Goudsche Courant, vrijdag 26 januari 1872

M 3CKi W K W8 g Vrijdagt 26 Januari 187 Nm58 nmtmnm BSEROONP i il 8®5 9 PO 8 T O ïtri VBKCM MXDAILLÏJI fuamHmmmmm BEKROOND 1887 P A B IJ S BKONZEN HEDAIILI aopSCHE COURAIfT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i II el a n g r if k B e ï 1 g t De vt o t rèffeI ke uitkomsten wilke het geb uilt JéMohmidtsche Auti Eheumatisohe WaldwolWatten a ïS en 60 et het pak Deunennaaldeu Olie i 40 en 80 et de flesch aan duizeode lüder van Jicht tA ftheumatiek heeft ópge e erd lietiegenstaaude alle andere ganeeimiddelen t vergeeft beprdefd warte j de bgzondere aanbevelingen van HH Geliee kundigen geven voldoende beiriiten der deugdetykbeidi Verkrijgbaar in onderstaande dépöta alsook de zoo lom beroemde Waldwol öezopd heidsKleedinyslukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen all Jicht en Rheumalische aandoeuinaen j Schmidtsche BORSTBONBONS i 30 et d doos t W Asthai ben uwd Borst mi t r KIEFEBNADEL POMADK i O ek de flaeon ia een goedlroip a lieiliasm middel tegen Eheumatitche hoofdpgB ïwtkheid dar boordzeirniren beiuitvallen vai het t if en het vroeg grgs worden n i Verders veraisbillauda Waldwol Artikeleo volgens prÜscouruiii Hoofd Ageit Vóór Nederland M J C HAM VtftMt Te GOÜJDA Mq de Wed BOSMAN fjl i Da Insendlng van advertentieii kan geschieden tot é uxir des namiddags ojj den dag der nitgaye h tóiU i VAE08SIE U Z GOUDKAUE iVyr G KURVER8 i Mej J OAARKEUKBN J A JACOBI iJ VAN LIEFLAND En verdere O ts op de gebrUiksaanwQzingen AaDvi 8g om DEPOT hq M J C HAM UtnM ning door drougea is ran het denkbeeld dat de Tersnelde en rerlïrterde gemeenschap tusseheu Moederland eu Koloniën niet zonder invloed kan blijven op de toeneming van het Europeesch element in Indië Laatste Berichten Parijs 22 Jan Alle leden vaq het corps diplomatiqne hebben hunne tevredenheid betuigd over den gelukkigen afloop der crisis en in de parlement iire en gonverneménieele kringen is eeu levendige begeerte tot overeenstemming geopenbaard Men verzekert dat de heer Thiers voortaan zich mindar in de discuisiën der Nationale Vergadering lal mingrn IV qucitie omtrent leu terugkeer unar Par s soh nt voor gemimen tyd verdaagd Overal in het land is het rustig De heer Thierri heeft met griiaf Orloff een qnderhood gehad dat leer hurtelyk was de heer Thiers heeft hem op zjjn tocht uaar Farys vei gezeld J tbene 22 Jan Oe Koningia ia beden be en van een Prins LOOddn 22 Jan De Koningin lal den 3 FebruWi OMT Windsor terugkeeren Versailles 22 jan l e Nationale Vergadering heeft in hare zitting van heden aangenomen eeue veitooging van belasting op de suiker zoomede op de lucifers B ar gerlijkeStand iMb lUl il Jsn CarnelU Khiiiu ouden J n der Bone en Fi nn Eqideii Üerardei Jobaunei onde J C ma dar VeldiD es L 6 Kern Gerrit ouden J Omgort ea A W WeUknMk 1 Ovtauvui 20 Jio vat BUst 81 J t Ik4u hlclia l m N Uum ited 1 Silvio 7 j II m tl M tu Stmaderoii S4 j T do Wit j 1 vu Limtorgh t m C A F vaa Dillea S m n M lUatiliant red A Larga 72 j G C de Vraya j ü C Htipkoper 1 j 8 m J O Clowoi kl M H Pwol kuiivi vau J S Kijzer 39 