Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1872

i ftf ï IR i r in 1872 ook ia deze gemeente feestelijk te vieren zg hebben dit hun midden èéïis commissie benoemd om een feeU p gMMiA Tpor dli gelegeobeW op maken r f f tTinlB444m lï S Te Katw k heeft zydi eene cwimissif gevoiïgd to bet oprichtMi vifn t i daadilooi veniMotschit i diJ zidi ten d el tplt iqet een wutschappelqk kapitaal vau 87 500 Tn aa ndeeleii vaii f 100 Tardiseid ii S Seriën oiige ohili m VKiV woningen te Mhwed in de beide Katwijken en die a n kleine hurgers visschers ambaq tslieden n beijlgrs M Verhuren Het plan ia et lÉo llok Ian IO ir uogen É elk der dorpen te beguinen alsook aan de v reMigiiK cené spaarkas te Térbindén waardoor het lid d i eeni gM t d eigenaar wordt van eeii der halaeh d r varee TJ Ufe of eenander kan koopéb y tli i T n lïï O jii oO lf M elltöA nit Breila dd iO Aov Gisterenavond beeft zich allu w eoi CQipitégflTomd voor de nationale feestviering op 1 April a s De commissie Ü im BVedit ftJ GinWélten geeöïébineêrd en bestaat in achttien leden MMhdér Isht K bolifiken e wAf dete zijn er jt müi n faehoonnule sinds aloude tgden in Noord Brabant gevestigd en wier namen een zuiver Katholieken klank bf ben Het blgkt dus ook weder uit de lameustéWng v deze commissie dat de vititfrtiintlsefce ivoilei i an de heeren Nuyens en Alb rdingk Ttt iAialet dook At Katholieken word i f l W I ri iA t 1 O O 8 l N D I Ê Ifeor dé kamers Van Koophandel en N Vérheid te B ataTi Samaiabg ei i 8oaiabaj is dei 11 Deo het volgende telegrw verzopdeiiiu de gel etaal jtM Z c i1ai Jfiniiltr van Jf olenföf y De ondergeteekénde 1 presidenten van de kaï ers van KiWphandel op Jiva daartoe door innné nwd leifen gemachtigd welischéu tfin ITwéj c hnnné j volledige adhaesie nall het ingediende Wets voprsteT j j uo uuoui tot aiAileg van Staatsspoórwegen op Java Ie kennen Indie zou het zgn om den stroom der landvérbuizen té geten mct eerbiedig virzoek dat het Uwe li o naar eigen koloniën te leiden Hiertoe zal volgeati moge behagen odzé zienswijze Jian fle leden van dé dit blad het bedoeld besluit i ontbreekt er de beide ktiliei der Staten Grénéraat tbéde te daefèn aanm9edigiiig iu bgdragen aap ien er uvdoorstraalt en hón dringend te ver oekeu ddbr h uDne goedkeii dat dé raadsman van Neerlauu s geêerbiedigden Ko sen voor de Duitsche faal ten behoeve van het leger in eenujrp i N4 gar ïoensi I tsonieeft ingesteld Thans i ook de kennis van die taal verplichtend gesteld voor de kweekelingen op de mililaire school van St Cyr waar virJer in de geschiedenis de let Ovi r den landdag van Cro8tië is reeds uitspraak gj iaaa Vr jdng werd een keizerlijk rrseript voorgeleze i vaaria were ia kennen gegevpu dat ten gevolge van de manifestatie der leden van den landdag in Sept jl en het feit dat de leden van den landdag d weHagliaid ym de mt op het camfnmi terkuncle ia de ilitaire geOgrapM a t tt hl iia liebben qatkeod man geen hoop kon koesteren de zitting wa ien landdag eepig nut ko habben om welke rideu hij wer ontbonden Berigit i4 M 4 JW tf J il in Lo tdiPontvangen en door ie Times medegedeeld in ilden als naj eao g zek r dat het ministerie ofschoon ondersteund worde ide d r de i ionisten en andere be houdgezinde l mlcil é i r i elrijd bij de Sanstaanije her ij ifii 49 fe i u4e tittiug ziw lieb eii te voeren de heer Zorill c de leider an het rodienle gedeolts irj prwfressistenpirtij kon slaat maken op den