Goudsche Courant, woensdag 17 januari 1872

van 12 maanden nog geen ccrtilitant ontvkn cn heb bende de borgen aanöchnjft om m slnnjs kas het bedrag der borgstelling te storten plus 6 pCt nnte Om onaangenaamheden te vermijden wordTton di zen laat voldaan en eindelijk komt na jaar eh dag u t Nederlfiud Ijet bcnoodigd hewys en onmiddel lijk daafna wordt door het Indisch gouvernement di betailde borgstelling gerestiti eer4 Neen de firma mag dan een letiuist aan het gouvernement indienen waarbg zg beleefd om restitutie verzoekt en wedir na jaar en dag ontvaagt zg hierop een gunstige b schikking riooh naar woiüt geen renie vergoed In liet koude Néilerlaud zoowel als in de hrete Oost scignt lang zaambeul een kenmerk der regeenng te zgn Om door ééa voorbeeld die langzaamheid duide gk te maken De Uenrkll Airtaua vertrok in Octiber 1870 van hier naar Nederland keerde vand lar t irng en ts thans weder met volle lading op de thuisieis doch het certificaat van ongebroken ladmg me het vaar tgig 10 1870 overvoerde is lot heden nog met van het ministerie ven kolomen ontvangen Wg pemen de vrgbeid hierop de aandacht van Z E deiimEniater van koloniln en van de vertegen woon iging te Testlgen met beleefd verzoek om voonieniB Ito de Sam Courmt leeat menMen renieemt omtrent de gerangennen ing van Pontein nog het volgende Toen de Ceptole voor Singapore ten ankprkwam ontving de gezagvoerder WoDiiarino van dil n Franacheo oonsnl aldaar een bnef waarin de lakt atond uitgedrukt om Fontein mt te zetten waartoe evenwel de kapitein niet behoefde over te gaan zoials uit het volgende bigken zal fiuua onmiddelgk toch pa aankomat b nf de Nederisndsche consul g iieraal zieh aan boord van het stoomschip om Fontem op te zoeken Hg prak met dezen wees hem er op dut alle weder tind van igne zijde hopeloos was en raidde hem lan zich goe s Inks over te geven Hg zou door dd tngel scha overheden iii bewaring genomen worden tot zgne ZJiuk zou onderzocht zgn Fontein iiet zich overreden en brgat zich met den consul mar den wal waar de tngelsohe politie hem m ontmn tt nam eu naar de gevangenis brjcbt Hier verblief hg tot na ontvangst der stukken de zaak ouderzocht ea zgue uitlevering gelast wal De bepaiiig kraditeue welke Fontein bg ainkomatte Singapore gevangen genomen kon worden w teTinden in een wrt vao 17 Februari 1854 over ugUiTe foreign i fenieri Dit stuk zeven pogina a klem ohrift i te nitgebreul na u extnue t worden opgenomen maar in de hoofdzaak ki mt de inhoud hierop neer dat vreemde miseladigers als rij oh op het gebied der i ngelseh O I Con pognu bevinden kiii nen uitgeleverd worden T Reeds twecrta en is het in den jongslen tijd ge beurd dat oBioiereii kapiteins die door den mimairen lyjmmanilant te IjrUtjap gestraft waren daartegen rèo inaerdat on na behoorlgk onderzoek bunnW zaak dt or den krg raad te Snmarang volkomen ilii het gelgk werden gesteld Thans is met een derden ka Sitein weder iets voorgevallen en volgei s or partg ige btfrichten laat bet zich a inzirn dat uo deze rvclamaot gelgk zal moeteu krijgen De miilitaire koniraaudai t eehtcr die oorziak dezer voor die ilis cip me oo iiadeeli ie perkara s ts wordt gehaiillhaafd en bigfi ongcsinift de reclnnant n keeren ua afloop hiiuuer zaak naar hun garnizoen terug Kaïl ook dit audert dop hoogst nadeelig op de krggktucht en Imks van het looneel en 1 plaats op de achterste bank onbezet men heeft de keus om met te zien omdat meu