Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1872

ït Vrijdag 12 Januari N 1152 1873 i ÉfeÜÜIÉ 1 15 J JLl nj JL tXJ 1872 ut volgende dagen in het Gebonw voor Kunsten en Wetenschappen te ÜTBECHT Tweede Hoofdtrekking van de Weerbaarheids LoterU Leening groot f 1 000 000 De trekking heefl plaats ha bet openbaar door Weeskinderen ten overstaan van den Uf Utreclu gevestigden Notaris E P TBMMINCK De Uitgevers en Schrgver van de R gisterljjsteu der Staats Loterö de Heeren L JtJDELS Oomp te Cfravenhage znllen daarb behulpzaam zjja Onder hunne leiding zal na afloop der Seriën en Prgzentrekking eene Ijjbt vermeldende den geheelen uitslag worden uitgegeven verkrijgbaar bij den Boekhandel Het voornemen bestaat om evenals bü de Trekking op 31 Julij 1871 dageljjks minstensDuizend Nummers te doen trekken zoodat de Seriëntrekking in ac it dagen de Pr jzentrekking in fes dagen eu de geheele trekking waarschijnlijk op 29 Januar 1872 zullen ggnafgeloopcjn 1 UithiQ fde van de werkzaamheden der Heeren JUDELS Co voornoemd bg de gelgktgdig in de tweede helit der maand January zamenvallende trekking van da 5 klasse der Btaats Iioterg bestaat de mogelijkheid dat de ten deze aangekondigd wordende Hoofdtrekking der Weerbaarheids Loterg op een of meerdere dagen moet worden geschorst In dat geval ialmen zich echter ten ernstigste beijverm en koestert men dientengevolge gegrondd hoop om op dit dagen waarop de trekking der 5 klasse van de Staats Loterg nitt plaats Vindt zooveel meerdere nmnmeis boven het zooeven gemeldde minimnm van Duizend nummers daags te doen trekken dat de geheele duur dezer trekking door de onvermijdelijke belemmering in het minst niet worde verlengd maar blgve beperkt tot veertien werkdagen Zoo noodig zal men daartoe het trekkingsuur dezer Loterjj op die vrije dagen vervroegen In een woord niets zal worden verzuimd om Seriën en Prgzeutrekking beiden vóór ultimo dezer maand te doen afloopen De betaling der uitgeloot wordende ZBS DUIZEND PRUZEN zal geschieden daags na afloop der Prgzentrek g of hg verkiezing van den houder ook later aitgd tonder eenige korting en wel 1 Van de 5998 kleinere prgzen tot en met 3000 incloig ten gerieve der Hooden tot en iiat 30 Junii 1872 ter hunner keuze teu kantoren van de COMMANDITAIRE BANKVEREENIGIN6 te Rotterdam ot vande Heeren J H ROELOFSZ ZOON te Amsterdam of van Heeren VAN SCHERMBEEK VAN HALL te Utrecht en 2 Ven de hoogere prgzen van 30 000 eu 20 000 l mede van de sub 1 vermelde 5998 kleinere prgzen ook na 30 Junij 1872 alléén ten kantore van de laatstgenoemden de Heeren VAN SCHERMBEEK VAN HALL te Utrecht Namens de Commissie van Beheer van het Waarborgfonds tevens belast met de regeling Jer bpvolkende trekkingen en met de uitbetaling der nitgelootte aandeelen üirécii i Jwnrü 1872 1 Mr F A VAN HALJL NB Bonder van vroeger uitgegeven loten oud model nemen aan dew trekking deel BvenziSo aan alle volgende trekkingen zoolang de gelegenheid tot verwisseling dier loten hr ande nieua model niet in de voornaamste Nieuwsbladen is aangekondigd COTJRAITT or Gouda en Omstreken GOUDSCHE Nieuws en Advertentieblad v voor Cis liaithaansah Obateargk maar ook de andere helft der monarchie Hongar M heeft haar kwetsbare piek de Croatiscbe quaestie Het aloude koainkrgk van dan Heiligen StephooW bevatte behalve het didht bg müne wuiiing te z u Het duurde dun ook nirt lang of wij scheidden Ik zette mjj t buis op myn gemak dronk gezellig met mgne rrouvic koffie m bqgoii toert borenstaandeii brief Bargerlijke Stand fivBOSh 4 Jau WithclinniR ouden J van der Horit H dea Hwtog 5 JobaniuiCatbariaa ouden J ds Gooier on J C LactMD Francina Faulme ouden F Kouweaberg eo M J W Fegeo 6 Jobou Anthonie ouders J Heart en J