bijstariil va de repulilikeischgezinde en van da CnrUstische Tolksal tevaard ileii die de thans beslaSi eoost totte tn ióte i u titïits jM erni iiafbai al lïewiud bestriiden met dien biJ ta d ivilde Zürilla of bet miuisteria omverwerpen of indien hei doenlijk was het althans machteloos maken docr tegenstrevi hgi iii iüesielfs iniiehk u en maiitregelen bij elke gelegenheid L w irsboomeii Dientt ngtüolge soheei het onthiiidei der Cortes weldra onvrrmijdelijk te zullen worden Met het oog ttaai op de de teer Siigasta moeite om aear sterkte aan het kabinet t ij te zetieii hij zocht den maarschalk Serrana over te halen om als voorzitter des miiiisterrands in het kabinet te treilen en ep l andsren uniorfSt wil luvióM fi iï Hdef ITWoa oitt eeoe puitefcuille in hal kabinet aan te nemen onderwas zal ordeh gegev Maatregelen zijn ook genomen m de kelyiis van e$ i n aqd r te pwulariseeren en ouder het tegjiowoqcBigo leger te fcr preidea i = Ss3ees oiËS ENGE L A II B Net politieke leven in Ii geliiod openbaart zich ttgèawoonlig in redevoeringen in ie afgevonrdt den tot hunne kiezers en in mteting waar de politiek van de regeering bet roken wordt s lands wijs s lauds eer lo de vioi e j eek hield lord Derby eene rfel oèni tot de odDee mt ve werklieden te Ktii Sale eo Juhu Paking n toi die van Liverpool De laagte s rsk in heftige bitt bewoordingen over de politiek de regeering en koesterde niet de minste hoop voor ecu b tere toekomst Lord DeH y was bezadigder en bewoog zio meerop philo iphiach gebied Mq meende A vo r hemen zijne pnrtjj het beste waa len ganf vai zakenrustig af te wachten tot het lafad hén weder metgroote laeerderheid aan het be md bïaelit JJyn politiek progrunig Mos hel o te sleiatl 4jpi het laiaiei fairt der whigs alles wilde hij overlaten aan de vrghfid i bet pariicyiie ii iti tief i FRANSBUE In het Jbunal ia débaU is een decreet van den pr rteht der fVansBhe republiek opgenomen waarbij eétte beroadsl vaii den feeneralen raad van Consfeiitinè wT rdfvernietigd In zijne zitting van den 1 5 December van het vorige jaar had die raad d B wénsch uitgesproken dat dour de nationale vergtóerjng van Frankrijk aan Aigeriö een afzonderlijk parlement lou warden gegeven aan hetsvelk zou wordWi opgedragen om de AlgeriscHe budgetten definitief vast t steHen de belastingen e bepalen over hét koloniaal domein te beschikken alle wetten voor dft kolohie te maken in een woord een parlement mét genoegzame rechten van souvereiaiteit en met het genot van de prerogatieveu aan parlementaire TergaJeringen toegekend Dit verlangen droeg echter een ï66 sterk gekleurd politiek karakter dat de raad zelf na kalme overweging tot het inzicht is gekomen dat hij in den uicgerirnkten weosofa niet kon volharden én in die yrilgadering an iS December verklaarde hij om een bew s te geven ran zijn goed veriroujven t en onderwerping aan de wetten des ryks den in de vorige zitting uitgnlmkteii wensoK slechts te tullen beschoawen als een eenvojidige petitie voortvloei bde uit het indiviitoeel initiatief ran zij ne leden indien al tbktiir het aitroerendc bewind van oordeel oclit ju dat de raad zyne bevoegdheid was te buiten gegaan Kr was dos geen sprake van een conflict tossohen de Frahscüé ri gcering en den algemeenen raad van La Preae verzekert dat de bijzonder barlementaiie bemoeiingen ran den heer Krneat Plcanl op een oogenblik waarin zynè tegenwoordigheid te Brussel van meer belang