Goudsche Courant, vrijdag 19 januari 1872

jfs5 i ï i m fff f pen in geweren degens heUebaorden lansen gereedschappen een slijpsteen koukpotten kandelaars tinnen roeren een staande klok eene fluit klompen teekeningen op blik sloten eei metalen klok en een igzeren kist Pe voorwerpen Itijn voor een groot gedeelte geschonden Onder de gevonden boeken is ecu werk over de astronomie alsook een zeer goed geconserveerd exemplaar van Mendoza s besobrgviog over China in het HoUaodsch De akademie te Cbristi inia heeft te vergeefs pogingen in het werk gesteld eenige d r voorwerpen voor hare rerzameUngen in te koopen daar een Ëngelschman alles te zamen voor een aanzienlijke som heeft gekocht Alles b ooft voor het jaar 1872 een overvloedigeoogst oèh om dien Ie bekomen is het noodig Ut de landbpnwers van nu af aan jacht maken op rupsennesten De kleine witte zakjes die aan de boomen ziiten de als met slgm aan elkander gekleefde eitjes die ringen romilom d e takken vormen moeten zoi fvaldig opgezocht en verbriind worden Men beweert dat de vorst de ruspen doodt dit is eene dwaling Men beeft dic insecten zien w rsf nd biedMaan eeffe koude van 26 graden z r zT zz i iu rTT crr i i Laatste Berichten Stockholm 17 Jan De Koning b ft den Rijksdag met eeue troonret e geopend uaariiii melding wordt gruiaikt van den uitstekende financie len toestand des lands zóó dat verscheidene belastingen ver j m uderiug zullen kunnen ondergaan De leg jrorganisatie zal aanhangig bleven alleen de vooizeiling van de verdedigingswerken zal de Bijksdag worden voorgesteld j I Bera 16 Jan De Nationale Baad heeh met 48 tegai 14 stemmen bet voorstel van den irooten Baad van Geneve verworpen strekkende ora de beraadslaging over de ber ieniiig der coastitntie te staken totdal hel volk geriuidpleegd zal zijn over de vraagof het die berzieuing wensoht Charleroi I7 Jan De werkstaking ho t aan mair heieft geen geweldadig karakter Drie bataljons karabiniers zijn aangekomen De Direcleilrs van alle kolenmijnen In het ba sin Charleroi hebben be besloten aan geen enkele eisch der werkstakers Ie voldoen IiOndeb 17 Jitt Heden had e lierajgrijke meei ngj piaals o net Slansisn HuUJe Sherff ea iet uam het voorzitterseliBp waar l j afwe igboid van diu LordrM 1 0 E ii ge bestuiten werden aangeoomei leii gunste vai de iuv erliig van hc ti adeel g inetriek steisel n it gewch en msift bi treft in het lieb ig van fjbr innezeu en jverheid dot het tl ideelig ïte tel muet oiider c i worden op leschoeM en d it e i unt stel=el naar l et li n lep lig slel i iii rriciii oudiakflrj dat ni trlek stelsel moet fj ezcllen zoQ lat de luvoering daarvnn b j de regeleriig tea sterkste moet wonlen aanbevolen Mai seille 1 7 J n Er lieefi heden eene n euwq meeting van handelaars plaals ehad om Ie pvotes tiNfreii tegen de belasting op de antistoffen BorpdaUX 17 Jan De laadoouw maatscfaiippij p ofcsteert tegen de bela tin op de grondstoffJn had belast fnUm worden niettrgcn tnandc de nige meene afketiring die aan liet ontwerp van de zijde del indusmecli u fu handelaars vs ten deel gevallen Iiitiissc en kan de indruk van Thiers woorden nog zeer door de rguuieuteu zijner tegenstaniia warden ver akt want men beeft de discussie tegen deu in der regeering nog niet gesloten Een plan van den ho r Pioatd ex minister en nu gezang te l rus el he ft zeer veel agitatie te weeg gebracht H j wilde Het Toorstel doen ora onverwyld o er te gaan lot ile proclamatie van de definitieve republiek jteeds sprak men bij de rechter zijde orer eea teigeqropratcl om de definitieva tw narchie uit t roepeo déoli alirs bleef eeii ho lar i toen de liiikV zijdé Desioól Picard s voorstel met ie onderft uiPU Op de Zaterdag gehouilen byeenkouist van het linkW inidden die door twee leden van het leclitermidden ï cfd bugewooiid is het vporstel van Pieard om meet hiuidtileiKi up ie treden tot Venverenüjfcing van