Goudsche Courant, vrijdag 19 januari 1872

Vrljilag 10 Jaouarl 1872 f N U5ö JOUDSCm COURANT Nieuws en Advertcnljeblad voor Gonda en Omslrekcft 1 De insending van advertentiön kaJa gescbiedeD tot éöo aur des namiddags op den dag der aitgare namen een zelft in de Hoofdcommissie namen even later op hoog heni weder hun ontslag Een hunner organen de Gelderlander zegt zelfs dat van 1572 af de twaéiracht dagteekent tnsschen Protestanten en KathoUeken Eene beweering die geen tegentpraak waard ia en ook niet behoeft voor ieder die ook maar eenigszins op de hoogte ia van de Geschiedenis van ons Vaderland En zg die instemmen met bet doel iéestviering op 1 April zyn die aen ezmd Wat het doel betreft ja doch wat betreft het middel wat betreft weUc gedenkteeken van de herkryging onzer vrgheMl men aal chtaa da in beersobt behias genoeg verdeeldheid Sommige willen een monument anderen een nuttige instelling derden wel een taonument maar een ander als de hoofdcommissie vierden een monument ter eere van Willem van Oranje Wat een kens Doch ook hier baart keus angst Wat te kiezen Wy voor ons hebben gekozen Wy vinden het een heeriyk idee een idee Nederland waardig om het oprichten van een hennneriugsteeken aan de verkryging onzer vryheid te vereenigen met de stichting van eene instelling die op de eene of andere wyze nuttig is vooren iets toebrengt aan het geluk van velen onzer laadgenooten Boven een monument dat alleen uit een artistiek ogpuot schoon is verkiezen wy eeti monument dat behalve wat de kunst betreft ook hier toch behoeft de kunst met vergeten tevens blyken geeft van den praktischen zin en de liefdadigheid onzer laudgenooten Hiertegen bestaan twee bezwaren Vooreerst het bezwaar van de Brielsche hoofdcommissie de groote kosten Wanneer wy echter zien dat nu reeds m vele kleine plaatsjes betrekkelyk groote sommen zyn ingekomen wanneer wjj bedenkep dat meui van de hoegrootheid der te verkrijgen som de aard en de omvang van dë te stichten instelling kan laten afhangen wanneer men zich herinnert van vonge gelegenheden hoe het NederUndsohe volk geeft als t geven tot dan g looven wy dit bezwaar geen beswaar te kunneijj noemen Het tweede bezwaar is dat vele zullen zeggen Daar 118 weer een echt HoIIandsch idee Men kan nitts doen om een roemrijk feit te vereeuwigen of er moet wéér iets prakti sch by komen eeÉk Dagmeisje bg Mej van dee STAAL Gouwe C N 83 Gouierak 6 vau der Poel te Grorssen Btetaciji K van der Hook te Fijnaoker VerzeDding der Brlevenmalcn Tevens breng ik ter kennisse dat de verzending der brievenmalen naar Nederlandsoh Indie over Brindisi langs den weg van Frankryk en Itolie niet wekelijks maar om de veertien dagen plaats vindt terwnl de verzending als voren over Marseille mede on de veertien dagen wordt hervat De eerstvolgende eipeditie dagen zijn Over Brindisi i Over Marseille H Janoiirij 18 Jsnoarij 8 Februarij 1 February M 15 7 Maart 29 21 11 Maart April 28 18 11 April Mei 25 18 9 Mei 30 23 Voor deze beide verzendingen heeft de laatste bueligting aan het kantoor des avonds tcu 9 15 ure plaats Verder dat de laatste bnsligting voor de Mail over Triëil die in het vervolg des Woendags om de ▼ eertien dagen verzonden wordt ten 6 30ure smorgeiM plaats vindt te beginnen met den ïé JaBoarij a e W E ST I3SriDIEl Aangezien de Fransche pakketbooten m het vervolg Cura ao niet meer a indoeii zal te rekenen vau de maand Februarij de vereeiiding der correspondentie voor Curasao nift langer over Frankrijk maar uitsluitend over Engeland plaots nnileii en wel den 14 en voorlaatsten dag van iedere maand De correspondentie over Nederlaiidsnh Guijana wordt