scheen te ziju een levendigenindruk op de meerderheid van de nationale vergadcr tig heeft gemaakt Doorzgne niet zeer diplomatieke houding zou het aantal van hen die by de derde lezing zonden stemmen voor het wetsvoorstel waarbij het niindaat van volksvertegenwoordiger onTrreenigbnar wordt verklaard met de betrekking van gezant bij een buiteninudsch hof zeer zijn toegenomen Oe Moniteur htelt een beroep gedaan op deFransche dames tot het brengen van oliei s op hetallaar de vaderlands hetzij in den vorm van geld hetzij in lien nii kostbaarheden en voorwerpen van knii at teneinde nlzoo een fonds te stichten dat strekken kan om den Franschen bodein te spoedigervan de vreemde bezetting te bevrijden Ten a m iender kosttriaarheden en voorwerpen van kunst geefthet blad het denklieeld aan de hand om wanneer daarvan zékere hoeveelheid zal zijn outvansen die in t buitenlmid te vtrfcodpen Met dut doel zullen in de voornaamste steden van Europa en Amerika zooals te Londen St Petersburg Ko me Vladrid Weenen Kopenhagen StocVholui Lis abcin Nevv York Kio Jaiieiro commissiën uit nldnar gevestigile Fransche dames worden gevormd welke zich met den verkoop der bijdragen zullen b lasten Men weet dat de minister vau oorlog cursus Ter besprelEing van de aan de orde zijnde sociale qutestiün en om zoqvgel mogelijk een betere verhqud ng Énscheh patroóo en werklieden te bevorderen werd te Nottingham ebn congres iwi tfadé s unions gehouden dat zich heeft gekentnerkt düdr den kalmen waardigen toon die er héerschte terlvyl de ttjuatregelen door het plaitselijk b tuiir geitooien terbevordering van fust in orde Iseer worden geprezen Het congres ïèefi eer vast Comité benoemd tot het nemen van joaatregelei waardoor men ene Hntrekkina van dj wei op ie tradi s io zou kuuoefverkrijgen die zoovee epalingeu bevat welke insirijd èjA Wei d vüilitligheid eii hdi fechit vandi vereenigijigeo tVera is ann htM aamjié opg dntgeu 091 l U de hsiUUliM ugea uu Jul utrlement voor de belangen vanden arbeid te wakea In bet volgend jaar zal het Cfngre fe JJelds bijeenkomen Oader de quiB9ti di i i dfe a verhetdski Sngeii voorid aan de orde liji gt t cgeowoordig die omden werlèud o i ♦ t 4ti l r 4f i le Bristol werd eenp ueding g udeUi De boirMorloy lid van het orlemeut voerde daarin hetwijord en gaf Is zgnejiitrniiig te tponeji dat zoor wel ondernemers als frtlipUen door eeue vermiuderihg van den werkigi lojiden winnen Zijn collega de heer Hodgson hielc eeue rede waarin hg sgueafkeuring uitjpr k ovei de verpurdeeling van eenwerkman te liammersir h ei de hoop te kennen g f dat Be t vonnis dbo het tof van appel zouworrden vernietigd i De overtuiging wint iper en meer veld zoowel ouder patroons a quJei verklieden d t de vaststa ling van den werktijd 9 uren gunstig zou werken zoowel op de hoevee id als op de hoedanigheid van de roortbrengseleu n deu afbeid Alle Klassen van werklieden heb ii reeds aan beweging om dat doel te bereikei deelgenomen ambtenaren politie agenten arbeiden nz Dinsdag waren het de beambten der spoprwege die eeue maoifr tie ten gunste vau de renniuue g yan den wer gd hiqideri Heeds hebben eenf uhdernemera het verzoek ingewilligd en men veAcht dat andere spaed culten volgen Voorde orwegen wordt die maatregel dan ook door de bladen krachtig aangedrongen omdat cene ove nning of ofmatting van de spoorwfgbeambten zo cht de veiligheid van het reizend publiek in gevi kan brengen lu