Goudsche Courant, zondag 21 januari 1872

ran fif neum en koionufa doj 4 n heer Cost J6r 1 deps die van oordeel was üil ipen omtrent M al of piet voordeelige der amortisatie vooiaf niets kon eggen eii jl den heer Smit welke meende dat men thans éen m 1861 beganen fiuancieelen mis stap zou goedmaken Sedert dat jaar toch had men altijd lü miilioen meer m kas gebad dan Voor den dienst noodiz wa De raiiinters voerden dezelfde groi den aan als ia de Tweede K am r Toen de et n stemming werd gebracht werd zy AANOENOUEN ipet 28 tegen 6 stemmen die van de heeren Hem Borsius Viruly Prins Di ymaer en v D de PqtÜ Vervolgens is de kamer dp rece uileengegaan ïlen verzekert dat generanl majoor E A 1 Del prat directeni van het materieel der artideriej de portefeniU M hijt deparieueot van oorlog beeft aangeaomeo I kiesvereenigmg fftrgerplicht te Amsterdam heeft Donderd i g na belangryke diseusaie met t2 tegen 6 stemmen aangennmen een voorstel der cimraissie van bestuur tot bet indienen van een adres lan de titieede kamer met verzoek m ide zaak Janssen eene duidelyke conslusie te neitien nitsprekende de wen schelykheid vah herstel zooteel doenlyk van het onrecht den gewezen kapitein Janssen bl kens bet rapport der kfimer comro seie nangedsan conform ket vooniel via één lid dier calmmusie Voor het examen van onderlonioieren tot het ver knjgrn van den rang van 4 lupt dat in Maart zal worden afgenoraien zyp door den minister o van oorlog het navolgend aantal w 80 voof het iva n der inlaiiterfe de adspiranten by het lichter e wapen der artillerie en 3 voof h aatsen opengeateld waarvan 8 voor aiien i voor het wapen der catniene Oedcpute hle stat n van FrieU uid hebben de gemeCdtebegroOting van Sneek over 1872 met goedgekeurd maar aan den riad te kinnen gegeven dat daarop eep post van 1000 oor de oprichting eener sihietbann ten nebocve de chuttery moest wonden gebracht De ra 1 1 bifeft laanan gehoor ge geven en de hegroot ng dienovereenkomstig gewyzigd Het mistige weder der laatitc i agen gaf in de geregalde correspondentie mr4 de stoombooten tus chen llBrliiigeii en Amsterda d ndg si belemmering De boot die m HarJingcn Vryija vond had moe ftn Brtiveeren fe am eerst en volgenden morgen te hnlfelf iisa en de boot d ie Zaterd igavotid ver wacht werd gbnukte bi Euihuiifen op de steenen zeewering voer naar Amsterdam terug en is hier gisteretinamiddsg giamvecrd Als en jiijzondifrlieid mag 1 iier bjjgevoegil worden dat er nu hieds eenenveertig jnar tusschen Harlin zeii en Amsterdam toombooten Vareb doch dat nog nooit ten gevolge van tegenspoed op zee een men flchenleVen te betreuren geweest is I üit Alblaj erwaurd schryft Lenlons dd 19 fan Als proeVe van gruwelyké v irklrachtiiig drs freie tens f verregaaiiil huichelachti e wij e Msiroji sum niigen eH dat wel onder den SeKmintel an dods dienst et hunne m dereienschen omgaan d tiie liet volgende lemmd die er b j loort luring ijn werk VBO maakte om eenvoudige onei Ij Vikktlde nituschen bang te doen worden van de nic iiie tegen de kin dertiektr slaagde helaas daaijm by velen niaar al te zeer Et ander persoon daarentegin deed nl het no gelyke oni door het bezoeken ileil tegen de vaccine gtsiemde geannen den afkeer panrvaii te overwinnenj 7oo was vo ir een e dilge deze loatste er mdelyk in gislayl de oiiderj vjan eeu talryn gezm te doen liolutin om zich lii leicns hunne knderen tn hi t by yn van hem d hen il art e hadaangespoord to laicn vaccineeren loevallig of nut mnnr even viJi r de iniiitifg ou piiats hiliben iwnm bovengenoemde tegenstiédcr