VDortdoread op den bestaanden voet over Frankrijk verzonden Gouda den 13 Jannarij 1872 De Directeur van het Postkantoor D J A VAN KBUIJNE Kantongerecht te Gouda Bij vonnissen van 6 December 1871 zijn R A H wegens het u eene tot verkoopen inkoopen en afleveren van waren bestemde plaats voorhaaden hebbeu l vhd twee gew chten voorzien van het afkeurmi amerk 2 van een gewicht met voorzien van het veretschte en vastgestelde steEDfulmerk yeroordecld lot drie geldboeten elk van 10 of drie dagen sabsid gevangenisstraf voor elke boete net verbeurdverklaring der in beslag genomen gewichten 20 M M W wegens gelijke overtredingen be gaan met twee eewichlen veroordeeld tot twee geld boeten elk van 10 of drie dagtn subsid ge tangenisstraf voor elke boete met vcrbeurdvei klaring der twee in beslag genomen gedichten 3 L S wegens het m eenc tot verkoopen en afleveren van waren bestemde plaats voorhanden hebben van vier moten niet voorzien van het vereischte en vastgestelde stempelmerk veroordeeld tot Tier geldboeten eik van lü of dnedagen sjbsid gevangenisstraf voor elke boete met verbeurdverklaring der Tier in btslag genomen maten 4 A v H wegens hel m eene tot verkoopen en iifleveren an warea bestemde plaats voorhanden hebben van een gewicht voorzien van het v istgesteUle afkunrnigsmerk veroordeeld tot eene geldboete van ƒ lü of drie dagen aubsid gevangenissti if met verbeurdverklaring van het m beslag genomen gewicht 50 e R 6 G A de L ieder wegens gelijke orertreding veroordeeld als No 4 7 A wejtens het lu de gemeente Gouda ais geleider van een aangesp innen hondenkar met gaan naast de honden veroordeeld tot eene geldboete van 6 of twee dagen subsid gevangenisstraf en 8 P V d P wegens het te Gouda tpr verkoop stellen van boter op eene openbare straat bui ten de daarvoor aingewezen marktplaats veroordeeld tot eene geldboete v m 5 of dne dagei subsid gevaugenisstraf En bovendien aren in de kosten van den prooease dea noods invorderbaar bij iijfsdwang Burgerlijke Stand GiLBOBkH IS Jiu Dirk ouders D hieuMiubuijzea en © M Kerper ElisHbetli ouders V van Dam ea A OudshoorQ 14 Aart oudtrs J de Jung en b Dubbel Leentje ouders A Kietfcld en M van Ktdr Wilhelmuia Adri na ouders J vau de Berg eu N Nieunlaiid Auna Cathanua ouders I Oosthoek en A C rKouwe 15 JobauDi ouders J Verkanik fn S Kounctibuvto OvKBLfcDEN 12 Jdu A van Zwol 18 j Stolk 8 j O ra 3 J van Dam 9 m U S IA JooBten fl w A via der Neut 1 j 5 m ADV f RTENTIËN Bevalldh van een Zoon j M VAN DANTZIG BnANDEs Gouda 16 i Uaari 1872 Tan bijna 76j Woerden 15 Jan 187 Na hï ontvangen der H Sacramenten der stervende i i is heden ten huize ran zgn jongsten Zoon overleden den Heer JBAN VEEBEECK in leVen gepensioneerd reg Kleedermaker van M 4 reg Inf in den ouderdom jawn Uit aller naam A L VEEBEECK t Scherpschutters Korps Be8cheï inlieer Z M de Koning Het BESrtJlfR heeft de eer te berigten d t ingevolge het besluit der Algemeene Vergadering vau 5 d zer geene leden kunnen deelnemen aan den Huishoudelijken Wedstrijd noch toelage ontvangen om het algemeen Concours van den Ned Weerb Bond bij te wonen die niet gedurende een half jaar contributie hebben betaald HH die voornemens mogten zgn zich bij bovengeüoemd Korps aan te sluiten worden mtgenoodigd zich dan zoo spoedig mogelijk aan te melden Namens het Bestuur J F C PRINCE Pres A VAN REEDT DOEÏLAND Seer De ondergeteekende maakt zijnen geachtenBegunstigersl bekend dat hij ovale zwart gepohtoerde LIJèTE f broed of smal model naarverkiezing met eïtra fijne passe partont aflevert hoewel onder fabrieksprgs voor ƒ 1 35 ten dienste voor het groote portret van denoverledene den Zeer