Goudsche Courant, zondag 7 januari 1872

Zondag 7 Januari 1872 7niv i Mflly F vfrflPl moutstroop uit 70 pCt raontsniker dextnne ei w t AUIVei ifiai i X lI dCl pLsphorznre zouten zamengestold wordt door prof VON LIEBIG door M BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als eenlicht te verteren en voedzaam middel zeeï aanbevolen bö hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk b i scrophulense kinderziekten in plaats van den aalgélgk makendenlevertraan De flesch van 3 hectogrammen 75 Cts 1 An itli ii n llnnHwatpr i en voori reffeliJk preeparaat tegen alk ziekten van nainerinifionawaiei jj bloedend t navieesch ioM tandw en Wrbant Het is het eenvoudigste zuiveringémiddel voor de tMden da r t deshjmen oplost dus de vorming van wijnsteen voorkomt Het werkt verinssfthend i tolmond zuivert den smaaM en verdrijft deft onaangenanen reik we e door hpUe tanden Jdooroveiiblijfsels van spijzen f tabakroeken ontst t De flesch 90 Lts K iinoolcoh a nn nnpHpP eenen rerverschenden rpuk hebbend en in van Jl llgeiSCn ipdnapuetmi botend zel t ndighedeil elegtotoi doozea van lOO en 50 grammen 45 en 25 Cte li a f y i nli Dj owePShauseils OogrWatei ttïffiirntltd rSte dool fispanueade bezïgtóen do r inhoudend le a f doOr riekte verzwakt zan a ï t Bevelen Groote flacons 1 en klei Vs flac i aO V rA ffi 1 biigiueelflesschan vkn ipoth GBlSS i fl 1 5Ö I SÜlwiJn V ani en ge4df tflök i negenijzejyrt N 1150 GOUDSCHE qpUEAIf T Nieuws eo Adverlealieblad voor Gouda en Omstreken lal wijn 1 he ren aaubevblen om U hö lig te vAren m en volledig in de appea desïgchliams overgaAtJ DrStaaiviJn wordji voomaineli k W toet de gunstigste aitwerkmg gebJkt bij Ueetóit gebrek ad eetlust = uwtólitige fi ofdpan en vooral b i beginnende fo ngter g Defescliiafl Iv r i J V 3 t l alKnl Airi Eafde Jologife pliocönfe uivert het hoofd van d schilfer Jwlet tiaa DalSem t mt allei derhai u en brengt m een korten M eei ge hiel nlJwe groei te voors ipp T Hij i eël rerfris chend van k fijnste VB xm en daakthëtgebffik v li n en Pi midengeheel qnnöodig XJrgoteflacons Oenllemea45flte AlleMbt verkrijgbaar te ü mA bij L W LTE $ Ootwe ep L SCHENK Hoogstwtó ¥ Bij elk artikel is ee geta uikskanwüiipisr i i f polj mimk miséh techhüeh Prce rate De injsending Tan adrertentiën kan geschieden tot óén uur ea nan4dda 8 op den dag d@r uitgaTe i De g sa nlijke MEISJES van de Kokerplakkerij derjStenrine Kaarsenfabriek öoutfa brengeji hunnen welmeeiienden Jank aan HH iaE ËÜBEN voor ie RüllE NIEÜWA ESÖÏFT ain haar uitgereik Cl l iDe ge awenlüke MEISJES der owia li iJto 1878 i Kokerpl dto D7 aérge efei ëei S zijnen gefrden BefeunstigerifilkenniB ie geren dat hij et l Jah rül872 z ijne TIMMER enMET lEt4ARSAJ FAIEB heeft oveigedaan aan en heer 4 J NEDl HO pt van Uèecht Qnder d vk gging voor hfe rtroüw hem inlsc o fe geschonken neèint hij eve 8 öpmsj ictje nat bevefén I i i oifer wfcHe aaj boven8tato r heeffi dé ondergetekende A eter gjm to en dat genoemde zaken ran af l anuMö 72 2 i V hetyeHrou4n Welkdehfeer G A OüpTO 1 00 ruiBiBc éote ogt ondervinden bekoft h i zich 4it doi r oeüe prompte en civiel bedjening IVaardig p g j DERfiO sil + Met 1 Februarij of eerder wteflt in een e gelijk BurgÈrgezin zonder KindeW gevraagsl eene MBID HUISHOUDSTEB Van de Prot God8diB t oed zedelijk gedrig grieven frf m onder letters B C D mx Bureau eaer G onrant j ij imn vraagt tege M S