vnu de voceinede woning binnen en emehe de wat dtnr z ni plants heb ben zoo begon hy didrljk on beslraffende t on overde goddeloo heid der ini nt n uitternrru en al luideren luider te roepen dat bet een grnwel was omdun lieer voonnt te looprn ei men i ioh niet mocht doen vnccincrnn Ni aar daar gait nogmaals de deur vnn de woning open en treedt ren vriend hlunen van den pe soon die Int tlzin voor de viC Cine gewonnen bod De boetprei iker neden binmnko mendm niet herkende verhief n et dis te meer k acht zyne stem en zyn nrin heme nnrliriehtei de waar schuwde hy 0m toch d n Heer d n rbjven met te wcfrstnan en afteloten inii jiein de pok nen ny te willen voorkomen tofeiiplot e iig delnntsthm nengckomen persoon oen hnichelaa by den arm greep en sprak Medsohen nu zat ik U eens loonen wat man hij 18 dtp U 700 sol riknnnjiigend g eii de viceine aarschuwt op ijiu elfden aim dien hy voor Uwc iiooftikdijk ook van de schadevergoeding ontheven zon zijn Tlmns verneemt men eensklaps dat de zoo iat en taUiitad ingebrachte eruntsclMldi ing met ve l gehatt lieelt en dat de Unie dif veeleer Ie biat nemen wil om dü rechtm tigheid harei hooge etscheu te be J en Ite pnas van Wales is zoover hir itell dat se dert Zaterdag dour de artsen omtrent zijn toestand pcene btrujljten meer vefz inden zijn L och ihans k rat do gto te TtSBj Wie beeft lieo bet leven gered Ue hoo e geestelijkheid schrijft bykbiar aan zich die verdienste toe de aart bisschop v u YurL heeft Tondu t ycrkluanl dat luj dooi iijn jjcbid een ouder 1 vrooht heeft waardoor de onverander lijkt wtttea lier t tunr kraohleloos werden riiaaa eohtfr doen z ch allengs meer mededingers na r die eec op In liidic ziju le veree ders van Hrahma de belijden van den Koran de volgelingen va liiidh de vauraanbidders kortom a lf sectpi oiertuiijjl laf de geneziDii aan huiiile eigfene voorspraak bij hunne re peet eve goden te danken is liet zonderlin j ste gebed IS bij eze gelegenheid door de vuiiraatibiddors wier leer overigens nog tot de verstandigste gerekend oi dt nttge ouden 0 almachtige Ormuzd I riepen zy uit wij une ootmoedige dienaren de leerlin fen vait Zoroister verhtlTcn ons in vereenigd en oprecht ge icd tot u opdaf gij z ne konliikli ke majesteit den prina Wales den oudsten oon d r allergeuadigste koningin Victoria zijne krachten en gezondheid hergeven wiltOfschoon de artsen de hoop op zijn herstel hebben laten varen zoo emeeken wij u toch allerootmoedigat ctnt gij hem als oppergeneesheer we Ier gezond maken zult Eensgezmd en met een oprecht hart benden wij onze smeekingen opwaarts opdat gij den iDoedigen opvolger van den Èugeiachen troon uwe geoaile sehenkell en behouden niopgt O zee van barmh rtigheid heb medelijden met onsl Z K H bevindt zieh in een haehelijkeii toestand en Igdt bo Tenmatig Met moeite kunnen v den kommer ver duren die tengevolge van den gevaarvoUeii toestand waarin zich Z K H de prins van Wales bevindt Op ons drukt enz vBlykbaar deden de vuuraanbidders al bun best om dat Almachtige nauwkeurig te doen weten wien het hier old Zij beschreven den prii s met eene nmwkeunghe d en op eene wijze dat er boven den sterrenhemel omtrent den persoon niet de minste twgM ontstaan kun nik heb onlangs de vnjgevigheid voor publieke doeleinden als een der schoons e eigeusehappen van bet Ëngelsohe karakter in het licht gesteld Moge het doel wel niet alti d loffelyk zyn het geld wordt a en zonder veel woortlen bijeengebracht Eene bijzondere uitnoodiging wonit daarvoor met vereiscbt een bloote zakelijke uiteenzetting van het doel is