Goudsche Courant, zondag 14 januari 1872

Woensdag 17 Januari 187è 15 crj 3 nj ji RXj1872 en volgende dagen u het Geboaw voor Kunsten en WetenschsppeUi to ÜO CHT Tweede üoofdtreklriig van de weerbaarlields Lier Leenlng gf OOtyf 1 000 000 De trekking heeft plaais m het MenlB tat door Weeskinderen ten overstaan van den te Utreck gevest en Notaris E P T£MMINCK De Uitgevers en Schrgvers van de Begistertgsten der Staats Loterg dylleeren L JÜDELS Comp te Graeenhage zullen daarb behulpzaam zyn Onde hnnne leiding zal na afloop der Senën en Prgzentrekking eene Iflö vermeldende den geheelen uitslag worden uit egeven verkrggbaar bg den Boekbandd Het voornemen bestaat om evenals bn de Trekking op 31 Julg 1871 dagel 8rainstHt8 Duizend Nummers te doen trekken zoodat de SenëntrekJang m acht dagen de I jzentnek kiqg in ze dagen eu de geheele trekking uiaartc ujnUjk op 29 Jasuarg 1872 zullen zgn afgeloopen Uithoofile vaA de werkzaamheden der Heeren JUDELS Co voèmoemd bg de gelgktgdig in de tweede helft der maand January zamenvallende trekking van de 5 klasse der Staats Lotery bestaat de mogelgkheid dat de ten deze aangekondigd wordende Hoofdtrekkmg der Weerbaarbeids Loterg op een of meerdere dagen moet worden geschorst In dat geval zal men zich echter ten enuttgate beyfefren en koestert men dientengevolge gegrondde hoop om op d e dagen waarop de trekking der 5 klasse van de Staats Lotery me plast vindt zooreet meerdere nummers boven bet zooeven gemeldde minimum van Duizend nummers daags te doen trekken dat dé geheele duur dezer trekking door jle onvermijdelijke belemmering lu het minst nieb worde verlengd maar blnve beperkt tot veerben werkdagen Zoo noodig zal meh daartoe het trekkmgsuur dezer Lotery op dte vriie dagen vervroegen lu een woord uiets zal Worden verzuimd om Senën en PrgzentreUang beiden vuor ultimo dezev maand te doen aiioopen De betahng der uitgeloot wordende ZES DUIZEND PRIJZEN zal geschieden daags na afloop der Prgzentrekking of bg verkiezing van den houder ook later altgd zond r eenige korting en wel 1 Van de 5098 kleinere prgzen tot en met ƒ 3000 mcluis ten gerieve der Honden tot en met 30 Jitnij 1872 ter hunner keuze teu kantoren van de COMMANDITAIRE BANKVEREENIGING te Rotterdam of vande Hebren J H BOBLOFSZ ZOON te AmtUrdam of van de Heeren VAN SCHERMBEEK VAN HALL te Utrecht en 2 Van defioogere prgzen van 30 000 en ƒ 20 000 alsmede T n de sub 1 vermelde 5998 kfemere prgzen ook na 30 Jumj 1872 alUén ten kantore van de laatstgenoenjden de Heeren VAN SCHERMBEEK VAN HALL te Utrecht Namens de Commissie van Beheer van het Waarborgfonds tevens belast met de regeling der opvo nde trekkingen en met de uitbetaling der mtgelootte aandeelen Vtrechl é January 1872 Mr W A VAN HAI I NB Hou era van vioeaer uitgegeven loten oud model nemen aan deze trekking deel Evemioo an alle volgende trekkingen zoolang de gelegenheid tot verwisseling dier loten in andere meuw model niet in de voornaamste NteuwMaden u aangekondigd GOUDSCHE COURAIfT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gonda en Oinstrel en Lokaal Nor km Vkrhaax Oostbaven Gouda Vierde voorstelling door bet Toooeel Gezelschap vu den KoUerdaDischen Schouwburg onder directie vio ALBBEOT ft VAN OLLEF£N vp MAANDAG 15 JANUARI 1872 De VERZOENING of de Broedt rtwist Tmncelipel iD 5 tledrij n alt het laogduitKh nu A ïON kOTZSIlUE OtVOLOD DOOB Een WI TERAVOI D of de Draiiiatische Kamenier Blgtpel ia 1 Bedrijf vrg vertaald niiar U Comedie ehez Ml vaa MFKIJ door N NADPLIÜ met aieawe Chaawnaeltta door W N PEUPEKS Aan rang ten 7 ure PBUZEN TDEB PLAATSEN Eerste Bang 99 Cts Tweede Rang 75 Ct Derde Rang 50 Ct8 S tr Lotmg Toor de plaatsen op ien dag der voorstelling de morgens te 10 uren en