Goudsche Courant, zondag 14 januari 1872

Burgetlijke Stand GmoBtN 10 Jan Wilhelm fterman Fredrikna ouden A Oi Cowjn en L l H l ent Johannei ondr a J Snelteraau en B de Brayn II Lena Ciiraelia Geortroi oodert H Spce eo C Vermeule Arie oudèra I H de Coederen en A £ de Goederen 12 Txiui Chrietina oudere J vao der Hooft en M T Hotz Be feT 7t t i 52S A f sh r w J Vlot P Bboteïtein ï f 10 AHVgRTENTIEN He en oTierleed mön geliefde echtgenoot ASBAEAM vAjt HOEU SCHILTHOüWEB Bidder der Orfe tbh den Nederlasdscben Leeun gepé sioneerd £ leueraal Majoor der InBuiterie V d C TAM HOEU SCHILTHOÜWEB TaC LaUEKVCLD BLAlSHf Gouda 6 Januari 1872 Algemeene kennm eting ondervonden bij het ovei l den van mijn waarden Broeder HENDBIK Bi AGGAAB betuig ik münen haitelykea danfc J J BBAGGAAR Ofiiida 12 Jannaig 1871 Voor de vele bewezen van deelneming ontvangen bj het over jiiien v mgiie geliefde Bchtgenoote JOHANNA MABIA BELONJE betu k by deze ook namens wederzjjdsche bettek ing 9 m n l hartelj ke i ijknk W VAÏ D8 WOLF Gouda 12 Januari 1872 EEN KUIPER vast werk begeerende vervoege zich in persoon of met franco brieven onder letter Q bjj den Uilgever fezer fi urant Weerbaarlielcls L e lHg groot f 1 000 000 Geoorloofdinget Ut Ket id J JmHj 1870 Loterij ZOüJDKR NIETEN met 5 Praten 2 7 1 Prg 1 7 Prjjï 7 4 I 7 HO en vele duizenden van 500 200 f 100 50 O enz zameu uitmakende nog Elk aandeel loot met minsletu f 2 50 uit B Gestort Waarborgfonds 500 000 15 Jai uary 1872 warded 6000 Prijsan uitgeloot waaronder 1 v 30 000 en 1 v 20 000 Nog enkele loten geldig voor deze en allevolgende trekkingen verkrjjgbaar èi 2 50eensgevend geld bj VAN SCHERMBEEK vak HALL UtrecM MQNTIJN C j KNOX DORTLAND H van WUK 1 n A M BEIJERMAN o W DB GELDER if R T STALENHOEF 1 MontfoorL C A VAN BLABICÜM S A MONTIJN i fotcoiw P R van den BERG Vumm P M J HONDIÜS r i t DK MAN LAPIDOTH Cufemior A Vergftdering van den OeiuaeBtecaAd Vrijdiij 1 January Tegenwoordig du fati vss herfreo M7 niIoorn voorKi ti r Viriilj Keiny kl t 1 iiytvii Prime Krttui litmr c rtH rImru nroojiU e ft MVun Mrautvn Pufit rmi en MeMcmrfksr De nutnlcD der v iigc virgadiini Huidiii tfüluxeo cjl tBBari eslccid Gewhiedoni v n i Amfriknansclieii burgeroorlog door df ijtljpi I AP hesohrijft den Tucstaiid Ier Zuidelijke Stoten sedert dien oeirlüg door denheer So iiers Volgen dt üi per die vnjeij toegang tuul tot 11e offici len b imen blijven da Etat sti e opgarert omtrent liel Tlies ran jnen olienlevea3 en Itet Vdrag der oorlogsUcjBten toeijei door de lieer Fiajj aanhet EnjelafiMGouvtrneiaei t overggte d vtr aiedende waarheiofnoe onizetten d gfoot dfé aSit fel ookzijn Hij toch sohat de oorlogkosten op 8UU milUüenP st en het aantal eedoocU n of gew den op 7 smilhoen aan bcid $ I J Be jha on elo elyirgeta I S Doch dit 19 niet aUf belde schrijvers hangen eefi treurig tafereel op va de gevolgen die de vijfjirige oorlog in de Zuidelijke Staten lieeft mlgeoefend en tot o dezen dag blijft uitoefeiion Het land ggeil th ordt van het eeiie emdc tot het andere dour ontslagen rondzwötv elide kriji shedeii verpest Zeifa in de Sl ten van het Noorden ea v m Nicnwfinpe land zijn dagelijks