j ADVËitTENTIËN I 1 M HedBli hétvA zéér róorapoëdig Van een Zoon D ABB JONG LÜNEAU geboren Lunbaü 1 iQ mda M Jêaxuéi 1ST i i 1 Beden overleed ons geKefd Zoontje JüHAN in ilen leeftgd van ruim rgf maanden W VAH LIMBpUGB 1 f W VAN LlMBORQH i Giiw iMi 21 Jannari 1872 l Sociëteit OnsGenoeg ea d Kt7JNSTllIIM te Qoada DONDERDAG 25 JANUARI 1872 ijB 1 jgg avonds ten 7 ure j i i te geven door het Syinpbonie Orchest van Jtrccht oider leiding van den Heer 1 aóE3srE3iT me medewerking van den Solo Violoncelliat ALEXANDER POHLB oit Dresden ÈNT Ïl voor HH Leden Dames of Kinderen Van Leden 60 Cts de persoon Een Lid inet eene Dame of een zjjner Kinderen 99 Cts Voof Nietteden 99 Cts de persoon X 3 C03iTCEI2 T qi ZONDAG 28 JANÜARIJ 1872 des avonds ten 7 uren in bet Lokaal Kunsiv w der Sociëteit Oss Genoegek ijv i Voor HH Leden met een Damevrg ri iLA Vböf HH Leden der Sociëteit Ons G fioEom i 25 Cts de persoon Voor NietLeden 50 Cts de persooii fjÖÖÓ reeds hebben 4 genezende kracht ondervondei vai de gepatenteerde JOHANN BOFPtoB kALZ B0R8T i BONBONS die door eene gelukkig compositie vd Kruide Mout en den fijusten Suiker verrassend gantitig op de respiratieoijganen tverken den slijm oplossen den hoest onmiddellyk t talmeren d piJben wegnemen en daardoor i ëeds aan zoovele van beangstigende hoestaUivallen geplaagde Ig ders lap ontbeerde Ï aditrust ebbent Bër Pakje Bhauw handschrift Johann Hb ï = i 30 Ot verkrijgbaar JOflANN HOFF s iJentraalÜépöt Bloeminwit bfl de Stilsteeg t 154 te Anuterdum en verder e Gomia b § J C v VttKU en de Wed A CSCHOU Votrdi i bö HEiilRl J van MINGEN TEN te DE 0£R i OM Tanden éri Tandvleesch I gezöiMlIé houden r grfmnke men dagelgks het Auatherïn Mondwater vap Dr Jv G POPPj Eei erl Koningl Hof Tandarts ie i êenèn Stadt Bognergasse n 2 Ook I wordt aiidd l tfiet het beste gevolg a t ewend b j Tandziekten daarhet de kialkvenning Wi het bederf tegengaat zacht en lig t bfa edei d tandvleesch alsmede tandeA jino dziekten geneest en den kwaden I reuk van hoHè taiidèü wegneemt Te Verki ygeji ijs Goucja Bjj L Schenk mm xin op HÖijgitfilat wyk A 123 Ie Rollerdam bij F E van S ii len Kolff poih en A Scliippe eijn C Blaauwe pórceleinliinkel Ie a Hage bij X L F Snablli appthj tejLeyden b g E NoOrdijk j Utreohv b j F Alleüa putli taAmsierdam by F vau Windheim C verlJobphrii j Ie Oudeivnter by T van Vrenm ngeu Ie Schoouboven bij A Wolff Soehftartiidtee H NADERMAN Rottédmk Wed P di KOSTER BeiiHéhnm Wed WOLFP en ZOON f oerie Geb PFENNING Ifouin A D WILD j IJutUtiin J B MOLLE 1 As ian OOüOA naar Moordreebt s iS 1 14 8 88 Nieuwerkerk 9 18 9 BSi 1 24 4 8 8 88 Capella 8 18 9 68 1 8 + 8 38 RoTTMDA 8 18 8 11 88 1 4 tiOt S fl 4 r 88 8 38 9 B1 Zevejib Mo rkap IIe 9 M l 4 88 8 41 é Zoeterm Zegwaard 9 U 9 S 1 S M 4 8 4 i Voorburg 9 15 56 1 M 8 41 sGeavïnhaoï 9 15 9 66 lUl L 1 68 8 25 4 3 7 0 8 41 9 48 i i o w yu i i i I I Oudewnter 7 84 9 L 8 88 8 41 Woerden 7 2 9 6 11 8 16 6 36 8 41 Haroielen 7 24 8 21 9 a 10 4Si U 92 01 2 88 3 26 6 38 8 41 UtEecht 7 24 8 2l j9 S6 l6 48 14 8i 1 01 2 88 8 26 S6 8 41 AH TZipAM Over Harmeien 7 24 8 21 10 48 1 