Goudsche Courant, zondag 7 januari 1872

frliooiilidli il il pxiiii i rM rrrhtvrniili ii jcr Willi vin dl iiki li s li mhi I ii williii j ilau ouk 11 l I Miili vuil Il I ili iiiimliui ijki lil lilt lm 1 11 liii mI il liHi ili u ip i o ir lilt lioofd lil 1 filiiiii t I 11 lili lil lilt lul IS litt gituni liliji II aii de vroim iiiiii liuar i litneUüot iiiclti j i iiHÜiBiiili dl o door ii tii Iml 1 kIi tl Il ijiiiii dl K i l aimoidi ip di ii luis Imd irebadd li vrouw wildi liivn ihrik a lijliiu nut liiiar in nUi ii up ulitui ilmidi r i m iluloii dnii dom wat luuii idi i li lar m ir lo lia ii nim verlaten m m rder rii ti Int liv n fr iu t n i vrouw 11 1 uiliitmiiid vooirïesltl I duor Mevr K Uiiu Haar natuurlijk fpd hun vui Ivolle tlm hart ccnvoudigi btHif iii in alli ni ikl r toe uk li om naar hmr optiukii t ilaii m Haai ti unspileu en haar spil tt biHoudirtn is icn t plia ilj ili wat uitnemui Ihiiil nii voorilincht liitiif di luir Veltman voorsttlluido do gtUiK iekcr dic oiidir valschcn naam iii quahtüi iedereen tradit op te lichten en te bedriegen en ook den liocfdp rsoon baron van Wnllenveld iii ijin trikken virwirt hem eer t ijn golil ontmtint m hun v ivol ens tot iijn haiiJliingor tracht te iiiaki n Di hi Ka nu de hoofdpiraoon biron van WaUtnvold voorgesteld door dm hctr K i tcno iktr liijdmnanvang vnn het stuk d ml mam van hU tuiiKclgezelaehnp aan hit publiek vii ucbt vti thooiuiig ttlidhhen mcl djn he r I isteniakcr omdat hg verkouden was Üiia inziens h id ha ejii l cl ap geen kwaud gidaaa wanncur het dic laatste woorilui had iveggciftteu en bet publiek xrüchooniug gevraagd voor het geheele optredpn van din heer Kisiemaker Peic heer toch is 7üo houterig tn oo onbunllip in lijn houding zoo onnmr en oo ncht nr clnid iii ïijn spel dat zijn optredtn iii dat nog wil in de hüofdrol ons onTinr eiiaam heeft nangiduiii llij draagt 7ijn rol oor iiNof hij Ui gileirl lipji opiitgt kortom WIJ weaschen nog dikwerf hit c elschip an den beer Ijasink te leii ipelcn binnen onze tad doch dan altijd wij hopen t van harte zonder dor hoer K i li maker De overige personen speelden middelmatig l e heer Niiggalmans was te overdreven de hier Vo deed ijii bist Over de m laatiten nog een enkel 0 rd Tot 2 maal toe noemde hij vaii dra minisier van oorlog sprekende dt krijgsmnuster Ken etrstc Te elachie in len HollandHch acteur is una lu iens lnt tir HoUaniheh spreekt Is hot te veel getergd dat wanneer m de sluhto vu taling van ecu stuk taat kr üsiniuistir de acteur dit verandert m mm ster van oorlog W ij gijooven hot niet Men vernei mt dat met feeiitember e k de cadets Tan hot ouuste studiejaar der militaire aeadeiiiie ti Breda bihoorenle tot hit wapui di r giiiie ti Delft sullen uordin gidetiielueril ton einde hniini studiën 48 voltooien am ile polytechnische school aldaar en lttt de k ipitein ischalken van hot wapen der genie l j de militaire acad smie aangoitezeu is om die cadets tü Delft te surveiUeeren De koninklijke go ilkenrmg u verleend aaa het rigleuiint voui de Ve etuigiiig üeliistiiioSlilsel Ueie viriinigiiig aaii iignan voor den tijil inn J arin al f ivrsti d jii ti Hoodi Ham gemiinti Lcejie provincie jrc 11 n i n lu tt It loh tui ilocl door alle hun ten dienste stmuli geoürloofde middileu eeiie evanndigc en billijke regi liiig der zoo il plaat aehjkc gciscstelijke als algemeene belastii ïlii Ic bevorderen