eeiie Zaterdag te Londen geho n meeting Werdeo voor beelden aangehaald van l ibten die zonder eeuige tusschcnpoozing 48 ufen het werk warpu gebleven Maa idag werd te Brig i weder eene meeting van politieke strekking tehon wawin de parleinents leden White en Fawci tt e kiezers bekend maakten met hunne politieke nseicn De heer White trad in eené beaohouwing i de laatste parleuientshandelingen en verklaardi it h bail ileelgenömen aan alle liberale regeer inj su euelen Pcheer Fawcett scheen een sterker j eproi icrd radicale rich iing te zijn toegedaan eii hij gaf nhanig te kennen dat hij bij verscheidene geleg Jen zicli niet met hut min igierie had kuunen vi igen als hij meende dat de handelingen der n eriè in strijd waren met de liberale beginselen I on in bel vervo g in dezelfde richting voortga i hij ile eenige ware noemde voor eep onaf ban mani De heer Pawoett toom ih een kraohtig voorstander van het denkbeeld te trachten voor Engeland en Schotland eeue te verkrijgen van gelijke strekking als de lersBand iü die verleden jaar door het parlement w angenomen en wanr door het grondbezit voor ieder gemskkelgl wordt gemaakt V Dinsdag avond werd door de royalistsn in de fcondensche voorstad Knightsbridge een politieke meeting gehouden d ie to t ernstige onge re geldh eden aanleiding eet tr repunkeiuli d mwny an trdreef den preaident DooR tussJ enk ns er olith werd de otde wede herjfcid r l ging Daar thdi pHetUittm Aoot Semgt O gda0tldliittti zgn lMér lüëf ifii staatom de Engelschen van hunne geliefkoosde meeting af te Ijouden en reeds Woensdag wer ey Mansionbouse e enl mee ag gebomleiv Ui en UMr sociaal karBkt d oeg pi tiraarbij liitlyAirflè ds A ni Mayor afuile g we werefden iheriff Bennet waargenomen De vergailering sprak als hare meeuing het weuschelijke uit vim de invoering van het tienileelig stelsel voor maten en fV f M W nj n Ji n M n i eirfj2ij wenschte dat op de scholen onderricht in datMe l loalwocdflk j flreii im diii liD it ring op de invoering on worden aange roiu eo evenzeer al op etr tfertdeelig öunlstiifser in VetfaétiiJ metdat voor de matei n gewicbtfn 7ruT i Het bericht dat de koningin in persoon het parI leqent zal openen wpidt in J iqdef diet Jbl idièhnp vernomen daar het publiek hierdoor in de gelflgenzal ziju de liespottelijke vertoonmg lvfiftt tlij nüil van hel hof in zijn verouderden luister i s o toi Pe Volksbije pjipipsf di ditgiwoa ij i ryOna Genoegen plaats bad werd wpdej o m door eep f leitalrgkst publiek bezoalit Er heerechte jjp apjt iiaame geest en joitg en ond had Teel pleiiier De redergkerakamer Vooruilgang v n Stöli öJtj voerde drt slalyee oy fio de k ri PSfiWIi ife Vondeling dat vooral zeer gesohiIct jWi s en zpij on niet bedriegen jo i het best beviciï flri N pyleonof de onlvluohtiiig uit lianj De jeugjljg tspfleelfsten w ren goed t fij is in hunoé f JUi eijjSj ej dpay niet veel amb itie i ttèt kerkelijk cqncert dat a nvrnlfellns dcii tweeden IterstilBg asi hep ia it d cii toen ï egeije on i ieidfeiil v i den heii K i i et Weril ehoim i f yf II Zohihg dóór Een v ri fairgk pu1 t ék woó i öllvbef üg lip en ging oorzoovp we we p hóbgsl voldaan liu ii iartv De hoetei musici hebli in ai n prnak op warmen dnnï voor hiiniie üelóngtlooze ijefeidiviltigSeid Mogen zij dit wensohs i ij voorzeker uit naai hu ine g vep b tói van v lén nog nienigmaj liebl vyor ft ÖS l j Z M hcéft benoemd tot onivahger der rcmstratie en domeihen