de kolommen der nieuwsbladen gevuld uiet verhdlen van geweldadigheden Te Chicago te Ciiic nnati m al dë stedeh van het We ten ghan de burgers niet anders dad gewapend en zelden in de duisternis uit Ijl den staat Virginia bijn den oudsten der Noord A inPrik an8blie Unie ontmoet men tellens geruïneerde planters verlaten pakhui eu poor wegen en lelegraven d e oUbriiikba ir zgn geworden kortom Hegeriefelijkheden derliescbaviiig ijnin vSrval Bij het einde van ilen krijg werd eik dier Zuidelijke Staten onder een satrhap gesteld en de eenige wet Toor de modelrepubliek was een knjgswet I e Negers zyn vrjj maAr qlleen om gehaat en beleedigd te worden H t in massa erbfauilen der steden het verwoesten der bebouwde gronden het verhielen van alle fabrieken machinericn 9poorwiig n en gebouwen iu een woord het vernietigen vaq al den r kdom door vele achtereenvolgende geslachten opeengestapeld heeft hel Zoiden tot diepe rnoede ge6nicl t Ieder mao van karakter en mVloed wOrdt T 6 openbare betrekkingen uitgesloten de meerdefheid der buyers wordt van hare oorrecbteu beroofd zoodat de Zmdelgke Staten geregeerd worden door de laagste Noordelijke avoniuriers t Verwondert ons nfet dat het onl iige nitgcgevep nommer van de in Engeland vericbyneiide Jierali peace dit donkergeklenid tafereel aan alle vrienden van den algemeenen wereldvrede ter waarschuwing tegen eiken ooriog voorhoudt BINNENLAND GOÏDA 18 luWUKg Weinig heeft het gescheeld of de Talcsbyeeiikom sten door het alh er gevestigde departement der maatschapgij tot Nut vuu t Algemeen gedurende dezer winter georganiseerd zouden geen voortgang kannen hebben De vereenigingcn toch die zich aanvankelijfc bereid hadden verklaard iu die bijeeukom ten op te treden hebben zich terug getrokken zoodat elders naar hulp moest uitnezien Uelukkig ontving het bestuur een allerbrleefdst aanbod van de te Stolwijk gevestigde rudergkenkaiuer die alsiiu li tre elders inct succes gehouden volksvoorstelliug deuïl de er alhier zal opvoeren Ook vour de vierde en laatste bgeenkomst van deztu wiuier is de ijverige Secretaris van het departement iii onderh indeting met Maju De tegenwerking van allerlei aard zal dus ook ditmaal weder geen doel trt iren Met genoegen hebben wij Donderdag het concert bijgewoond vin Euplionin De oitvoenng der crclieststukken voldeed ons zeer en wy hebben met genoe eii meerder aplomb dasriu waa gcuomen dm de eer te maal Wij willen cl bekennen dut de 1 Sunphoiiie van Reissiger door ons als te moeielgk voor dit gezelschap werd geoordeeld doch de uitvoering btscliaamile ui e verwarhtiiig ja overtrof die geheel liet nummer liep eten als al de andere perfect van stipel De meeste topjncliingeii verwierven ei liter de so listen Over de rang was slechts éen siem een oordeel dat van opgt togcnheid o er het geboorde en wij hopen d ii nug menigmaal de exïcutante ons door haar onberispelijk geluid zal boeien en naar eeiie uitvoeriug heen fokken De heer v II deed ich op verderen afstand booren aan zijn trompet outliikt liij een vol en krarhtig geluid en heelt daarbij een iiuanecering dii het geheel liefelijk en aangenaam maakt Wel jammer dat zulk