Goudsche Courant, zondag 21 januari 1872

J ZoDdag 21 Jaoiiarl N UÖÖ 1872 GOUDSCHE COURAJfl Nieuws en AdverleDlieblad voor Gouda en Oihstreliefl De Insendlng van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der nitgave v n de jalicisobe autenomic Ook de onderhandelingen omtrent Crowtie ea tnn eiacheu scbgnen mislukt te iju Zoo althaas meUtde Uongaarsche pen FBANKBUK Persigoy is dood zoo berichtte men ons een paar d gen ge eden en do r idere zaken afgeleid lirten Z TT Z l i f wg du bencht ouoKjemerkt voorbijgaan ï h ver ToLlr ZXk t Z V 1 1 j j O 1 II omvaarscnijiiiyk en zou een nieaw bewiii lete dient Fuiha gezejpT de Persignj wel m enkele j hardnekkigheid rmed d mi regel te worden herdacht 1 ware het alechu om thield aan een eenmaal opgevatte meenu Z te do zien hoe ze ft een iddelmatig man mits j a t j l ir ix UI i La 1 0Haa3 OOK fleze meemiiff in zidi hJx ware Ooift tetrekkelijk ja t idee ia de w ld eene groote rol Bonapartisme voor Frmfkrgk minde onschuldig dan even want m langen tijd ag men hem met met zuoTeel genoegen optreden Dit laatste hangt na tuarlyk alleen af van het ainlal keeren dit meu hem heeft men spelen Wanneer dit doelt op die enkele vooratellinKen hier gegeven dan geloven wij dat men die niet ala maatstaf mag nemen voor ge heele beoordreling En nu volgt ngtenlijk de persoon op wien men het bgtonder heeft gemant In verband met het ingezonden tnk van 12 Jan en hetgeen daarop door de Ked ia geantwoord tullru wy een en ander bier in het kort samenvatten V g sullen de verkoitdheid passeeren evenmin na aan of het al of niet beter ware geweest die verkoudheid te aunonceerrn In een ndem wordt de beir Kisie makrr nog al zoo iets naar het hoofd geworpen Stuk voor Unk dit na te giau is met noodig en xou ops te veel tgd kosten Alleen willen wg ouk bet oiire zeggen Hoewel de heer K bg deze voorsiellmg hier eii daiir kleine ongelukkige ougenblikk n beed gehad gelooveu w i te moeirn opkomen tegeii een oritiek die iliis belnlie eerlgk en waar is Het yoordmgm van een ro te vergelgkeii bg het opiseg gen van een geleerd lesje is w lar het is dan oiA eigeulgk mets anders Alleen de wgve waarop en eerlgk weg nioeten wg bekennen duditbgK ni t het geval was Hg spi ell afscluwelyk Het c ig il dat de Ked nog 1 enkele malen ii de gelegen beid 18 geweest neb te vervelen bg het spel van Iien heer maiir dan is het zeker met in Gouda ge Weest aar de heer K alles behalve afschuwelgk heeft gespeeld Is het te Amsterdam geweest iian zouden zeker versclieidene liefhebbers daar wanneer ig de kritiek over K lazen zeggen en wg zouden het beamen dat de Goudsche critiei eu in de eerste p aats zg die K zoo onjmst hebben beoordeeld mensohen met een slechten smaak waren £ en weder optreden van den huer K al in de e weken doen zien wie het n tast bg de wairheid was Wg willen den beer K wel degrlgk weder zien optreden evenwel onder gunstiger oiustimdig Iieilen als de laatste maal En nu hierover genoeg van onze zgdè Mten enkel woord tot beantmooréing va èovemtaan de regeUn Eoenali eenige Ite heUien van het tooneel la out tt tan 12 Januart zegt men ook i hoventtamd étui laeder de keer K ipeelt mooi en nut leelijk tooata gij keet durven bticereit l e too ntetltefkebbeai echter spraken atleen van hun gevoelen Urwijl dtze heeren iet alleen hun eigen gevoelen zeg gen maar ook beiceren dat de liejhebber van het tooneel te Amaterdan onze smaak shiht zou en einden ale zij kennte droegen van onze crttiek fFat den êchrgvem tan bovenetaanile regelen tó recht geeft om uit naam van dw Jmsferdammers te spreken mogen eij zelve verantwaorden maar loij betwisten aan de e tchnjvers evenzeer als aati