da Jfger Theadorus eoden A Zwaacttburg en M Jaaki Heodrika ouders J H Vetter eu t Vcrbe j ran flenvMrdeo Beraardu ondftra i van Loon ea W van dar HaO V ADVERTENTIEIN off r Geï kl b j het Leger iu N O l M B TiJf fiULEVBLD GoMrfa 5 Januari 187 OHauo Jan H Tarlaak 79 j L 8 M Spee 4 J J G RainKr 76 j A lan HoeuffJl j H Verhoef rd H vrak 76 J Hoogend ora Süj Berallen van een Zoon L J M COSUN VAK Lmnt Oouda 9 Jannary 1872 Heden overleed myn geliefde echtgenootABRAHAM tan HOEIJ SCHILTHOüWER Ridder der Orde van den Nederlandachen Leeuw gepensioneerd Generaal Majoor der Infanterie Wed C VA HOEIJ SCHILTflOUWBR VA Lakbrvbld Blanken Ó4 Uda 6 Januari 1872 Algemeene kamitgemng 2 CONCERT onder leiding van den Heer P BROEK van t Hoge bestaande uit eire 50 werkende leden op Donderdag 11 JanuariJ 1872 des avonds ten 7 ure preciet ia de Bocieteit Ons Ginobokn zaal Konstmin gtT Op f verzoek van vele leden zal het in de vorige Courant aangekondigde BAL geen doorgang hebben IVcderlandscli Wcstt aalsche SPOOUWEGMAATSCH PPIJ 4 AANDEELEN 250 De ondergeteekende door de HH SNELLEN en WILLINK te Winternoijh belast met de pl tsing van bovenstaande AANDEELEN veroorlooft zich de bgzondere aandacht van HH Kapit tlisten op deze veel belovende onderneming te vestigen 3 or OG TMTR Opeobare Vcrkooplng van BOOIEN EN TAKKEN Op VRIJDAG den 12 JANUARIJ 1872 des morgens ten 10 ure te beginnen bg het Stoomgemaal alhier TE KOOP Een goeden WIN RI LOPSTAXD met SCHALEN BUSSEN BALANSEN enz alsmede TOONBANK ïe bevragen aan het Buiean dezer Courant Mevrouw ROLL vraagt tegen 1 Februari e k eene dienstmeid die goed KOKEN en verder HUISWERK verrigten kan Lokaal NdÏ n Vbhuak Oosthaven Oouda Vieifd e vbo2 stelliiig djiolr bet Yooafirl Gexelichip vid dm Kotlei damsclien Schouwburg nd r directie van ALBREOT VAN OLLEFEN op MAANDAG 15 JANUARI 1872 pe VERZOENING of èe t Brocderlwist TooneeUpel ia 6 Uedrijvïn uït het Hoogdaitach van Al ïo KOTZKinjE 1 MvotOD doob en Wl XTEUAVOlXD or de Drainalisclie Kamenier Blijspel in 1 Uedruf r j rerlaald n r Iji Comedie cbe 101 van MERIJ door N NAIPI IUS met nie rc ChantoDnatiaa door W N PËIJPIRS Aanvang ten 7 ure PRUZE DER PLAATSEN Eerste Ratag 99 Cts Tweede Hang 75 Cts Derde Rang 50 Cts Loting vc or de plaatsen op den dag dervoorstellind des morgens te 10 uren enkunnen dt una plaatsen besproken worden tot deé namiddags 3 ure Oevraagd Mei aanstaande in een klein gezin eene zindelijke Dienstbode van middelbaren leeflSd P G goed kunnende koken en vferken loon naar bekwaamheid Informatie bjj deo Uitgever dezer Courant CO Rf SPONDENTIB Het ingezonden stulc van neenipe liefbcbbers van het tooneel wordt in ont VolKendi noraincr eplnatit Gooda Druil van K Brinkman Weerbaartieids Leenlng groot f lyOOO OOO Oeoarloo dinget Mi Ha tU i Julij 1870 Loterij ZONDER NIETEN mat 1 Prgs 1 Prgzen 80 000 75 000 200 000 60 000 25 000 20 000 70 000 35 000 12 000 17 500 140 000 5 2 1 1 7 7 4 7 140 van f 80 000 40 000 3o ooo Prgs Prgzen 25 000 20 000 10 000 5 000 3 000 2 5001 000 1 337 251 en vele duizenden van 500 ƒ 200 lOO 50 40 enz zameu uitmakende nog Totale terugbetaling 2 071 761 Elk aandeel loot met minstens f EJiO uit Gestort yaarborgfond8 500 000 15 Januarij iSTS worden 6000 Prijzen uitgeloot w ironder 1 v 30 000 en 1 v 20 000 Nog enkele loten geldif voor deze en allevolgende tre i kingen verkrijgbaar a 2 50 eensgevend geld bjj VAN SCHERMBEEK van HALL Utrecht MONTIJN C p KNOX DORTLAND H Van WIJK vl A M BEIJERMAN W DE GELDER 1 R T STALENHOEF C A VA BLARICUM J A MONTÏJN 1 Oudeu ater P R VAN Dt N BERG Vianen P M J HONDIUS j CUrrJ nk m MAN LAPIDOTH j CuUmborgk BUITENLAND Balteglaiiilscli OvcrzIcM Zooalt eds nit ons vorig nammer bleek is de nitoUg drr op 7 dezer