Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1872

1 ii maiiii Ilivi l M ll Kvl I IOl mo it8troi uit 70 pCt montsuiker do CiUiTt 1 iwi UA M xiiat l i y jj pliosphorauro zoutfsn zamongestold wordt door prof V 3N LIEBIG door Dr UOCK en allo geneeskundige autorit it n als een licht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevelen bjj hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelyk bj acrophuleuBe kinderziekten in plaats van don walyelijk smukendtn levertraan De flesch van 3 hectogrammen 75 Hs lllllllorsn lfnnr w ifr r a voortreffelijk prujparaat tegen alle ziekten van liaiIK Illl MUimWail l j y bloedend tandvleeseh losse tanden en scurbuut Hot is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor du tanden daar het de slijmen oplo st das de vorming van wijnsteen voorkomt Het werkt verfrisschend in den mond zuivert don sinank en verdrijft den onaangenamen reuk welke door holle tanden door overblijfsels van spijzen of tabakroöken ontstaat De flesch a 90 Cts I iirfolenls l it lik i n liii eenen ververscheudeu reuk hebbende en vrü van l lf rcihCIi XailUpOLÜLl zelfstandighedon in elegante doozen van 100 en 50 grammen ïi 45 en 25 Cts Dr ItninorVlIinimOnS llojl Wator tot behoud herstel on versterking van door inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zyu ten zeerste aiiu te bevelen Groote flacons ii ü 1 en kleine j flac ii 30 Cts Origineelflesschen van Apoth GEISS a fl 1 50 StJlftlwiin aangenaam en gemakkelijk in tenemenjj wi pr8eparaat door alle geneegJ hoeren aanbevolen omdat hiJ ligt te verteren ia en volledig in de sappen des hgchaams overgaat De Staalwija wordt vooniamelijk en met de gunstigste uitwerking gebruikt bij bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdjüjn en vooral bjj beginnende longtering De flesch a fl 1 li B irh ll OIYI C Cologne philocöinc zuivert hot hoofd van de schilfers belet Miiaai Lltl t lll jjjyijjij i et uitvallen der hareu en brent t in een korten tijd een geheel nieuwen groei te voorscliijn Hij is zeer verfrisschend vau bet fijnste parfum en maakt het gebruik van haaroliëa en jioniaJeu geheel onuoodig Groote flacons ii 90 en Kleine ii 45 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouaa bij L WELTER Gouwe en L SCHENK Hoogstraat Bü elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK 13L VÖlSr OIlS BOK l Apoth en Fabrik van Chemisch technische Frwparaten J5 gi7 am nlijke MEISJES van de Kokerplakkerij dpr Stearine Kaarsenfabriek Gouda brongon hunnen welmeenenden dank aan IIII DIltEOTEUllEN voor de ItUlME NIEUW JAARSGIFT aan haar uitgereikt De gezamenlijke MEISJES der Gouda 1 Jan 1872 Kokerplakkor j Do ondergeteekende heeft de eer zjjnen goeerden Begunstigers kennis te geven dat hij met 1 Januarij 1872 zijne TIMMER ouMKTSEIiAAliS AFFALvE heeft overgedaan aan den heer H J NEDEI HORST van Ulmht Ündur dankzegging voor hot vertrouwen hera zoo rninischoots geschoukeu neemt hij tevens de vrijheid z nen opvolger in uwe geëerde protectie aan te bevelen G A 01 DIJK Onder referte aan bovenstaande advertentie heeft de ondergeteekende de eer kennis te geven dat genoemde zaken van af 1 Januarvj 1872 geheel voor zijne rekening zullen wordea voort ge et Zich minzaam aanbevelende in de gunst en het vertrouwen hetwelk de heer G A OUDIJK zoo ruimschoots nsogt ondervinden belooft hij zich dit doojr eene prompte en civiele bediening waardig te naken H J NEDERHORS l MKID lllJISIlOlDSTIJl Mot 1 Februarij of eerder wordt in een degelijk Burgergezin zonder Kinderen