brt liberale prugramm wel als ontijdig ver worpen ma ir alleeu vat den vornj brtneft want de vergadering vereeiugde zich ten slotte met de volgende verklaring I Va leden vnn bet Imker midden getrouw aan hun vroesper programma willen eenstemmig het behoud van den repm likeinschen regeenngsvorm en de bevestiging daarvan door liberale il stellingen l e rede T in Thiers en de vergadering door de linkerzijde gehouden ranken bijna de eenige onderwerpen uit die de Fr msche bladen op dit oogenblik bespreken Ie Tempt en het Journal de DéhaU z jn het er over eens dat Thiers met groi te bekwaamheid en welsprekendheid de financieele wettan heefl verdedigd en dat zijne rede groolcn indruk op de vergadering beeft gem iakt Het Jovrnal 4et ttébali juicht de uitspraak van de linkerzijde toe die het voor tel van den heer Picard ontijdig noemt terw ijl Ie Temp er het bewijs in ziet dat meo nog niet veel gevorderd is tot een definitieven regeeringsvorm Uit Versailles wordt gr meld dat al de soldalen die voor geen erimineele feiten terecht moeten staan eindelijk op rije voeten zullen worden gesteld eiu ens de onderofficieren deze blijven echter onder toezicht van de politie De olfieieren die crimineel zijn besohiildigdt zollen ten spoedigste vóór den kr gsraad worden gebracht en uien meent dat in drie maanden iii het geheele Cominune proces zal zijn afgeloopen Wie het initiatief genomen heeft tot deïen maatregel waarop reeds zoo dikwerf maar te vergeefs werd aangedrongen wordt niet gezegd Von Bismarck heeft in de Duitsche kumor de begroot ng van buiteniandsche zaken verdedigd vooral wat de handhaving van de Pruisische gezanten bij de Duitsche hoven betreft en daarbij aangedrongeii op de toepjssiiig eener praCtische politiek Zijn budget is aangenomen Eindelijk schijnt de lêle noire der Pruisische liberalen de minister van onder wijs von Muhler onmogelijk te zyn geworden en te zullen aftreden Hij zon volgens gerucht vervangen wonlen door deu justilie raad Dr Falk De Beiersche regeering heeft wetler een aanval ran elericale zijde morteii doorstaan De afgevaardigden pastoor llueanrims en Laiierer interpelleerdeu h tar over sommige haiulelingen van burgerlijke autoriteiten tegenover de Kiitliolieke kerk waardoor ig meenden dat het grondwettig recht der Katholieke kerk was ge chonden Z vroegen welke gedragslijn da regeeriug hierin dacht te volgen De minister von Luiz verdedigde de handelingen der burgerlijke oierbeden en lerklaardo dat dezen Tfpt goed gehandeld hadden Pe regeering zoa zich niet met gewetens qnaestie s bemoeien maar de burgerlijke gevolgen der eKcommamcatie afn enden Zij zou de eigendopimeuderKitholieke kerk beachermen Eonder op de beslissing over de quaestie betreffende de verhou ling tusschen het bezit der kerk en van de gemeenten te willen vooruitloppen In bilde kamers van den ryksdag ie Weeneu zyn de adressen van antwoord op de troonrede ongewijzigd tangenomcii in het lleerenbuis zonder eenige discussie F R A N K R IJ K Oel k nel te w ichten was neemt het verzet der ultramu taneu tegen de onderwijswet zooals die door Jules Simon is ingedii iid eu in handen gestehi werd eener speciale c uiniissie gaande wi g loe De Fraiische geestelijkheid bevroedt misschien niet geheel ten onrechie dat zoo het ontwerp in de hoofd i nk aingenomen en dus het vei plidit onderwijs iiigbvoerd ordt een l ing ame doch zekere ondermijning van hare m icht in wereldlijke zaken onvermijdelijk volgen at Vandaar de h irtstochtelijke oppos tie in het elericale kamp waar de fierste ridders het iiarnas aangespen en I et zuaard omgorden ten e iide voor de Zwaar bedreigde belangen in het krijt tf treden De bisschop vjn Oin iins sta it natuurlijk weer vooraan in de gelederen en hij houdt niet op toge btt oBtwerp te strljdfA met fet scherpe slagzwaard dat hij steeds tot zijne beschikking had De clericiden bereiden intussohen