Goudsche Courant, zondag 14 januari 1872

if4 lö crA isrTJjLï ij 1872 en volgende dagen in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te UTRECHT Tweede Iloofdtrckkiug van de VVeerbaarheids LoterU Leening groot f l OOO OCXD De trekking heeft plaats in hel openbaar door Weeskinderen ten overstaan van den te Utreclu gevestigden Notaris E P TEMMINCK De Uitgevers en Schryvers van de B gisterlijbten der Staats Lolerg de Heeren L JÜDELS Comp te t Gravenhage zullen daarbg behulpzaam züu Onder hnnne leiding zal na afloop der Seriën en Pryzentrekking eene l st vermeldende den geheèlen uitslag worden uitgegeven verkrijgbaar by den Boekhandel Het voornemen bestaat om evenals bg de Trekking op 31 Julvj 1871 dageljjks minstens Duizend Nummers te doen trekken zoodat de Seriëntrekking in acht dagen de Prjjzentrekkiiig in zes dagen eu de geheele trekking waaricMjnlijk op 29 Janoarg 1872 zullen zgn afgeloopen Uithoofde van de werkzaamheden der Heeren JUDELS Co voornoemd bg de gelgktijdig in de tweede helft der maand Janaarg zamenvallende trekking van de 5 klasse der SWt Loterij bestaat de mogelijkheid dat de ten deze aangekondigd wordende Hoofdtrekking der Weerbaarheida Loterg op een of meerdelre dagen moet worden geschorst In dat geval zal men zich echter ten ernsligete beijver t en koestert men dientengevolge gegrondde hoop om op die dagen waarop de trekking der 5 klasse van de Staats Loterg niet plaats vindt zooveel meerdeie nummers boven bet zooeven gemeldde ïxuinimam van Duizend nummers daags te doen trekken dat de gebeele duur dezer trekking oor de onvermijdtlijke belemmering iu het minst niet worde verlengd maar blüve beperkt tot veertien werkdagen Zoo i oodig zal men daartoe het trekkingsuur dezer Loterg op die vrije dagen vervroegen In een woord uiets zal wordea venuimd om Seriën en Prgzentrekking beiden vóór ultimo deser maand te doen afloopen De betaling der nilgeloot wordende ZES DUIZEND PRLJZEN zal geschieden daags na afloop der Prgzentrekkiugr of bg verkiezing van den houder ook Tater altgd zooder eenige korting jjn wet 1 Van de 5998 kleinere prgzen tot en met ƒ 3000 incluis ten geiiere dar Hooders tot en mét 30 Jvnii 1872 ter hunner keuze teu kantoreu van de COMMANDITAIRE BANKVEREENIGING te Rotterdam of vande Heeren J fl ROELOFSZ ZOON te Amsterdam of Tan de Heeren VAN SCHERMBEEK VAN HALL te Utretét en 2 Van de hoogere prgzen van ƒ 30 000 en ƒ 20 000 lumedeTon de sub 1 vermelde 5998 kleinere prgzen ook na 30 Junij 1872 alléén ten kantor v n de lantatgenoemutn de Heeren VAN SCHERMBEEK VAN HALL te Utrecht Namens de Oommissie van Beheer Tan het Waarborgfonds tevens belast met de leg Ung der opvolgende trekkingen en met de nitbetaling Her nitgelootte aandeelen ülrecU O jRiiunrij 1872 Hr F ▲ VAN HALti NB Houders van vroeger uitgegeven loten oud model nemen aan deze trekking dM Evenzoó laan alle volgende trekkingen zoolang de gelegenheid tot verwisseling dier loteiji in nidere nieuui model niet in de yooraaamiieMeHvubladen is aangekondigd ZoDitag 14 Jaiutul 1872 N UÖ3 Nieuws en AdverleDtieby m Ma en Omstreken groot ƒ 5 000 000 Verdeeld in 5 000 Seriëit uit te geven in Aan deelen van I EN GULDEN Tot Awkoop van Grqnden en den Bouw van Duizend liurgcrwoonhuizeii te AMSTERDAM