er te dieht bg is of om niein te zien omdat meu er te ver af is op de eene plaats hoort men te veel tan den eonHeur op de andere te weinig van de acteurs men moet kiezen tusscben plaat sen waarvan de een ü het hoofil doet bevriezen en de andere U eeu stgf be n bezorgd moor dat ia teti mei moet er been men durft den volgende dag uiet te zeggen ik beu er met geweest want men zon ü aanzien voor iemand die of geen gulden in zgn zak beeft of geen gevoel voor het schoooe heeft d is dat sohoone ook ietwat schor De ondernemers van publieke vermakelgkheden gaan voort met het annonceren van komedies het publiek bigft er heen stroomen en de muziekgezelschap pen worden gesmoord en Igden een termgnohtig leven Doch neen zoo is hel niet geen tenng I want daarop zou de dood volgen bet i neer een I zware ziekte waarvan de doctors geheel op de hoogte agn en waarbg met het minste gevaar is als de pat ent maar sterke pieren heeft en taai genoeg om met zijn z fkte op het lyf in leven te blgven hu wanneer znl hg dnn herótellenP ttanneer zal men len dat hg weder gezoud eu sterk ola voorheen zal zgu Men zou kui neii antwoordeu dat dit zal geschieden wanneer hit geheile publiek rechts een bevroren oor en links een stgf been zal hebben gekregen eq het zou kunnen gebeuren dat dit ook een heUlameuitnerkiig hal doch wg zouden bang zgn dat er het re te eude been en oor ook nog aaugewaagd werd en houden het er voor dat bet eemge middel IS eene volstaiuping van de liefliebbers met mooge komedies Of denkt men soms dut men er nooit genoeg van rol hebben D t de verduwingsmuldelen altgd even goed zullen b gven werken Wees er gerust op dut dit niet zoo 18 want daarin sioat de komedie bezoeker met lie romaiile er gelgk dat beide volhouden tot tiat zg uiet meer kunnen en qp eers het genoegen laten varen waaraan aj zoo hartstochtelgk verslaafd wiren geraakt Ais die tgd gekomen zal zgn dan zullen de muziekgezelschappen misschien weer het hoofd op kunnen heffen en al vroeger eene groote menigte tot zich trekken bg huune uiivoeriugen zooals het thans gesteld IS behoeven zg naar onze meening op geen grout publiek te rekenen ten zg men tnoge besluiten met eeu danspartg te eindigen hetgeen wq echter hopen dat met weer gebeuren zal daar wg het maar met kannen inzien dat na afloop van een concert zoo iets te pas komt Na een 1 Simphome van Reissiger op nitmnotendewgzeie hebben hooren uitvoeren kan de balmuziek met zgn onafscheidelijke gescheurd t eluul voortbrengei de trompet onze ooren met streelen oa liederen v in MendelssAn en Abt op eeiie wgse te hebben faouren voordr igen door een sopraan geluid zooals nimmer in Kui stmiu weerklonk blgven wf met op een Kal om door walsende eu goloppeereude patrtjes rn de zceziekmakende beweging van de vloer direct dat se ioone geluid te vergelen dat wg wensehen nog menigmaal ie mogen hooren Het woa ons daarom recht aangenaam dat na afloop gerd bal plaats vond hiUphonial wg wensehen U toe sterke spieren eneen taai leven dan hebt gg kaus op eene sohoone toekomst B Laatste Berichte StUtgart 16 Jan Dne honderd letterzettershebben den arbeid geste ikt en de stad rrratoi Do polilie heeft bg oprubare aankondiging gewaarsctiuwd t n geweldadigbedin De uitgave der Ugbliden zal meltegenstaande de arbeidsiaking worden voort gezet Wee en is Jan De minister van financiën beeft bg het heerenhuis de begrooting voor 872 ingcdiciiit Deze is verzonden aan cène oraiilssie van £ 1 leden Daarna is het ontu erp adres van ant woord zonder discussie aangenomen Weenbn 15 Jan Het hms vau afgevaardigden heeft bet adres van antwoord nnVernnderd aange nomen na verwerping van het anienilciiient strekkende om de beslsssing op de qunstie bitrefljcnde Gallicie afbai kelgk fe stellen van de hrrvorilaing van het kiesstelsel Madrid is Jan De ministers zijn het eens om lialmaieda te handhaven m zjne beirekkiug van kapiteingeneraal op Cuba Er zgn van duar gun stige berichten ontvangen De ittmg der coites zul niet door den koning maar door hot m nistenc geopeid worden Brussel 16 Jm De Jllot e ieA e bericht dat ernstge werkstakingen zgn uitgebroken in teischil Posterijen LIJST TIN BKIEVIIN GEADRE99IZBD AAN ONBBKENDISN VEBZONUÏN UII OOUDI IN DK MAANDEN NOVEMBKlt EN DECEMBER 1871 welke AAN HET POSTE tMOO ALHIEK KDMNEN WOgDIM TEEÜO YEBIOCHT Alida van den Heuvel te Boskoop H Meger te Gouda Jager te sGravenhage K Mattijs Wed Smit J van der Vliei E Emste L Moogkamer J Rip en J Siliacus allen te Amsterdam W tet Hage te Gouda W H W sGranuwen te sGi venhage idem Johanna Engelhart te Haarlem 1 lirnnsfu te Strob scli C Schouten te Zevenhuizen G van der Wail te Alphen Rookman te Brielle G 1 rooster te Pander J v d Linden te Rotterdam Van de Hulpkantoren iloordrnht H J Meiema te Nieuwerkerk J Nieuwendgk te Utrecht J J de Jong en Co Amsterdam Plendehoek te Dordrecht Seetermeer A Voorw inden te Rotterdam Stolicijk C Messelnnr te Ro terdim fFad4m tee J de Hilde te jMgmegeu blijken van mtBiio tf Iheid ontler de bevolking en van bare in eru ni ril eij met luoortlennren alsmede van liet 8trp eu naar ntsclieidin van Orojt lïrittaiinie hij lii l le dnnrmi af dat de hrer Olad tone ijn doel BINNENLAND Gouda 16 Jancaki In het jaar 18 l iij alhier geboren 712 km deren van het mannelijk 368 en 3 4 van hrt vrouuelijk gesliclit o neden i l mannin en d84 vrouwen Ibi huwelijken weidm gesloten tenvijl do bevolking op 31 i eteubrr bedroeg 1K584 zielen ij veijpemen dat door de plistselijke soboolciHi uii te ian dea ïemcenteraad vo rgesteld om al hi r nog eciie school van ineer ungebre d lager onder wijs op te richten of aan il ie v ii den heer Huber eene uitbreiding te geven of om een byzondere school te subsidieeren Het cenige motief dat naar nij vernemen doof de sehoolooramissie wordt aai gevi Lrd is art 19 + alinea S der aroni wit ïr wordt overal in het rijk van overheidswege voldoend opeiiba ir lager onderwijs gegeven Ue behoefte aan een school als de commissie wenscht zal Iroogstwinrschijnlyk door velen met worden gedeeld en we ijn dnn ook bijna van de verwerping vail dat deel van t vooretel overtuigd Evenmin gelooven we dat iitbroidiiig van de school van den heer Huber veel kans van slager heeft Het derde deel van t voorstel subsidie eener b zondero school blijft dus over Van de sehoolcom mlesiB Koonls nj tegen oordig is samengestel I kon eon dergelijk vooistel worden verwacl t Het wordt sliia overlegd Is eenmaal in biginsel besloten om een bijzondere school te subsuli eren dan zal het niet moelijk vallen de seUesoho en die hier bestaan lan amerhand allen lu die subsidie te doen deeleii tn onze openbare scholen buiten de gemeente gunstig bekend af te breken Daartoe wordt thans het eerste stapje gedaan Wij verirouweu echter dat de Raad op dezen weg de commissie ntet aal volgen Meer behoefte bestaat er om tj emom lagtr onderwijs eenige uiti reiding te geven Unarm wil