Goudsche Courant, vrijdag 12 januari 1872

I QE g ÓN b EN De afdeeling Zutfeo der Geldersche maaWfaappij ibi landbouw besfoten hebbende eenen Duitsonen engst aan te koopen had eeue leeoing uitg sclirefett onder de leden ten einde de kosteiv die op 1600 werden geraamd te bestrijden Het b ijkt ia dat er 1740 is ingj schreven welke sota dpör Mt bestiiur met goedkenriug der lieden is aan fênomen Jlet 1 April aaïist zal een nieuw cii goedtoóper jUriêf in Werking treden voor het vervoer van soeËrcn vee enz in recbtfireeksch verkeer tusl eii Kt Zniilernet der Staatssp6orwegen en de NoordBelgische en do Luik Maastrichlsche poorWe en Inn 1 der Undlmae Ctiuraiit maakt dr Molder kelding van de krachti je hulp die aan de HoU itantschappij van Landbouw verleend is dobr le flaatschappij tot Bevordering der Vhts indnstrie Zij tieft niet minder dan 9 gouden en zilveren o edail in benevens 4 getuigschriften en boveudien 3 geld Eijzen elk vtó 60 uitgeloofd voor op de te s Hage18T2 te houden grauta tentoonstelling iu tezen0 produeteu en jTkluigen Ifclrekkjdy k de vlaatndustrie Met bevreemding hebben eenige liefhebbers van het loon l de scherpe beoordeeling gelezen van hiit atuVe de Speler of Revenj e Praag in deGoudsche Courant van 7 dezer Seherpe b ordeeliiig zeggr irij maar wü twijfelen df dit in waarheid genoeg gezegd zij IJI t alleen dat die beoordeeling tcherf it wat zy nóóit n mag maar zy draagt alleslwhalve de kenmerken im schranderheid in zich al ware dit ook alleen op te merkpn uit de gezochte kritiek oirer bet woord krygsminister in plaat van minister van oorlog Wy hebben méér dergelijke B inmerkii en geboord echter slecht van lieden die zich weiuig in de toestanden der vorige eénw konden verplaatsen Toen zeide men krijgsminister maar toen droeg meil ook staartpruikeu het eerste alt woord kon evenzeer op het tooneel gebruikl worden als de staartpruikeu en dergelijke Dit is echter nog niet iaar verbaasd hebben wij ge staan over de wijze waarop de nitipuntende acteur de Heer Kistemaker door het slijk grêleurd wordt IMthij niet zoo verkouden wat als men na de aanspraak aan het publiek verwacht zou hebben geveb wij tor maar mtt zijn spel betreft dat liet als altijd weinig ja bijjia nieta te wrnsclien over Ver I kouden ala hij was hopen wjj hrm nog meuigmaalin ops iouda te zien optreden J Over het algemeen vermoeifen wij dit wanne genoemde beoordeeling de Sten va het publiek is dit misschien meer genoegen zon nemen in de belaciielijké pugingeti van een geeelschap éIs dat van de I tioer dan in het iiitstekettd gezelschap van df u haer asink Wij weien niet of het Goudkhe publiek zich den Heer de Bo r nog herinnert over wieni afbchuweüjkspel men een liatf jaar geleden geeli woorden genoeg kon vinden oët hem t beknion t Eenige liefhebbers van bet toon el Bgmnttaande regelen f fl de redactie U umuH 1 iJe itoordedinf km telurp en dat mag mt i De Heer X u een iüMekend MtMr IM ammerkUtf op o t gi egie dal rrggmnwitr jfee Hollandtck Ka gelaoeeik wij werjj te wmea a Ve toonetllie kebberi fk teggen zelf èai dit aaMmerktng nieü teltekent f ai No 1 betreSl ITg lihfe enkel um ielaomeellit ktiben rU aarom mogen tiij niélt leggfm eti een acteur elecki tpeell k J tpeelt a ickuKeliJk milt wij ttggen Kaarom DU deden u y e de liefkebbtr $ maken daar ook geen aanmerking op tbifr f De Beer K it een niMektnd