gevraagd eene MEIDHUISHOUDSTER van de Prot Godsdienst en goed zedelijk gedrag Brieven franco onder letters B C D aan bet Bureau l ezer Courant iMen vraagt tegen Mei a s te Qouda ter overname eene ZAAK die door TWEE JUF VEOTJWEN kan worden waargenomen tnet opgave van conditie adres franco onder letter C bij den Boekhandelaar J A WEINBECK Spui Rotterdam Dr Chantomdiiiius Oogenwaicr Dit onwaardeerbaar Oogenwatcr is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende ijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weC r en die welke bjj een sterke lucht of bjj schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwttter hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand ZQodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar ii 00 Cts per flacon bij T A O VAN DETH Gouda J J BEUZEMA ivER Lnden J H KELl ER Weato Wagenstr Rotterdam Mcj L A Swunm Ns Sf ui flter Oostniolenstraat J J ÜROENHUIZKN C I inrhi Eu meer beknide Depots in om s rijk Touwslagerij ACHT TOUWSLAGERSKNECHTS vast werk begeerende worden tegen hoog loon gevraagd adres met franco brieven onder N 4 aan het advertentie bureau van G J THIEME ArtJwm mma VVeci baaiiiclds Lccniiig groot f 1 000 000 Geoorloofd ititjev Min Rvs dd 2 Julij 1870 Loterij ZONDER NIETEN met 80 000 75 000 200 000 60 000 25 000 20 000 70 000 35 000 12 000 17 500 140 000 1 Prijs 1 Prijzen van f 80 000 5 2 140 75 000 10 000 30 000 Prijs Prijzen 000 20 0 0 10 000 5 000 8 000 2 5001 000 1 337 251 en vele duizenden van 500 ƒ 200 100 SO 40 enz zamen uitmakende nog Totale terugbetaling 2 071 751 Ëlk aandeel loot met minstens f 2 50 uit Gestort Waarborgfonds 500 000 15 Januari 187 3 worden SOOO Prijzen uitgeloot waaronder 1 v f 30 000 en 1 v 20 000 Nog enkele loten geldig voor deze en allevolgende trekkingui verkrijgbaar a ƒ 2 59 eensgevend geld bij VAN SCHERMBEEK van HALL Utrecht MOMTIJN GK I KNOX DORTLAND i ï TbSrman W i K GELDER R T STALENHOEF 1 C A VAN BLARICUM J A MONTIJN I Oudeuater P R VAN DKN BERG Vianen P M J HONDIUS I r u i 1 m MAN LAPIDOTH C m ry De Magazü fmeester der Stearipe Kaarsenfabriek Goad i is niet door de Directie ONTSLAGEN züoala is verspreid maar heeft 28 December 1871 zijn ONTSLAG GENOMEN K de VEER sjpoo Eirw E20 En r Van GOUDA naar Mfordrccht i 1 24 8 88 Nieriwerlierk J 1 S 9 53 1 24 4 83 8 88 Cnpelle 9 18 9 3 1 24 8 38 RoiTEKDAM 9i 9 58 11 38 1 24 2 0i 3 23 4 33 7 83 8 38 9 5t Zevenh Moerknpelle iMi 4 36 8 41 Zoeterrii Zfünan l r 9 5 1 dM 4 86 8 41 Voorhn 9 15 9 58 1 4 3B K 41 s GaAVüNllAGF 9 16 9 56 11 41 1 1 B8 3 25 4 36 7 3 8 41 9 48 Oude ate 7 f 9 56 11 3Ï 3 c5 6 36 8 41 Woerden 7 24 9 56 11 32 3 25 6 88 8 41 Hnrinelen 7 24 8 21 9 6 10 43 11 32 1 01 2 3S 8 25 Ï86 8 41 UTttKciiT 24 8 21 1 ö6 10 43 11 32 1 01 2 33 3 25 f 3r 8 41 Amsiekdam over Harrnelen 7 24 8 21 10 43 l Ul 2 33 3 25 8 41 Uti cht 11 32 6 36 Naar GOUDA van Moonlrfcht V W 9 39 11 U 12 42 Niftiwerkerk 7 01 9 SI 11 06 12 35 8 07 10 8 22 Ciipelle 0 54 9 24 10 59 12 29 8 02 04 lloTTEUDAM 4i 7 65 9 15 10 15 10 60 lü ï 2 05 2 B5 5 65 8 10 Zornh Moerkapelle 8 59 9 32 11 U 3 01 8 14 Zuelcr n Zegwaard i 49 9 22 10 55 2 B2 6 04 114 ViKitlMug B Sf 9 10 10 41 2 40 5 51 s iiuvENKACE L 30 7 50 9 05 10 10 M S5 lt 30 2 2 35 5 4 8 Oiiilnvaler 9 30 1 it 4 11 8 18 WorriliM 9 22 12 1 i 4 05 8 7 IlurmHni 8 50 9 1 1 11 10 12 51 1 80 3 4 7 03 8 01 Ol O fiiiuiiT 8 2B 9 10 45 12 35 1 10 3 35 3 J 8 43 7 1 5 9 AM ïr EDAM oïfi lUimelcH 8 1 0 10 30 2 20 3 1 26 8 3 tltroht l l II 1 lUilda Di uk vni V llniikii iiu awBwr I