voor zien het voorstel der commissie van toi ioht op het middelbaar oudermis om aan de burgeravoudschool een voorbereidende klasse te verbinden Reeds in het Versing van t eindexamen van die sohoal in Maart 1871 werd over het gewoon Uxer onderwijB geklaagd room tmelijk omdat de bevolking der lus achen en Armenschool niet m verhoniiiiig stond tut bet onderwijzend pci oneel en daaruit is voortge loed dat de burgeratoiidBchoul met wordt bezocht door de jongen die er t huis hooren i a di klacht wachtte men af wat er gesrhteden zou doc i nu er na een jaar nog niets is geschied w 1 de comm ssie v ii toezicht op mm kostbare wij e de leemte aan vullen door een voorbereuU tide khgoe aan de school te verbinden levens woidt dm voorgisteld de thms bestainde zomer oursiis te d en vervallen rw dat de nanncming aii dit plan giene of tiUhaus geena noemenswaardige vermeerdeung van uii avpn zal vereischen In de op 5 dezer gehouden bui engf wone algemeene vergadering van de beherpscliutteis Vereeuigiug IV Burgerplicht werd o a eeiie kttue wijziging ge brpcht in het reglement n 1 dat de leden die n et geduiende een half jaar contributie hebben betaald niet kuuiien deelnemen aan hel huishoudelijk coucouis of tociiige ontvangen om het algemeen conco irs vaii den Nederland chen Weerbairheids Bond bj te wonen Tot lid van bet Bestuur werd b i oemd de heer Henri v m de Velde 2 luit bij lie Korps i jodat het Bestuur thans bestaat uit de heeren J t t I mice president G H O de Lange uce presideni J M Noothoven van boor penningmeester W Kromliout J an Beikel H an de Velde en van Iktdt Bortland secretaris Op voorstel van een der leden werd er een klee dingfonils opger ebt om voor de leden het aanschaffen Ti n uniform te virgcinakkeujken l e ruime bijdia gen reeds tijdens de vergadering aan dit funds ver strekt beloolt eene goeile reussiie van het voorstel Gisteren avond I entte de zaal Niit en Vermaak een rui te se irc n t e=chonwet de gi komen waren om door het llitt tooneel ge eliehnp te zien opvüoreu De Vir netting ot de Broedt i twist W as de Mrwaclitiig gr lOt ij ird nut teleurge teld Twee broeders 16 jaar iii vijandschap met elkander geliefd hebbende verzoenden z ch op hun gemeen schappilijke gcbooiteil g Door eei t troiiftvel 07e bediende en c ii oueht udvocaal erd ile twist tus schen belden aangewakker I doch door een braaf doctor en een trouwen knecht kwam de verzoening tot stand Ziedaar de inhoud van hrt stuk dat gisteren a oud werd opgevoerd Het onderscheid tasschen het gezelschap aS Albregt en v Ollefen en dit van anderen bestal o ook hierin dot het emuimble van dit genschap zoo goed is Andere geüelsclïftppeu hebbefn en of twfee gee Ie acteurs of nclrioes eu de reSt is beneden het iniddelmatige Doeh het Kott g 7e sohip bezit naast enkele uitstekende acteurs vërsuheideue anderen die goed voordragen flmk aotieren en aan t pnWiek blijkbiar bevallen De Het btnk nas nel waard door goede actetti opgevoerd te worden Het had eene ntittige strekking bevatte ele goede wenken en be at niet te veel trag SCI e ci nes zooals bij vele stukken het geval is lift nnM kje een iiiteravond weril vlug afgespeeld bühüürt tot de besten in zijn soort en wekle in ruimen mite ile lachtlust van bet publiek op Aij tw gfebn met of het pubiick gisteren in Nut en V rrm k opgekomen heeft een amusauten avond doorgebracht Op de voordracht ter benoeming eener hnlponderwyzeres aan de openbare school te