alle Amsterdammers te tarnen iet recht om over vn en smaak te heeischen Over qiuesties van smaak is nu eenmaal met te tictsten Ome criltek was oneerlijk eu onwaar zeggen de tckrtjvers vam bovenstaand stuk Zj zeggen het naar bewijzen het niet MARKTBËRICHrEW Tarwe puike eenwsche IS SU H + 0 Min drre ƒ 13 25 a I27U Polder I O a ƒ 12 4 11 Eogge puike ƒ 8 2 a ƒ 9 Mindere ƒ 7 70 a 8 Voer b 25 ƒ 6 70 erst 1 26 6 7B Haver ƒ 3 40 a ƒ 4 70 Diiivebooneu ƒ 8 40 a ƒ 8 hO Hennepzaad f 8 60 De veemarkt met weinig aam oer alle oor ten giaijen tot enorme hooge pr zen vlwa van de hand Kaas anni evoerd 9 pa t jen p ijzen 28 a d2 Hooiboter M4 ƒ I 44 Burgerlijke Stand G BOBIK 1 Jan Atlotf uiidcrs A J van Daiitzijj en J M branden 16 Lurüelis Antuiiius ouders C Jaap rs en C blister 17 Nicolaas Johannee ouders C Nieiiw pH en S A Fvirliug OvbHl D N 15 Jan f de Ucu hnis r J F Keine 54 j II ni l de Rroot 2 j 8 m Ifl A dm Ou4 o ra C van Dore wtd I Kleiweg 77 J h van dLr iAwi 68 j J Hlom 1 li r van C van d r Kley So j A P vnn tgk 7 17 HM V Theaingh 2 j Gkbuwd 17 Jan van der Vliet en A van Vhet ADVERTENTIEN Ondertrouwd JOUAMM HbNDKIk KIIA 81S l S KOEVOrTS i vau Dorcheiht Ijj en ANNA MMIIA SCIIUIFa Oeea receptie Gouda 18 Jannary 1872 Jl 1 1 JL = Bevallen van eeu Zoon A C JASPBRS SnoTKB Gouda 16 January 1872 Bevallen van eene Dochter C J D PRINCB DB Jong Gouda 17 Januarp 1872 Te Gouda wotdt tegen Mei aanstaande voor eene Wednwe met een Zoon te huur gevraagd een net en zuiver Iliits bevattende vijf of zes Kamers Keuken Kelder Zolder en Tiitn Aanbiedingen met opgave van huurprijs worden zoo spoedig mogelgk uiterlgk 22 dezer f ram o ingewacht onder de letters D D bg de Boekhandelaars BBOESK COMP te Breda Men vraagt ten spoedigste in een klein gezin eene Dienstbode van de E C Godsdienst die een burgerpot kan koken Adres bg den Boekhandelaar A BHINKMAN te Gouda i lerlandsch Westfaalsche SPOOIIWEGMAATSCIIAPPIJ 4 o AANDBELEN ƒ 250 De ondergeteekende door de HH SNELLEN en WILLINK te WxnUrevnjk belast met de plaatsing van bovenstaande AANDKELEN veroorlooft zich de bgzondere aandacht van HH Kapitalisten op deze veel belovende onderneming te vestigen nvt J oca iEie Commwnonair in Effecten mr KEMNISGEVINQ g J 1 V Minden JyJ Dobbelde Buurt Mö Taidcn CSt O TT ID A onderl anden bericht dat hjj ni t Nieuwejaar een OUVBIER heeft geëngageerd waardoor h m staat is gesteld zeer spoedig KUNSTl ANDEN en GEBITTEN af te leveren volgens de laatste Constructie Repareert spoedig stukken van andere Meesters de aflevering met garantie Prof Pcrgfrer d A lion IlaarExtract Sedert den korten ti d dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is yn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen te voeden en te onderhouden dan dit Hnar Extract Het IS geheel eemg eu wijkt in zijne zamenstetling geheel of van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altijd uit vet of ohe bestaan elke toch zeker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet én olie het hoofd zacht en het ha r krachteloos maken waardoor natuurlijk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion s HanrExtract zetten de uitvallende haren 7ich weder vast blyft het hoofd rem eu krygt men weei allengs een fraai hoofd met baar Ieder die dos daarmede prijken wil make gebruik van Prof Pergrer d AUon s HaarExtract dat h 40 ets per flacon verkrijgbaar gesteld 13 bg Mej de Wed BOSMAN Gouda TAG VAN DETH I H KELLER Rotterdam F A BOBONIE Gouda Druk van BriukiiiBQ groot f 5 000 000 Verdeeld in 5 000 Senën uit te geven in Aan deelan van EEN OüIiDBN Tot Aankoop van Gronden en den Bonw van Duizend Burgerwoonhuizeo te AMSTERDAM Geoorloofd