een monster petitie voor Gcb uik makende van hun bekenden invloed op de ouontwikkelde gemoederen der massa laten tg de domme boeren welke noch lezen noch scbryven kannen kruisen zetten onder een verzoekschrift Waarvan de onderteekenairs evenmin en woord verstaan als van het geheele onderwerp Natuurlek wordt hier te kennen gegeven dat zij het niet behoeven Ie veistaan dat er andereu zijn die voor hun zien en begrijpen Hét moet hun genoeg zijo dat zi bljiideliligs te gchoortamen habben in ds overtuiging dal zg een go i j Kt verrichten Hét zal dan ook niemand verwonderen wanneer hij eerlang verneemt dat er een verzoekschrift van ettelijke millioenen bij de at V rg ingediend is waarin uit iijam v aii zedelijkheid eïi godsdienst gesmeekt wordt de verfijeilgfce onderwijswet niat aan te nemen no zeer de clerftale invloed zich nog doet gelden kan men b v pmaken uit den Uuiwr waarin Louis Veuillot aankondigt daj de inschrijving bij dat bind opengesteld ten behoeve der goedmaking van concUiekosten bijna driemaalkmderdduiztitd fran ke ii heefl opgcbr icht De kerkvergailering ts sedert den zomer van verleden jaar utet meer hijeeiigekomeii Zij is verdaagd voor misschien honderd of duizend jaren Het doet er niet toe Er is geen concilie meer maar toch zijn er conötliekosten zegt Louis Veuillot Geloovigen geeft geeft alles wat ge hebt quia absurduin In t panje zegt de Ind endance beige van gisteien wordt de aflaatsbul utt den tgd der Kruistochten nog trouw idle jaren gekocht Zij kost slechts 1 reaal l s oeutsj doch brengt der pauselijke schatkist niet miiider dan een millioen per jaar op Sedert de 14 uw is er geen sprake meer van Kruistochten toch doet men alsof ze b j voortduring ondernomen worden Louis Veuillot kondigt dan ook aan dat de inschrijving onmiddellgk weder geopend zal worden ENGELAND Het sinds lang beraamde plan tot t aanboawen van stoomponteu tusschen Dover en Calais beeft thans alle kans op verwezenlijk ng Voor de tallooze tüuristen die jaariyks t Kauail oversieken was boe kort de overtoehi ook zg de zeeziekte een ware caucliemar Met de stoomponteu nu bedoelt men vaartuigin too groot dal een gewone golfslag hem uut zal doen beu oeiv en tevens geschikt tot t vervoer van a inzienlgRe mossas goederen Luidens mededeeliug van den heer James Abemethy zal de inrichting zelfs den itiinst zeevasten passagier weinig te weuscbeu overlaten De punten zullen in een overdekt kanaal aanleggen zoodat de reizigers onmiddelijk uit de spoor agens op t dek zullen stappen Ët zal ruimte zgn voor meer dan duizend passagiers ia verschillendi klassen en men zal volkomen beschut wezen tegen wind en regen De in zee uitstekende hoofden voor het binnenloopeu zullen 401 10 voel lang zyn met een opening vau 500 voet breedte Het plan van constructie u ontworpen door den welbekenden scheepsbuuwineester Lairu ji iasi DUITSCHLAND Het is een hoogst verblijdend teeken van den algemeenen vooruitgang dal de behoefte san beschaving meer eu meer alle rangen der maitsohappg doordringt en dal men hoe langer zoo meer erkent dat de school in de eerete plaats bestemd is die behoefte te bevredigen dat zg daarom het gewichtigste fondament van den staat is Vooral na de uitbreiding van het algerarene kiesrecht i s het ook voor do beschaafde klassen niet onverschillig of dit recht wordt uitgeoefend door de onbeschaafde massa zouder oordeel of door denkende staatsburgers die in staat zijn de behoeften der maatschappg te beoordeelen In Duitschland waar het lager onderwijs reeds op een vr hoogen trap stuat welke schouliuriohtingen aan andere rijken vaak ten voorbeeld n orden gesteld is de overtuiging algemeen dat de tegenwoordige school op geeiierlei wijze beautuoordt a in de eiscben die het mogelgk maken dat hoogcdoel te bereiken Heeds sedert lang honden aldaar vele denkende mannen vol geestdrift oor het welzgu hunner mfdehurgers zich