kunnen daarna plaatsen besproken worden tot des namiddags 3 nre Sociëteit 0 S GIIN ÜKGEIV Zaal KUNSTMIN te Gouda EENB £ NS ELE ZONDAG den 14 JANUARI 1872 buitengewone Voor stelling in Egyptische en Indische Tooverg Illusien en borenoataarlijke Magie uit het rijke repertoire welke meer dan honderd der venBssendstetoenn bevat te geren door den beroemden Deenschen Hofprestidigitateur Professor lix iiLiXi m Welke met groot succes Voorstellingen in het Paleis voor Volksrlyt te Amsterdam heeft gegeven Aanvang ten 7 j nre PBIJZEN DER PLAATSEN HH Leden Dames en Kinderen van Leden 25 Cents de persoon Niet Leden 49 Cents de persoon Gaanderg 20 Cents Breeder by billetten en programma s het ANKER van GEELS C Austkedau De jnste waterhoudendste THEEËN van borengengemde Firma zyn te bekomen bg P A L van Hees Confiseur Patissier Kleiweg welke zich bg voortduring blgft aanbevelen tot het leveren van alle soorten van GEBAKKEN PASl EUEN PIECES MONTES DE NOÜGAT DE CARAMEL DE ÜLACÉS de CHOQUANT BOÜCUE etc GELELJEN Koude en Warme SCHOTELS en tot het geven van DEJEUNERS DINERS en SOUPERS Gouda 13 Januarg 1872 Openbare Verkoopingfeu te OOüDA op DINGSDAG n 16 JANUARÜ 1872 des voormiddags ten 9 ure m bet Hui aan de Peperstraat wgk K N 237 van eenen INBOEDEL waaronder VROÜ WEKLEEDEREN en een aa tal SCHUTTERStJNIFORMEN Op MAANDAG den 22 JANÜARIJ 1872 des voordiddags ten elf ure in het koffijhnis van den Heer vak WERKHOVEN aan den Kleiweg aldaar van Een perceel BOUWGROND met een SCHUUR daarop staande in de Walesteeg te Gouda kadaster sectie C N 465 groot 2 aren 70 centiaren Een HUIS en ERF staande en liggende als voren wgk F N 58 Een WERKPLAATS en ERF al voren wgk F N 57 Té aanvaarden 1 February 1872 En een HUIS en ERF in de Boelekade te Gouda wyk RN 48 verhuurd bg de week aan J VAN deb Voobt voor 1 25 En op DINGSDAG den 23 JANÜARIJ 1872 des voormiddags ten 9 ure ten sterf haize van Mejufvrouw de Weduwe KOR VER ten huize vau den Heer SMiT aan de Gouwe w k C N 180 van eenen netten INBOEDEL waaronder GOUD ZILVER en JÜWEELENNadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notans W J FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Óauda üjMiDbare VerJ ooping VAN EBNC BOnWHAI ONIHG De Notaris J Q BROUWER NUHOPÏ te Uaaetrecht zal op WOENSDAG 14 FE BRUARU 1872 s morgens elf uur by U Blanken te HaaHrecht ten verzoeke van den onherroepelgk gemachtigde sehuldeischer van LEBNDERT BENSCHOP veilen en verkoopen De onlangs menw gebouwde BOUW MANSWONING N 47 met HOOIBBR en ruuu 8 Bonders best WEI en HOOl LAND aan de Westzgde van de Gemeente Vlut Te aanvaarden het land dadelijk de ba zing 1 Mei e k Nadere inlichtingen zgn te bekomen zóó ten kantore van den Notans J SCH UUTEN Hz te Dordrecht als van voornoemden Notaris te Haastrecht GOEOKOOPE MDZIEL voor Piano Soi 0 Uitgare van F KOKS MA te Franekef Hofleverancier van H M de Koningin DoHiEB op 24 Nocturne B 0 80 FüNKE Ecoutez niói Romance saus paroles C 0 20 La Coquette Mazurka C d Geis elbrecrt Marsch au9 die Operette Zehn Modchen und kein Manu C 040Alle nummers dezer Uitgave zyn steeds voorhanden by den Boekhandelaar A B R I N K M A N te Gouda 1 Conda Druk i A ilrlnlcaiM BUITENLAND Buiteniandscli Overziclit No f altijd IS de verhoogmg ran ie rechten op de trondatofTea het onderwerp der ber magiiigeu an de Franache Dationale rerf aderiDg Ve mioiater FoajperQuertier heeft het verhoogd btrief lugediend De heer Tkiera beeft in de titting van den 13 op nieuvr deze belaating verdedigd Hg verklaarde dat de uitgaven tot bet rolatrekt noodzakelyke beperkt z n en dat er ujne inzieüs weder geamorti eerd moet kannen wonden Na alle belastiugooor telUn te hebben onderuxslit kwam hij lot de conclusie dat van alle nictwe