Ie Alfen den heer D Eaveii iHüps in die b trekki té p iilendcndi iJl 1 Tan onderncheidene kalrten wordt i fe c k dat de koniüg de ï trooaten niet Kiigl lith l I lippen den af and T d klut van Qiiinea i be 8ttin trt iii 3 béir d Immi tr tif hc ft bekriiMi i Te stolwijk wan men ten opziéhtè der posferyüii vrij stiefmoederlijk bedeeld Thans verrteemt niicu wH i ter met zekerheid in die gemeente dat tè hüginneü met 1 FéJbrneri s d pottdientt SiJ zat wordcfn ingericht dat iliM twee malen duitt briUTen éil kttnnen verWndfen eH ottfiangW f J Het hotXabestniiTTaii t Red Onatfw t ridaiii schap hééft ioh per missive gewend tot de onderwijzers in Nederland met een ttproepirtg om het 8 etuwjaar der gebooHe van den Nederlaniisoheii Staat door gepaste schoolvrengdé tb een onv r etelijk feest voor de jeugd te maken zondtir bepalingen te willenvitststellen wanneer of höe feest gevii rd zal worden dewijl het doel alleen is oiu tot feestviering op tewekken Mag dat doel bértikt worden z ó luidthel aan t slot der lüisjive en t verlangen bestaanom door een daad van edolévaderlAudslietdede zediè l 1 ijke waarde van schoof en ortderwijs te handhavenen te doen erkennen dan hebben wij verrioht wat ij als orgaan van het Ned Onderwijzers fJenoolschrp Van onzen pliohi hebben géiioMj dan hebbüti wij bereikt wat tt hét st V ViUi o égBiiootscfc p Door de sub commissie te Boskoop voor het m nument te Briélle isieeiie eolleotb gehoudéfl aliir de hitizm der ingezeteneny die 51 20 heeft opgebracht Met deze wdrkznaiHMid Tërkjóarde zg hart laAk voor gei indigd i i i Tlians hebben zich evenwel eenige notabele ingezeten veretnigd otti op 1 April 8 Het voor Nederland zoo gewichtige feit lie innbiiiing uiii den Briel 1 J i U K Tan t Algemeen beeft onlangi y st aj yyp j B i j K a men goedgekenrd het toI ib s J UAII 5 J WWJ rlSWï tLHIEB I I 1 1 i j i ai ii i M Door dé Algemeeac yfrójeriqg ijsqtiMeiüi l ilcchi gi tMjKift van t Alge een ia fmsntaa H lt j hoüdeh vverd o a besloten om alle drparliem iiten uit te noodigen het maatschappelijk vraagstuk tot een voorwerp xn nauwgezette behandeling m ken en zoowef over den toestand en de onderlinge Ver hoiMng raif rWicIgévém eè arbeider bf nniftten kring ondej op ve ¥ t4 feitelijke hQzondenierfen als ü er fle middeletr dli aJiè het liejfiiH tét VerbétéMiig daarvan de beste voorkomen aad het HöoMbéétnur r ppoit uit te brengen D ommlaate 4i ibl hëi tiepiit Maén ioe ikl einde behaemd achtte hel ibest déielflé TenieiAIng tebeboiidea 4iéid l Voo tel Wórdt aangegeven en dos I den t rat nd p e onderlinge Terhbudtng Ta n arbeidgevers eb atbeidèri te behai len om vervolgens J I de middelen tot herstel aan te geven die haar t beste voorkomen T Öe toestand e ii de onilfi lüige ver onding van arbeidgevers en tiheidfiji r Doelmatig kwam t voor onderscheid te maken tusscben ambachtslieden en fabriekarbeiders De toe tMid en ook flf verJw jiWi ot le ta lgevera is voor de eersten niet dezelfde als voor jtte laatsten loodat nttii TitMdBi drt tondst Mz Mdettehïtdlng hot ieindnauitvd door h t HMlÜbeseuar der raatschappg te verkrggen zie punten van beschrijTing 1871 VU IlL p 6 niet hel vtme lóS z fn te meer dtHT ook de niddielea mui herstel niet Ti T bcidfr klassen in gelgke mate toépaaselgk tyt 1 Ambachtslieden In ta emeen kan gezegd wordén diiliïlé dooflaobe aniUtehtsuan goed van geilrag iil 1iet miiiWkTn sterken drank behoort onder de zeldzaamhéden en het