een nitvoermg Voor zulk een klem publiek moest gegeiren wDiden Diegene onzer stadgenootcti die by vorige gelegenheden de lïotterdamscihe tuuneclisten onder direc tie van de hh Albregt en van Ollel cu zagen spelen weten dat enkele acteurs van dut gezelschap uitstekend voldoen Onder d Aet rai fii omt ontegeazeggfqlijk tic eerste plaats toe nati Mevi AIbfegt EtigElman Haar lof te verkondigen is dunkt ojis onnoodig Haar na iin is gevestigd Haar roem overal verspreid VVjj Wjillen er lleen de audiwht op vqatigeii dat Maatidag aaibst de hpoKlral in het stuit i de vereoeging of de bpeedertwiit door haar vervnld zal wurden Eenige duKcn geiteen werd te Botterdam ietze le stuk opgWoeril oBlir genoemd gezelacHap e l wtl tar benefiee van Mevr Albrcgt De zaal was stikvol de aiidi ht gesp mnen de toejuic iinf en ele Iqiler die er j ew aet is he i miis daj loftuitingen o et voor het tuk iaat het epé der gcf x lüentlijke acteur maar bovenal voor haar die de hoofdrol vervulde Wij feliciteeretl piize stad enooten Maandag n irl de geli gêhlieid te zijn om HetaejfHB stifk te zien opvoerej i ehidve Mevr Albregt spelen o a ook de lih Albffcj vnn Zuglen en Modr mede i le redenen ie lUeer Bm zich een genotvoUen avond oof te stellen Ook in t nnstukje vervult Merronw Albregt de hoofdrol Morgtsnavond zal id de zaal vKunstniin van de sociëteit üne Genoegen de bear Hat Alexander eeoe Toor tellmg gevea die bestaan zal in Egyptische en Indische Toovrrij Illusiea an al dergshjke zaken meer In rerscfai Kende atedea van ona Ijnd gaf genoemde heer toorstellingen en naar men verneemt moeten zij ne erkzaambeden vaa dien aard t n dat zij liefhebberr Taa zulke zaken best aea avond bannen amuseerea Yuorti wyten wij er op dat slechte eene enkele roorMeUing zal gegeven wordea o de gemeente Wadi nursen waa de berolkiag op 31 Dec 1871 iitó zieleiv groot In 1871 vestigden ziek aüaar S56 penoneu tearwiji 14S ertrokken Geboorten 1 iterfgevallea i 0 en 16 leveotooa aaogegeveoen voltrokken biwelukea 44 echtseheidiiigm I De kamer van koophandel en fabrieken te Sohooahoven beeft herkozeur tot oorutter den heer A Graves Kooiman Jz en tot oader voor iitter dcB beer G van Ewyk Te Schoophoven telt e fdeeliag der JHoU maatschappij van landbouw die den ItV Uao U aldaar is opgerifllit aet fi e tbaua üeeda 6S ledea Men verneemt dat ii aart a s te t Ilage bet examen plaats zal hebbeu van onderofficieren dingende iiattr den r ng an 2 luite adt der Ipfi iterie bij het leger biertte lande In het Nit wi p i Dag kuint bet volgend tchrjjveu voor v in den vooiwaligen kapitein Janssen Aan bet Nederl volk Van tyd tot tyd wordtin de Nieuwsbladen vermeld dat uiy nu i tM dandie betrekking is opgcdrigen alle welke berichtenuit de lucht gegrepeu zgn daar ik nog altyd in dezelfde byiia ouhoudbore poanie verkeer waarin k door het bekomen ontslip gebrneht ben terwylmijne hoop op eene souedige guii itige veranderingnog altyd gtvee igd blyft op hfii wier p icht het 18 voor hl t getrouw naïeve i der wetten te wakenen den vei drukten sioatstiiirger lu bescherming teucAiea QJü blyf ik my aug steeds iiaubevelen by diegenen mijner landgeilooten uelke