01 ütrèehl 11 82 8 8 1 n l li J 1ill r i t i At il tA iiii i M i 1 Vim Moordrecht 17 08 Js9 li 14 U 4 i 6 Hl Neuwerkerk 7 01 9 81 U 06i 1 8 X 7 8 10 8 23 Capelje 6 54 9 24 1Q6 12 29 3 02 4 04 RoTTKEDAX 8 46 7 66 9 16 lO U 10 60 11 20 2 06 2 SB B 56 i 8 10 tSereuh bfoatkapelle 6 69 9 32 11 05 8 01 6 14Zu tcroi Zegwaard 6 49 9 22 IU 65 2 62 6 04 i 8 14 Vóórhufg 6 38 9 10 10 41 240 BJl s GUAVENHAdz 6 30 7 60 9 05 10 10 1U S6 4M 2 2 36 5 4 8 I 1 1 I i 1 i i n ii y il i i J h I OHilewaler 9 80 1 04 4 11 8 18 Woerd 9 32 1J 68 4 06 8 07 Harraelen 8 60 9 16 1 1 I2 öl 1 80 8 4 7 0 1 8 01 9 20 ÜlEECHï 25 9 I0i46 12 86 1 14 MB f 3 S5 8 43 7 45 9 i 11 I r M AMSTEEOAli io V Harmlslen 8 10 IO18O 0 S S 1 4 2i 8 8i a v 4i j iiifc Utrecht 7 15 lU 0 8i iO t y Góttda t ruk vuii 1 Briakafia De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Nationale Militie EENMISOËVING BUBGEMKESTRR en WETHOUDERS van Gouda doeu te wcleu dat het roister van iuwhrijving met de alph ibetische v aailiJ9t van hen die iu het afgoloopen jaar in deze fxaiteale voor de Militie zijn ingeschreven van en met den 26 January tot en met den 4 February a iuataande de zondag uit gezonderd des vuormiddags van 10 tot de nnniiddajcs 1 are op de Secretarie der gemeente voor de behwghelibcndeu ter lezing zyn nedeigelegd en dat tegen register en lyst bezwaar kan warden ingebragt by deu Commisiuris drs Konings in deze provincie door mid kl van eeh met de noodi e bewijsstukken geataaftl ver oeksi hrilt op ongeregeld papier onderieukeitd dour beio die bet bewaar inbreng welk verzorksahrifl V ór of op den 6 Pebruarü 1872 moet worjlen ingel A erd by den Burgeineeater dezer ge I 0M 4en 23 Jannarg 1872 itiirgemeester én Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Da ooi uviK FoRTOiJN VAN Bbboen IJzkmuooen I lilii lii i I I nr r = ËÜITEWLAUD Uiillciilaiidsi i Ovcrzlchl Nit de agitatie vnii de vorige week heerscht er ifl dé Fransehe po iiiek rust én kalmte Nergens is de orde verstoord en het besluit der verfl ering heeft allerwegen den besten indruk gemaakt Het oordeel over de opgevoerde comrde komt vrij wol overeen in de verschillende organen van de publieke opinie Evenzeer ais de houding vnn Thiers tiurdt afgekeurd zelfs van bevriemle zijde zoonis het Journal in MlxUê rnp tevreden is men over de nationale vergadering v in welke meu zulk een standvast glieid niet bad ilurven hopen Voor het eerst sedert l 8 is een vraagstuk van groot belang Kraiiknjk s welvaar betrelfeudc beslist geworden door de vrije strm der openbare meening de pressie der regeeriiig lieefl niets gebaat en een opzinnig belastingstelsel is verworpeji door afgevnardigilen die onafhankelyk en eerlijkrde zaak onderzudit hadden l e Jlttiff Netci noemt te recht gelooveii wij de stemming van den 19de de wederopstandiiig der Krnnsohe niiildelklasse De debatten drr laatste drie weken hebben veel om kennis van gezonde ecuoomisi he beginselen ijnkryk te verspreiden iu dezelfde mntu hrbben zij den naam van heer Thiers als niodcrii tantsinan benadeeld anknnde op eoononi sch gebied is zonneklaar gebleken terwyl zijn