN F l m nfteirijl vro hetzelve niet knnnen vertoonen j GooDA den 2 Januarö 1872 De Secretaria De Butgemeester DWXXJLBBVBR POBTBIJH VA BwtOEH UlKWDOOttH BUITENLAND Billenlaiiilsi Oyerzlclil In dezelfde laal van bet geboaw dvr prrrectunr té Taille waarin verleden jaar de Duitsolie kcizr l gelegenheid van l et nieuwe Janr receptie g f beeft dit jaar de Presidfat der Rifpubi ek la hoofdpersoon gerungserd lïy dieziilfd picclitiglieiil Thiera beeft w ijaejijk nagelattjii een tucsprank te Itcioden tot het corps diplan atit ue Wat Mi tal bittfre btrfniteriiigen zouden er voor velen z ju upger rf ai bg de vermelding vau zoo vele fuiten waarin niet dan met de graoUt4 mart kan geducht ivokUoI De DaiM gevolmachtigde graaf von Arijim was niet ter receptie tegenwoordig er kon eeu reden yrordcu o jgegeven om hem te verachouiieii 7 LJa benoeming tot ambansaiUnir wunlt nog ateeda geivach en daarom kon bij uAlcirel gerekend worden niet tot het o rpi diplonmtique te bi hoorcn De Tempi kouit in haar nummer van 1 Januari terug op Ie lofaprank door de Diiitsclie bbilen haar toegekend dat 4j het betere deel van Krankryk vertegenwoordigt dat deel dat den nationnlen haat tuKohea Frankrijk en DnitncWaiid Bi t metr wil aanvuren Het blad verzoekt de Puitechers in een degelijk artikel om uit haar taal niet te bealnitcn dat 7Ï de wjjM goedkeurt waarop Frankrijk lloor I uit ohl nd behandeld ia en wnrilt Met name de laatste notn T n v n Uisnlarek is t volgens de Tem ft nl te duidelijk imiabruik vnu maobt Men voert tot om deze taal laat het blad er op rtügia on wij etdragen haar omdat wij geslagen zijn omdat wij behoelte hebben aan vrede het is ons niei geburloofd op deiuelfden toon te nutwoorden Onder rulke omstaudiglieilen zijn klachten ijdel en is het zwijgen de plicht dien de waardigheid ons gebiedt De Tempt waarschuwt de Doitaebers op huu hoede te un omdat de zegerier de lancfat gi woon is zich te doen gf voelen en deze een slechte raadgeefster is Te Berlyn ia vao de Nimwjaarsfeceptie geen ophef gemaakt jueii beschouwt haar als een gewone offieitele plechtigheid waarvan men zich zoO spoedig mogelijk afmaakt DeDniteohe blai en hebben het bBitendien te druk inct bes ouwinjjen over het afgeioopen gloote j iar waarin de l uitsche eenheid is tot stand gekomen niei door ufiddel van kunst of dwang maar geheel door den lo p der omstandighèlen De wuze van ooMaan Van het Uuitsche Byk merkt een der nationial liberale bladen op maakt bet Bijk tf ig en kraóhtig van buiten en van binnen Tegenover het bniléulai d heelt Bnitschland niets meer te vragen het ligt niet in zijn beginsel om op veroverhjgen uit te zijn het wil allaen voor liohzelf leven Zoo wordt het voor geheel Europa een waarborg voor éta mie Deze woorden klinken gehoon wy tullen afwachten of de daden der Uuitscheis in overeenstemming Uyken te zgn met deze woorden De MoxUeur Beige bericht de toetreding der Eepubliek Ecuador tut het verdrag der oplielfing van den Scheldatol bet vo daarbij de aanmerking dat met deze laatste tottreding de vrijheid der Soliiddcvaart opgehouden heeft ondef de aanhangige ondirwerpen van diplomatieke ouderhaiidelingen te behoopen en dat zy nu voortaan detl vnu het algemecne volkenrecht uitnkaakt i De laatste berichten uit Sparge sarekea reeds weder van een ministerieele crisis Het Madridsche A iAt IgHalidai meldt dat oncenjighcden tusschen Sognsta eii Topete ontstaan ju over de neuoeming van den guuverueur generaa op Ciritia en d it eene verzoening onmogelijk is ijkt or f in vun Zorilla rjmparcifit bevestigde gisteren dit gferucht en deelde pndrr voorbehoed mede dat enkele leden vau het kabinet reeds dientengevolge hunne portefeuilles ter b sahikkiiig vau den koniiig gesteld hadden F B A N K R WK Pe Atenir Natumtl deelt eenigei bijzonderheden mede betreffende de werkzaamheden der oommissie belast met het oTKler oek der voorilfacht atrekkende tot intrekking der wet van i2 Januari 1852 verbeurdverklaring der goederen van de familie Orleans Tot secretaris werd benoemd de hoer Lefebrel ontalisj tof voorziiter de heer Mallevirgne Allen zrgl de Avenir National welke zich herinneren hoe laatstgenoemde bij onderscheidene gelegenheden zijn hartzeer over de finnncicele