Keboodro aanrallinitaverkie iagen in Frsnkryk waderom uadeelij gtfweest voor de reohtenijde Mm on evenwel verkeerd doen al die repabliiceinsolie keuen loaweg toe Ie schrijven ata sjrmpatbie voor de republiek De bohuw van alle venmderiiir de beluxrftr van het laud aan kalmte on vao de bekomen voodao te herstellen B jii 9t veeleer de owaiak van Op voorstel van den heer Thiers is in da Nationale Vergadering besloten de disootaia te begionen over de beluting op de roerende waardra ea ver olgrns te overwegen of er reden bestaat Mt de bestaande behutingen te VBrho n en etndelql over bet belaaten der groudstuffen Thiers heeft in de ütting van Maandag zich op nisnw verkhwrd tegen een atgemaane inkomsten beiMting Hij gaf voorts al zijn meeninjt te kennen dat het met mogelijk was on opcenten te helfWi van da bestaande belastingen en da Staat de belasting p de groadstoRan niet zal kunnen ontberen Men liet het de president der repobliek heet niet vrel nieuws medegedeeld hij volhardt ini zijn oaderwctsche coonomische inzichten ondanka allen tegenstand Kn met een sterken wit is ar in een vergadering aU die tan Versailles vrel te winnen Mtgr Dopanloup biwehop tan Orleans is totpr ent gakoseo o da ommissis voor da onderwqswel Pe olerieale agiUiic uit naam van gods4UaMt m aadal ldMid gaat voort m ntmi ateedsgnoler omvaig aan Mea hoopt Jola Simon int n wel te dMden Uit Engeland ontvangen wg geen belangrijk nienwa Kaïdinail Callm heeft een welaprckenden berilerlijkcn Maf uitgevaardigd tegen dronkensrhap en onmatigheid welke in Ierland meer en meer nationale tonden worden T e dagbladen van alle kleur en richting prijr n rijn betoog Vt overdreven rischen tot aahadrlqi attelling die de Vercenigde Staten gelegd wonlen aan Kngeland te duen trekken algemeen de aandacht Het Kiigelscbe werkblail de Sfeelator dat gedurende dru geheeirn burgeroorlog steeds da Noordelgkrn voor r k en ondrrst $undr spreekt met roinaohtiug van waniniaak rii rcrkeerdr stanikumle der Unie em door diplom itischro bomlmst te pogen Kngrii ud chrik aan te jagen ten einda het tot verdere opoBniugen te dwingen Nooh Amerika noch Kngeland len rr wtar oliijn Igk aan denken de uitspraak der scfaeidsrecliters te betwisten doch de weinige kalmte welke de jdvocaten der beide toonen is met btivrnligend voor hen die hoopten lat door scheidsrechters voortaan ii Vela gevallen iotemationale twisten zouden kunnen brsleehi worden De npporteur van hrt bekende voorstel Borth in den Bejerselien landdag de heer von Sallmniir liee t isijn rappen aan de leden der commissii ruiiilgedi eld H j afclt eeu nieuw artikel voor waarbij rijkswetten wallw ean bgionder rrcht van lieierin opheffen dat tegelijk een grondwettig recht is loolang in Haieren niet geldig tijn totirat de Beierache kamers en de ngeering eveneens tot die ophrHing bealuten hebbrn De voorstellers hadden in hun voorstri lint oonsc quentie over het hoofd ge ien f e Noord Duitsohe Maden spotten met deze pogingen der Beirrsche portioularistan en sobynen er zeker van dat d t vourtlel nooit bet vereischte 2 8 der sli inmen in de Beiersche kamer verkrijgen lal Hoe hrt lij de meerilerbeid is tonder eer igrn tivyfel voor dit voor tel guniiig gestemd en in ieder geval zal daarn in t o i een nde moeten kumen Pe eenheid van bnitsotiland is op den duur oubrstaanbanr zoolang de mernirrheld drr vertegenwoordiging vnn den grootstcn staat behalve Pruisen zich met iia fen e lorg tegen lederen maatregel tot bevordering der eenheid verzet In ons vorig nummer vestigden wij de a indacht op het gewicht flcner regeling drr Qaliosohe quaestio streken forlss ai oond door eene Sla nationaliieiten ver it en de koninkrijken badden eeu zekere loerschappij der