Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1872

1872 ZuiKliii Jutiiijiii N 1150 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleplieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VIÜJDAG In do Stad geschiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG De prü per drie maanden is 1 75 franco per poat 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden herekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND ItiiiIcnIüiHiücli Overzlclil Hit Fransche niriiws brpaalt zich tot het bericht dat do kansen v m den hter Vautrain bij de nnn taande verkie inï te l iirijs beter beginnen to sta in vooral door den stmn dor legecnng onder shiinds en van de liberaal conservntieven bij motide van het Joiériial des Üe batH De radicide theoriin van Victor l tigu vallen noch in den smaak der regecring nooli iu die van de C i i nnamde partij der orde De minister v lo bi ii aker de heer ïasiioir Périer heeft ee e oircu gericht lot do prefecten der dcpartenu nten wan i don 7 Jan imnvullmgsverkieringen fjor e nut vergadering n oeten plaats iieUiMi I bun opgedragen ötn irt nlté gemeenten hniiner departenunten afilrukkeu dezer circulaire te doen aanpl ikken De miuist komt in dit stuk op tegen de me r en meer e cmende gewoonte om niet aan de verkiezingen ueel te nemen en maakt er zijno medeburgert opmerkzaam op van hoeveel gewicht het ia waniieer de verkiezingen de re uitdrukking zijn van den nationnlen wil Ten slotte poort hg alle Fransche burgers aan om zioh niet vnn £ ëmming te onthouden ivant dat deze niet alleen een recht raa ir ook een dure plicht is dien ty ter wiUo van het vaderland moeten vervullen Het is nog zeer de vraag of de echt patriutische taal des ministirn de Fransche kiezers vooral op het plane Ini d tnt grootere belangstelling in de publieke 7aiik zal opwekken De boerenstand wil rust vrede n voldoende veiligheid en wanneer eene regeering aan die eischen beantwoordt diin laat hij iich liever niet ineer met verkiezingen of regeeringsïaken in Zijne ervaring heeft hem boveinliiu in dit opzicht voorzichtig gemaakt vaak duurde het na aan een sti inining deelgenomen te hebben niet lang of eene revolutie oen binnenlnndsche of biiitcniaiidsoliB oorlog kwam zijne rust verstoren Woensdag h ft de Nationale Vergadering een itting gehouden wanrin een zeer verward finuneieel debat over de iiikomstenl ela ting plaits vond het ontwerp werd ten slotte weder naar de coinmi Me verbonden Voons is een ontwerp ingediend door den l arijsehen fgevairdigde t hoclcher tut iilschafAng van de Joodstraf het heeft zi lfs geen kans om in overweging genomen Ie worden Ook i de commissie benoemd om de onder ij regelmg van Jules Simon te onderzoeken 11 tegen en 2 vooistiinders titten er in Ken slecht vooruit iclit voor het ontwerp dat toch zoo veel ja meer d iii mogelijk dour den minister tei wille uin de rechter ijde i gewir igd De wet wiiarbij aan leden der Nationale Vergadering verboden ordt andere bc oldigdo R iinlMml ten te hekleeden dan ilie van miii ter en gezant is met gri üte mrrrdrrlin l aaiiu ii ieii i icir I kandus te Hrn el en llro li te l onden hun liinelKn blijven nnrneineii IV lloiN Td n l ij elegenlir d van liot Nu nujaar I niit nil Hen ii He vnlegeiiuooi liger iler buitenlaiiilM he mugi ii ll den diwr den koiiin op het Jiiirinanl onlvauKcii D ve lerstc otli iir e o waehting vnii den koning Mm Hul n n nienue hoofd l id li p oi d r Mil ikuni l r elMir teni at 1 iuH e li kiiniuke leh a i li ül Mi nl l dour ültIiU Mi n il l U het vorige jaar ten bewijze dat de paus nog steeds ien koning van Sardinië doch nog geen koning an ItalÜ erkent De adjudant van Victor Kmmanuel is door kardinaal Antonelli ontvangen die den paus wegens ei n lichte ongesteldheid verontschuldigde en namens hem den koning bedankte voor zijn niinzimc gelukweiisehan Merkwaardigerwijze ontving de paus terstond dn iriia de buitenlandsche ge aiiten en vele vpornainc Uomeinen en vreemdelingen De ongesteldheid scheen gisteren weder geheel geweken zoodat de paus den Fransohen gezant den heer d Harcourt in een bijzonder gehoor kon ontvangen dat ongeveer ee half uur duurde Hij keizerlijk b sluit in den Reichs Anzeiger versehenen is de heer von Boon eervol ontheven van zijne betrekking als Minister van Marine van het Duitsche Kijk en is in diens pla ita als zoolining benoe id de generaal Stosch met bepaling dat het ministerie tan marine onmiddellijk onder het bestuur der rijks kanselarij geplaatst zal worden Het mankt waarlyk den indruk alsof de generaal von Stosch niet voor zijn laak berekend geacht wordt Feitelijk brengt deze bepaling center geen wijziging in den bestaanden toestand daar toch reed al e deparienienten van het uitvoerend bewind in het Dudsehe rijk ouder den overwegenden invloed en het du eet bereik van den heer von Bismarck staan De berichten omtrent den gezoudhei lstoestand van den pnns van Wales blijven gunstig luiden D kooits IS in de laatste dagen zeer verminderd en de kraelitee nemen toe