betaatiugen die op de groudstoffcD de eenig uitvoerbare u In den verderen loop van bet debat beeft de heer Thiei de belasting op de mkomslen bcitreden en aangetoond dat op de meeate artikelen reeda eene booge lielnsting gebevrn wordt W at daarentegen de beliating op de grondstoSen betreft hg bleef er by dat deze noodzakelgk ii en hg meende baar ook te moeten aanbevelen zoowel wegena hare ge makkelgke wij7e van helfing ala omdat zg zicb orer een onnoenilgk aantal perauiieo verdeelt Ten slotte deed bg eeo beroep op de vaderlandaliefile der natio nale Ver nidermg onder opmerking dat het j ourernenient thans met alleen moet zorgen voor de naleving van hrt vredestraotaat maar ook pogingen moet m t werk stellen tot voorkoming eeuer politieke en lutellectuerlr aiiafïhie Uu becaailaUgiiig over bet VQoratel tot teragkeer iaar Parga nü m behandeling komen onmiddellgk ni den anoop van de discussie over de lluaucieele ontwerpen De Pranache liberale bladen beboudeo nog altgd een deel van hun optimisme en meenen dat bet denkbeeld van den terugkeer veld wint ook in weerwil van het rapport der commiisie De femp ompt op nieuw de moeite om te betoogen dat dé iiezing van Vautrsin den tenigkeer n iar Farga tot noodzakelgk gevolg moet hebbeu zoover strekt het blad zgn argumenten uit dat het teruggaat t t en 6 Oct 8B om te bewgzen dat de nationale vergadering te Vrrsailli n et veiligrr is dan tel Parys Ma t er op aankomt bedreigingen net een nieuwe agitiiie voor ontbinding rail de na tionale vergadering moeien lutusacben mede haar invloed doen gelden De commis iie voor de leüerorganisatie heeft hel artikel aangenomen waarbg be aalil wordt dat elk soldaat die na hei eerste dfrustjaar met lezen en achrgven kan ondrr de opens zal bigven totda hg valle lig daarin onderwezen z il njn De oommissie voor hit budget heeft zich verklaard voor de voortzetting van ainorttsatir en wel tutccn bedrag van 200 miMiocn sjnars Het voorstel van Guibal om de helft van het aantal leden der nationale vergadering te doen aftre den is door de commissie verworpen De Moniteur noodigt alle Fianscbe vrounen uil het roorbield der Llznsscr vrouwen ie volgen met eene vaderlandsehe inschrgvmg te openen voor de noodige gelden om de ontrnimiug der jiog door de Daitscbers bezette departementen te beapordigen Bg de behaiidehn t op 13 dezer van het adrre van antwoord in hrt Oostenrgksclie buis van afge vaardigden verklaarden de Volen dat zg tegen de regeering geen wantrouwen koe terd n maar dat zg het votui van vertrouwen jegens hei nieuwe min s terie in het ontwerp ndres uit idrukt voorbarig achiten £ r zgn amtndementen aniii kandi id om de quaestie betrelTende Gnlicie te scheiden van de zaak der hervorming Vin het kiesstelsel Vervolgens zgn de algemeene beschon nngen gisloten nadni de ministerpresident had verklaard De referring z il ODver ettelgk vastliouden aan hct erii iii dr troon rede is gezegd Zg ziet in het ontwerp ndrus een votum van vertrou ven Zg wenscht iiitussoben over het verledene den sluier te wei pen en noht hare vol ledige overeenstemming met den rgksrnnd verzikerd I o paus IS naar geme d wordt vooinemcni om binnen kort eder eene coiifistorie tut liet aanstel ien Van biasclioppcn te huudui diai hg incmt alk X politicise overwegingen bg ié zorg voor de geeateIgke belangen der geloovigen te moeten achterste Ien Doch hg zou de benoem ng ran kardinalen tot ver volhng van bet groote aanta der openstaande plaat sen in het Heilig College nóg willen u tstellen om reden dat die pbuttaen zonder dadelgk n idcel voor de geloovigen nog eene w ta zouden kunnen open blyven en omdat het thans tteu sehgn zou kunnen hebben alsof de aanvulling vaa het Heilig Colleite het kiezericollege voor