ibe monarchie integreerende Ongelukkig waien lil door een oentra gehad dat bij voortdurende aigeolgka koninkrijk aanhi nexas i m z provinciën viache bevolking of met meogdi Tronssylvonië bet Croabe en Slaronie Deze zelfstandigheid behouden Hag aarache kroon By de herstelling van in 1867 werden deze proi deelan van Hongarye verf dr Mogvsren van diao tgd lisatiewoede die t a gevoP da Sla isohe bevolking eeai reactie is ontstaan Zoozeef ia de iVorateling tussohen da beide imtionaliteiteu veMnerd dat nu Hongarije zich tegenover die gewertei in dezelfde verbouding be iudt als Duitsoh Ooeteiil k tq nover de Cleclien GalieürB en Bohemers De politieke mannoa io Haogorije hebben echter ingezieu dat er aan de CftpliMbe quaastie een einde moet komen en van de k lMt van graaf Lonvajr aan liet bestuur af ziju tt oajlerhandëUiigen aaugekooopt met de hoofden der Sa eu om tol een schikkiug te geraken Conferentie bebóeo te Waeneu plaats tttsachea den pretideat nuister ea de hoofden der t rooteu lUue laatslali legden hun grieveu en enschen neder in tea iMf den vorm zeer gemotigti progtamuu dat alia kansen aaiiUiadt vuur eene minnelijke chiLking Op dit oogroblik weet meu nog mets uutrcut den stand dier oudrrhandeliugen die looiver den Huiwwen eo dan Slaven ter hvtc fÊta wmi a toMn Wener bfaden nog ge ooveu boupt het gouteniement dot er een voldoeud en voor beida partyen voordeclig resultaat lal verkregen wordeu BKLOIfi Men leest in ean Uelgischa oorreapondentia van bet UamitMltd Ook zullen eenige Vloamsdi B evaiirdigdsn met die van Antwerpen aan het hoofd de taalqaar t e up het tapijt brengen Het debat dat te dirr gelegenheid zal outaluau komt mij vrij wat baiaiigrijkar oor dan da rerveiende en reeda sinds tira jaren verouderde cierico liberale haarkluverijen Hel geldt hier iuderilaad een natiouaal belang eene quarstie van lijn of niet lyn voor onze Vlanmacbe bevolking De vraag ia of einUelgk de regeWiug breknids met de overlermngm uit de omwenteling van 1S30 gebaren aan de Vlaaoisehe laai hare plaats in den staat zal aanwijzen en st reeuwiude onrecbtranrdighedcn doen verdwijnen Heods sedert eenige jaren ia er veel gedaan m de Vlaamsche gewesten in het onderwgs en indendmiiiistratie om aan de overheersobiug der Frausobe taal een einde te maken maar veel zeer veel blyfl er nog te doen Een onzer in loe lrgkste Vlaamsche vereenigingen de Ktderlandteke toni van Antwerpen een politiek en tevens letterkundig lichaam heeft dan ook oulangs besloten de Vlaainscbe volksrertejienivoordigers inzonderheid dejtmen die als Aamiugonten te boek staxn te verzoeken den minister van bin nenlandache zaken over de questie der taalgrieven te intarpelleeren rn roorstellen aan de kamer te doen van dien aard om de kiem ean het kwaad geheel uit te roeien Da voorstellen door den NeieriaHtelm ioni aan de Vlaamsche offevoardigden voorgelegd zijn de volgende Lager onderwijs door den staat gegeven sections préparaioires des les roojiennes onderwgsvan en door de moedertaal gedurende S of 3 jaren met uilsluiting van elke vretmde tinl Middelbaar ouderwgs Athenoea en middelbare srholen 1 evenveel uren Ir besteden aan het Vlaam cli als aan het Fnmschj andere vakken zooals büvoorbeeld het Enge sche liet Uuitsch ogierkunst enz m het Vlaamsoh toe te kennen als aan het Ftonsch UI Hooger onderwijs upiversittiten dat het oertifiicaat van by woning van den cursus van Vlaamsche Ictlerkunde dezelfde waarde hebbe als bet cer lificaiat vau bgwoning van den curaus van Pranaoh letterkunde voor bet examen van oandidoat in de letteren en wijsbegeerte IV Eindelijk dat er geen beambte zal kannen aangesleld worden is het Vlaamsche land die niet bewezeu hebbe het Vlaamscfa machtig te zijn Alvorens