Geoorloofd ingevolge MinUferÜele Rttolutie dd 13 Oh 1871 N 64 Inhoudende EEN DUIZEND DRIE HONDERD en VIJFTIG HOOGE PRIJZEN Al de overigen met een hooger bed rag dan den inleg UITLOTENDE en dos ZONDER NIETEN De prijzen bestaan in DUIZEND BURGERWOONHUIZEN elk ter waarde van VIJF DUIZEND GULDEN met inbegrip van Grond en Ei £ ALSMEDE ik IMJrtn 4 80 000 25 xijim i f 6 n00 iO OOO 100 2 000 20 000 200 1 000 t 10 10 000 4 998 650 110 De Aandeelen Loten zijn door tussclienkomst van HH Makelaars Commissionairs in Effecten en h den Boekbandelaar A BRINKMAN te Gouda verkrijgbaar alwaar de Voorwaarden in deze PremiieLeening a 5 Cts verkrijgbaar zijn Alle aanvragen de administratie betreffende kunnen voorloopig franco ge3chifl n aan den Heer JOH VISSER Boekdrukl Kloveniersburgwal bfl de Hoogstraat K 102 lm r fara VVcerbaarliclds Leciiing groot f 1 000 000 Geoorloofd itigm Min St dd iJulij 1870 Loterij ZONDER NIETEN met 1 Prijs van 80 000 80 000 1 75 000 75 000 5 Prijzen 40 000 200 000 2 I 30 000 60 000 1 Prjjs 25 000 25 000 1 20 000 20 000 7 Prijzen 10 000 70 000 7 1 5 000 35 000 4 3 000 12 000 7 2 500 17 500 140 1 1 800 140 000 1 337 251 en vele duizenden van 500 ƒ 200 ƒ 100 50 ƒ 40 enz zamen uitmakende nog Totale terugbetaling 2 071 751 J Elk aandeel loot met minetena f 2 50 uit H I Gestort Wap rborgfonds 500 000 15 Janiiarij iSTS worden QOOO Prijzen uitgeloot waaronder y f 30 000 en 1 v 20 000 Nog enkele loién geldig voor deze en allevolgende trekkingen verkrijgbaar af 2 50 eeusgevend geld bij VAN SCHERMBEEK van HALL UtrecM MONTIJN 0 I r i KNOX DORTLAND H VAK WIJK j A M HEIJERMAN Y W DE GELDER xf R T STALENHOEF C A vAïi BLARICUM l K MONTIJN I O ide aUT P R VAK DEN BERG Vmnen P M J HONDIUS r j 1 PK MAN LAPIDOTH j o Een geschikt MEISJE enscht in een klein gezin van een of twee Kjnderen of tot het doen van ËoodschappeB geplaatst te worden inlichtingen worden gegeven aao het Bureau dezer Courant Gouda l ruk v Ai Briukiiitt t Benige Tooneelfieifhcbbers die Maandagavond de BENEFICIEVOORSTELLING van Mw ALBREGT hebben bjjgéwoond raden alle liefhebbers aaii de voorsteUing die in het Lokaal Nut EK Vkrmaak gegeven Wordt NIET TE VERZUIME N Eenige Tooneettiefhebbers Bg de dezer dagen zoo menigvuldige weêrsveraudenugen hebben de beroemde ot Aitti llliumaiischeVVatteo weder uitmuntende diensten bewes n aan vele Rhumatiscbe Lgdars die bg tgds de voorzorg nameu om terstond de gevoelige plaatsen van hun ligchuam met deze Watten te beleggen Aan ieder die nog verzuimde om van dit even eenvoudig als goedkoop middel gebruik te maken om zich van zgiie Rhumatische pgnen verlost te zien orden zij met vol vertrouwen op hut heilzame werking aanbevolen Geen ander middel dat tot heden bekend geworden is is zoo proof houdend de duizenden die er jaarlgks van verkocht worden en het groot aantal der vleijendSjte getuigschrilten van herstelde Lgders zijn daarvan de beste bewgzen Men lette er slechts op dat men de echte Watten bekome door ze alléén te koopen in de bekende Depots eu zich te overtuigen of ze wel gewikkeld zijn in ten Blaauw Papier waarop benevens de gebruiksaanwijzing ook de namen der circa 260 Depothouders zgn vermeld en onderteekend is door den Hoofd Depothouder A Bl ETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrggboar heeft gesteld a 30 Cente het Pakje bij T A G VAK DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ZeveMizen 6 WILHELMUS j Woerden T W UBK UIL Schoonhoven A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagenstraat Rotterdam A REIJNARDT Oostpoort OÏTO HOOGENDIJK Capelle a d IJssel Slim en Maagpllien D e PILLEN die findi vele j rrn met h t beste gerolx le Pii le SllJlD en alt DiaagTOrSterkend gebruikt wunleo door here werkiig Spijsvertering aewr bevordören bqi n i r gued tegen de gal en uer zacbt laxerend tgn gn tegen 8 l dooijr met berint van het gebruik verkrVfbanr by de nsrolgendi Heeren Ie Amiterdiim M Clétiaii k 0 Droog Heilige weg D SSI Blenwyk 8 v d Krult Bodegraven B Veniqot Buianlel Zali J v d Vegt Dflfi E WlUchut DeUthnven J Koeh De enler Gebroed Timnn Dirktlnnd D de Vriet Dordrecht H 1 Gillsjr Ouuda L Schenk op de HoogtïrMt t Orateniande W v d Boon 1 Hnge Viner in de Bpuittmal Harderwijk A Grridanut H nttre ht K Ooilcriing Lenden J T Terborsh HMrIemmcrttr Lrkkerkerk A den Oiidilen LinMchoten B Kruithof Alourdrcchl i H l ost liotirrdam r Santen Kollf korte Haatdtteeg Si hiedam Wed A H Bumbouli Si liiiniihoven A Wolif Stolwijk A Zijderlaan Tiel A 1 Vautteu Utreihl F Altena op den Steenweg over d Don krriirnnt n 872 De SLUM tn MAAG PILLEN bereid olgenf het echte reteept njn door mij te OouJa dleern en uitduUend verrrgiibnnr geateld bg den Heer L SCHKNK op de IIuog traiit LET WBLI Om elk doonje iler eckle en iiiiili onhengelgka jaren i l Slijm HaagplUeil een biljet voor leii met de hnndeeekeniiig van J i HHËUI Ea apotheker elke handierkeniug lek oük lieviudl o het legcllak wniirmede hel dooijs ver f iel l i Ueii elieve l iiir el attent op t zgn en zich Ie aoliieii vuor liet gebrukk van ren uamiiaktel dal uieit Irueht in Omluop te brengen S BTHTENLAND BuiteDlandsch Overzicht De Kaïioosle Yergaderiog te Venaillet kondt acb nog tleedt bezig met de ontwerpen die ten doel heUieo in den door den oorlog oatelaneu fluaaciéela nood te voorzien Drie maatregelen zijn na de mrwerping vt de iokomatenbelaating aan de orde l betaating op de roerende goederen de opoenten op de beetaaode belastingen 3 een belasting op de grondatoRen Dele laatate beeft de voorkeur van Tbieri ea zgn miniater Pouyer Quertier maar begrijpeade dat eenvoudige doordrijving van cqn neening niet raad aam of zelb niet mogelgk toa zyn heeft de preaidrai der Fianache republiek in de zitliog van Woenadag voorgesteld om eerst de Igeneena beraadtlagingen te houden over alle ootwerpea en eerat daarna over de afzonderlyke artikelen te tpreken en te tteminen Alzou w bealoteii In de volgende zitting ia de belaiting op de grondttoffen oniler lauden genomen door den heer Tlrard en allee behalve malach beoordeeld De meerderheid der vergadering it niet proteoiionnittitch en het raogdijk dat de oude Thini tchipbreok zal lijden bi deie gelegenheid op den onwil der meerderheid evenwel zal igo weU kend ttem niet zwijgen Ueo verwacht een uitvoerig pleidooi vooi ign geUef kootde tbeoriio De eommiteie voor het parlementair iniliatiaf be cl tft tegen 10 itemmen aangeradea bet voontel vas den heer Dnohfttei U verwerpen strekkende on im aate der ragaertag naar BirQa ovar te bteogMi Dit besluit ia