acknr mtgent den tmaak tan de tooneellie kttbert ITal dat betre t er tijn nu eenmaal mtmcken met een tleckten tmaak Jit ket ten mintle met den tmaak van de UxmeetiiefkMert niet beter get eld it dan met kunne manier ven criiiieeren den it ket er ailerdroevigtt medegetteld Hun eenig argument lock voor de uitttekende iètenten van den lieer K it hö was niet verkouden Ziedaar ailet Geen xKeem van be t Wij eindigen met te zeggen dal nietl atie liefkelHeri van ket tooneel kennert en goede Seoordeetaart daarvan tjjn De afgemeese Graveiihaagsehe Werkliedeii vetieeoiDng zal Vrijdag It Januari dee avond te half gen in bet IqkiOil DUigentiti weder eene algemeene ïemdering hondeu N 3 der mededeelingen van die vereeniging ziet bet licht Het bevat eeu vervolg van een vertoog o or de woning van den h fii3werksitiaa Onder de correspondentie k t een brief van le8én der irerkmansvcreeniging oorj houdende eenige iérimérkingen betrekkelijk ie wijze waarop aan Vt leden de aardappelen worden verkocht B eda ü blijkens reue mededeeliiig van het beitub r A besluit dmen om den nog kanirezigen va iriiad uit te verkoopen en met den verkoop vah Heh itenw aan te koopen voorraad ivwdanige maatregelen e nemen als kunnen dienen om aau de rechtmatige bezwaren der inzenders te voldoen In Duitschland zijnf sedert 1 Ifin jl briefkaarten ttet betaald antwoord ingevc rd Omtreht de iu Hchting kunnen wij nog het volgende mededeelen Ze tijn ongeveer in den vorm van de retourkaar ee onre spoorwegen dooh grooter De S helft van wik een briefkaart dient voor bet antwoord Üt j ijé yet dubbele kaart is onverschillig voor welken afttaiid 4 Silbergrosschen = 18 Cis Dfc eerste afzender moet voor de frankeeriitg heen en terug sorgen ongefrankeerde kaarten worden niet bezorgd Laat ste Beij ichten landen lO Jan De hee Berly heeft voor de atiieidera van Liverpool het iksord gevoerd z jii hide was éen aanval op het gonvjerneHieut Hij spfik ToorU ten gunste van de verbetering van den tj e liUn ter arbeidende klasse Het vertrek van de prinses ynn Hciscn Is wegiu e ae Itohte ongeCtisIdheid tot n rgen verdaagd De óousu l geiieraal voor de Aïurisohe eilanden ia benoemd tot consul Keneraal te jPestli zijn jurisdictie lid zich over gansch Hongarije uitstrekken De geruphten betreffende de Alfferia worden tegeh Snprokeo de boot was sleclitt op Nei foundla id inn ogeló open om kolen in te neoien Mikdrid 8 Jan Br zijn perichien pnivang n uit Cuba volgens welke Ceepedeh het houJU der an ttandelingen mei twee audprti èavoerders lie vlui it genomen beeft naar Curafao en dat zij eru tig qti geated aldaar zgn aangekomen De beer Sagasta ie van cyn onpasselijkheid hf r teld en heeft weer den mhiistei niad gepresideerd yèrsailles l Jan In de Natlanale ViJrj kderiiii heeft de heer Buisson hrti i apiKirt geleieo ntn de Cqmmiteie voor het parlementair iiiitieti f over h it voorstel ran den heer Duchatel vulgeus hetwelk de Regeering en de Vergadering i ir Parijs roudén terugkeeren De Commissif heeft met een meerderheid van ïè tegen 10 steratnen faealoti n de cöticliisie vdtfr te tellen om het voorstel niet l in overwegiug Ie nemeil Versailles Jan De algemeene beraadslttging over de beWiug op roerende goederen is geilotenl De vergadering vereenigde zich met het yodr tel v ta Thiers om niet teretond over te gaan tot de discussie over de artikelen vari tet ontwerp rauar de alaemee e berandslagingeo Uit te strekken tot de belasting op de gruddstutt en en d voorhpogiiig der beslaande belastingen ten eibde alle stelsels te kunnen onderzoeken alvorens uiiipraak te doen tfe discnssie ovrr de hetastirig op de grondstoffen is daarna aangevangen MARKTBERICHTE Gouda 1 Jan Bü weinig omzet blevei de prijzen nagenoegonveranderd Tarwe puike Zesuwkehe ƒ 12 78 a 18 26 Mindere 12 i ƒ li 60 Polder ƒ 9 75 i f i iKogge puike ƒ 8 50 a 9 25 Minder 7 5 a 8 26 Voer ƒ i 7 Gerst ƒ 6 26 a ür 6 76 Haver korie 4 25 i 4 76 Lajige S 40 Si 4 40 Uuivebuouep 8 40 a 8 60 Heuoeplaaad ƒ 8 40 i 8 6q Dê veemarkt inet gewpiien aanvoer en vluggen handel in eerste kfiUiteit inferieure soort 1 iets trager I vette varkens van 22 ü t CU per half Icila Aangevoerd 21 partyen kaastjrijzen 28 a SI j HooiboUr 1 8 a 1 40 Bar ge r 1 ij k e Stan d OuuJiui 1 10 Jsif Ueai aulleri J Kcijcn isa L KliJD Qvt L i iN 8 J ii B Wspniar 1 1 8 ia J NoIveli w l P Dubbel 71 9 A M G Zitoiai 1 11 m 10 C ü 1IV Cen isreD baliir Ine i Ik Morie S3 j O JiuHiMt ircd A Stolnijk U OtHPWUi II J u O Ottcn e B P Uirkicp ADVERTENTIÉiy Ondertrouwd BASTIAAN HENDRIK MAASKANT ran Ooudft en GOBNËLIA CATHAEINA JANSEN vau Loosduinen stampei te ilrukkeui dat er die later en wat pn danrtue ook pogen mocht niet meer kon worden uitgesleten Deiuvloed dwr hot VVaalscIie landdeel gewonnen de waatde toegekend a n Frankrijk begrippen en instellingen de onmacht waartoe het innerlijk tussohen patriotten en ofttngisteh verdeelde VlaajDsoh Iicl ië zichzelf als het Ware had gedoemd het wantrouwen des VVaais jegerjs eene taal wailrtegeu hij het verwijt liet gelden dat ze dezelfde was als die welke de Nederlaödsche regeering bestendig hoven elke andere had yerkof eu de hulp van Frankrijk gehoopt en later ook bekomen dat alles werkte samen om het Fransch als de li ndspmak van het nieuwerijk te doen uitroepen Het congres ofschoon ook iunijf en trouw gehecht aan ons oud gemtentestelsel vermeende gausch zynen plieht te kwijten te jeuover het Vlaamaoh met in de oonsütutie dit art 23 Ie sshrgven Hetwelk l iter door Kcenp organieke wet werd volledig g imaakt en niigelegd geworden zijnde volgens de letter en niet volgens den geest er van tit de zoo vreeradkiiukeiide als onduldb re gevolfïtrekkiugeii inoesi aanleiding geven aarop wij im uwe volle aaiiduclit willen inroepen Laat ons hopen in het belang onzer Nederlandsche nationaliteit dat den Vlamingen eiudelyk recht Lil wêdervaien Zij tellen thans moedige verdedigers in t parlement de heeren üe Laet Gerrits Coremans de Boets Soliullaert Jottrand C on reur de Lerckhove Van den Peereuboom Kervijn de Volkaersbeke de Waal Eoyer Ie Behr en meer anderen zullen naar men beweert voor ueu ederduitschtn bond in de bres priegen = ITALIË Öp ilBB nieuwjaarsdag was de paiu eéo we ig ongesteld tengevolge van de vermoeienis door de laatste feestdagen Kerstmis en St Juaunis veroorzaakt Op den 3U Üecember maakte meu zich over e jn toestand eenigszins ongerust doch reeds den volgenden dag ném hij in beterschap toe Hen heeft echter deze Ijchté ongesteldheid op den 1 Januari als een voorwendsel kaniMin gebruiken om hém te ontslaan van de ontvangst der gezanten die door koning Victor Ëiamimnel waren gezonden om hem te begroeten Het waren de generaal Pralormo en de heer Obrsini Lajatico De kardipaal Antonelli