de varkioziug van het hoofd der kerk under den invloed aa het ltali8aii he gouvcrdement geschiedde FRANKBUE De werkzaamheden in d Nationale Vergadering te Versaillea den 11 Jao werden aangevangen met een allercuneust voorstel Brunet vraagt het woord en verde ligi van de tribune het volgende wetsont werp Art 1 Kraiikrgk wgdt ziob lot bevordering van zgn wedergebuurte aan God en Christus Art 2 £ r zal ie Pargs op het Troodcro een kerk worden opgericht gewgd aan den almaehtigen iod Art 3 l ie Kerk zal met tlammende lettrren t t opscimft dragen Christus heeft overwonnen en heerscht voor altoos Tot toelichting an zgn Voorstel zegt Brunei dat Frankryk vroeger lirt zwaard was in jods baud de Verlosser der natiin tiel Maar men beeft zioh van den rechten weg laten nfhreugeo door de goddi loozrn en schurken Opsefaudding Is het Frank rgk ernst met bet beginsel van wedergeboorte dan moet het van een vast beginsel uitginn zgn wann wgze aanmatigingen aReggea het atheïsme vaarwel eggen steun zoeken bij Hem die alleen helpen kan Spreker drung aan op de urgentie van zgn voontel die een lUilerdand godvruditi e vergi lering niet inoiht verwerpen De urgentie werd echter gewei ird en de vergad ring troostie zich over haar ongodvrvchtiglieid fot loelichtiug vjin den vooratelier diene dat de heer Brunei es maanden geleden verdacht werd van een halven Communeman te zgn diariia is hg Oriea nist geworden en nu ultra olencaal wellicht moet men dc ft verandering toeschrgven aan de meerdere of mindere kins die Brunet meent te hebbtn door deze of geue partg om bg eveutueele aftreding als hd der Kamer herkozen te orden KNOELAND Lord Derby heeft dezer da en iii het openbaar te Liverpool het woord ge oerd iign redevoei ing u vooral dunruin merknaardie te achten omdat hg nog nimm r op zoo on iubbeiztnnige wgze a s ditmaal heeft verkaard tut de cuusertatieie partg te belioo ren Wel Ik eft hg altgd iiteer tot deze dan toi eene andere stantspartg in betrekking gestn m en wns hg oiiiler audereu gelgk men zich herinnert in het iattsle ministerie f israeli toen nog als lord S anley minister van buitenlandsche zaken maar bg den dood gns vaders uees hg het hem gedane a inbod OUi umvoerder der conservatieve partg iii het hoo gerhuis te worden van de hand en onder de min of meer gematigde liberalen waren er niet weinigen die hoopten dat zg dezen zeer begaafden staatsman tot hunne gelederen zouden zien ovtiga n Bg de lioveiibedoelile redevoering lu de jaarigksche meeting der to Liverpool gevestigde outiserv itteve werkmans vereentgtng gehouden heeft hg oniiewimpeld van Kgne getrouwheid aan de conservatieve stantkunue getuigenis afgelegd De spreker heeft zich o er de gesteldheid del conservitieve pirtg uitgelaten op eene wgze alsof g wrder en wellioht bini en kort geroe pen zou worden oifl het bewind m handen te ne men Zgne rede tiekt ook daarom de aaudacbt omdat hg in de laatste jaren de gedichte van we der aan iLet bewind te komen scheen te hebben lattii aren Lord Derl hteft zich steeds wars getoond van eer uclit en van paifyseliap en daarom wordt hg algemeen door het publiek in Engeland beschouwd als een onafh inkelgk man die schier boven eiken paitgstnj I verlieveii is De redenaar gispte op ver schcidene pniilen htt miiustene tTladsiüiie eu schet ste de fouten welke naar zjn in ien door dat kabi net wjrtu begaan op de lolgeuUe wgze schepen N UÖ4 iv niet waardig zee te bonwen zgn naar het andere einde der aarde gezonden aan het konmklgk prerogatief u geweld aaligedaan op eeue ngie ala waarvan sedert geslachten geen tweede voorbeeld is te noemen een miiiister heeft tgdeus het recè eene nauwelgks zes maanden geleden aangenomen wet geacbondeo alleen om aan een van zgn