eigenliefde iju land am het gróotstle gevaar heeft blootgesteld Hartelijk hupi n ijn vrienden dut hij al besluiten zich wat minder op den voorgrond te stellen en de verdedijiing van zniver admiiiiftrntieve zaken aan zijn ministers 7bI overlaten Intuamilicn is de vraag ot Tliirrs wol niet tn sohfiilieid moet komen in hachelijke zakin om de Uiccrderhfid tu dwingen bit zuogti u imde verbond van Bordeaux d V z de voorloopige republiek te handhaven x ea litre openlyke eu geheime belagers die gaarne de monarchie hersteld zouden zien Ue positie van Thisn is bijzonder moeilyk Spreekt hy eeu hartig woótd mede dan loopt hij gevaar zyn prettige te verliez indien de vergademij mut hem van lueeiiing varsciiilt zwygt hij dan geeft hij zijn ministers pdyi aan de willekeur ran eene meerderheid die niet overeenkomt met de gevoelens vau h t land Om den verloren tijd in e halen aerkt de kamer uu wat sneller Aaogeaooen is de verhooging der bel istjug op de lucifers tot 4 o en op de sui ker met 20 De opperjustitieraad dr Falk ia valgena oOcieel bericht beiipemd tot Fruiaisah minister vaa onderwas en eeredienst Met die benoeming valt de liraortbodtjxe traditie van bet Hobenzoileruscfae hnis als offer voor den nieuwen iMStfnd die ruimer iuifehtenonbdrompraerbtgiiu voi ert KenoiMwe stiip dus vaa prins üismarck ia libera e ric itiüg De Uusteurijkscbe kamer van afgevaardigden heeft de qiiaestie van bet eompromiê met Uaiicie bes iraken Op voorstel van den heer Herbsl is besloten de voorstellen betreifende het vergelijk met Galicië en dat betreSeiHle de hervorming vaii bet kiesstelsel in Jiiuideu eeiiar commissie te stellen waarop terstond is overgegaan tot de henofmiiig eener commissie van óü leien waarin uile partijen zijn vertegenwoordigd Kiilerdag heeft de minister president de heer Auersperg de jiieuw beu iemde commissie liekeud ge maalft met de gevoelens der r egeering ten opzichte van hrt veigelyk met Galioié I e regeering zou nooit de eischcn van de resolutie vau Leuiberg toestaal omdat daardoor eeu stn t in den staat zou worden gevormd waardoor alle b uncu en buiteutaudjiolie betrekkingen uit haar verband zoudeu worden gerukt De rt eering was echter bereid om om au Galicië alle concession te guunen die niet iu Btryd weren met de eenheid van hit rijk zij weiiseht de juitelling van eeu volkomen pariement rn gelooft daartoe slechts door rrchtstreeksche verkiezingen te kunnen geraken Als dit duel zal zyn bereikt zal men over eene liepaaldc schikking met ialiciu kunnen b raidslagen en de scheiding tusscb eu de kamer van a evaardigden en de landdagen dour rechlstreekaoile verkiezingen kunnen tot stand brengen De commiasip heeft weder uit baar midden eene commissie beiioefnd vaii 7 leden Het oor4tei tot hervorming van het kiesstelsel bepaalt dat de rrchtstreeksche verkiezingen slechts zullen plna liebbeu ais de provinciale landdagen weigeren afjfetaardigilen naar de kamer te zeuden zoodat dan altijd kan worden voorzien iu eene wettige samenstelling van het laatstgenoemde siaatsliuhoam eu daardoor kan uien gemakkelijk geraken tot eene regeling der