tngevolg MmutertieU Resolutie dd 18 Oct 1871 N 6i Inhoudende EEN DUIZEND DRIE HONDERD en VUF TIG HOOGE PBUZEN Al de ovengen met een hooger bedrag dan den mleg UITLOTENDE en Sn ZONDER NIETEN De pruzen bestaan in DUIZEND BURGERWOONHUIZEN elk ter waarde van VUF DUIZEND GULDEN met inbegrip van Grond en Erf ALSUSDB in 6 Preien 1 80 000 2i Prijiea i 6000 5 40 000 100 2 000 5 20 000 206 1 000 10 10 000 l g98 60 110 De Aandeelen Loten zgn door tusschenkomst van HH Makelaars Oommissionairs in Effecten en by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda verkrggbaar alwaar de Voorwaarden in deze PremieLeening 5 Cts verkrijgbaar zgn Alle aanvragen de admmutratia betreffende kunnen voorloopig franco geschieden san het 8di s van den Heer JOH VISSER Boekdrukker Kloveniersburgwal bg de Hoogstraat K 102 te Ameterdam terwgl de geldeh aan de CredietVereeniging te Amsterdam oi by hare Agenten moeten worden afgedragen SIPOOE WTBCa EJiT Van GOUDA naar Moordrecht 9 53 1 24 8 88 Nieuuerlferk 9 18 9 63 1 24 4 83 8 88 Capell 9 18 63 1 24 8 38 BoTTEttDAH 9 18 53 1188 124 Mt M 4 33 7 38 8 38 9 51 Zevciih Moerlmpi lle 9 56 1 4 80 8 41 Zuel erni Ze r vaiir l 9 15 9 6 6 I 3 2 5 4 38 841 Voorburg 9 15 9 5 I 4 8fi 8 41 sGaAVENliAOE 9 16 9 58 U 41 1 I 58 3 25 4 30 7 30 8 41 9 48 OiileBsIfr 7 24 9 51 1132 3 25 3fi 8 41 Uoerdeii7 24 9 56 11 32 3 25 6 11 8 41 llaraieliii 7 24 8 21 9 56 10 43 1132 101 2 93 3 26 6 36 8 41 Utefcht 7 24 8 21 9 56 10 43 11 8 1 01 2 33 3 2S 6 36 8 41 01 Ahsteidak over Uarmelrn 7 24 8 21 10 43 1 2 S3 3 25 8 41 Utrecht U 32 6 36 Naar GOUDA van 10 Moordrecbl 7 08 9 39 II U I24i 6 17 Nfinierlifrk 7 01 9 31 1106 12 35 3 07 8 20 8 22 CiiiMlIa 6 54 9 24 10 CJ 12 29 3 0 6 04 RoiiHiDtM6 45 7 55 9 15 10 15 10 50 12 i 15 2 55 5 66 8 10 14 ♦ 30 Zoriih Moerknpelle 6 59 9 32 1105 3 01 6 Zueirriii Zeguiiard 6 49 922 11 66 2 52 6 8 14 Voorburg 6 36 9 10 10 41 2 40 5 61 sGeavenu oe6 iO 7 50 9 05 10 10 10 38 12 2 2 85 5 4 8 Ouilrnnler 9 30 1 04 4 I I 8 16 Hoerden 9 22 I 56 4 OS 8 07 Hirinelfii 8 511 9 16 11 10 12 51 1 30 3 4 7 01 8 ai 9 20 Utufciit 8 26 9 10 45 12 86 J 10 2 SB 3 i6 6 43 7 46 9 AMSTFIiD4M ovcr HririiiBleii 8 l 10 30 2 20 3 15 It 26 8 W Uir hl 7 15 11 20 6 30 De nitgare dezer Conrtnt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de mtgave in den avond van DINSDAG DONDERDlG en ZATERDAG De prys per dne maanden is f 1 75 firuieo per port 2 BUITENLAND BullenlanM Overzichl Geen bealuit ia nog genomeq door d Franiclie nat ver iidcriRK omtreit de Iluancieele voorstetteo die aedert 14 dsgen het onderwerp der bersudila gingen uitiaakru Men tegt dit zy meer dan ooit in verlegenheid verkeert De heer Thiers meent dut tyu weiudi zal vervuld worden en aohijnt daarbij te nkeiien op de hijna eenetenimige ondersteun ng der reebterzyde maar andere politieke inaunen aan irier doorzicht men dmlert ook met twgrelt durven nog niet bepaald ulk een uiolag vaorapellen Buiten de vergadering neemt de oppoeitie m kracht toe Te üordeaux heeft de moatecliappij vau landbouw Mpniteateerd tegen de voorgedragen belasting te llttWüie hebben de handelaara orn l ead vergaderd gehouden om m naam hunner bedreigde belau gen ije te beatrijdeo eu de afbreuk lo bet licht te atalieti dat ie aau Praiikryk i wèzenlyk belang eou dóen Ita Zweedache rgks ag ii door den koning geopend die tiet verblijdend bericht mededeelde dat de tue tand der Aaanctiia uitatekend ie en eenige belastin gen zullen worden verminderd üe rrgerriii schijnt den moed ie hebben opgegeven om voi r di 2en ryks raad met een wet op de legerorgauisatie op te tredm er zullen alleen gelden worden aangevraagd tot voort zetting van den aanleg