het in de macht hebben aau myne uuboadb re pa itie eeA eiude temaken door my aan eene betrekking te lieljlëfa dieing in stiuit kan steilcn iu t onderhoud vau myugezin te voorzien Zoolang ik zdj niet publicee r dgt l de eene o fandere bitrekking heb verkregen ner oek ik bet publiek geeu geloof te elaau aau de bericliteu die men dienaangaande verspreidt Naar wij vernemen is de geneiaal to uor Engel vaart oud mmisler van oorlog gep pitit by deugruqteii stof vau het leger Dr J tfB Briuk en de heer J D van der Wads hebben besloten te s Hoge voordrachten voor meisjeste houden de eerste over de ïesoliiedcnis eij letterkunde de laatste over natuurkunde pe toegang is vry mits de boorderessen aau t slot der vuordraoliten door een lioofdelyken omsl ig de geringe kosten voor looaalbunr enz dekken Gaandeweg neemt het getal der vacante getneentei bü de Ned Herv Kerk loe en dat der candidateu tot de H Dieiiet ƒ Met den Iwiiivaiig des jaara toch waren er 14U predikanisp aid scii om verschilleiide redenen vacuut Terwijl er u Jan 1371 nog 43 candidateu waren zijn er timiie nog slechts 37i volgens de lyst die er vau bestaat aanwezig Ducb als men van die lyst aftrekt èn degencq die van wcge ouderdom of om andere redenen wanrsohynlijk niet meer daar een standplofits uitzien er zgn er b j die ieedert Sfl jaren candidnat zijn èn Ijea die bij hooger en middelbaar onderwijs gcpIMst z o i tot de Waalsche Kerk behooreu daii btlfven er over p m 20 oandiduten ergo 12U te weinig Da VatigUbe corresponded ipn de jtftt Cl deelt mede dat de li igbdoofde peneioiaiwet terug in van den llaad van State en jat de beer Blnssii Irak be g vs mei de üileii rie van Deeutweordiug op bat varorltM MrsldgMVer de uri omsleiÜMlasting Te Amsterdam heeft zich eene oomc issie gevormd oip gaden te v uf ttinelen ttp einde eeiiqte hulp te veïleenra aan beo d uk Herzie li r dm hongersnood ti an Uele eominsaeit isï eea tub omirfissie van t Londensche comité voor die zaak Uit Hwdiaxvald soht ft ise 10 J uyj De zalmradgst i isiei winter iiev Qiétt zfer x astig geweest Vooreerst kvVam bet i s zeef spüïfdig waardoor dn visscherg gestremd erd en top ilit weg w is inf mcu Mi weinig itu en 4liii eiu enkele Zttbp Gisteren w aren r twee zalueii heden Zjsrm iOn den afslag het halfkilo gold van 2 lB ti t 2 50 Daarentegen was de prlkvisscberij cenigen tijd jfeler deu bijzonder gunstig Er iv erd veel gev geO en lie prijs was toen t et per stuk thans is dii OOI minder ev gelden de prikken ler stuk 15 cent Uit Assen schrijft men dd 10 Jnn Sedert eenige jaren beeft het gemeentebestuur hier de zeiting van den prfjs vi i t broo4 ang de bdWkera overgelaten Een drietal der voorn uimste bakl ers bepalen a afloop der markt de som die er i de eerstvolgende week voor t brood moet gniomen worden Tot v 5 5r eenigen tijd onderwierpen de bekkers zich iu den regel altijd nan dk voorschrift Nu IS de zaak fvenwel anders geworden De zettjnj der bakkers was S3 eents de fl Ned pondeft en édn der bakkers annonceerde brood voor SI cedte Kort daarpa hoo I eed ander het voor SO cents aan terwijl dezer dagen per advertentie werd bericht dat bij een derde diezelfde