daarvoor voldoende Op dit oogenblik zoekt een der belde partijen die zich beyveren om aan de vrouwen het stemrecht te bezorgen bare vereeniging op v ste grondslagen te bonnen Zonder dnt te voren een pnb leke mtnoodiging geschie I as bevatte de in aehrijvingsUjst bijna de som a P Slechts een en twintig personen van welke verscheidene naar Engelsohe opvatting niet bijzon ler rijk zijn hadden het geld bgeengebrac t Drie inschrijvers of inschryfeters hebben elk UlO p st gegeven 50 20 of 10 p s gestort De Engelschman km gcm ikkelijker van zijn geld cheiden dan de a rttre vo ken van Europa 11 ij geeft zonder veel bin ag poeily en overvloedig Wan neer hrt byvoorbeeld een in nood of m zieken toe tand verkeerenden schrijver geldt die een sieraad zijner natie is hoe spoedig norden dan door voornuire uitgevers en andere innchtiiigpn die met de verstandelijke out vikkeling der natie iii verbind st lan onderstfuningsfondscn bijcengezanield die men zich vior zulk ehi doel in Duitschnnd geenszins droo men zOu ook id was rfa jon rotae Faterland een geheel jaar lang in woord en geschrift daartoe voorbereid fcn toch jieeft men in Uuitschland wel gestelde beden I c tf=i£ S JtiJJi ï 3 BELGIË De kamers zijii geopend en hei merkn aardigste dat in deze zittiiy verhandeld crd is wel van aard om opschudding teweeg te brengen In de ge meeute Evert in Rraoand bestond nog voor korten lijd ten krankzinnigeiige iticht bestuuid dooreen particulier wairin meestal zinneloozen werden opgeno men die uitbesteed w aren door de gemeente en voor wie men de btspo t lijke som van bo ctiitiinen daags bftaalde Dt kunnen aptwoorden maar hij beloofde de vraag te doen onderzoeken nn van nn af kleine heivorratngfn in te vuereii zooals Let oiiaUiankelijk maken vnu den gcutesueer die tot nu toe in dergelijke gestichten an ee bestuurder nfhing Pe dagbladen van hedf ii halen nog een feit aan om te doen zien hoe onvoldoende bet toe icht is doof den Gouda 20 Jamjabi Ij hebben een jiitgebreid sohryvfen ontvangen van den Heer P iM Moatyn lid der Plaatselijke £ mrais sie nu ir aaiile ding van ons schrijven in de Courant van Woensdig 11 die ons op verzoek dier ooiDmiPSie medtdiet d t wij verkeerd waren ingelicht toen wij het drieledig voorstel dier commissie mededeelden De commissie heeft alleen Verklaard dat haar hare meentng alhier dringende behoefte bestaat aan eene mricliting van meet nngebreid lager onderwgs ten behoeve van jongens j Wij waren verkeerd ingelicht en di t verheugt ons Vooral verheugt ons dit omdat in dut schtyvcn te vens wordt medegedeeld dat ui de aanwezige leden 6 van de 7 hebben verklaard m principe tegen de subsidieeriug van tectauckoltn te ijn On e berichtgever heeft ter goeder trouw gedwaald en IJ hebben bekend met al wat in de l at te jaren met de schoolcommissie is voorgevallen bekend met de politieke richting van t meerendeel barer leden daaraan eenige opmerkingen verbonden die ons zeer waarsihijnlijk voorkwamen Hoe gelukkig dat WIJ hebben gedwaald I U IJ weten echter nog met of wy t sohry veo zul len p aatsen bteeds zyn wy wars vin personalitei ten wy trachten beginselen te bestryden geen per eonen Uit de pmtsng van het geheele sohryvcu zou wellicht een perao eele s ryd kunnen ontstaan en daarom twyfclen wy nog over opneming van t geheele stnk Over de opneming van den hoofdin houd hebben we echter geen oOgenblik geaarzeld Aansta inden Douderd ig wacht onzen stadgenooten een kunstgenot dat wel gewaardeerd mag worden Dan zal nl iii de zaal Kunstmin een concert gegeven worden door het s mphonie