der verdedigings erkeii Een internationale i uaeBlie die men hoopte dat poedig tilt oploHing zou komen is neder op de iaogttbiAn oschoven De colirerriitu van de scl eids KOntrrsin de labama i Uae iir du Ie üiiiive nird gchoidrn heelt nog tot geen rieullaat grlenl de verdare behuiideliug der zank is uitgestL d tot de maand Juni a s teu einde de leden iii de gele genheid te stellen om kennis te nemen van den lu boud der ingekomen sti kkeo en hun anntiil schijnt niet gering te zijn ivant ut Hem vtortii uau l inde pendence gemeld dat het Zivitsbrscbe lid dir Cum missie isn scheids toütere is teruggekomen mit eeu koffer vol ducuiipiiten naar hij be aan over alles wat m inv eerste ontmoeting inct njiie col egu s is voorgevallen eene stilzwijgendheid als vun een vrg metselaar Het ontslag van den minster van Mulder wordt door de Pruisisohe liberale pers als eene gelukkige gebeurtenis begroet Dr val van dien stnitisman die zoo lanv verwacht en oo vurig begeerd erd schijnt vooral te zijn verhnast door At mutie van wantrou wen die de heer voii Beniiigsen tegen hem had voorgeste d Dize motie gold mindei de wet op het ondi rKijs dnii den minister wntn het toezicht loii zijn opgedraiicn Hg stelile voor te verklaren dat de tegenwoordige administr tie vin Iiei departement van onderwga geen genoegzame iiarborgen opleverde roor het brhoorlijk en onpartij I g gctiruik au zulke Uitgebreide volmacht als lu die wit aan de regee ring verlfenil wordi Men ver eken dat de et op het ondernijs ge handbaafd en door de regeering verdedigd zal wordtn De schikking van Cis Le thnansch Oustenrijk mit fialioit srhgiit doof de verwerp ug vsn het auiriide ment dor l olen op het adres vnn autwooid Htdtr op losse t chroM Il gtsttld in ii weet dut dezt vuoriteldin de hrrvuruiing van het kiesstelsel ufte scheiden kau spelen Geboren op 11 Januari 1809 te Ssmt Germain Lespinasse dep drr Loire uaa Kialia Jean üil bert Victjr op zyn 17 jaar vrgwiliig dienst en werd toegel itcn op de cavaleriascbool te Saumur Taea hg deae solioul nrliet Iras tg zeer koaihgs gezind maar vooral onder den invloed van een olR cier van zgo rrgiineut wgzigden zich zijue denk beelden zuo cr dat hg tijden de Juli revulutie 1830 deelnam aan de militaire bevegiug te fan tivjr omtrent elke wg op dit oogenblik geene iialere bijzonderheden kennen dan dat zg was ge richt bgen de dynastie der Bourbons Uetig ten gevolge daarvan of om andere ndeuen de berichten luupcn dienaangaande uiteenJ werd iialin lu IS3I uit ilen dienst ontslagen wiarop hg naar Parijs ver trok Men beweert dat hg toen eeu volgeling werd van btSiiuon hetgeen hgz 11 altijd ontkende Zeker IS dit hg medewerker werd aan de Temps toen onder direite van den heer Baude en dat hg om stiei ks de en tgd de i naam aannam van Vioomte de leisigny volgens zgn rggen zijn we nlgken fund en ain of johoüu de Fialins dien zeker in ge runnen t d niet h idden geroerd Door bet lezen van het iJA ioruil de Sainte Hélène vestigde zich bg hem de overtuiging dat sleclits een itonaparte Irankrgk kon redden en aan dit denkbeeld wgdde hg thans al zijne talenten die met buitengewoon naren Thans richtte hg ook eeu Igdsclirift op l Occident fron ais ten eindË deze stelling ingang te doen vinden maar veider don tut de uitgaaf eener eerste aflevering kon hg hei niet brengen bg gibrekeaan geld Dit tgdschritt eohter braeht hem in aanraking mit prins Napoleon en thans begou bg eetie reis in Pmnkrgk en Dnttschland om de partg der Napoleons tot eenheid te brengen Het eerste gevolg van deze werkzaamheid was de aanslag te Straatsburg Door tusschenkomst an m vr Gor don ontsnapte hg toen aan de politie en ging i