hoeveelheid ten altekt roggebrood roor 48 cents te koop wat Men verneemt dat het hoofdbestuur ter berortfering van fabriek en handwerksnijverbeid id Nederland dezer dagen ren rapport ontving vaA de afdeeling Vtrecht behelzende bet antwoord op de doorhet hoofdbestuur gestelde vrageta in betrekkia tot de arbeidersloonen Kene daartoe benoemde commissie heeft zich de moeite gegeven deu stand der loodrliin verschillende vnkken 4 te gaan en tevens deoorzaken trachten op te sporen waardoor de lounenvoor sommige vakken minder gunstig zijn geroeiddan voor attdére Alle op deze wijze kan e iJnist begrip vae den stand der loomn worden rer kregen en het ie doaniui te verw 4cnieii dat d andere fdeelinged olet ollea oalateti het roetspocirder Ütrcchtsche Meelin te volgen rrr luj rj jfc i iL i i ir n I mm Laatst B ertchteo IiOnden 12 Jap Dr r bericht dat tnssolien red fin inti eie codlbidatie te Londen en eenige personen die groot behing hebben bij bet tplegr afw zeri onderbiindeld wordt om een dirtjjte telegraphfSU e verbinding tussetieto Bngeladd uet Ne York tot stand te brengen Weenen l f n He Keizerin verleende if a loden eene buitengewone audiëntie ojn den Knjje lscheii gezant en dieus gemalin Graaf Andrassy is voor eenige dagen naar Pe yertrokken Het 1 ij den Rijksraad rp gediende wetipntwerp batreffenJé e vvy iiiging van par 4 der Statuten van de Nationale lüuk off lalt o a dnt als de sop der oirouleerepde lankbiljftteii 200 mitl ocn te bovMl goit dit bedrag door edel metaal gedekt iimet rijti VersalIlaS 12 J u De beer Woluwski kwft by de Nationile Vergndertng eeu outiierp van wet ingedieud strekkende om oarloopi als oorlogsbshwt lig UI te voeren tot bevrijding van het bt ette groadgebie I een recht vp de geliouivde eigriidoiQuitin van 13 pCt te berekeneu uaar den huurprjjs t voorstel werd urgent vertilaard Oieutengevólge ja liet verwezen uanr de oammissie bebut niet het o illenzook van het budget vqu 1871 Parijs 12 Jeu De heer H nius it en graaf f i rmiii hebben heden tie r uifliintitn uitgewisseld van de additioneele coiitentiq an het Krankforter traetnat Ve verkiezing te Corsica is be iaalii op 11 Kel ru iri w Tf w gg Bpgg ywgwg Ingekemcn zyn Jrn Ka iMttlM vH bk gtSuf M tm headenj I i m4 d llng d it aan den hooldolderwljler W Heohl mot ingang Aag jl toegekend apeiuioeii vu ƒ 603 l Uni lu 2 goedkeuring d w iguu 1 ia tekfUm t sAottery over 1S71 Inf 3 goeilkeuring der wyiigmg der gemeenterekenilg vet 78 j Inf 1 Ws ffu f l Aw i fcf l ep oj ri r Bsdglx il uil lot h n eenrr pUatielgke 4 recte beUitiiij 1 bed ge lan ƒ 80 000 en 2 epa oiitwcrp raadabeftluit tot heffii vap 60 v cunwa 9 da 4 eerilc giM4al geu der jienaiieeta belaatin g Op oorttfl vao dcB oqiitiUcr srilt beelolcn hst eeratt iic pt te doei drokkea ep raDi iJ len ep bet t eed Ut jfiie te Uggin Voorta komt in het bericht n al de cenmiiaaion vaa weldsdigbeul dat de bcooocida penowa sicb de keus hebkn latM itil eraUen Inf eene inis ivi un ie comnila ie ovir de muliekielool houfinde voordraeJtt in phata van bet lid H Ih a r airtang ireitedaa ea atallea daarlof toer 4t Ut C b i UU ta mf P J Suel ter vine en beno ming in