Om tl trachten dat doet te bereiken diuun de volgende u iJdelin Vergaderingen ten einde door gedachteuwisseliiig over bestaande of ontworpen belas tiii ttcttiiii dl en aan de bdlijkheid te toit in iii lulks noodig ai htende het b stuur di er veru niging te inael ti on spnkers uil te noodigeii en opmerk ii eii of voorstollei aan i betrokken autontiitm te dom De contribniK jaavlij s vodr 1 Msi aan dm penningmeester te betalen i eiii gnldm ïo IJsilmonde heelt de cnlleeti voor hit op te riohten monutneut te Brtelle opgebracht ƒ U 1 95 D h 8 Jan hebben te Coevorden de werkzaambeden een aanvang genomen van bet Side bestek der ontmnnteluig van de e vesting courliiie vau de bastiooB UtiiihtFriesLind ullei volgtns dit bestek voor of op 1 lebiiian e k gtslicht moilen ïyn il mbiulirs niu r dm iianvaiikilijk aan hit erkgistild kuiiiiin woiilm koKiui van ilduu hiuop af voor il II II j 1 11 1 uuilor I unl m ili i Irikui t h t tiïiiis eine Iml iii ilui iiilir uk ti luden Ie S hnoiilii viii I ifl i II 1 lib iliiiiiihsie gi eilis lui II I ui d I sh 11 M I l iil 11 ij I I 11 I il hl I II I Mill OosliiiMin y mil vin aLau rii i iidu 1i P mui Oosten liiV ilii I Mr 11 1 UI I lin SI iigiland 1 Mill N II lil u s K nu 111 1 R vaii 1 iiib Ik I lil Int 111 11 111 I 1 uu Hik lijk ii Iij t If 11 lil lil si III lil iiin tot II l liijiin aniiliu ilii ï jHilli e I ijili i ni au belli igslelluide Btailgenoottn lgiii het I Ir Pmjhiad nin th in ook uitn ii digiii 11 i oiiiliii til iiuiliui iking aan lul vuiiii ii aii tui iDimti lil iMilirliiiil tot oi dirati uiiiiig van t plan lir tiilitinp aii i ii nedenti i kin li Dillen bnrg ter eere van pin Willem v ui Oriiij Uit virvüir Innga dui Nedtrl Bijnspoonvi heeft ridiinmli l e maand De 1 S 1 op bi ai lit ann rei il 111 ƒ 117 02a aan goederen J lüt IHI aan dinct verkiir van ru igira en goeden u 1 JJ 172 te aniiu J 4 17D beilert 1 Mci 1H71 was do opbrengst vau reizigers en goederen f 291 1 Ib V it U tteidam wordt on i in ld dit hit iintwup I lil hit stations gebou uu Ie lliiira riuls gtheii gcr ld 11 lu naar hu D pirttniiiit viii liinmnl yikui vu oiulm Üuk UI üiit upui der viiilutlen tiissdiu Hoogstraat in Boompjes iiidirui hun ol too 111 I libbiii iiii wii i iiig 1 nilei uan u dun In dit lil bru gui tn s hui genoi inde plausen thans op met hardstieii biklcidde pijliri m t sieilijki loisolis ullui rusten Hit gihiel der viaduct verkrij t aliUu een fraaier aanzien en de sohditeit wordt groütor De SlaatsLO tranl beva de voor narden van concessie voor den aanleg en dt exploitatie van ein spoormg va I Tilburg ten Noorden langs s Herto gmbuseli liigs liet tort Ortbeu en llavcstiin naar Ni iuc ui ülglns het wetsont erp op Je nieuwe rechterlijke iiricht n zullen er 27 irroiidissemuits riclitlianken zijn er uilen 8 virvill n als iidhoveii Zutfm Leiden Ciorkum Brit He does mers uort Appmgidnm diiiirmtegen zjil er eene nieuwe tt Axel wor den pUesti d De rechtbanken die m hooger beroep kiiHiisiumen van de vonnissen door de rechtbankiu in htrat aken gt e en zijn e Hertogcnbosih Maas tui ht Anihiiu Z ollc s jraVeiiliage Kotterdam Middelburg Amsterdam H ariem Uticcht Leeuwaideii Cjrünin n tn As en De stouinboot iSiiuistroom heeft den 2 Jnnnari by bare reis van Niiuw Bueriand naai liotterdam op de Oude Maas hr huogii van lihooii tui mit gerookte bukking bilaitrn zxilvaaihiij oodanig aaiige Mcii s lirijft