heeft hen met diplomatieke wellevendheid ontvangen en naar men verzekert hnn de betuigingen vah zijn eerbied en dienstwilligheid aanjieboden De correspondent van Ie ïï aM yerkl art dat onder de aanhangers van den pausjeen grpote beweging beersólite oVer dezen stap 6 den koning en zij zich afVroenèn welke uitdruk ingen de kardinaal ziiu he bben gebeiigd Men heeft echter niets vernomen omtrent den dard en de beteekenis van dé gewisselde woorden Als zijne opmerking deelt de correspondent mede dat iedere welwillende handeling van den koning ern zeer guilstigen indruk maakt Men durft zulke handelingen van het hoofd vün het van huis van Savoie niet iif keuren een huis d lt altijd zoo vroom geweest is Men herinnert zich dat de koning zelf altijd vroom was Op den 31 December en op den 1 Januari heeft hij de toU bijgewoond in de Piemonteesclie kerk van St Suarins in de nabijheid van St Audré dela Val e en men kan niet onopgemerkt laten dat Victor Emmanuel toont eerbipd te kciesteren voor den godsdienst Onder de party van dén paus heeft ook zeer de aandacht getrokken de houding van den heer Doria prins van hetroomsciie rp grootmeester van het huis de konings Ook hij wilde op den 1 Januari zijn hulde brengen aan den paus en liad zich in den morgeu van dien diig op het Vatikaan onder de Oezuekerd laten iiischrijven Men vertelt dat zijne verschijning in de gewijde antichambre eene opschud ling had verwekt alsof de aariskelter Arius in persoon was verschenen en dat de paus zelfs toen hij den i nam van prins Doria op de lijst ziig zich een oujrenbllt verontwaardigd toonde Dphalve dcrgelpe mededeelingen die de oorrés poniieut van Ie Temp verklaart van vrienden van net Vatikaan te hebben verkregen verhaalt hy welke heftige verwijten tegen de hofdames van prinsijS Marguerite werden gericht De prinses zoo wel als haar mhn hcbbenj dezelfde godsdienstoefeningen bijgewoond als de kuning en denzelfilen eerbied voor den godsdienst aan den dag galegd De koning had de nlis afzonderbjk gehoord docli toen de prins eu prinses die kwamen hoorea was de kerk voor het publiek geopend zoodat iedereen getuige kou I zijn Men kon dus geene aanleiding vinden om iets tep nadeele van de prinses te zeggen Maar o die mevrouw de Riguano geboren Doria die prinses Pnllavicini I eu vooral die markiezin Lavaggi I hoe werden zij door de pauselijke dames veroordeeld Vooral de laatste Men berispte haar toilet dat zij ook had gedragen bij de receptie van de colleges van staat by prinses Marguerite Men vond de sleep van bet kleed van mevronw Lavaggi véél te gr ot en te Opvallend Ik geloof zegt de oorrespondent van Ie Tempt datde zin van deze opmerkingen was om te doen uitkomen dat de schoone mevrouw Lavaggi die menvrdtger in alle Romjeinsche kringen zöoïeer hnd bemind en gevierd dOor haar leep toonde dat zijeene oogendienareé 11 De koning hqeft bij de nieawjaara reoeptién mets gezegd wat de atêemeeue aandacht vérdieiitl Voornamelijk heeft hij ér zich toe bepaald om denfvensch uit te drukken dal de goede harmonie die ius chen de verschillende staatsliohamén bestaat van duurzainen aard d zijn Hij zoii zooveel hein mogelijk was haar trachten te verzekeren en be yorderen By den aanvang van het diner dat op niennrjaarsdag tén hove Herd gegeven trok vooral d e fiandacht eene afdeeling van het k orns van 70 df 80 maiisc iappen dat