eene volgende Mrjafcvipg leno Ulttive vaa nnevr de wet Koppenol hoOjenje dankMlufigtog voot bet g n lig raa abealolt l f ia idrsaaen vin iiadtracheidiiie peiMiifn m i wwdsn iinifafItU all lykdrsgir iti vttia e t 1 benoeauug Uq vodrziUer deelt rord4 dat bet aocii teit ebonw ta verkpebt voor 33UU en bet Knia en pakinili van den beir readal voor ƒ 871 o vooita dat vin 4e matactappij tot Ute nle4red et jp f 49 001 sfp owrgeMii W Aan de orde ia 1 ean lertock vaji het lirulitiach armheatnar tot wlj irirng qfner llegrooting vra llilteiaatcn Dn fttgaveo dienal ïf7l to voorstel V B co Mf ordt hut wmek lunviUiKd een adrea van den Heer J Braket tetrekïelgT fol fODwen van een Urimlspnithuiije H eommiaeia vao éibri e adviaaort tot ar 4awi4o bekMikiDg ilekr kranfiiliury ad necn tot i lwilti g opflat wakel OD Tan ztjne N kprte dlieoafie wotjjj hil verjuck afgiwejeo met 10 llgM 1 tsMinaa dh vm de KIi ttraoMlurg n MeaMM 11 era adret yap den btri 15 bigeif4gk a aOfk n Pn boel urachnldigd door te late opleyerlog van if Ba nilabrng op de Havra t Op bet guuitig adviea der in iuiaie va fabruage en van pen genceote baawmpestfr r4l ket vineek foegrataao UKt plgemMne itemmrn Moehligrag orli verleend Ier ovUoeriog looier rmmtia iwrna de vergadering ciadigt KaïitOHgereclit te Ooudji Bi vonnissen van 29 November 1871 zgn 1 i W w ens bet te Gouda op de openbare I Irniit voor de woning baars meesiers uitslaan vau i llderkleedcn da des morgens 11 ure verooideeld lot Esue geUboete ran l of oon day aubud jhiugemsitraf I ï 10 G C K 2 i de B ed S D de B jegens het in vereeuigmg verwekken van nachtelykebewegingen ter reatoriag van de ruit der inwoners ieder raroMrdeeld tot een gavaBgeuuetcaf vai driedagtflr I S i K de H wegens het ga m over een met rijpend graa bezet stnk land zonder daarvan ngeodom vruchtgebruik of dnarpp recht van ofergnig te hebTien veroordeeld tot eene goldboete van 3 of eu dag subsid gevangeuustuf 4 B de B vege 1 het bcrijdtp ran e i voetpad in do provincie Zuid Uollond met eene kar bespannen met twee tiekdiereÉ en 2 het in de gemeente Moordreoht als geleider van eene door bood n getrokken kar sicb pb ttien op die kar veroordreld ti t twee geldboeten elk van 3 of sen dag silbsid gevnd eniistriif voor elke boete S 8 T V wed J 8 wegens bet in eene t t erkoopeu en afleveren van waren bnte tuic plaats voorhiinilcn hebben 1 van eefie ma it voor ien van hetafkeuriiigsuierk en 2 van eene maat niit voor ïloa van het vereisehte en vastgesteWo atrmpelmerk veroordeeld tot twee geldboeten elk vaa ƒ 10 of drie dagen subsid gevangenisstraf voor eike boete fnet verbeurdverklaring der beide in beslag geiiumen Uateu i i T d L wegens het il eena tut rerkooped en afleveren van raren bestetude pijat voorhanden hebben van eene maat Voorzien van het vastgeatelde af keuringsmerk veroordeeld tol eene geldboete of drie dagen sulisiii gevaiigenisstral metvarbeurdverklaruig van de in beslag ganumen maat 7 J V H wegens gel ke overtreding veroordeeld ila No 6 8 C K wagen bet in ene tot verkoopen en aflevefen van waren bestemde plaats voorbanden hrbbCB van eene maat en een gcKiclil licide vonfAien van het