orchest van Utrecht onder leiding vHn den heer C Coeneu met medewerking van den Solo Violoncellist Alexander Pohie uit Dresden In verschil eiidt steden hebbui deze heeren zieh reeds doen hooreii De Botachi Courant wydt in 2 artikelen uit over het heerhjk spel van genoemde heeren Ln het Bossche publiek ver augt etr hen nogmaals te kunnen genieten Lit Maarssen wor It diemangiande aan t Vtr Dagblad geschreven liet concert door het 8 raphónie oroh 8t onder directie nn den heer C C enm van Utrecht heden avond alhier gegeven heelt iii alle opzicl ten aan de hqoggestemtle ver achting braiitivoord Alle nnm mirf van het nit ezoehte programma werden met aplomb en virtuositeit uitgevoerd alle instrumenten kweten loh loffelyk van hun plicht Onnoodig 19 het van het kun tgenot te spreken den bezoekers door de viool solo van den beer Coe uen en door die op de violoncel van den heer Alexander PohIe verschaft waar zulke talmttn optreden iS men van te voren verzekerd dat het aesthetisch ge voel alles ius benedigd zal worden Ylr ding spyt ons nl dat het Mnarsseiische pu bliek met door eene meer talryke opkomst getoond heeft op goede mu iek prys te stellen Wy verwachten dit wy aan betGoudsohe publiek met t velfde virwyt uilenbihoeven te maken als aan t Maarssi usche gedaan woidt Wy hopen dat on e stadgenooten door een talryke opkomst loonen zullen het geven van goede inbzlek waaid te zyn Te Amsterdam zijn ile terste nummers veisohe nen van een nieuw weekb ad getiteld HU paleis van justitie Het doel van de uit gave IS het meest behngiylc dat lu de reoht zail voorvalt op populaire wyzê mede te dtelfii en d lar door inetriWc belangstelling op te wekken voor die macht in den staat welke over eer vrijheid en e en dom bf 8 V y begroeten dit n eiuve 11 id met vreugde llit is met de keunis van recht nken bij de inetrcchsf eleerde menschen treur g gejteld Zelts in beschaafd ge elsohap hooit men over zaleen die maar m de verte de rechtzaal betrekking hebbep op eene wyze oori len die van de grootste onkunde getuigt Dit te verandeien is het doel vah het ipaleis van justitie Dat de relacte aiu bekwame handen is toevertrouövd Mr h van Liefr advocaat te Adisterdam is redactenr kan men uU de reeds verschenen nummers duidehjk zien Daar de prys slechts 1 16 is par 3 maanden gelooven wy ieder tis kunnen aanraden zich er op te abonneeren Kieinand zal wy zyn er van overtuigd later daarover berouw gevoelen In zyne laat ite vergddenng benoemde de raad der gemeente Oudewnter tot hulpondeif vijzere8 aan de openbare school voor gcWoon en meer uitgebreid lager lager ouderwys te Oudewater M jufvrouw H Iliivel van Sneek Men sohryftfons uit Oudewater dd 17 LI Vlij lag had alhier de tweede buitengewone vergadering onzer derykeisfcamer Borger plaats voor het loopende wintersaisjen Tot groot genoe gi n van het iry tairyk opgekomen publiek werd m de eerste plaats ten tóon rl gevoerd bet Godsgericht tooneelspel in vyf bednjven vry naajr het Kngelsch door J Hroekbof Eveneens verschafte Borger ons door de opvoering van het oorspronkelyk blyspel Wie is de Vader dieiizelfdcn avond groot genoegen Dat ze loo voortgaan de leden van Borger Tot ons leedwezen iSoeten wy melden dat te Oudewater m de laatste dagen weer renige pok ijdcr iijn Maar al te vee i orden er ook aldior gevonden die van de vacouiatie en revacoin itio nteta willen weten VI weer die zoogenaamde gemoedsbe Uit Waddinxveen scliryft men dd 18 Jai Op uitnoodiging van eenige heeren werd alhier eene vergadering gehouden tut het vormen van eene siibcommissie m