Eerwaarden Heer Dekenen Pastoor B A KI £ E Aangenaam zal hethem zyn ibo spoedig mogelgk de opgaven teontvangen en einde alles op zijn tvJiKte kunnen bezorgen I V De portre ten Worden gratis ingezetl LLÈ A V d wa Spiegel en Lijsltenmaker Hooge GouwlB GBVEAAGD Mali Extract l lt 8 kwalen MIaip Extract MaÜ Extract 2 ZZ É tegen zvi akte Malp Extract Malz Exlract Jlf Gebriiksaauwjjzingen z jn aan nlle Depots gratis vlerkrijgbuar JOHANN HOFF CeutraalHlVpot Jwtterdam en verder te Gouda l ij J C VAN VllhUMlNGEV en te jyoftden bij HENtti J V u BERG Goifda Dl uk van Bniikiiiuu Men vraagt te Oouda met Mei of eerder eene BURGERVVOiMNG den hnurpr s van twee honderd Gulden niet te boven gaande Adres franco onder letter D D Bureau dezer Courant TE KOOP Te bevragen aan de Baderstoomboot D IJssnt alhier v d GAEDB De Notaris MONTUN te Gouda zal op DINGSDAG 80 JANÜAEU 1872 svoorm 10 ure aan het sterfhuis van den heer G BAKKEE te Oudewater publiek om contant geld VEEKOOPEN HUISRAAD en l BOËDEU een 8 jarig bruin MEBRIEPAABD SPEEL WAGEN onde MOLENAS dito MOLEN ROEDE MOLENSTEEN MESTFAALT enz Daags te voren van 9 tot 12 uur te den Tand OQgesteidheiTen alsmede ziekten van het Tandvleescb worden steeds verzacht door het gebruik van hel ANA THEEINMOND WATER van Dr J G POPP Keizerl Koningl Hof Tandarts te Weenen en in de meeste gevallen volkomen genezen Frjjs per flacon f 1 75 Te verkrg eu t Gouda bij L Scheuk wiakelier op df Hoogstraat wijk A 1Ï3 te Rotierdum bij V B Tan Santen Kollf apoth en A Scluppereijn k C bl iauwe poreeleinwinkel Ie s Hage bij J L P C Snabilié apoth te IiKyden bij E Noordgk t Utrecht bij P Allena apolh te Amslerdnni by P vau Wmdhetm k 0 rerkoophuia Ie Oudewater bij T i van Treumiugen te Schoonhoven bg A WollT Te huur gevraagd een HÜIS met 5 Kamers en liefst een Tuinije van middelbaren pr s Opgave van Stand en Huurprjjs onder letter X bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Sociëteit Ons Genoeg en Zaal EUNSTUIN te Gouda op DONDEEDAG 25 JANUAEI 1872 des avonds ten 7 ure te geven door het Syiilphoiile Orchcst van Utrcchtr onder leiding van den Heer a GOJBisrEïisr met medewerking van den Solo Violoncejlirt ALEXANDEE POHLE uit Dresden JINTEÉE voor HH Leden Dames of Kiaderen Van Leden K Cts de persoon Een lid met eene Dame of een zgner Kinderen 99 Ctg Voor Niet Leden 99 Cts de persoon By vonnis van de Arrondisaements Eegtbank te lioUerdam vanden IS January jongstleden is W EIJMENAM Koopman te Gouda verklaard ia staat van faillissement ingegaan op den tienden January laatstleden en zyn daarby benoemd tot BegterCommissaris de Edel Achtbare Heer Mr ANDREAS ANTHONHJS WÉVE R gter in gemelde Eegtbank en tot Curators Mr H J KRANENBURG Advocaat te Gouda eu E GRITTERS DOUBLET Hontkooper te Amêterdam De Curators Gouda Mr H J KRANENBURG 15 Jan 1872 E GRITTERS DOUBLET n i tgsre dezer Conrsnt geschiedt ZONDAQ WOBSrSDAG en VBLTDAG In de StMl geachiadt de tiii ve in den avond tbii DINSDAG DONDEBDAÖ en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 1 1 11 j Kennisgeving BUEOEMBKSTEB ea WETHOÜDPRS van Goad brengen ter kenais ran de inge7 etenen dat het I aanrullinga Kohier der plaateeigke directe be iMtiof m dew eiiieenie voor bet dienstjaar 1871 düor Heoren Gedeputeerde Stuten van Zóid Hulland goedgekeurd t r invordering aan den Heer Ontian grr draw gemeente is toege ouflen Gouda den 16 Janosrö 1872 pofgemeester ea Wethoaden voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooolervba Pobtuijw van Beeokn IJzxndoosn 1 April I872r Toen er eenige maanden geleden eene circolaire uitging van eenige heeren in den Briel met het verzoek om sob conunissiën