met de hoogst moeilyke laak bezig omieu radicaic hervorming der voikeschool in het leven te roepen Met dit deel is o a te Berlijn een Vereeuiging voor do vrgheid der school ontstaan die den vasten wil fheeft da hoogere beteekenis der vo ksschool In steeds ruimeren kring tc verbreiden en op de ufschafling van die misbruiken aan te dringen die de volledige ontwikkeling der school belemmeren In deze vereeniging weid onlangs een voordracht geliouden thans in drnk veisohenen die ook buiten l uitsohland zei r de aandacht veidiPiit Zij behandelt het verschil in ontuikkeliiig tusschen de minderheid en de meerderheid der bevolking is de oorzaflk der sociale ellende en geeft de Kqdlrpalen op die de meerderheid des voUta in Met recht wordt daarin op den voorgrond gezet dat men door ootwikkeling geea hoogs geleerdheid verstaat maar veeleer een zelfstandig oordeelen over de ons omringende zaken en toestanden eeii onbevooroordeeld vrig denken het vr zijn van geloo ige geduohteloosbeid In ditopichl wordt vooral gewezen op den schadelijken invloed van het tegenwoordige godsdieustonderwgs in Duitschland datdeels uit teae menigte werktuiglijk Van buiten gelaerde formulen histaal dee s verwarrend moet werken op het denkverip g der kinderefi doofdat zg telkensin tegenspraak komen met de dagelgks poats hebbende veriohyiiseleu Zulk een godsdienstonderwijs oefent zelfs volgens den schrgv fr een hoogst schadelijken invloed op alle andere vakken van onder wOsaW V Stelt d onbescjifipfae meerderheid 4 a 5 j s in di n regel al zeer weinig belang in bet ontvangen van goed ondelrwijs de beeohoafUiB ainddrheid der niaaisohappij daarentegen weet de hoogc waarde der ontwikkeling recht e waardeeren de sdmdel ke invloed van het godsdienstonderwijs wordt later door ile reeele wetenschappen weggenomen door reizen lectuur enz kan zg duorun huar k i is iw meerderen en op die wijze worilt hef veractiil tusschen haar en de meerderheid steeds grooter Om zoo mogelijk dat onderscheid meer en m er te doen verdwenen worden de volgende zeven stellingen voor een radicale hervorming der volkssohool voorgedragen 1 Nprmnlc maatschappeiyke toestdinlen kunnen in een beaobaaldsn staat slechts uit een noriuaat schoolwezen voorkomen 2 Ëen iiormaai schoplwezen berust werkelijk op éeu stelsel voor alle leden der maatschappg en h begrip van volkssohool moet evenroo het geheel schoolwezen omvatten als het begrip van v olk da geheele natie ia zich shiit 3 Alleen bekwaamheid en geneigdheid beslissea hoever ieder die school doorloopt doch ialer leerling is verplicht haar tot sgu 17 jaar te bezoeken daar de mensch in t algemeer eerst dan de voldoende geestslijka en tiohalaeli e ryphelil voor hit practiscbe leven erkrggt en het oiipraeiiaeh i den jongen mensch onrijp het leven in te zenden 4 Aan de school moeten industriek lassen verhouden worden die de leerlingen gelegenheid ge en de verscbiilende beroepei te leeren kennen en reeds gedurende den so iooltijd zieh voor het eea of ander beroep technisch voor te bereiden Zij die dus geen wetensobappelgke of kunstopleiding verlangen mueen ♦ an hun 14e jaar alleen de voormiddngs deschuol en des namiddagf de i erkplaate bezoeken S aan kinderen vsn onbemiddelde ouders moeten aan de school verbonden pensionnnten kosteloos alle middelen tot Voltooiing eener onbeperkte voor oereiding voor het practische leven vrrsehaffen 8 Daar het de plicht der moatsohappij is het individu en vooMl het onmondige kind in zijne rechten te besijbermen daar het recht op een grondige voorbereiding jroot het leven de grondslag van Sile recht IS moet da maatschappg optreden waar da middelen van het individu ontoereikend zijn Thans geschiedt dit lee s in het verdedtgingsttelsel dit moet ook in t vervolg in bet onderwgsstelsc l plaats hebben want rle strijd om het bestaan vordert piet alleen weerbaar letd van lichaitm maar ook vaii