Oudewater komt o a voor mq C Gi bry alhiet Uit Bet Ambacht ibrijfl men dd 13 Jan De waterstand in den poldsr is lao gunstig alt slechts üelden oufstreeks dezen tgd het geval li üetiieuwe steenen baliewind water noleu zal binnen weinig tijds gereed zijU Tot dusvefre hebben de beslaande lagere molene bij den laben waterstand voldoende iii de bemaliiig kunnen vijorzien Tc Ammersiol zyn ju de afgeloop ii week ter markt gebracht i 9 N of wiuterialmon wegende van 9 tot 2b halve kilo Érg per s k lo n 1 tot ƒ 2 90 I Gedurende hi afgeloip n jaar bedroeg de sierfle te Moercippelle ruim 12 ptü cent Dit groote cgfer voor zoover bekend nog uoilit voorgekomen is hoofdza kelijk door de pokken i pidcmie verooraiaakt aar men verneemt ken of het ijzererts lu VHU die 8001 1 eu in ui dut de fip oitati er va genoeg aaai wiust zou a st nd UI die streken zi a nbreugeu en uiet mii da ir de la c prijs iler bevii dt a sdan aanmeri iCBiaat het plan te ottderzoe Ie omstreken vau Veeueiidaal groote missa aanwe ig is i voor de Duitsche gieterijen werpen Voor den werkenden lit seen gering voordeel jider voor de grou leyeuaars jrondeu waarin zich het erts elijk zou worilen verhoogd Door eeaiiie burgenntesters eu andere inge eteneii van hel Gooi Utrecht en De minister van binnen landsche zaken heeft be paaul dat de jnarletter zoowel bij den ijk als bij den herijk der maten eu gewichten geiluren Ie het ja ir 1872 te bezigen zal zijU de letter I schuin gesteld Naar anleiding daarvan hebiin Gidep fetaten bij besluit vau 9 dr zer bepaald de tijd tippen waarop de herijk in de veraohu cnde gemeeuteii dezer provume in 1872 zal plaats hibben Men verneemt dat de luitenaut ndjudaiit Kejzer wiens naam een zoo treurye vermanrdheul heeft ge kregen en wiens handelingeli zoo algemeen worden afgekeurd vooi een raad van onderzoek is geroepen Aan het i Faderland wordt gemeld dat de meeste tmiterdamsohe leden van het hoofdbestuur van den Mgemeene IfederlanttteMi f edi i hün butsing heblien genomen en wed tin gevolge eener minder rnendschappelijke rerhoiiding tuschen ben en 4e tiaagache leden De vereéniging ffeü i m die zich het bekomen van eigen woningen ten taak stelt en uit d Leeuwarder afdeeliug van do ïresclie werkjninsvereenigiBg ontstaan is heeft het reeds zoover gebracht dat ZIJ de er dagen voor eene som van ƒ 8000 een stuk grond buiten de voormalige Hoeksterpoort tot euide genoemd heeft kunnen oankoopen Het wrak van het stoomschip WiUem III der stoomvaarimaatsohappij Necltrltmd it dè e week te Portsmouth in veiling gebracht en heeft nog de aanzienlijke som van 250 000 opgebmchi Den 31 December jl ontdekte de postiljon v n Ileerenveen op Lemmer in de nabijhrid vart Joure brandlueht in de poatkar Het brie enraaga7ijn openende bemerkte hij tot zyn schrik brand m d pakketten Dat van Heerenveen voor Lemmer Ixstemd sehigiit het meest geleden te heobeu br ztjn ailhaiis veN Böheidene brieven aan hun dres bctorgd die gedwItA Iijk onleesbaar waren Gelukkig bevatte het pakkrt goen aangeleekende brieven en is tot hierto met gebleken dat er papieren van naarde zijn verloren gtpaan De zaak worilt reng onderzocht ten einde de our iuik van dit in der daad vreemd geval te ontdekken Hoewel postiljon en passagiera verklaren dat er peen vuur op de postkar is gebruikt heeft men eerstgenoemde dadel k een konduktenr toegevoegd zooilal hem t personen vervoer ia ontnomen Er 18 hier te lande een verktnig ingevoerd