vastgejielde af k eiiringsmerk veroordeeld Jot twee geldboeten e k an 10 of driedngpii ubsid gevangenisstraf voor elke boete met vemeurdverklaridg vad de m beslag genomen m it en gewidit en 8 L v W wegens gelgke overtredingen veroordeeld als No 8 Kd bovendien lleu in de koeten iuvorderbaar m lyfsdwang Men T langt in een Modewinkel een fiilsoenlljk Loopclsje beneden de Ih jaar Zii te toe u i aanhet Bureau dezer Coarant f Verkoopjng bij Executie op W0EN8DAÖ den 17 JANUAWj 1800 twee en zeventig des voormiddags te tien ure i I op de Bouwmanswoning gemerkt 256 onder de gêöieente Stolwljh nabij hét Dorp aal door iéb Deurwaarder H C T vak NOORDEN worden oyeiXff gaaa tot den ejtecntorialen verkoop der roerende goederen zjjnde door hem in executoriaal beslag genomen by proces verbaal vah den xesden January 11 behoorijjk geregistre rd bestaande in zet stokg MELKVEE en een PINK twee STAREN twee KUIPEN S I V t r 1 jM a if iun awee ttWirJCiil J U V Voor de vele bewyzen van deelneming MEItó JUKKEN en verdere MELKGEBEBOidervnndpn Kn tioinvuvlriffan j SPUAt Di r orv nnv i TYvr m SCHAPPEN een BOERENWAGEN een KINDERWAGEN een partjj best gewonnen HOOI alsmede eenige MEUBILAIRE GOEDEBEN Alles op den dag der verkoop van dea voormiddags negen ure ie bezigtigen Zallende de toewgzing dezer goederen g schieden aan den meeetbiadende en tegen 9 reede betaling terwgl bij gebreke van betaling het goed weder terstond verkocht zal worden ten laste van hem dien het toegewezen is ISA Oejn BLUF maar WAABHE D 103 Attesten van J H dat het uitkomen hunner Baard n 4 6 of 8 weken volkomen ia gelukt door de Prof MINDON S BAI£S Een flacon k ƒ 2 ig voldoende Geheim ingepakt en de bestdbngsbrief ontvangt men terug CHIlWÖPÖËDER 1 Prijs van f 80 000 75 000 i0 00 30 000 25 000 20 0bO 10 000 5 000 T 3 000 2 5001 000 80 000 75 000 200 000 60 000 25 000 20 000 70 000 35 000 12 000 17 500 140 000 1 om het Haar Baard en Wenkbranwen prachtig te verwen in Blond Bruin of Zwart 5 de doos voldoende voor 1 ü 3 jaar Deze artikelen zgn onderzocht door hh Geneeskundigen en goedgekeurd Franco aanvraag bij den eenigen THEOPHILE van Nederland te Ameteniam St Nieolaasstraat 403 Èr bestaan GEEN DEPOTS om het namakw te voorkomen NB Alle soorten van HAABW£BKjy worden goedkoop geverfd HÜIDl 1 337 251 Totale terngb etaling 2 071 751 Een klein toch gewigüg artikel onzer dagelijksche behoeften is een stak Zeep W en nadeeligen invloed toch kan eene Zeep van onzuivere bestanddeelfen hebben ze doet dé oogen aan maakt de Huid hard en springend èn veroorzaakt alle daaruit voortspraitende ongemakken Hoe aangenaam qpwekk nd en verhisschend is daarentegen eene goede degclgke TOI LETZEEP en dat is bjj uitnemendheid de JOHANN HOFF scHï MALZ ZEEÏ die bg hoogst ammatischen geur door hare rgke mantgebajte eene boitengewone kpic bezit aan de Huid eene gezonde kleur te geven en te onderhouden de Huid zacht en ela 1 tisch maakt en daardoor tevens het natunriukst middel tegen Winterhonden is JOHANN HOFF s Centraal Depot Bloemmarkt bfl de Stilsteeg F 154 te Ajoêterdamen verder te Gouda bij J C van VREÜ NG N en de Wad A C SCHOUTEN te Woer bj HENRI J van den BERG