naii het Dagblad lu den laatsteu tijd is er voor dm nim l nn lo na 1 i il 1 Nouiil Uollnnd cm o li toi komst j i iciul Dl landerijui h uliliii ir toi diisMin iviiiiig Ml uil Uit Sneek men dd 1 Januari De Dat dit voonal niet mI itiikkui ti t veiin nle ring van niuulu iii ui I I li spuikl van ilf V ij Miiinin II 1 II vo II 1 I lil tl uu vau ilin ui ilui 1 iiiiiii iliin 111 111 I 1 1 ïiirilirlijk i ilin w en t it iipliiiliiig dl r g lil lull Uit it Iniiinilcit In Ie limh imraiil ven l Januari wordt ter alginiKiie Imius ibiiilit ili ovi nu komst luidcuB piiilieil du luitai UMuniissii voor di llijninnrt va iliii2 t i I l i tussclim di koninklijk I inissilii ri i ring I i uiiii m de regieringen der ov rigi Hijiioevustili n l r iiidin ijib omtri nt den bouw lener vaste brug bij VVe el aangegaan Ie üodcgraven is giko ui lot lid an den gemceiit ras l de lieer 1 v in Dam K rad 18 stemineii De h u A lirtekland had 74 stimmen op K 11 VI ri cnigd Ie Schoonhoven hebben de onderofflcii ren korporials en mansehappm der nrtilhrK iiistniet ekompag nie bij gelp mluil van hit nn i jaar iloji den stadsomroipii lii bikkiuslag hun lucuwij iirs groet aan liuiint sta Igmoiitm doen breii en Zeker een met iir ge oon vuselujiisel De Muutseli i pi to bevorilinng der bouwkunst is van ouriliil il it ili wij i iirop s Uijks gebouw n over het al un eii nordin gesticht tn onderhondeii veel ti Wi iisilieii ovoilaat eu heeft dien len g volui in hmr middiii dt vaag besproken hoedanig een nieiiHt iigeling van het Uijksbouwwe en 11 N derland ou nioitcn geschieden Daarbij IS gebit keu dat ccnsttmmig verbetiring in de7 e wensehi lijk crd geacht ooivel in het belang der bouM kunst m het ilgeraeeii als van het Rijk in bet bij ondir Dientengevolge hiefi hot bestuur dor maatsch ippij leh met i ilijkluiilpiide adressen gewend tot den munster van biiin iilaiidschc zaken en tot de Twceile Kamer der Stittn deneraal waarbij yonder 111 een oordeel Ie tiedui omtrent de m ddeleu ter verbet ring dit o idei erp dringend ter overwcgirtg wordt aanbevolen JLaatste BeHchten Londen Ö Jan Het bevestigt iioh dat ds Kegeermg ile benotmiiig van den heer Brand tot Speaksr j l ondersteunen AthSnO 4 lan Het ingcdioiule ontslag van t Ministerie aimis is aangenomen Bulgaria traoht thans een Kibi et snmen te stellen Sandringba IQ 1 Jan Het bnlletm nopen dm toestand van den l rins an Wallis luidt dat hij goed geslapen heeft en gaanden eg in krachten toen emt Burgerlijke Stand GiUDKiN IJ Dtc ilhiliiuis luhinM B ouders 11 VV van Kir birgeii tii M liii iii 1 Jhu Williiltiius 1 eüiiarüua oiidtia I Vtriiüik tu O klavtrvilj Z Karel Ovmii niN 1 Jan A ili lonp 86 j 2 P G van Klivitin 5 1 j 3 A J tan den Btrg buiaVr van I i lis f8 j J I II vnn Hilsl 3 j in A H A van Aniemfooit 11 In 4i W Holdijk 10 d IJ Kroiini 71 j M Wikihui 4 C J Toidtwaiii tn 1 j 11 Vtiiiiiiikii 2 lu 5 J M Bil iijc hinsvr vua xaii der Wolf 63 j iiittwi 3 Jiiii J I i Nooidtiiiii en M M Vagentiar h Nieuwvtll eu G van der l ol h Koggeveen en V van Jjk 6 WAPtli Zgnou VV rttl in M laii Hijlutld ADVERTENTIËN J ® 0 liOuWo s j O D l3 4 5 l ifrS Getiouwd W A P F L ZIJNEN WARTEL off V Oez 1 kl by het Lcgnr in N O I en ME VAN UIJLEVELD II Gouda 5 Januari 1872 Heden overleed ons lonj ete Zoontje CllIlISTIAAN JOHANNES in den jeugihgoa le iti d van U niiiaiidiii Gouda J iOLl IAV A EN 1 lm 1872 K OLDLVVAAl EN Kooij