welk voor groote gezinnen zoowel als voor gestichten boerdrnjen enz van onberekenbaar nut kan zijn Het IS een nieuwe oort van hnndmolen tot het malen en builen van graan en wel van ruik een geringen omvang en Zulk eene eenvoudige constructie dat het overal vso dienst kan zijn Hel besta it uit een ijzeren bak van slechts 50 Ned duimen lang en breed daarop stmt een trommel die een middellijn heeft van 45 eentimetert en daarop een trech er van zoodanige afinetmg dat de geheele toestel met den bak nog niet ten volle de boogie hei II van l s meter Wanneer men het graan in den trechter heeft gedaan en men begint te draalen loopt hei naar d steenen di ztoh in den trommel bevinden en z uwel van boven als van ondt ren gebuid jn Aan het werktuig iijn twee sehroefjn het bovenste om den geiijkmatigen toevoer van graan naar de aieenen naar goedvinden te versnellen ofte verminderen het onderste om de ruimte tuaschen de steenen grooter of kleiner te maken na ir mate men graver of fijner meel verkiest te hebben Het meel lolipt vali zalf n lar beneden in deu buil die zoodanig i lugerroht dat men een volkomen nivere afscheiding van meel en zemelen Vfrkrijgt terwijl bij den grond aan de roor ijdf de zemelen en aan de aohter ijife liet meot m een bik valt De toestel werkt rou gemakkelyk d t er volstrekt geen m er dan gewone lichaamskracht of handgheid wordt vereischt om dien in wirking te brengen en te houden Het behoeft wel niet gezegd te worden dat zulk een ivirktnig teveiia allrn waarborg oplevert dal men brood eet van zuiver meel Koloniën o o S t t NDIË In het Mail Overzusbt van het Bat Iland leeat men Ms een bewijs roor de veiligheid in het Salosch deeld het bUid de Vonimlanden een lijst mede van uiet minder dnn dertien diefstallen bi andsticlitingen en traatrovcujeii biuuen de lijd van viei maanden 111 een district bedreien Ons dunkt dat zulk een toestand wel iets te wensehen oiirlaat en dat het noodzakelijk is afdoende maatregelen ter verbetering te nerapii Wat ie ministir hier nel van zeggen zal In do taitste dagen yii de borgtochten voot additionefie rechten weder ter sprake gekomen De handel on lervindt iii meer daii éeii opzicht lau dat stelsel de ona ng name eu uadeelige ovul en Aan hft ministerie van kolomen troont een slaper g vaderlander die maanden lang talmt eer hg het vereise te certiUraat dat dr lading ongebroken of ona ngebruken geli st is oeiielt at te geven Het oiivenmjdelijk f cvolg daaivnn is dat de Indische regeeriig na verstrijkiiig aii ilen gestilden termen 1 I leiide koleiimg e i geen gew fjeuls der kole te 1 en rusten len nabg Charleroi Tot dusver had Iddadigheilen plaats gehad De direc leifmijiien hebben besloten den arbeid zoolaug als noodig IN GEZOMDEN Ëuphduia en bet publiek lli wg terugdenken aan Ëupboiua s laatste oonc overvalt o is een pgulgk gevoel itol U voor een orohest dat zich ttrgkende en blaEeifde uitsloaft stel V voor solisten die alli n aanspraak bebben op onze bewondering eu onze dankUaarbe d v or de genotvolle oogenblikken d e zg oiu Jsthouken otel U voor een publiekdudi neen laat oui liever zwggen overhet publiek liat out liever spreken over de 750 tafeU pn onbezette atoden over de 25 gasptten diein e zaal hun iiebt veiapreiden over de 6 armestoven met bnn brandlueht doch laat ons in sH met naam met spreken over een publiek want zoJ rijk mag Gouda eens geweest igu op 4ien rgkldum is than i de bedelstaf gevolgd Ijbdten dit