benardheid der priiiiwMi van Orleans in luidruchtig hiirtstuohtslijke bewoordingen heeft kenbaar gemaikt zullefi echter meenen dat nu de keqi der commissie op bem viel dat zooveel wil zeggen als Vt ij zijn t met u eens Geen gevolgtrekking zegt het blad zou Mogtaos oiyuistcr weien Vele commissieleden willen er niet vau hoeren om de liedoelde goederen oiivoorwHardelijk aas de familie Orleans crug te geven Een hunner de heer Albert Gn vy uit het deptirtemeiit der Doubs wil zelfs in het Irapport doen coneiatecren dat dé republiek geenszins verflieht is den Prinsen kun eigendommen terug te geven en dat er i gaen wettelijke iiiinsprakclijkhcid van haar kant bestnat Hieruit volgt tan zelf dat zoo de Prinsen door toedoen der Niitionolo Vergadering in het bezit vah hun crli geraken dit oIb ecu geschenk in elk geval els een ADVEETENTI Ë N worden geplaatst I yan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer lO Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afipnderlgke Noriuners VUF CENTEN vriendelijkheid der republiek moet worden beschouwd Welke gronden voert de heer Grévy aan om zijn bedenkingen te motiveerën Hij ze eenvoudig dat nergens nit blijkt dat de Pruisen rechtens aanspraak hebben op de in 1852 in Kslag genomen goederen I oorsprong hunner rechten ia duister Het nu worden betwijfeld of Aumale en Joinville onder die verzwarende Voorwaarden welke hen feitelijk tot schnldeiiaren der republiek m iken do goederen zullen willet aanvaarden of zij uit genade datgene zullen willeEL ontvangen waarop zij meenen recht te hebben Makir het is niet waarschijnlijk dat de meening vaii defl heer Albert Grévy door de meerderheid der Nitionale Vergadering zat worden gedeeld Eeu correspondent der Ind petidance Beige deelt het gerucht fiiede volgeus hetwelk de prinsen van plin zijn aiinstonda na de ontvangst hunner eigenddipmen te verklaren dat zy daarvan afistand doen teil bate der Pransdie scba st Zoodanig bedsit mè insen zon nog iets meer beteekenen dan d t zij bet hart van Franschman op de ware plaats hébben het zou een recht politieke en slimme daad wezen en hun kansen voor de mouarohie outzaglyk verhoogen Den verkierlngsslryd te Parijs kan men feitelijk reed aU geëiniligd besoliouwen daar de heer V Hugo alleen overblijft en de Union paritiente haar onmacht openlijk erkent Men weet dut Mac Mahon haar candidaat Wm maar Vermits do maarschalk voor de eer bediiiikt heeft ie de Union op het oogenblik feitelijk vjm caudidaat beroofd Men betwijfelt ook algemeen of zij er wel in slagen zal bijtijds een nieuwen te vinden en dé meeslen vatten het bericht der bladen die der Vnioii trouw gebleven zijn dat nl de zaak tot Vrijdag wordt Oiingehonden als een doods tyding op J uk in het departement Van t Noorden wordt d gevoerd ovtit een aanstaande verkiezing voor dp nationale tergatering Be behoudende rcpubli kéiiische kiezers hadden dnar den heer de Rému t miriister van binuenlandscbe zaken als caudidaat wlillen stellen maar dfze heeft voor de eer bedankt hij een brief Welke niemand weet aan wien gericht is doch welke wil men een berichtgever der K fiiNifue franf gelooven tloor een indiscretie aan het liclit gekouien is en veel opzien baart De diffiendatue beige deelt van ha ir kant den tekst der niisiive eveneens mede en voegt er by dat er aan dé kiezers mede le liii Van gednau werd hetgeen iiatuariijk het denkbeeld van inilisorétfe nilsluit Ziehier den brief zooals hij in hel laatstgenoeojde blad voorkomt Mijnheer en Waarde Oud CoUegal Niet kan vleiender voor mij wezen dan uüf aandrang en de onycdwongen steun der kiezers dia gij wol zoo goed zijt geweest te willen raadplegen Gij en zij zouden genegen zjjn mij de grootste sar te bewijzen welke aan een burger kan bewezen worden ik blyf er u dankbiar voor meer dnn ik a zalks kan te kannen geveq Geloof mij vry dat er machtige persoonlijke beweegredenen moeten be a aan die my vSrbiedeit bet vootstel dat ge me doet aan te nemen Maar ik heb vroeger bet besluit genonteu om niai ils afgevaardigde de nationale vargodoring binnen te treden en in de jongst verloopeotien maanden is er voorzeker niets voorgevallen om my van dit besluit te doni ufg lao Ik b yf er diu bij i I M J