deze gemeente voor de feestviering op 1 Aprvl 1872 en de oprichting van een gednikfcekeii ter herinnering aan de inneming van din Itriel op I April 1572 De benoemd coinauasie bestaat uit de heeren G W C van Dort Krooii voorzitter II M van der Haak A O Muller j W Hegt secretaris J A van de Werve penningmeester L Proos Hoogendylt B Ilnurman K Jonkheid en J A Peters Dezer digen ontvingen in de openbare schobn Cappelle op den IJsel die leerlingen welke de i $ voor geéisohte bewyzen voor getrouw schoolbezoek ingeleverd hadden eerepryzpri t Is reeds le derde prijsuildeeling welke in die soholeu gehouden wordt sedert door de lolTelgke tiemoetingen van de afdeeliiig van t Ned Schoolvefbond aldaar het gfmeenteBiituur m de kosten er van welwillend voorziet Ook bestaat het voornemen om gedarende den loop van dit jaar aan ledere school jiïene schoolb bliotheek te verbindeiK De gelden voer de oprichting en n standhouding daarvan zullen tevens door het bestuur der genieente worden verstrekt Staten Generaal Eebste KAMEa Zttnig van 18 J nuarl Aan de orde ia de beraadslaging over het vds ontwerp tot ufKRtciiTiciisQ viN iiet StMAT A TlllCTiAT Verscheidene leden gaven ofschoon y voori emens waren voor het wetsontwerp te stemmen als hun meeiung te kennen dit het nieuwe trnotaat aan de moeilykheden die uit het tractaat van 1821 zyn voort evloöid geenszins een einde zou maken De heer Dujrmaer van Tniat echtfer betoonde zich zeer ingenomen met de gesloten overeenkomst De minister van koloiiiiii gaf in yn antwoord een uiteenzetting van dut toestand op Sumatra die tot het sluiten van du tractaat heeft geleid en b toogde dit alle gerezen quaestien dairdoor werden uit emiakt het was voorzeker mogelyk dat zich weder nieuwe geschillen zouden voordoen maar welk reohtsgeleerde was iif staat een ooiitract op te stellenwaaruit gem geschillen konden voortspruiten P Sumatra had zoo zeide de minister een sohoone toekomst Diaina werd het tractaat met algenieen stemra n aangenomen Vervolgens is aan de orde het wetsontwerp Tot HIVOBUnilNG VAN FN AVNVOFB VAN VEIJE AU IIFIDFRS IV DF KOLONIE SuKINAMF De hh Mcsschert en Haitsen dron tn in het b lai g di r htiriii uiAiscbe planters by den minister op een spopdi i e en kiaelti e iiit oering nan De min belo fd d t met den meest niogelyken spoed lou worjn gchiiidild Daarua was aan de orde het wetsontwerp TOT INKOOP EN amobtisatie van na TlONAir BENTEGPVFNDF SCHULD Dit ontwerp werd bistrelen door de bh Mem Viruly Pr na iii v d Putte op de bekende gronden liet wtid verdiili d belinlse door de munsters pogen zoo dreigend ten hemel heft heeft hy zich elven laten inenten Men verbeelde zich de verslomming van allen die daarby tegenwoordig naren n den schrik van den boetprediker fegen wil en dink W rd yn arm ontbloot en daar weerspriken ook voor aller oogeu eenige nog met geheel her stelde ingeente pokken de met zooveel driestlieid ijttgegatmde woorden van den op velen oo machtig invloedryken man Dat door deee tnlfeiide bande ling rie tej en =tand tegen den vaccine by velen voor een goad deel gebroken werd is met mii der geluk kig dan verblijdend xoor e i die het ale een feit Itnnocn vermeldeh erg bevorderlyk voor onze gezondheid m onzer stand zoolang ons het hartwater oniler onzen arberd kwelt van flauwte Aan menig verzwakt werkman zou eene schuit versch rundvleesch welkommer zyn Uit Drachten schnjft men dd 15 Januari Ook hier best lat eene werkmans vereeniging Zij i8 nnm een jaar oud en telt 94 leden z heeft zi h aange sloten aan provinciale Fneache vereeniging In