te J v rname eene ZAAK die dpor i WEE JUF BOÖVVEN kaf wordeh waargenomep toet Jpgsvewn conditie a4re8 r n c onder letter t den B ekl ndelaar ï A WEINtaCK Sptji Rotterdam Dr CliiWil niclaiillS pogenwater I Kt onwaardeerbaar Oogenwater is een van i ie gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oögen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan ver iwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroodi en druipende oogei welke des nachts tóékleVen zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of Wen verstopping lia de oogspieren of aderen öök óogep die dikWijls tranen vooral bij kond weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel liriht niet goed kunnen zien al eze en meer andere onggébreken worden door t Oor genwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en Jiondtzein stand zoodat men tot in hoogeu ouderdom geen bril zal behoeven Hetielve is verkrögbaar a 60 Cts per flacon bij T A G VAU DETH Oèuda J J BED ZBMAKER Luiden 3 E EELLERi Weste Wagenstr Rotterdam Mei L A ScHómEK8 ScHi öter j Oostmolenstrant J J GROIINHUIZEN C Utrecht En meer bekpuJe Depots in ons rijk f rntr rmr rif ii ïf ACHT T0UWSUöERSïé ECHT8 vastwerk begeerende worden tegen ioog kjon i gö vraagd adres met roraco briev ónder N f aan het advertei e burein van lÖv X TttlBMB Arnhem u r Wecrbainiiclds LecnliiK groot f 1 000 000 Qeoorlooffim ev Min Re dil 2 Jtdy 187 Loterij ZONDER NIET EK piet 80 000 75 000 200 000 € 0 000 25 000 2ö 0ÜÖ 70 OpO 85 000 7 12 000 17 500 140 000 1 Prijs i 6 Prijzen 2 i PrÜB 1 Prflzen 140 van 80 000 75 000 40 000 y 80 000 25 000 20 000 10 000 irf oo en vele dnizenden van 60ü ƒ 200 f 100 f 50 40 enz zamen uitmakende nóg 1 837 Z 1 Totale terugbetaling 2 071 751 Elk aandeel loot met minalem f 2 50 uit G tori Waarborgfonds 7 500 000 iö Januarij 187S worden ÖOOO Prii h waaropder 1 v 30 000 en 1 v 20 000 Nog enkele loten geldig voor deze exalte volgende trekkingen verkrggbaar a 2 50eeuagevend geld bij VA SCHERMBEEK van HALL Utrecht MPNTIJN C j öo ia KNOX DORTLAND j H VAN WIJK Vlrnerden Oudewflter Culêtnhorgh E T STALENHOEF C A VAK BLARICÜM J A MONTUN P E VAN DKN BERG Vianen P M J H0NDIÜ8 DE MAN LAPIDOTH A M BEIJERMAN W DE GELDER I Montfoort De Maga pieeater der Stgjwipe K ars jifabriek Oouda is niet door de Directie ONTSLAGEN zooal4 is yerspreïd maar heeft 28 December lïtï i n WraLAG GENOMEN K de VB EB i I II iiiii m I I i i iiiiTi liTitifr r Il 9 ÏS MooMi e iW 9 8 l M è 88 Nieuwerkerk 9 1 9 53 1 Ï4 4 38 8 88 Capella 9 18 i 8 1 24 8 88 BoItijmJam 9 18 9 58 U M 1 8 Ml 4 3 7 S3 8 38 9 8T Zereote Moerkapatle fJ t Zoelarni ZegwaBr l5t 9 é L M4 8 4I Voortinrg 9 1S 9 4 I 6 8 i öGeavenhaok 9 15 9 5 11 41 1 1 B8 3 6 8 7 3 8 41 ♦ = j Oudawattr 7 B 58v ll rSaJ S Si SAl Woerden 7J § 68 U 8Ï 8 36 8 8 41 Harinelen 7 84 8 21 9 66 10 43 11 32 1 01 2 33 g M 86 8 41 Vttiwm 7 B + i 9l i 10 43 U 8 1 01 Ï 8S 8 Ï6 86 8 41 AüfltïEDAM over Harmelan 7 24 8 21 10 43 l Ul Ï 33 3 25 8 41 A UlieclH 11 32 8 38 hl I r iy 1 r hS 1 T I lltolUtflWrt ïii i Waar GOUDA TOO teMoordrecht 7 08 9 9 ir u 1B Niet erkerk T Or 9 ÏI 11 08 12 8KB 07 1 0 Cnpelle b 5 + 9 24 O 8 M 4V HotteSOak 6 45 r 5 9 15 W l 10 60 rt l 2 06 2 65 S 65 8 10 Ze rnh Moerknpalle 8 59 9 32 11 06 3 01 8 14 ZoeKTin ZegWH il 0 49 9 22 10 56 2 62 0 04 S 14 Voorhi tg B 36 9 10 10 41 2 40 6 51 8 iK vVENHAOE 1 30 7 50 9 05 10 10 lO SS I8 