genomen vö r ds Farytche verkiezing maar aangenomen dat de kanten door da nederlaag van den radicalen candidaat eenigaitoa verbeterd zgn bljjft took de aannaming v er twgfelaohtig Altbut bet rapport ia met de grootete toejuidii ao de t e der meerderheid ontvangen De Dnitiche gezant bij de Franacbe regsering de haer von Arniiu heeft zgn delnitieve aanatelliog uit Berign ontvangen eo lijna geloobbrieven aan den beer Thiers overhandigd Oeigk vroeger gemeld ii adviteert de oommiaaie uit den Duiitchen Bondtraad tot verwerping lanket vooratel Laaker waarbq de bevoegdheid iler bondtregeering wordt uitgebreid tot het geheele burgerlgke recht Mrerderbrid Reieren Sakten VVurtembrig Bruntwijk en minderheid waarby Fruiten bebben te gelyk hare rapporten uitgebracht Men herkent in dat van de minderheid de hand van Biimoiek Toch zal het ontwerp wel ichipbreuk Iqden op den weerzin der Zuid i uitsohers rn bet eigenlijke duel de invoering van het burgerlijk huwclyk ui hing worden vertraagd Zelfi tchijnt Pruilen uit vrees voor een conflict met t Heerenhuis op eigen terrein geen et op het burgerlyk huwelylc te durven voontellen Ken nieuw Oriektch minitterie ia opgetreden onder voorzilterichap van den heer Belgiano om waar chyiilijk evenals allr aiidrre Orieksche iniiiii teriën weder ipoedig plaats te maken voor zgnc opvolgers Om aan deze onophoudelijke wineling van hettnur een einde te maken zou volgent ren onlangs verspreid gerucht n miuittrrie gevormd worden waarin de hoofden der vertchilirnde partgen mrl elkander zitting zouden hebben Uit romantische plea lehgut men niet te hebben kunnen verwezenlijken ten minste ie heeren Zaï mit en Balgaris kumeu niet ooder ds namen der nieuwe ministers voor trrwgl meu daaronder alleen den beer Nicolopoulot aantreft j i 1 T e sig sJiaJi v 1 ii iii t II B E I O I Ë Nauwelyka is Belgiè sntenapt a n het gevaar in bet leven geroepen door de handielmgrn van eeo katholiek kabinet en gesteund door de schgnheiligheid der prieaters cif de iiltcrnationaléi begint licb opnieiw e roeren Nogit was de finanoieele welva irl en de bloei van handel en ngverbeid grooter in België d n thans en zieti de volgrlmgen Van dit gevaarlgk genootnbsp stoken te Vezin in dr province Namen de werkUedrn tot een grootc weiksbiking op Ia de da Ua en van Nwaan leett men daaromtrent de volgeade bjjzonderh i i De grève der mynwerkei ia Yezio houdt stecdi aan 130P werklieden oemaaf daaraan deel en 1000 i 900 loopen zingenda en raat alloote vaandels door de ttr iten van het dorp De pvvisten hebben aob naar da mgnwerkeu van den beer Bodsan begeven om ook daar het werk te dom ophouden waarheen de gendarmerie hen evenwel csigde Zg werd uitgejouwd en BWt een hagtJbni ateeneu ontvangen en twee grrvisteo werden door een bajouetateek gekwetst Toen de gendarmen twee arrestanten wegbrachten werden zij in een hallen weg door ongeveer 500 man overvallen eo met tteeneu ontvangen Da gendarmen schoten iu da l l kl om den aanvallen aekrik aan te jagen doch wmidflen niemand De over dit detachement gendarmen bevelvoerende luitenant Lequeia beeft tengevolge van steenworpen twee wonden aan het hooftl bekomen die gelukkig niet zoo emttig lyn dat h $ s$a dienst niet kan Uy veu waarnrmeo Beo gendarme ia eveneens door