dii programma uit te vaardigen had da Nedcrduitwke iond al onze Vbiamsche vereenigingen eo met name onze flaminganten geraadpleegd om hun gevoelen iu te wiunen Twee en iwintig voorstellen werden aan de Antwrrpecbe vereeniging iogsdiend terwijl vele maotaehappgen en partindieren geen bepa ilde voorstellen deden maar bon voornemen te kronen fiaren om zich met het programma vao den bond te vereenigen In drie opeenvolgende vergaderhigen besprak da Nederduilteie bood die zoo belangrijke qocstie en na eene nieuwe vergadering waartoe afgevaardii lea VOO i de vereenigingen des lands waren gruoodigd werd besloten het programma vast Ie stellen zoooU ik het ir hierboven heb medegedeeld Het nuqc dua als grondslag dienen der aausloande parlementaire discussie Ik geloof dat de Vlamingers ÖA op het goedeterrein geplaatst hebben door vooral op het oaAetr wijs te drukken In de tegenwoordige inrichting van het onderwijs ligt inderdaad bet geheim van da ba trekkelijke zwakheid der Vlaamsche beweging Te veel Vlamingers hebben hunne taal verleerd of spreken die zoo gebrekkig eu ziep niet zonder afschrik het oogenblik nidereu waarop ieder beambte iu Vlaanderen het Vlaomsch macht g zal moeten ijn d i bèhoorlgk het Nederlaudsch lal nb teii kinjen spreken Niet looteer de Walen als vals ouzer Vlaomsoha inboorlingen zgn vi dig san het herstel sozer grwven Eigenbelang n h o drgfvacir Ia het Diet zonderling dat wij na veertig jarsa b staans nog in Vlaanderen sobreenwende grieven oAlmoeten en wel die waarover de VValrn vóiSr 1$30 zoo luid kUagden Binnen kort zal ik u deze gljievén doen kennen Het zg genoeg u thaus ta zqggen dat iu onze Vlaamsche genesten het oaderwijs verbasterd is dat de administra ie er grootendeela F sdl IS en het leger geheel en al Hoe IS nu die toestaud ontstaan Het antwoord op deze belmgijke vrong vind ik in het vershig in d zittiug van 5 Hei I8611 door den Antwerpschen a evaardiftda i A De Lart in de taecde kamer gedaan over eenige vertoogrn uit de Vlaamsche geweten Het zg mg gegund n er eenige regels van a n te halen Toen in IS30 zeide de hrer De Laet Belirii zich met geweld van Holland afscheurde uit hoofds van oneenigheid in bet huishouden en len garolga vau grieven waarover het wet nutteloos mag heeten in dit verslag nit te wijden was de toestand der Vluamscksprekendu grwcsten niet al te duidelgk a geteekeud In geluo belydenia varsobillend in levenswijs meer naar volksgelykheid overhellend dan n4ar den hollandachrn adelzin waren ze het noordan niet al te zeer geurgrn aii uogtans hadden ze maar aeta zeer gering aandeel genomen by de omwenteling welke in het Wnalsche voorbereiil daar ook haren eigeuiijken zetel had gevonden De twee voornaanista Vlaamsche steden Gent eu Aiitwerpen warru relb der nieuwe orde vau zaken algemeen genoeg vy andig en ofschoon ze dan ook daartrgen niet tot eenra frltelgken weiirrstand oversloegen toouden ze zich ware van Jke deelneming aan het oohuiga oaistaus beheer Het Waalsche landdeel gemgsteund door Jonge vcrsiandiga krochtrolle mannen bekwam dn sohie zotldrr moeite eene overmacht welke meu ten onzent zeHli niet eens van zins wns te betwietro Zeer erg haidde men 100 iets el niet mogen beeten zoo dan toch de eerste g dsen onzer l ntslanr nationaliteit gekweekt als ze waren volgens dn beginselen drr Franscha staatsschool aiidrra dan bij duistere inspraak en om zoo te reggen ondanks hu 1 zelven d n oudcit lafidgëest hadden weten trouw te blyven En nogtabs zoo taal is uure volhardiig zoo oawrikbasr oitie van oudsher overgeirfdr politieke zin vermpohl die in het flnngres machtig vertegenwoordigde landgerst onaangenrii allen fmnschcn invloed op bet meerendeel oD er instolliiigeu zoo diep iijnen