S0 2 Z 3S 6 45 8 Oiidewnler 9 80 1 04 4 11 8 18 Wotrdin 9 22 lï 4 0 5 8 07 i Harmeien 8 50 9 18 11 10 12 61 1 80 3 4 7 0 1 8 01 9 20 utrecht 8 26 9 10 45 12 36 1 10 2 35 3 35 6 43 7 46 9 AmsTïBdaM Q er Harmelen 8 1 10 30 2 80 3 1 6 25 8 30 Ul kt 7 1 5 11 20 6 80 Gwii Driik van i BrinknisHi D nitgavè dezer Courant geschiedt ZONDAGi WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 iranco per post f 2 BÜITENLAJTD Ruli nlanij scli Overziclif Het Kransche nieuwt bepaalt zich tot het bericht dat de kansen Vdii deii heer Vaatraiii b de nan luwde verkiezing t i arg s beter begiuuen te stiua vooral door den steun der regeering omlershnnds en van Ie liberaal conservatieven bij monde van Jiét Jaumai dei DébaU l e radicale theoriën van Victor Mngo vallen noch in den smaak der regeering Booh in die van de zoogenaamde partij der orde e ainister van binnenl zaken de heer C asimir Pcrier heeft eena circulaire gericht tot da prefecten der departemeuteu waarin den 7 Jan aaavullingsverkiezingen vuor de nat vsrgsidering moeten plaats iJbWMpit ni bon p ge d r agt tt On M lOIIB gi iikéenièo hunner dëpnrtnneiiteu aTdrukkon dezer circulaire te doen aanplakken De minister kotiit in dit stuk op tegeu de uierr en meer toenemende gewoonte om niet oau de verkiezingen deel te nemen en maakt r zijm medeburgers opmerkzaam op van hoeveel gewicht het is wanneer de verkiezingen de w re uitdrukking zgn Vau den nationolen wil Ten slotte poort hq alle Fransche burgers aan om zich niet van siêmming te onthouden want dat deze niet alleen een recht maar ook cffo dare plioilit is dien zy ter wille van het vaderland moeten vervullen Het is nog zeer de vraag oF de echt patri tische taal dea ministers de Fransche kiezers vooral op J bet plane laud tot grootere belangjittilling in de publieke zaak zal opwekken De boerenstand wil raat vrede en voldoende veiligheid en wanneer eene regmring aan dieeischen beantwoordt dan laat hy lioh liever niet meer met verkiezingen of regeerings nken in Zyn ervaring heeft hem bovendien in dit opzicht voomchtig gemaakt vaak duurde bet na aan een stemming deelgenomen te hebben niet loRg of eene revolutie een binnenlandschc uf buiteuliodsohe oorlog kwam zijne rast verstoren Woensdag heeft de Nationale Vergadering ecu zitting gehnnden waarin een zeer verward flnuncieel debat over de inkomstenbelasting plants vond het ontwerp werd ten slotte iveder naar de commissie verzonden Voons is een ontwerp ingediend door den Parijsohen afgevaardigde Schucksher tut iifscliaffng van de doodstraf k t heeft zelfs geen kans om in overweging genomen Ie worden Ook is de oommissie benoemd om de ouderwijiregeling van Jules Simon te onderzoeken 11 tegen en 2 vootstnnders zitten er in Ëeii slecht voaruit iGlit voor liet ont werp dnt toch zoo veel ja meer d in mogelijk door den minister ter wille lan de rechler ijde is gewijzigd De wet witarbij aan leden der Nationale Vergadering verboden onlt andere bezoldigde s aatsamh ten te bekleedrn dan die van minister en gezant is met grootf meerderheid aangenomen l ioarl kan dus te Brnssel en Broglie te Londen hun fiinoliën blijven waarnemen Te Borae werdi n bij gelegenheid van liet Nieuwjaar de autoriteiten en nlle vertegenwoordigers der buiteniniidsclie mugcndlieden dour ileii koning op het Quirinaal ontvangen Deze eerste oHioieole opwachting vim den koning vnn Itnüi in zyn nieuwe faoofdatnd