aar Engeland waar bg in 1837 de Helatum de l entre prise du Prinee Ixmu Napoléon uitgaf In dit boekje wordt de schuld der mislukking van den aanslag op het noodlot geworpen Vier jared later deed hg wederom mede aaa den aansiog te Boulogne Thans werd hg gevangen genomen maar zacbtdgk behandeld daar hg wel is waar veroordeeld werd tot 20 jaren gevangenisstraf miiar bg binnen de inuren van Fersatllet zich vrgelgk mocht bewegen noudat hg eene gansohe stad tot gevangenis had In dezen tgd schreei hg iets over het nut der pvraraiden van ï pte en als ons geheugen ous niet bedriegt dan werd tocndertgd onder anderen in de Illustration een verslag van dit werkje meile gedeeld Is dit zoo dan zou Persign hebbeu bc uerrd dit de pyramidcn de zandvrrs uivingen moeten ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantemimte Afeonderlgke Nonuners VUP CENTEN beletten en dus onder zekere hoeken aldus waren gephatst ddt het zand der woestijn boe ook d winil ware werd lemggevaaid Ten einde dit te bewijzen had hg op groote schaal een plan der Kgvptiscbe pjrramideu vervaardigd en daarmede nam hg proeven Dat wg omstreeks dien tgd diarvaa hebben gelezen weten wg zeker Katuurhjk is ona dat omtrent de pyraraideii en de omstaodighedn Al aanmerking genomen was het ook minder divaaa Onmiddellgk na de omwenteling in 1848 verliet te Persigny Versadies irok naar Pargs stelde zuA m betrekking met de ledao der familM Bonaparte n met kunne aoaliangen vereeaigde ken tot eeo lichaim gaf met behulp van anderen te Parga ea in de provincie d igbladen uit en deed alles om da rrrkiraing van Napoleon op 10 December te bevorderen Hg werd beloond door zgne benoeming tot atdede camp vau den president eu generaal majoor der Parijsche nationa e garde ea werd la 1849 verkozen tot lid der wetgevende vergadering Thans werd hg ambassadeur te Berljn maar tegen des coup d etat was hg weder te Pargs en hg was het die zich meester maakte van het gebouw der a tionale verandering Na dien tgd Is zgne gescbie deins natuuftlgk die van Napoleon eu meer algemeeu bekend Hg stippen dus nog s echts aan dat ds Pemgnv in 1852 benoemd werd tot minister van biunenlandsche zaken ter vervanging van de Moray en opdat de detreti n belr fleiide de goederen der Orieansen zouden worden geteekend In 1854 nam hg zgn ontslag m i ïi nerd hg ambassadeur ts Londen en bleef dit tut 1858 In 1859 werd hg Keiler als zoodanig lieoormd mair om spoedig wedet als min sUr van binueiilaudsotie zaken op te treden lu 1863 nam hg o itslag en kreeg hg den titel van hertig De Persigny was gehuwd in 1862 met de kkindocbter van Ne mej de Moakowa De keizer gaf hem toen 500 000 franken en verleende hem den titel vau graaf In hugeland had hg vele vrienden Hg stierf te Nizza in zgn laatste oogenblikken bijgestaan door twee paten Jezuieten en dus als gued katholiek ENGELAND Men leest lil een brief uit Ëngelaiifl aan een Duitsch blad gesc ireven bet volgende Seilert du vorderingen van Amerika beirelfende de Alabamaquaeatie bekend gen orden zgn heerscht lu Engeland zekere onrust In vroegere jarea had men eüc ohadevergood ng voor h t gepleegde onrecht onnadenkend geweigerd Men wilde nooh in woord noch lu daad tut eene soh kkiiig der zaak komen Later betoonde m n zioh in Engeland bereid om een gedeeltelgke oh idei ergoed ng te bet len doch een woord van leedwezen te spreken over de vga delgke poli leke gedrag lgn wees men met trotschheid lan de hand Toen de Vereenigde staten zich met volle kracht uit den vreeselgken oorlog icrhieven giiig mui er eindelgk loe over om eeu woord van leedwezen over het gebeulde ta beftuigen en men geloofde dat men met die enkele woorden