g4 est T Aan de behoeften der algemrene volksontwikkeling moet oe voorbereiding der ouderwijzeri beantwoorden Het spreekt van zelf dht roo fc ontwikkelingsgi pf van bet volk éia moet wezen du ook op de derwgzcri van toepassing is en dat voor volkslteimrs alleen de voortreftelijkste karakters en de schra i ere hoofden goed genoeg ünnnen zijd De uitvoerin j van bovenstaand programma ligt nog in de ven e toekomst dat is natuurlgk maar vüurloopig is 1 it voldoende dat de noodzakelijkheid diirvan en hei besluit om op deze grondslagen ren vrije school te ét chten steeds dieper wortel sollieten bj bet volk Als navolgenswaardig voorbeeld in dit opzicht wcrid in de Duitachcrs ten slotte gewezeli op de schoolini lp itingen in de Vereenigde Staten van NoordAu er ka daar toch zgn de openborp scholen zoo vonrtjrelfelijk dat de rgken zoowel als de armeuer b n kinderen heenzenden zoodat rredk In de school l Lt zoo verderfelijk onderscheid vsn stinden verdw n Daarbij is de Amerikannscha volkssohool nie donfess oiieel en overlaadt het gehettgeu der jauf d i niet met godsdienstige oefeningen die haar deuklf aOht terlammeu Alleen de eibdol der toekomst op zulke grondslagen opgebou vd is in staat den maatschappel ked vrede te doen voortduren en de stolfetgke welraart van alle klassoif der maatschappij te bevorderen BINNENLANII GoDDA 18 Januaei tands middeleii heliben in het jaaf Sll opgthrwskt gthrwskt 1 6il 461M als tfirrCte belastingen jtX l 18 360 96 in enuitg rechien 6 S87 0S 9 V j occijnpeu ƒ 28 146 710 37 waarborg gouden enzilJiJeBe werken Ï96 748 41j indirect belastingen J 16 72 9S 4 79Vji doipein n 1 432 282 83 poS terijen 2 476 629 02 telegraphen 656 386 03 ataatslnterij 413 294 00 acten jacht én visscherg ƒ 120 980 00 loodsgelden 1 0 8 04S 54 De raming voor ISH WO 73 806 462 60 n 1830 beliep de totale opbrengst au s lands middelen 76 8Ï Ï8 8 Ütider het opsclinit yMuseun van ifeértands roem wordt in een ingezomlen stok in de Orvn Cl het denkbeeld aan de bnnd gedaan om ia ons land b v te s Gravenhsge een historfsch museum van ile tachtigjarigen oorlog op te richten Aan stof voor zulk en musenm zegt de schrijver Onibreekt het ons niet Wg noemen vooreerst de portretten van de tairgke helden die in dien oorlog hebben nitgeblonken feu voor het vaderland zich hebben verdienstelijk gemaakt Aan t hoofd van die allen zou natuurlijk de groote Zwijger met zijn broeders komen te staan W noemen voorts bijzondere merkwaardigheden uit dieo roemvoUea heldentijd b v het kleed dat Willem droeg toen hg door Balthazar Gerards werd doorschoten wiipenrustingen huisraad en wat dies rérder zg In zulk een musenm zoudM ook handschriften van Neêrlands belden muntatukkeii en medailles afbeeldingen vou later opgericbtfe gedenkteekenen qi t misplaatst z n D ontwerper meent dat dit zou zIJB fcen mnsenm nu Neêrlands roem iMit oorgeslacfat zoowel als t nageslacht toi eer verstrekkende In een sohrgven ait Rrielle in het IteMwii Üegbl Vordt o a medegedeeld dat de subfrco imissie te s Hertogeiiboscb voor het n aiionale feiatvaii 1 April B s a yk eeue locale feettriering verUngt ètat n Oeaeraftl Maan Kauzb Zittin1 gen van 15 16 en 17 Januari i Aan de or la is het tractaat betreflfi e den afstand der Nederl bezittingen ter ku t van Guinea Ingekomen was een verzoekschrift vaq den Koning der Klmineezen tegen den afstand Vtordat tpt de behandeling van het tractaat overgegaan wordt is op voorstel van den heer Cramers besloten met afwijking van eene vroegere beslissing bet wetsontwerp tot afkoopbaarstelling der tienden nog in deze bgeenkomst in de afdeelmgen te onderteken Daarop wordt bet tractaat in behandeling genomen De beeren Mefschert van Volienhoven van K iemen en Ilartsen verkkarden zieh tegen den afstand De heeren Hein en van Twist waren er voor en de hoeren van de Putte en Viruly maakten hun stem afhankelgk van de verklaringen