voor koninklijke lijfii acht i bestemd en dat vóór eénige jaren niislufteöd ten dienste v n den koning werd opgericht Het z jn Ie schoonste mannen die nit de duizenden krijgslieden zijn gekozen van het land waar men de welgemaaktste meilschen vindt Pe lijfwiclitén dragen leen schittirende uniform vedertiosseh vergulde kurassen bru keu vap dnssenhuid rijlsarzen enz Zoowel door hunne uniform als door hun voorkomen trokken zij ieders opmetk aalnheid tot zich In de stad zelve wal het merkWaardigtte eede werkstaking onder de koetsiers zoodat men zelfs op dén feestdag geen ryl tig zag De aanleiding tot deze grève schijnt ceiS eer uitvoerig stedelijk reglement te zijn waardoo hnn verschillende verplichtingen worden opgelegd en zij door onderscheidene bepalingen worden bepWkt in de geheel yrije uitoefening van hun bero De nieuwjaarsdag vond alzoo de partyen in Bomé nog scherp en vijandig tegenover elkander terwijl verschillende hartstochten woelden maïtk In éen opzicht heerschie althans overeenstemming onder allen des middaga at ieder zijn linzenmaat opdat hij Iti het nieuwe jaar veel geld zou hebben Dit is een Oud gebruik naarvan de oorsprong moeielijk kan worden onidekt BINNENLAND GOOOi fl JiNÜXKI Gisteren morgen teii tï ure had Jtlbler de t sr aarde bestdiling plaats van den beer A vaii Hoeij Scbilthüuwer gepensioneerd Geueraal Mjoor Behalve vele officieren van het gariiizben eu van de Schutterij alhier waren vele andere belangstellenden tegenwoordig De alhier in garnizoen zijnde kapi H J G Vurstiier herinnerde aan de goede hoedanigheden en de vele verdieii ten van den overledpnè Na dezen ua o de kapt A Poinpe kapt van het Beg Grenadiers en Jagers en neef van den overledenet et woord be niwoordde den heer Furstner eu Jmluukte allen die den overledene de laatste eer hadden bewezen Gedurende de maand Deo zijn in êitxi gemeente overleden 32 mannen eii 42 vrouwen t w in het Ie levensjaar 1 U m eu I vr totaal 24 van 2e ee 1U 7 17 7e I4e 1 ir 8 4 I6e 20e O 1 1 21e 30e i ï 8 3le B0e 3 6 61e Öie S ir 4 T 66e 80e 4 4 8 bav u t 80e O 1 1 j 32 42 74 kh zonder geneeakuiidige hulp overleden komen voor 2 m en 6 vr in t Ie en 1 m eu 1 vr van t 2e 7e levensjaar totaal 3 m en 8 vr 9 Daarenboveu levenloos aangegeven 5 m n 2 vr 7 Als overleden aau de pokken komen voor 1 m en 1 vr iu t Ie 3 m en 3 vr in t 2e 6e 1 vr in t 7e 14e en 1 m in t 31e 5l e levensjaar Totaal 5 m en 5 Vr 10 Het gemeentebestuur Ie JA dinxveeu heeft i l een dringende behoefte voorzien door niet alleen in het zoogenaamde oude dorp alwaar de kerk staat jnaar ook in bet nieuwe dorp langs de Gouwe ter lengte van circa V r gaans ferme petroleum lantaarus te doen plaatsen De minister van binnen zaken heeft aan J Knijlf Az Ie Zoeterwoude en C Pannevis te Oudshoorn tot wedcropzeggeiis concessie verteeud voor een stoomsleepdienst laugs de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder iloor de Oude Wetering Woubrugge s Moleuaarsbrng tot de Gouwesluis van de Koog door het Wijde en op Zijl tot Spanjaardsbrng bij Leiden van het stoomgemaal de Cruquïus langs het Spaaroe tot Haarlem en Spaarndata van de Nieuwmeer langs het kanaal van den Overtoom fle sleepdienst zal worden uitgeoefend met schroefatoombooten r De oómmissarit dei koniiiga inJJ dezt provincie heeft de geineenlébestèi en in herinnering gebracht de oircubiitfe van 6 Jih 