Men verneemt dat de koningin wanneer de toestand des rinseu zóó gunstig blijit en haar eigene gezondheid geen bezwaar oplevert in den aanvang van Fcbr de zitting van het parlement in persoon zal openen De Kngelsohe b ulen deelen mede iht de thans te Washington zitting houdende Alabnni i conimissie in een zeer belangrijke quaeilie beslissing heeft geiiouien Zooals men weet weiden gedurende den burgerooilog in de Vereeiiigde Staten van NoordAmerika grnote partijen katoen die aan Britschc onderdanen toebehoorden door de genera ds der Zuidelijken vernield om te beletten dat zij den Noordelijken in handen vielen Dientengevolge hebben de Britsohe eigenaars voortdurend aan hel gouvernement te Washiiigion eisohen van sehaileveigoediiig gedaan en Aie eischen heeft nu de commissie verworpen daar zooals zij zegi het gouvernement der Vcieenigde Staten niet aansprakelijk km gehouden worden voor aciiade veroorzadt door daden van oproeilmgen over ie het geen controle kon uitoefenen en welke daden het niet kon beletten Ite Daili Knie heeft tegen dit bes uit nieix in te brengen niaar meent d it nu ook de eisohen der Amerikanen tegenover het Uritsch gouvernemcut zeker vrij wat meer zullen moeten ingekrompen worden dan zells verstandige Amerikanen sel ijnen Ie denken Ook zou genoemd blad gaarne van do commissie te Washington wat uitvoeriger de gronden vernemen wnaiup haar uitspraak berust een weini li die ongetwijfeld door menigcn belnnghob biiidi iidi m l iigelaiid wordt gHleeld Ook voor de eoinmisMo van nrliitinge ti ieiii ve is voorzeker de gcnoineu ooncinsio n et onbelangrijk ENGELAND loali geHOüiili l leven 11 de vooiiiannisle Eiir diijsblmliii hg dm niiivang mui den nieuwtii jaar kring een overzicht der gebeurteni6 en in het Vereenigd Koninkrijk gedurende hêt afgeloopcn jaar benevens eei e schets van den tegenwoordigen staat van zaken Daily News is van meening dat het minibterie een aanmerkelijk deel zijner partij van zich heeft vervreemd door de laatstelijk gemaakte wetsbepalingen betreffende het openbaar onderwijs het middelbaar en vooral het lager schoolwezen te doen ten uitvoer leggen in den geest der kelkgenootschappen en onder den invloed hunner teestelijken De Ximei erkent dat feit en voegt daarbij dat de heethoofdige voorstanders van louter wereldlijk onderwijs het ministerie met scheuring der liberale partij bedreigen Of de populariteit van den Heer Gladstone en van zijn ambtjienooten geschokt is en ernstige afbreuk heeft geleden gelijk door de conservatieve dag daden wordt beweerd acht de Tmea een moeilyk op te lossen vraag ilet streven der zich noemende nationale partij in Ierland naar eene afzonderlijke wetgeving en administratie werd aanvankelijk door de Times tot onderwerp van spotternijen gemaakt thans ziet dat bl id reden om te gelooven dat er bij de eerstvolgende vernieuwing van het Huis der Gemeenten eenige ongelegenheden door dat streven zullen worden veroorz inkt Dat de ziekte van den kroonprins de toegenegenheid van het Eiigelsche volk voor het regeerende geslacht heeft doen uitkomen juis toen zy door de redevoeringen van den heer Dilke en van andere radicalen hier en daar Lwijfe achtif wa gewordeiij wordt door de beide genoemde dagb aden erkend doch daarbij wordt door Daily News herinnerd dnt in het begin des jaars menig hard woord tegen de dyiiast o zelfs in het lagerhuis werd gehoord naar aanleiding der aanvrage om een uitzet voor eene dochter der koningin De beperking van het dagwerk tot necen uren welke op het eind des jaars in vele taksen der linjzolsche fabrieksnijverheid door de werklieden verkiegeii was wordt door Daily News nis een goede door de Times als een bedenkelijke verandering voorgesteld doah die beide bladen geven te kcnoeii dat zij verininderiiig van het werkloon moet medebrengen zoo niet thans nu de Engclsche fiibrikanteu goede zjVeii doen en du ruim werkloon kunnen bet den dan toch lu het vervolg indien er weder d igen van onspoed en van verHauwing voor dé volksbedrijïigheid kwamen Onder d gelukkige uitkomsten dos jaars rekent Daily News vooral den vooruitgang van het lager oiider ij8 m Kiigelniid en Wallis onder den invloed der nieuwe sihoolwet Opmerkelijke bijzonderhedeu wolden daarbij veiraold zooals dnt er thans nagenoeg dr e honderd steden in Kngelaiiu en Wallis zijn alw iar de belastingplichtigen de ziak van het volksonderwijs in hniiden genomen en de zorg daarvoor opgedragen hebben a in pla ileolijk commissien door hen naar de voorschriften Oer nieuwe schoolwet gekozen en dal het thans in de meeste groote stc oa van Kngeland on Wallis regel is gelegenheid ot onderwij voor ieder kii tl te verstrekken m inr tevens de ouders te vnrpliehten oi i hunne kinderen naar de school to zenden Ook ten platten lande zi t het blad cenige blijken van vooruitgang in de zaat van het volksonderwijs De oon eivafievr Slaiiduril nelit lut jaar 1871 in i i mi ii liii 1 lul Ji iiLh 1 lulig tc jaar het velk t tegeimuuidig gi l olit heelt bclceld Wat het Brilsoha