haar reg ement nam j de bepaling op dat de leden zich verbinden om hunne kinderen tot deh leefiyd van 16 jnren ter school te zenden De levenng van brood en petroleum besteed le zy aan en wel met di4 gunstig gevolg dat g aan i Ie len het eerste t s ents en het Iwecele da cents goedkooper dan anders kab leveren Aan de weduwen geene leden van de vereeniging stond zj t e van lieide genoemde voordeelen te g teten Cindelyk heeft zy kort maar kraehtig en bescheiden hare vcront waar ligin Ie kennen gegeven over de handeling van Uvet timmerlieden aannemers die na eerst het loon tt t 1 OHit per uur te hebhen verhoogd dit thans nu wel het werk ichiiaraeb maar ook de da gen kort en de verdiensten genng zyn weer tot het vroeger peil van 10 cents per uur hebben ver laagd Er worden toch duizende guldens aan riolen besteed tol lievor lering der gezondheid Wat baat het ons al krygeu wy in onze j eugd op de school goede opleiding voor ons vak en wy zyn dan een maal op de hoogte en men kan dan voor zfjn tooh getn brood koopen vogr zijn gezin wy kunnen toch allen voor geen opzichters o eleid worden Zoo vragen wy zou dan voor een dag van 10 uur ƒ I 50 te veel wezen voor een werkman die goed zyn v verstaat dat is j meer als voorheen en de levensbehoeften zijn eens zoo duur als vroeger zou het schide voor de maatsehnppy zyn terwyl wy onze geheele verdiensten ledeic week om moeten zetten 18 het geen puni voor een werkman waardoor hy dajjelyks gefolterd ivordt als hij al werkende met eerts aan zijne onmisbare behoeften kan komen zou het erg te laken we en als er in deze omstandig h den ivaien geneest die ich zetve schuldig hadden gein I ikt lau onttriemding Het vilt one bard als wfj dan nog ny sommige burgers komen werken en y ons et verontwaardiging aanzien of aanspreken zouiftr te weten of wy goed of kwaad zyn en sis wy spreken dit on e loonen in geen verhouding staan met de klimmende levensbehoeften ons de mond stoj pen met te zeggen daar zyn er vrfe die hun plicht niet doen en y besteden het met goed Wy wiUeu het bekennen m lar dat was vroeger ook zoo dat kwaad is m lederen stand te vindrn of worden die vragen wel lan een boer of koopman gedaan al hy geld voor zyn goed eischt of is onia arbeid geen loon waard zyn in andere Laa tste Berichten plaatsen vormen zich vereeuigingen die de mnatscfaappy verkeerde inlichting geven en de goede venstaadhouding tusschen baas en knecht Hegnemen die er dun nog b staat Of moet de werkman met zyn btlljke Macht overal zjn bootl stoeten De deilhfbbers der Kiarsenfalirtek hebben z er zeker wel geweten dat veruedermgen en zedelesseo ie pot niet vullen daarom hebben zy hun volk meer loon gegeven waardoor sy de grootst achting by ons wegdragen Hrt IS immers geen vooruitgang toen wy m 1870 ons verzoek aan on e meraV rs deden dat er een hnas zicH genoodzaakt zig zyn knecht die 3 of 4 kinderen had 1 0 nls p r dag ve hoogmg te geven doch weder 6 Gents terugtrok voor zyn theetyd Toch worden ér gevonden die aan on billyk verzoek hebben voldaan V y weiischen dat dezulken act bun voorbeeld maar door mogen gaan evenwel tooh de meeste bebbm dit maar ten halve gedaan A s de gepeesneef zegt ik moet meer voor myne visiten hebben sclirijft hy het maar de steenbakker voor zyn steen en de molen ar voor ayn a ut de smid voor t yzer de grossier voor zyn glas dit Ier 1 alles wordt tótaiJd roi der tegenspreken maar als wy verbooging van loon vrigeu voor brood f dor vronw en kinderen dan is de wereld m rep en roer en de baas zegt ik kan t niet scliryven ie tleptr Waar zou t