der regeering Vooreerst kwam de vr iag ter sprake in hoever het begiiiiel was goed of af te keureiJ een eeisien etap te doen op den weg van het afslaan vau koloniale bezittingen en ot bet inslaan van zoodaniaen weg er niet toe zon leiden om ook onr e West idisohe k loni£u mede in Engelsche handen te doen overgaan Verder weid nagegaan of er afdoende redenen konden aangevoerd worden oiii tot eene overgave der Ned bezittingen ter kuste vaki Ouinea te beslniten en of de b de andere verdragen gegevene Toordeeliin konden gelden om dergelij ke handolwgze te recht onrdigen en verder of b j het wegnemen Ton het verband tusschen de overeenkomsten die omtrent de kust van Quinea op zich zelve voldoende aanneme ijke bepalingen inhield om er iich mede te vereenigiin Ook werd in een onderzoek getreden der be itaren welke van sommige zgdei tegen het voortdurend behoud der liedoelde beiitti igen waren geopperij hoofdzakelgk bestaande in ilc nadeeleu Jie zonqen voortvloeien uit een gemengd bezit Jier treken usschen Nederland en Engeland in de ongezondh id van het klimaat in het weinige voorilit icht datier zon bestaan om van die kust eene vruchtbare bezitting te maken in de onniogelijkbe d waarin wg ons zouden bevinden om overal het doel van het bezit van nolonien te bereiken en in de geringe gnnstige uitkomsten waartoe on a ter kuste gevo gde politiek jion hebben geleid Uit ile discussiin bleek dat de gevoelens omtrent ol deze punten uiteenliepSu Terwijl ian den eenen kant erkend erd da er veel te doen viel er verbetering van den best initden toestand maar dal de geldquaestie met van dien nafd moest worden beschouwd om baar als motief voor Aea afstand te doen gelden en dal het behoud om verschillende redenen zoo Ier vervulling oii er ver plichtingen jegens de iiilandsche bevolking die steeds bewijzen van troti en gelicelilhcid aan ons geleverd had als ter bevordering van handel en Bchcepvairl en voor de aanwerving van soldaten voor het Indische leger en de immigratie vau vrije arbeiders Voor ouie West Indische koloniën aaq te radep was H erd aan de andere zgde gewezen op de wenscbelijkfieid die er zou bestaan om die streken te verlaten daar het ophonilen van eep gemengd bezit voor de inboorlingen als een zegei moest njorden beschouwd en op al het bezwaar hetwelk voor Nederland zon voo loeien uit de verwezenlijking der wenschen Van sommigen die verlangden met oplegging van liwaro olTers te beproeven een verbeterden staat te scheppen die weldra blgken zouden onze krachten te bóven te zullen gaan en die het beter ware al ieen ter bevordering der belangen van onze Oo tIndische bezittingen te bestemmen In de zitting an Dinsdag heeft de minister vanihuiteul zaken den a iand breedvoerig verdedigd JUet ongeduld zcide h j bad hij daartoe het oogenülik verwacht De tegeust iders waren zoo verreIgegaan van dien afstaud voor Ie stellen als eeneschande roor ons land Dot was een hard woord n het zou verpirtierend zgn als het gegrond kon oifien geftciit Zgne hand mocht eerder verdoijren eer hg iets zou doen of leekeuen dat tot scli4ndezou strekken van zijn dierbaar vaderland Hg be ogde dat bij den voorg uoiaen afsoiid het aanzien I au Nederland ongekrenkt de eer onverminderd en 4 wwu digheid onaangeroerd Ucef Met de overgave Werd niet aiieeu in ons eigen belang ma ir ook in dat der inlandsche bevoll iug gehandeld daar hiervan het gevolg muest zijn het ophoadru van een gemeenschappelijk bezjt dier streken door Nederlandau Eniirlaiid waardoor eene vijandige verhondiing t usschen de aldaar gevestigde volksstamine n was ontsl ian die tot hoegit uadee ige gevolgen bad geleid Hij schetste daarop bet doel hetwelk met den afstand werd beoogd toonde aan dat aan Nederi ind geeue zworc olfers mogem opgelegd worden om aldntgren te bewerken wat als noodzakelijk ter verb tsniig ton kunnen worden beschouwd hetgeen mets anders