geiezeu wordt zul men zeggen natl telt Gfu o l u tceen 1 60oO zieleu ziju er met al tg zillen die Igna de mi rate concerten en comedi i ne ueken de uKir al deze genoegens geld over hebKiJ Op zilk een ontboezeming moeten wy gul weè antwoorden fuien alau wg beirgzen dat dit zoo u I vroeger jarin waren er boogstcus 3 b4 come du per winter dat dit geuoeg was bewesen de ledf e jplaaKeo li de 5 voortelling als men deu moed lad die U doen plaaU hebbeu Bg deze 4 comedi s had m n 2 maal ifcuia en 4 damescon cern Ifan ivupboijia Dat wareu raehtige con certffl de rg uii eu rolden over de struteu dat allcfi dreunde om de bezoekers miar tj lig up hunne bestemfniiig te brengen aan het llureau was het gedran zoo groot dat meu big was er roorbg te zgn yen de aal zelf gaf bewga er van dat het publiek de Goi dsche muiici voor hunne moeite tr idc be loontn door een trouwe opkomst T its IS dit ajiiders iii plaats va 4 comedies leveii ig m de bigde hoop dat er minstena 12 znll l tegeven wordeu en lint men die verduwen zal Igc I geeu tngfet want de lieffaebberg is grooter dan Oo t A i Does in I e couranten bevatten woorden totopwi kking om er heeu te sneden memoranda uorden Duder h t pibiiek geslingerd en aan stglen endeunm eplakt oi a het m loom te kuadeii en te be dwuikei op str at wordt men aangehouden door vriennei en bekeideu piet mrt de vraag boe ra rt gijP i alles wel t hnis maar metde ra of gg il een plaats hebt en d in volgtde vjirn aning gaat er vooral heen het is eenpriflluig stuk Mivrou A en Mg qheer B vervullen de loofdratleii gg moet uiet veizuiraen er heente g ip Of wel twee dagen later het volgeuilepraat t zoo Amine ik hab je er ook gezien luooil ge ipeeld vujdjeuiet een ma nilique stuk zelden z o mooi gezieo hel iioslukje nas erg 6aiuw naar om lie nastukjes getf u luetieelhet ooi tuk moe allis goed miken het wa wel i at ilrauiatisih mgn vioiiw heeft den heelen tijd eh iild maa die huilt ook altgd direct en dan die V rk udc arte ir met ilie schorre stem speelde ook lerlsct in het begin was het wel n t vreemd zoo n hor gdui 1 op hot tooneel te hooren maar op hl I aatst vonjd ik het waarachtig mooi Dalrukede echteij loopt het met af men laat u geen tust ne Igstön ou zich te abonneren of om lu Ie teckel len men be oekt geen sociëteit of een bediende draai b j om u te eggen dit gg nog niet geteekend hebt dai gg u haasten moet d it bgnaalle I laitsen bezeil zgn dat het stuk hetwelk uuaan i Ie beurt konit het prachtigste is dat ooit ge geven u of lal worden wü ik U maar op de Igst zetter 8 vraait de bediende eu om van hem af te ko i n zegt men ja De ikl dan echter met dat gg reeds in de come die zut en nog eel muider dot gg al op uw plaats zit daartoe moet eer t een spiegelgcvr ht geleverd wurdei Iwaarbg meu horloges met minuut rn seconde wgz i loodig heeft Dit gevecht wordt aldus ge leven llieii uur is de tgd van bcgumen men sohreduwt de klol slaat en met een bons is de deur dicht eii de grcuJiel er op De ongelukk ge die bla zende aankomt stijrmen en loon seconde te laat 18 of hij die loopt zoeken m welk gedeelte van het geboBW ide slag geleverd zal worden kunnen gerust u ar hiBS gnnn i Méi behoort cc liter tot de gelukkigen wier horloge I delf liep waclit een uur roor dat men aan de b rli is tnkt een nummeren wel nummer eu N iin minste 18 een uur gaan wandelen want oet nog leginnin om te kiezen over eijn uur térlitkomen fe inilt men de hoekplaaisen rechts