middel te zoeken Ve sailles lï Jan Het zal vermuedelyk tot eene sclilkitng k mni de natipnale vergjidiriiig zal de belasting op de grondstoffen aai nemen doch slechts 111 begnsel eene spec ale ciramisaieza wor len b last met hit ontwerpen van tarieven midde lerwyl zullen andere betastitlgen in behandeling worden genomen en goe L kenrd Idoehten sry blieken niet in de b hoeft i t ii schatkist te kunnen voorzen dan zal de be ast iig op de groiid Cü en ter ban 1 wo dcH gtiiomen als ainvullings mddel Het girucbt b tfeirende oudefh indelingen met bankiers over een leening van drie milliard is van grond ontbloot berUjU S Jan De bondsraad heelt besbten den rijkskanselier te verzieken de uoodige stipjjen te doen om te verkrijgen dal alle td chen Doitsche stiten en 1 runkryk gesloten conventieu brtnifende den letterkundi reii eigendom alsook de handels en scheepx nrt tractaten fiüt chen Erankryk en Mecklen burg 11 de Hanzesteden in eene additioneele con vcutie by liet vredes tractaat worden verk aard w lil werking te treden Agram 19 Jan De Croatisebe landdig is bij kei erlyk bi Uit ontbonden I k ahh v nici sciiryven de eteptr jn kalantm De Weerman Hoewel er veel m dit stut voorkomt tcaarmede de redactie tich niet kan eereenigen maakt zij geen be iKoar oei het te plaatsen Jn hei volgend nr zgl ZIJ ren venlag opnemen orer den toestand der arbeidende klasse alhier onlange uitgebracht m hel departement der Maatechappj tut uf aan t Algemftn De lezmg daarvan zij den werkman en eijne vrumde ambeveleii jlij i L uisii Burgerlijke Stand GhBOB 17 Jan Pulcr ouders H Verboom eo P J ie Ijinge Nclly OlrferKn uden C J j rrDce en C J I de Jong 18 Coruehi onders d ateslya en i Mc8 19 Wllhcimiiia ouders J van Erk rn J t Klsman Dirk Pietrr ouders J lley en 11 J Belonjp 20 Roelor MircuB ouders R M d Jong Luneaa eo 0 A 1 uoeau OviHLHim 17 Jan P Zoane 28 J 18 A II Kiunpcr 6 g D r rl ak S j IB A de Kow 1 Versailles I9e J n De heer Poujer Quert er moet immers loo teel voor zijn paard eorftm aU voor beeft III dl uatio n e vergaderin viriln rl dat het Oauvirucinent by wij e van cono lintie voorstelt de belasting op de grondstnffi ii alleen te beseliotiwen als eene aanvulling der iiikomsten en dus s cclits als een n iddel uni de begrooting t docji liiiteii De dis cu sie over de belastingen al nu worden vüortgeze terwyl de onmitssic zich bezig houdt met het on derzuek der arieven I O L I T I E Aan het llorean van Politie lyn in beoaring 10 ZAKKEN hl EEN KOLEN die binnen d ze ge Beeiite gevonden zyn INGEZONDEN W Mijnheer de Redacteur Daar w j overtuigd zyn van Uwe deelneming m 01 zen toestand zoo verzoeken wy vridndelyk om ons ingezonden stuk en plaat je ie willen verleenen m Uw geaolil bl ui IRTENTIËNs Ondertrouwd A QliRBITSEN en J VAN WAAS Eenige en aUjemeene lenuisc evmg Gouda 19 Jnnuarij 1872 In het afgeloopen jaar hebbeo wy m onze stad genen de tuebereidselen om de gezondheid te be waren en nu kunnen wy er niet van hu ten om weder onze klacht op den voorgrond te stellen even alswy m 1870 den 22 Mei in dit blad opeibiar held hebben gegeven van onztn staat wat de onder myning van oii e gezoudled betreft nu kunnen y er met van buiten daar by den drukkenden toestand van velen vngen by ona opgerezen zyn betrekking hebbende op t stadsbestuur als op meesters en burgers Monr elk onpartydige onderzoeker van onze yaak zal het wel in ons wrilen dragen en daarom hebben wy t hier ges cld nas het ni gelijk dat er waren die voor on de zaak aantrokken Hoewel het IJsel water eer verkwikkend hos zoo was htt toch met