1667 betreffende de oanbeVeling tol het opspóVeu en bekend maken van overblyfsels der vaderlandsche l unst en beschaving nit vroegere tijden iuet dringend verzoek daarop in voorkofcenTO gevallen te willen letten H De oDibmiasie tot regeling der annitaande feestviering te Vlissingen heefi thans definitief vastgesteld dat de viering op den gedenkdag If van Vli siugen s bevrijding vau het Spaansche juk nl den 6 April e k zal plaats hebben eu niet zooals van sommige zijden iverd feVlafijfH op den 1 of wél op den te daaraanvolgende Het plan bestaat om door hit luiden der klokken n hét besfkilen vUh tiet carillun de feestviering te openen waarna onderscheidene muziekgezelschappen eu andere corpörltiCh df totde feestviering zullen worden uitgenoodigjl op ÜeT stadhuis zullen ontvangen worden en zich vi vblg né en corps naar de Groote Markt begeven waar door militaire mttziekcirpeen vaderlandiche liederen tbltüB ten geboore gebracht Worden Verder za de dilS aan volksspelen en andere vermakelijkheden wordn gewijd terwyl illuminatie en VnttrWerk hel iét atU len besluiten Uit goede bron wordt gemeld dat de HallandM iIJzeren 8poorweg Maat ohappy over hel afgeloopen jaar een dividend van 1 pCt mogefijk oog era fractie meer zal aitkeereo In den avond van 3 dezer ia dis heer G te Heurleoi in de nabijbeid zyner woning in deu Haar lemmerhout gelegen aangevalleQ dpor een laitenant der huzaretfibierin bijgestaan door zqn oppaaaereli een ander luitenant van dat korps welke den beec O met een rijzweep tot bloedens toe hebben geslap ea Men verneemt dat de zaak voor de militaire rechtbauk zal wjorden gebracht terwyl inmiddol d bels aan bedoelde officieren zyn ontnomen en hfll vosrloopig treng huisarreat ia opgeleg Beeda nij voorziet men in het Westland bÜ dë droivrnoogf iu het volgende jaar zal mialukken omdat de vorst zelfs het dmiveuhoiit niet geapaa rd beeft Ook ie s Ilertogeaboaoh heeft zich eene commiwif gevormd ter feesteiyke herdenking van den harden en roeravüljen strijd voor onze politieke vrijheden en ons zelfstandig volksbestaan drie eeuwée geledettj op 1 Aprili IS72 met het innemen van den Brüf aangevangen Haar weusch i dat de frettvieriug een zooveel mogelijk algemeen nationaal karakw erlange kort bi slult van 18 Hec ji ml het by de stations der Staitsepoorwrgeii lioor ieder tot inechrijvinjf tan klachteo moetjen zijn innnr iedere maand naar de hoofiP utrecht worden opgezonden tot oiider Ingevolgi klachtenboel niei alleen gereed bureaux te zoek en in cbtlng vereeaiging De geschiedenii mers bijdri deren van fiileiding v beknopte v l Wijder zeiji bijdrage als bonwsteeai el matig ovj en in de gespoord ei licht gegev l IJzeren er noodig en z i toonlj estii ng der fooiikuHst zijn wBu tqiide haarl steunen op Neerlanij voorgaiigste afzond c pl ijk ten Mogej De loezeni secretaris van naam voor Noord ltcderjaudsohe mnzfïkzêfidt dezer dngen aan hife 496 betcVi e 3 sjaarsj XIX Nederlnudsehe H driandi Valerius 1626 knel historischen professor Loman met HoogdnitscheiKolking van Ferdinand vou Hellwald Ut aj hun en ook aan hiire 270 ledJeii ii t Jairs het jaarboek waarin ijj 9Den voor inuziekgei hiedenii eeu itéls icht geeft van alles wat t in ona Ubd rnaamaté Eoropeesèhe biUliothekea opi leels iu bezit verkregen 1 deela in hrtlil heeft lyt en macht van zilver eii goud was jïm te verkrügeö wat zij