gebruik is verre van algemeen Ook over tgn gVer rsit zelileri te klagen doch de ontwftjieling is in den regel zeer gering Rekenen toékenen en verder kundigheden die bg di n goeden ambachtsmi n behooreu gevonden ie worden lijn zeldzaam vooral bg hen diC van middelbaren leefigd z n Vaè het meërendeel kan niet gezegd worden dat ig bon ambacht verstaan j zonder denken gebruiken zgHtiÉi gereedschap j jg zijn daarmede als t ware Wh 1 machine geworden Het loon door de verschillende ambaohten per uur te TiCrdieBeD laten n hitn thans Volgen Da werktijden per disg wisselen af van xles winters S tot des zomers IJ a i lS dui Het eenevakonderlrindtechier van de verandering der jaargetijden veel meer nadeel dan het andere Sommigen zgn zelfs de i winters geheel tonder werk en moeten dus seliulüen m iken die des zomers van t loon moeten afgetrokken 00 N AmLiii EN OPtfEBKtNGEN feé enkel limmerlieflett die door bijzonderen i Moor genoegzame vaardigheid Ia t uitslaan vin details uitmunten w Kdt l3iit beUald MOa i M MivM fi n 4 M e héu r k b ifw Bg aangenomen werl vttit meestal het meéselfl erfk per kub meter ot duizend steen aan om kneebt nitbeatead jDaH gebeurt het niet zelden dat de metselaar 16 in ét verdient en de opjierman 10 t 18 et Groote aangenomen werken of wel werker die Ml TéralniMn doen het loon van den met plaar nu en dan nog igaerkefijk Termeeirfe klasse behbort onder de hoogst beloond wordende Daarenboven ontvangen zg kost en nisgeld dU met geen der indsrc ambachtslieden fbeli gvval is StBksqié Opperli iJS lil MoctaBile stukadoors v j Jl r i etrokken dan rgrtètt loiBti in de zomermaanden tot 20 et Zij werken gewoonigk voor vast teld Winter en zomer door elkander gUMMÉ e wef pei veHc ur Zij die inkwerke i koperslagir f yn ontvangen 16 o ii doch deze komen gcwoeb i dohüolc Tionegtófers ji Kojiersl gawji iJBHCleBl o TBunijrkei Uaf4l takmetkew K lï c l helHtó ü 8 Vecwefl k it ii l ji Tim étAir Ai j yj ii Kï lf Wf rli K ll U i i = DKi rerk gewooB fk atuL Jlp drukke tijden imoe A iengewyoiilgk kieiijcb zen of knechts vau defa m örilén getrokken en dese éiitdf tot te et a it l ojjler ia ig KeTao hangt htt IJ beid at i bo u yiitgeit ld terWjjjI op de wkei ingea idus door h ijaecfeiidée d r jvgl op de ekei ingea va de klanten id o Verhoogiiig boir onkóstejiivoorsehulteo en Auter t gvstcld kau ♦ orflen IJeze verhoogiug koiSt he in bülükh ild tl waa p w j straksterngkoAin ii V iwb M i W M oog op iddeleii als afldo lóogehuat nbrielrarBeiifen wordt om da duurte der ievensl der wooiagm hetbeal fM treilt de behoeften vab een normaal arbeidersgezin per week een opgaaf gevonden die ook in vele opzichten hier van oepassiig oog warden geacht odat vrijt taMkU n ttiA iD iaileiisib zotf rhfeden tollen treden Een enkei iifootd edit f pog over di nmgen ivolgd Koloxiién rende stégiu en de wclwilteodie bedoelingen van Z M onzen geêerbiedigden en belninden Koning te onderzie zie 1 TAM Dm DI BoiBorr E Wg maken met roldoening me ng van e e laffelyke poging van dé Begeering om duorhetnitacbrg ven van eenige prgsviagen het iolandscfa onderwgl in N I te bevorderen De bedoelde prijsvragen zgi i i 1 eene voor den inlander geschi e hapdlei ng voor de beginselen der natuurkunde 0 eheU eid door tnsschen den tekst gevoegde afbeeldingen en 20 een populair leesboek voo dep inlander o staathuishoudkunde niet toepassing p ïndiachf toe etapden en op het dagèliüksch leven raft den inlander