te vestigen ten einde giften te verzamelen tot oprichting van een monument en tot feestviering op 1 April a st ging er een geroep door het land vol sympathie voor dat edele doel Vau alle kanten verhieven zich stemmen tot ondersteuning van het Brielsche verzoek Van alle zijden verhieven zich snb commissiën om zamen te werken met de hoofdcommissie Doch niet alle stemmen getuigden van sympathie Men vernam bg vele scboon kliokende klanken vol vaderlandsliefde en geestdrift ook aokele wanklanken Uit het kamp der Katholieken hoorde men stemmen opgaan die het deden voorkomen alsof men voornemens was een monnment op te richten ter eere van ds gruweldaden der Watergeuzen ter rerheerlykiug van de revolutie ter vereenwiging ven de schanddaad dat een volk opstond tegen zyn wettigen vorsi Deze stemmen werden nagebauwd door velen in den lilnde die slechts ééne deugd hebben gehoorzaamheid aan de kerk Het kómmaudo door de hoofden gegeven werd opgevolgd door de kinderen en in eenige dagen waren alle Katholieken overtuigd van de revolutionaire denkpee Jen der hoofdcommissie der sub comroissiën in van allen die instemden met het doel feestliering op 1 April Aan den eenen kant nam de sympathie meer f meer toe aan de andere zyde werd detegenind des te hardnekkiger Sommige Kathohen zelfs diu eerst in een sub coniiui sieziit ug ADV£BTENTlfiN wonlen geplmtat ▼ an 1 5 regels it 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GROOTE LETTERS borden berekend naar plaatsruimte Afeonderlyke Nommers VIJF CENTEN Iets over te hebben voor een idee geld te geven voor iets dat als men t gaat ontleden niets is dan een collectie vau een of ander metaal dat zoij te verkwistend zy n niet waar Neen wanneer de Hollander iets doet moet erietsnutfü f iets echt practück gedaan worden Hen die zoo spreken zon ik antwoorden uwe verontwaardiging is begrgpelgk myne vrienden uwe geestdrift eerbiedwaardig Maar toch als men uwen kunstzin en onze zucht naar ieta practisch kon vereenigen zou dat niet wenschelyk zyn Wanneer wg beide plannen in een $ kunnen doen waarom dan ztdks niet te willen Ovtf inziens is het onnoodig én een nuttige instelling én een monument dp te richten En wat onimodig is behoort niet te worden gedaan W § voor ons verklaren onrf dus om bovengenoemde redenen bepaaldelyk voor een nuttige instelling 3r zyn zelden plannen voipr eene feestviering geihaakt waarby zooals thahs reeds van den be une af zoo vele verschillende meeningen en verschillende gevoelens jjp te berde gebracht Doch wy verwachten van cjnze laudgenooten dat zij de Nederlandsche eendracht en de Nederlandsche eensgezindheid niet zullen maken tot woorden zonder beteekenis Wg verwachten dat onze laudgenooten toonen zullen aan Europa hoe Nederland feestviert eu ihoe het roemrijke gebeurtenissen weet te herdei ken Wg verwachten dat diegene onzer landgenooten voor wie het woord vadertandtliejde nog iets meer dan een ydele klank is hunne hadden ineen zullen slaaii en daarvan het gevolg mbge zyn een waardige feestviering die tevens e n krachtig protest is tegen de woorden en handehngen van hen die geschiedenis en recht veixiraagen tot vepheerlgkiug hunner kerk eu tt t vemietigiug van al yiaX de menschen op den yteg der waarheid kan vooruitbrengen BUITENIfAND BuUiiolanilst li Overziclil De heer Thiers hetft grout suo èi behaald door zgne uitvoerige rede waarvan wij in ons vorig hummer meldiug maakten Miiiuer om de argumeuton want de e warm ivak maar om de rootf neisprekeir lhcid Mit toiju ohinif is 4rj vuural cijor da riohtei ijde oiiuani ui oii ru ils nopracii oiniuigeii gen uu ttuiirsohgiilijk dnl J roudstoSeii mdor