verkregen hfèft duidelijk aan hoe veel er nog tut be oud lfeerlaiids glorie ook op t gebied te ontdekken en té verkrijgiin eJl alle beschaafden en gegleden in den daartoe wetenschappelijk en geldëljjk het bijzonder ook doet zg een beroep vrouwen en jonkvronweo voor wier op t gebied der Toonkunst zij eeije historische etrekmns wenscht te t A baar roepitem niet onvrfhoord blijvèlfl diig van een poatwisiel ven 3 aati den Heije te Amsterilau met vermelding Door hei van s G wedstrijd t4 dorp Maai worden verl 1 bestuur der Soherp8cbutt rd vereéniging lènhage is besloten in Mei a s een doen hotiden in de vliikie vau Waala aiUe weerbnnrheida veree uigingen zullen enwourdigl woonplaate ie voldoende V Bevrilen V n een Zóoil L J M COSUN vAK LïKi Gouda 9 Januarjj 1872 Bevalleii ran een Zoon Mg A B Dï GOEDEÈEN gel DS GOEDEKSN Gouda 11 Jannari 1872 ♦ Heden overleed mgn geliefde ecbigenootABRAHAM VAN HOEIJ SCHILTHOÜWBft Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw gepensioneerd Algemeene hmnUgeving V D H r en Mevrouw ZIJNEN WABj TEL betuigen bjj déze hunne erkentel kheid voor de bewijzen van belangstelling ter gelegenheid van hun buWelök ondervonden Men verlangt te Waddinxveen tegen 1 Mei ecii ra 8ociifiJke Dieitslmeid P G Franco brieven letter M by den Boekttai delaar A BRINKMAN te Gouda Gevraagd éen geachiH JONGMENSCH die als VOLONTAIR op een bucfta alhier in diènit wil treden Vereischten zgn éenet nètté naiid vad schrijven goed rekenen en bekendheid met de HoUandsche taal Eenige kennis van Fran8ch en Dnitsche talen alsook van de beginselen jer Boawknnde zal tet sanbeVeling strekken Brieven franco aan den Hoofdopzigter T J KOQBS alhier niet later dan 15 deze in Iezenden TEGKIV TA DPIJI Tan eiken aard zoowel ftls tegeu alle ziektek van den Mond en der Tapden in t algemaeii verdient ei ANfTHERlW MONDWATER Tan den Tandarts Dr POEP ie TTeenün Stalji Pognergasse N 2 boTen kite andl ren tegoi soortgelijke kwalen aangeprezene middelen niét recht hier aanheTÓlen te wqrden Niet aileu dat jêèn voortdarend gebruik van Uet ANATB RIN MONDWATER door jzgne Teraachtende en heilzame werking op ongerhakSen die dikw Is aan Monddeelen en Tandeé vpörkomen ali Zwammen verz weringen On t iokeu Tandrlees Zenuvt en Rhnmatische pgnei Caries en Scorljïit Terdr itze maar het verliindett ook harMi tentgr keer én geeft a a de Tanden W owel ala aan den Mond i een duurzame gezondheid en iri schheid iets Wat tegenwoordig al zeldzamer schgnt te wordeji Daarom is het ANATHEBINMOND WATpR Tóor Telen rèédseenj zeker onontbeéi Igk T iorbehoedmiddel geworden en zal dit vd ir eem ieder worden die het teg e der veilr Tuldigi in den regel zeer pghlgke Mond u Tandp nen tot zijn gebraik ainwendde Eeiie bgna twintigjarige ondervindiikg spreekt boveidien vjaolr de voortrelfelgke eigenschappëii ran het middel dat zelfs reeds lang buiten Europa verspreid en ook in de hoogste kringen gewaardeerd én veelvuldig gebruikt ia geworden Te rkrii üen Ie Gouda bij t jSchen k winkelier op de Hoogstraat ijk A 128 te iRotterdara by F B van Santen Kolf apotli en A ehippereijn C blaaoWe poreeleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilit apoth te Le yden bü E NiJordijk te Utrecht bij F Alten spoth te Amsterdam hij P van Winilheim l i C verkoophuis ie Ondewaler bü tj J van VijeumiBgaBi te Schooa ho Vèn bij A Wotff lis JS S laiKSSSS