een steea gewond doeb zóo mttig dat ggen vreest dat hy oogetckikt voor den dienst is geworden Eene afileeling iuCuterie aterk lU aan beeft bevel mitvangeo om zioh naar Voia te begeven sHedrn deu 4 Januari tomen de greviaten oog ifteeds un eode door de atraüs In den morgen begavm y nch naar Ville ii Waret om duar den arbeid te doen staken docb d gaodarmerie en de linietroepeo verhinderden kun voornemen lo den namiddag zyn lij naar de gragaplaalten der provincie Luik gegaan om aldaar de weckliedea tot deelneming aan de grève over te balen aüe gicviataB viagoi v riMa g aa ioM Da patraous t eobter etnig MKgea em aan daien eiMsh te voldoen daar de mgnwerkers mds gemiddeld 8 franea per dag veniienen Vjmi tk l onire sohrgft vuor het ter pene gaan oog bet volgende l e werkstaking blyft met de mee t mogelgke kalmte aanhouden Sedert gisterto hebben geene manirestatiéu meer plaaU gehad Een deel der werklieden vau de Sooiétë Hontign hebben den arbeid hervat Hen hoopt dat de ai deren dit voorbeeld weldra zullen volgen Moge deze voorspriling waarheid worden Doch tel er o niet te veel van voor want het is gern lucile tegenstand la bet geheeie kulenbekken van Charleroi heertebt een onbnchryfelgke opgewonden heid Men heeft de gevoeligheid der mijnwerker geprikkeld door het openbaar maken drr gro jie winsten die de kolenmijnen afwerpen en der divendenden welke de maaisohappgen a m hare aandeelhoudetj uitkeeren De patroons zgn op hun hoede en dreigen dat bij de minste onmat de geheele etpkiitatic der mg nen geschorst zal worden Dür bedreiging hangt echter geheel in de luoht De erklieden weten wel beter dat dit eene onmogelgkbeid is Het verlies zou te gfool zyn en nog liever zouden zg danaaa de onbiMgksta eischeu toegeven Op d patrwma nutea belangrgke plichiea jammer slechts dat sok xjj vairk egoïst itsb en ouhaodeibaar ryn Kaadgrvingen baten niets Zoonel patroon ala warklleden zullen door menige treurige ondervinding tot de ooncluiie moetA komen dat verstandige rn billgke tranaactiea de eenige hulpmiddelen tyn tegen de kwalen en bezwaren die hen vyandig tegenover elkander plaatsen en kapitaal en arbeid welke elkander tOQ hoogst noodig hebben in onverzoenlyken atryd brengen Kapitaal tonder arbeid of arbeid zonder kapitaal ia gei k aan eene stoommachine zander brandstoSén OOSTENBUK Een maand na de afkondiging van de verklaring vraorin de eisohen der Czecben waren vervat op denI0 September 1808 nam de landdag van Galioiëeene resolutie aan die voor de Polen in Galioie is wat die verklaring ia voor de Czrohen Het is voldoende bekend velke beweging dete gebaurtenia in Oottenryk teweeg braohl h r Keizer Frans Jozef gaf terstond cijne reit op dia hy zich voorgenoinen nad naar Galicié te maken as de ryksraad hield zich eerst in het volgende jaar met de resolutie bezig en renvoyeerde haar toen naar een byzondere commissie Toen zy zagen dat hunne denkbeelden geer ingang vonden namen de Foolfibe afgevaardigden eu weldra ook die uit Bukowina latrie rnz hun ontalag waar de val van het kabinet Hamer eu dr benoeming van Potocki tot chef van het nieuwe ministerie volgde UA resultaat van de verkiezingen in 1870 noodzaalite den heer Potocki om zich terug te trekken en op zijne beurt viel ook Mohenwart na tevergeefs