dan teu küs e von and re liezittingeq zoukifunen geschieden verklaarde dat er geen grondbestond voor de door sommigen uite vrees alszoude deze daad al een eerste etap te beschouwenzgn up deu weg van opruiming van improductive kotouu u ontkeiMle de juistheid der be weriiig dat met l it liefaoud der kust de handelsbel lngeu au Nederland ên de pogingen tot bevordering der immigratie naar Weat Judic benadeeld zouden worden uederspiak de aanmerking dat het denkbeeld traii verkoop tot grondslag van betgejloten verdrag was genomen en kevestigtle de meaMiiig dat verb md lussoheu lit drie hier bedoelde overeenkomsten bestond eene conneiitci t die nog sterker was geworden nade op nieuw met Engeland gevoerde oiidrrtiandelingen tot sluiting der overeenko mst betrell endi Suipatra Voorts g if hg de verzekering dal de ratiBcalie van tie drie troetaten gelgktijdig zofl plaats hebbeu izoo daartoe ueni besloten en beantwoordde ten slUt de verschillende aanmerkingen eu bedenkingen van Sommige sprekers terwijl hg de gevraagde inlichtingen gat omtrent sommige iiiiderdeelen van bet Verflrog en omtrent de wijze waarop alle waren tot stand gekomen INGEZONDEN In ue zitiiug van gisteren is Door de Prov Kriesche werklieden vereeniging zulI len eerstdaags openbare vergaderingen gehouden worflen waartoe zg de werklieden die tot een en hetzelfde pf gemengd vak bebooren uitnoodigeii de punltn welken zg wenschen te behandelen zijn 1 is de rerkn cu loonsverliooging voldoende naar de behoeftten lies lijds 2 Welke middelen moeten warden aa ngewend om langs een geleidelgken weg een dagloon te Terkr jgeu overeenkomstig de behoeften en 3 at moet er worden gedaan om met de verkregen loonsverhooging onze zedelgke en stoffe ke welvaart tooveel mogelgk te bovordeien In de tTerkma wordt bericht dut liet Internatipoale Werkliedenbond bier te lande een statistisch onderzoek zal instellen naar den stand der loonen Daartoe zal elke vak vereeiiiging wordfn uitgeooodigd drie rapporteurs uit haar midden té benoeipen aan wie door de I nternationale vragen ter bei ntwoording zullen worden voorgelegd Alles wat d en aiingannde verricht zal worden zal aan de publieke beoordeeliiig worden overgegeven In den afgeloopen zomer heeft een zeikapitein uit Noorwegen op Nova Zembla een aantal voorwerpen gevonden die van den Holinndscben ze reiziger Bareuds afkomstig zgn Volgeus eene nadere meile yoeliiig van een der dagbladen bestaan die voorwer Naar aanleiding van de artikelen in de Goiidischa Courant van 7 en 12 Jan II handelende over t tooneèl zij het ons veroorloofd nog een enkelwoord te leggeu j Begiuiiende met het stuk van den 7 Jan hebben wij opgemerkt dat de geëerde schrgver bij het Gaadsche pufalliek weinig kennis veronders eld heefl n stuk tocli geschreven door Iflaud die self gipot looneelspeler was een man die leefde in den tgd van Schi Ier ik herhaal het een stiik in dien tijd ge 8chreven göeu nieuv tluk te noemen is zeer d idelgk umir was onnoodig Hierop laat de schrijver volgen aaar toch be at de prler of rev nge prSag enkele qchoonhedrn enz alsof alléén è n nieuw stuk scboonheden kan bevallen Wg voor ons gelooveu lal er meer gebrek aan schoauheden in de nieuwe dan in de oude slakken bestaat Verdir zijn wij het met den schrijver niet geheel eens ah hg zegt dat de speler door eigen schuld met de zijnen lol de grootste armoede vervalt De schrgver vergeet bier da opvoeding van dien m een mal die in zijn jeugd niets heeft geleerd ia rgkdom en weelde is groot gebracht ter nauwernopd wellicht kon lezen of schrijven Wij mogen n rt vergetea dat zgne latere levenswgze en handelingen door zij e opvoeding eenigszins worden geweltig d De lofitde die daarop volgt orer Mevr Kleine is zaer waèr daarvan kan niet gnioeg worden gezegd hoewel baar 4e zien spelen en haar te bewonderei bg ons lang niet een is Ook Veltman knjgt een pluimpje hoewel maar