rechtsgeleerde ambtenaren eépe plaats te bezorgen budgetten zgn ingediend welke minst geuomen excentriek en ongelukkig te UBeraen zgn liet bondgenootschap der Arbeidende volksklasse hetwelk laatatelgk in onderacheiden vorm aan de staatsparigen in Engeland 18 aangeboden is door Lord Derby in de gemelde rede afgewezen wel met met zoovele woorden maar toch in de daad Immers hg verklaarde zich mtdrukkelgk tegen de uitbreiding van de bemoeiingen der regeering en betoogde dat de pig igen tot vermindering van het pauperisme en tol opbeuring van de volksmassa van de natie zelve moesten uitgaan De limtê geeft den indruk dor Lord Derby s rede bg de einahgd hberale partg te weeg gebracht te kennen m de iO tende woorden Indien zgne redevoering wordt beschouwd als eene uitnoodiging tot de steiugtreL htigde bevolking om zich aan zgne leiding toe te k rtrouwen dan kan zg misschien een gewaagde miar welslage de stap zgn Daily Neus merkt met genoegen op dat Lord Derby op zekere punten meer overeenstemt net de luzichten der geivanceerd liberalen die dat blad tot orgaan hebben dan met de munsters en haane aanhangers De Daily Telegrofh noemt deze rede merkwaardig niet alleen wegens de gezonde denkbeelden welke daarin worden geopperd maar ook om de goede opvatting der ware ciJiiservatieve staatkunde waarvan ZIJ gemigde Het blad prgst ook zeer de practisohe en meuschkuiidye wgze waarop ford Dcrby zgrt gehoor van werklieden heeft toegesproken Hg ging daarbg niet uit van de ougerijiude meening dat men de handwerks ledeu moet vleien en hen behandelen op eene wgze alsof zj eene kUsse op zich zei e in de ma t chappj vormen er komt m zgne geheele rede n u elgk s een woord voor hetwelk er aan doet denkeu dat ij voor een gehoor van werklieden werd uitgesproken eu hg heeft daardoor het bowgs gelei erd hoe h lOg bg den werkman we geus verstand en onhafhauke gkheid schat Hg sprak zooals een man wien de zaak ernst is spreekt tot lieden van wie bg weet dit zg de zaak evenzeer ernstig opvatten De Olobe het orgaan der conservatieven ef zooals zg liefst z u genoemd worden Ier ooiislitutioueele pirtg egt er zich over t verbeu e i da door deze rejevuerin de bewering 18 te met gegun dat Tiif Deny meer sympathie zou hebbeu voor de hliernie dm voor de conservitieve partg Hoe meer ovengeus de opening der parlementszutiiig nadert hoe meer in de zgde der conser vat ere pal tg verschgnselen worden opgemerkt welke doen verwachten dat het ministerie Gladstone een zwaren strgd zal heboeu door te staan De heer Pakiiigtoa die in hei lagerhuis is wat lord Derby 18 in het hoogerhuis mmelgk dï vertegenwoordiger der conservatieve beginselen in hunne minst bekrompen opiattiiig heeft dezer dagen in eena openbare redevoering destaitkuiidige gedragslgn van het ininistirie tin sterkste egispl Inzonderheid verweet bg aan het kabinet twee zaken vooreerst dat het meer bedacht was op het verwerven van populariteit door opzienbarende maatregelen dan op wezenlgke bevordering v n het algemeen welzgu en t 11 tweede dat het niettegen ta nde al t jne beloften villi spa rzaamliei I hei beetaur voerde op eene wgze welke slechte uitkomsten opleverde voor de sohstkist en voir de beiastui liohtgen Hg bracht m heruiuenug dit bevrediging van lerla id eu inkrim pmg der st ntsuitjjmen ile huufdzaa uitmaakten van het progrimina waanuede de heer jladstone biJ da algemeene verkie iiigeu vau 13li9 voor de nitie en voor de stemgerechti jden was op etreden Hg wees op het radicale ja revolutionaire kar kter van betgeen door het ministerie ilnd tone tot het her tel der orde in lerlnu I was ged an en deed opmerken dat de belichten ti i lerl ud sedert treniimen Igd vooral melding maakten vau lauordliaiislageii van 4