te hebben beproeM om de belaageu der Czecben en Polen met die van bet rijk in overeenstemming te brengen Thans xijn in den rykaraad door de afwrxigheid van die der Czecheu de afgevaartligden uit Oalieië tot zekere hoogte meestert van den toestand Zy kunnen van de Duitscfaera in ruil voor den steun die zy hun hebben geschonken de verlangde concessieB eischen Zy hebben dan ook sedert de tweede zitting van de kamer vau afgevaardigden de resolutie van Lemberg in 1868 genomen en het volgende jaar eruieowd wederom aan het onderzoek van den rijkaraad onderworpen In dat document verkUait de landdag vau het koninkrijk Galicië vtin Lodomorië en van het groothra iogdom Krskau dat de grondbepalingen van 21 December 1867 aan het land niet de wetgevende en administratieve autonomie geven die het kraéhtena zyn verleden zyn eigenaardige nationaliteit drA graad van zijne ontwikkeling en dan omvang van zijn grondgebied toekomen De landdag atelt daarom de volgende eischen De natio n ale airtonomie moet aan Galleië woedaa vniaktrd De wetgeving van het land zat de wyte van var kiczing nA afvaardigden kon aantal eo den dnur vaa hun mandaal vaatstelleo de rechtttreektcfac verkiezingen voor den ryktraad zullen in Galiaië nimmer worden ingevoenl De landdag zal de bevoegheid hebben om aM het oordeel van den rijkantid té onderwerpen haodelsquaestien wetten op de banken eo verzekeringen op de politie op den eigendom van voortbreugaelen van intellectueeleu aard op het recht vau inboorlingschap op het lager en mrer uitgebreid onderwys ny de hoofdbeginselen van de recbtertyke en administratieve organisatie en tot ten uitvoerlegging van d grondbepalingen Uit d fondsen van den sISmI ad een voldoende som worden toegestian en door den landdag wer4eB verdeeld tot dekking voor de iiiigavrn van het departement van jnsiiiie eerediensten openbaar doderwgs politie en land ionw De openbare of griu entc eigendommea anllan bei eigendom wonlen vnn het koninkryk In bet koninkrijk zal een hof van caaaatia sa ea hoogste rechtbank worden gevestigd Mn afzonderlyk gouvememait dit een zyner leden aan het hoofd zal hebben zal alle zaken regelen die tot de departemrnten van justitie eeredieoaten openbaar onderwijs politie en landbouw behoureo m zat verantw oorddy k rijn aan den landdag voor de ten bitvoevlegging van de wetten det rijks Dit zyn iu kort de eiachen die de Poolache afgevaiird gden voor Galicié vragen De Duitsche pers in Oostenrgk brrpreekt die eischen met groote gematigdheid eu raadt den rgksmad aan die aan te nemen alleen terzet zg zieb tegen de beperkende bepaling tot invoering van de reohtstreeksche verkiezingen Deze bonding vnn da Dnittche pers die zoo geheel verschilt van die welke zy tegenover Buhamen heeft aanfienoniFn 11 hieruit te verklaren dat de DuitscltOostenrijkers de Polen nit een geheel ander oogpunt beschouwen dan de Czechea P r t Mf p=7 1 IV VEBESNIOOE STATt In Amerika zyn oulanga twee w erkea in t liabt veranheii en die betrekking hebben op den oorlog tutachen de Koordelijken en Zuidelyken enotsaböon die kryg door lutere belnngryke gebeutteiiiasen meer op den ucluergrond it getieden toch u kkan dez gesohnften de belnngsielling aan gene ook wellicht aan deze zyde vau den Oiicaan Hët eeue is éan