Deze werken moeten zgj geachreiten in hö i j feisch Javaaosch of Soendaueesch d ai w l ii i d i Nederduitsche taal In écne der inlandsche tflen geecbMivft tooeteo q vergezeld gaan vA ten Tertaling in het Neilerduitsch De astarOordrn mllen door een commissfa Jan deskundigen wonlen beoordeeld en moeten ródr den 31 Deo 1872 vrscht vrij aan dea O Kt e N ingezoudéii wordt n au goedgekeurde autwoprdea wordt eene beloouiug toe ekendi B U Hen meldt uit Bnitenzoig aan de Jma Boa it totale ttfllsTerdgistering daar ter plaatse hj scEen 9 a eb 10 30 in diAi voormiddag vatf T2 Dee een boven alle beschrgving indrulcwekkend sphomrspéi heeft opgeleverd een hebleren hemel Vrnk ïhijnbaar aiieugs de avo id0chiemeriiig iii d tenpe ratuur koelde merkbaar af do sobwpe lijOeit tut sjcbaduwefi opdeq gnund iMchtenaaictL iti aa baireii d hooien der awschóuwers ftkkerdea ktekierf ell grootere Xerren Gedurende twee mbiilte waS di verduistering der zonneschijf vol oip jNf l on mefi nifi iet blo9te oog de waa waamèijjé otïgrtm van een sMiallen en oogeschoaden arkel van Bl t acutiir licht i w i i m Oneerbiedig gesproken heeft de saai heden nar nns ooveel satisfactie gifhM W dfü ei To j üds zojï als te Bogor eheéle scWéD fso inlandery dia aaet hunn koópwiiM vm ife ïijde der Niald van KedongAlang en qug TeirfeC ka nuül x jatetnaar den passer durven doorgaan maar bg het invallen van toenemen der duisternis ijlings if htio esehrédeo teruggekeerd In het Chineesbbe kamp zgnIteij h JifiSK gemwki om ik wiiiids D jwóaukauiers de buaaéi ff oatstekfu y och naowelgks was men d iariiièilB gèrééd of de oii stond wederVRilgkiaaBidei heaMK i feèu erdén uit blijdschap daarover een ongeloofelijfc aantak fiiKinpen eitakea en vierde meu onder oórverdoovend geknetter d nederlaag der maan Jt de Pèpéitéai dié het verschijnsel oodfir l idiq van idr Oudemans zon waanwneni i déiair goed iredor begunstigd geworden 1 4 4 ötaf een jU iJ b4 Kon besinit tot toelating van Enrop anen in NederL Indiq Daarin woi t gaaegd ida er hit bfgkt hoezeer men in Nederland nqg huiveraditig echgut te ziju voor eené vermeerdering van het Europeesch element in de O I bezittingen waaraan nogti us zoo dringend bestaat tieen der nagf arv tiklièli w i rwt bedqeid besluit ia ameagóteliuaïil digt de Nederlanden iu hét bgaoa er p fle vreemdelingen in het algemeen aan om hunne penaten naar O I ovet te brengen Het tegendeel is waar Zooveel als maar éenigzins doenlijk was is het besluit doorvluebieu met belemmerende bnpalioge hetgeen zeker eene overdreven angstvallighnd verr dt dat N der landscb lndië al te zeer zal pverstroomd worden door fortuinzorken en ehevaliers dlodustrié Do tgdeo tr Girio Jan Bap rn zijn mant een gt eé heen komen zochten naar Java d t men gevangenisaeo en tu clithuizen moest oiitslniten om ee vobloend aantal sirijdrrs ta kunnen erlangen voor NoderhTiidsche belangen m deze gewesten zij behooreu wel is waar sinds laag tot het verledene om nimmer wedec trnif te l eoea 1 kome sedert nkeugrlyke jméh mm deze gewesten mannen van eBcrgie en kennis niet omdat zg geen best iaa hadden op eigen geboortegrond maar omdat Nederl Indië meer lere hulpbronnen aanbiedt bg mindere behoeften tot latsverbeterin r én toch is het een fïjt dat de meeste Nederlaiidsohe hiiisg libneh zelfs die niet onvermogend zgn veel bever nOar Anierikü hun geluk gaaii beproeven in het belang der toekomsit van bet Ëurqpoeaoli rlenent in Kederlandsoh