liep yomler lenige incrkwnnrdige ReLeurtenis af IV receptie i ht Vaiionoii kennrerkle zich dunreutcgen neder dour dezu fde fonnabteil uls het vorige jaar ten bewg dot de paus nog steeda tea koning van Sardinië doch nog geen koning van ItaliS erkent De adjudant van Victor Emmanuel is door kardinaal Antonelli ontvangen die den pan wegens een lichte ongesteldheid verontschuldigde en namens hem den l piuag bedankte voor zijn minaatc lukwensch n Markwaardigerw z ontving de paos terstond daarna de buitenlandsche gezanten en vele vqsrname Uomeineo en vreemdelingen De ongesteldheid scheen gisteren weder geheel ggweken zoadat de paus den Praasoheiv gezant deu heer d Harcourt in een bijzonder gehoor koo ontvangen dat ongeveer een half nar daalde Bg keizerlijk besluit in den JUw u Jnuiffer verschenen is de heer ron Boon eervol ontheven van zijne betrekking als Minisier vso Marine van het DttilocheKiik en is ia diens pla its als zooilonigbenoejpd de generaal ip Stooeh mat btspoiing dof net nnunterie van m nn oirAiddelfijk onder het bestuur der rgks kanselarg plaatst zal warden Het maakt waarlgk den iiwtruk alsof de geiteraal ron Stosoh nictvoor zijn taak berekend geacht wordt Feitelijk brengt deze liepaling echter geen wijziging in den bestaandeji toestand daar toch reeds alle depariementen van het lUtvoerend bewind in het Dttitsche rijk onder dieu overwegendeo invloed en hét direct bereik vag den heer von Bismarck staan De berichten omtrent den gezoudhei tstoestand van den prins van Walea blijven gunstig luiden D koortü is in de laatste dagen zeer vermipderd en de krachten nemen toe Men verneemt dat de koningin wanneer de toestiind des prinseQ tüó gunstig blgit en haar eigene geioiidheid geen bezwoer oplevert in den aanvang vaii Febr de zitting van het parlement in persoon zal openen De H ngelflche blod en deelen mede dnt de thans tr Washington zitting houdende Alabaraa rommissie iu een zeelr belangrijke quaeslie beslissing heeft genomen Zooals men weet iverdeu gedurende den burgeroorlog in de Vereeiiig le Staten van NoordAmerika groöte partijen katoen die aan Britschc onderdanen toebehoorden door de genera ils der Zuidelijken vernield om te beletten dat zij den Noordelijken in handen vielen Dientengevolge hebben de Britsche eigenaars voortdurend aan het gouvernement te Washingion eischen van scbailevergoediiig gedaan en deze eisclien heeft nu de commissie verworpen door zooals zij zegt het gouvernement der Vereenigde Staten niet oansprakelijic kan gehouden worden voor schade Verqorza kt door daden van oproer ingen over wie het geen contrdie kon uituefegen en welke dode het niet kon beletten e ïiaüy J exg heeft tegen dit bes uit niets in te brengen n aar meent dat uu ook de eischen der Amerikanen tegeiioven het Britsch gouvernement zeker vrij wat meer ziilleii moeten ingekrompen worden dan zelfs wtrstandige Amerikanen schijnen te denken Ook zou genoemd blad gaarne van de coinmissie te Washington wat uitvoeriger de grondeü vernemen waarop haar uitspraak gorust een wensoh die ongetwijfeld door Dieuigej belanghebbende in Kngelaiid wordt gfdeeld Ook voor de comraiseie van arbitrage te ieuève is voorzeker de genomen conclusie niet onbelangrijk ENGELAND Zooals gewoonlijk le eren de voornaamste Enge sche dagbladrii bij den afWvaug vau deii nieuwen jaar ADVEETBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regeJ meer 10 Centeij GROOTB LETTERS wordeit berekend naar plaatsruimte Afeonderijjke Nömmëre VIJP CENTEN kring een overzicht der gebearteait en in het Vpreenigd Koninkrgk gedurende hèt afgeloopen jaar beiievens eene schtta van deu tegenwoordigen staat ran zaken Daily Newt Is van meening dat bet ministerie een aanmerkelijk deel zijner partij van zi heeft vervreemd door de laatstelijk gemaakte wetobepaling u bétrfsffeude het openbaar onderwijs het middelbiCar en vooral het lager schoolwezen te does ten uitvoer leggen in deu geest der kerkgenoOtsobappen en ouder den invloed hunner geestelijken De TÜÊia erkent dat feit en voegt daarbij dat de heethoofdige voorstanders van louter wereldlijk onderwij bet ministerie met schenring der liberale partij bedreigen or de populariteit van den Heer Gladstan en van zijn ambtüenooten geschokt is en ernstige afbreuk beeft geleden gelijk door de conservatieve dog ilnden wordt beweerd asht de TVnet eenmoeUijk op te loasea vraag Het streven der zich noemende nationale partg lu Ierland naar eene afzonderlijke wetgeving en admitiistratie werd aanvankelijk door de limei tot onderwerp van spotternijen gemaakt thans ziet dat blad reden om te griooren dat er bij de eerstvolgende vernieuwing van het Huis der Qemeenten eenige ongelegenheden door dat streven zullen worden veroorz iakt Dat dé ziekte van den kroonprins de toegenegenheid van het Engelscbe volk voor het regeerende geslacht heeft doen uitkomen juist toen zg door de redevoeringen vau den heer Dilke en van andere radicalen hier en daar tnijfenchtig was gewordeiiy wordt door de béide genoemde dagbladen erkend doch daarbij wordt door liaiiy Neiot herinnerd dat in het begin des joars menig hard woord tegen de dynastie zelfs in het lagerhuis werd gehoord naar Q anléiding der aanvrage om een uitzet vtKir eene dochter der koningin De beperking van het dagwerk tot negen uren welke op het eind des jaars iu vele takken der Kn elsche fabrieksnijverhfid door de werklieden verkregen was wordt door Daily Neren als een goede door de Timet als een bedenkelijke verandering voorgesteld dooh die beide bladen geven te kennéh dat uj vermindering van het werkloon moet medebrengen zoo niet thans na de Enüelsche £ ibrikaateu goede zaken doen en dus ruim werkloon kunnen betalen dan toch iu het verirölgK indien er weder dagen van ohspoed en van verftauwing voorde volksbedrijvigheid kwameu Onder d gelukkipe uitkomsten des jaars rekent Daily Nevt voorhl den vooruitgang van het lager onderwijs in Engeland en Wallis ouder den iiivjoeil der nieuwr s hoolwet Opioerkflijkc bijzouderhed i worden daarbij vermeld zooals dnt ertthans nagenoeg drie honderd steden in Engeland en Wallis zijn ahvatr de belastingplichtigen de zïak van het vblksonderwijs in handen genomen en de zorg daarvoor opgedra n hebben aan plaatselijke coremissien door hen naar de voorschriften der nieuwe schoolwet gekozen en dnt het thans in de meeste groote steden van Engeland en Wallis regel is gclageiiheid tot onderwijs voo ieder kind te verstrekken mitar teven de ouders te verplichten om hunue kinderen naar de school te zenden Ouk ten platten lande ziet het bl id eenige bfijken van vooruitgang in de arak van bet volksonderwijs De coiisei vatievc Slaitdard acht het jaar 1871 in vele opzichten het edenkwiiardigSte jaar het vclk t tegenwoordig gcsl cbt heelt beleefd Wat bel BritscUs