ialioiselie nangeiegeuheden Ueeds sedert geruimen tyd heelt de liussisclie regeering de banden welke de geestelijkheid vroeger met de openbare school vcreeiiigden de eene na de andere losgimaakt oodat thans eigenlijk de school geiieel onder het toe ieht der regrering is gekomenHet gausche persbucel toowel wnt betreft de onderwijzers ais de leden der scboolcummissiën schuolopziniers inspecteurs van het lager onderwys ene brsaat uit leekeu Dezer dagen zoo meldt de omhmt Zeitmg hoeft de regeering een nieuwe instructie voor de inspecteurs van het lager ouder ijs uitge ADVERT N T I fi N gorden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel r meer 10 Centen GROOTE LETTERS word berekend naar planiamimte A onderljke Nommers VUF CENTEN vaardigd waarbij hUn werkkring n der is omschreveo en nieuwe bevestiging is gegeven aan het vroeger aangevangen werk Een reeks verbeteringen zijn op bevel des keizers ipgrvoerd by ile administratie van het leger Een bijzondere commissie vitn boofdoffitjieren van dengeueralen stat aan het hoofd waai van de adjudantgeneraal van Hejfilen stond heeft golurende gemiu eu tyd deze quaestle onderzocht deswege de vereisclite vQO stellen gedaan en nadat deze door cao nieuwe cgmaisaie waren onderzocht zy n zy den keizer Ier gjedkeuring voorgelegd die ziob daarmede heeft verrenigd Door de nieuwelings ingevoerde naatregeleo lya aUerw4 e bezuinigingen verkregen d w z tatlooae misbraikei en verspillingen z n geweerd en voor het vervolg is daaraan paid en perk gesteld De sommen welke op die wyz ziju bezuinigd wor thans aangewend tot verbetering vau den toestand wiltriii de soldaat tieh beviMt In allerlei opzieiten heeft men groiite verbeteringen tot stand gebracht voediqg verpleging huisvesting middelen te zijner infelleelueele ontwikkeling in een wuord in alle richtingen is men met grooten ijver en met dm beften uitslag werkzasia geneest j evrns heelt men zoodanige vereenvoudigingen ingevoerd dat de gang der zaken niet gelijk vroeger uit he rechte spoor kof geraken zonder dat het mogelijk is zich daarvan te vergewi rn Het Sptansche ministerie Saga ta is terstond by de opening der Cortes imt 170 tegen 123 stemmen geslagen Meu verwacht 1111 weder een kabinet Slorilla e minieer van biuneiilaudsche zaken van Portugal heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend tot invoering der cjnsiitutioueele hervormingen wfarvan de kouing in zijne troonrede gewag heelt gemaakt Volg iis dil oiitierp wordt 1 het erfelijk pairscbap afgeschaft en de Ker 4e Kamer samengesteld uit pairs die door den koning voor hun Icvrn benoemd worden uit zekere klasse Van lieden vqorts zijn eeiiige hooge waardigheden aangewezen ivaaraan rechtens het pairscbap verbonden is 2 de ministerleele verantwoordelykheid ingevoerd 8 de doodstraf afgescbart zoowel voor misdrijven van gewonen als van politiekeu aard 4 het recht van vereeniging zonder voorafgaande vergunning erkeiid 5 het kiesrecht toeigestaan aan elk hoofd van t huisgezin en aan ieder die lezen eu schrijven kan 6 de borgstelling voor de dagbladen en elke andere beperkende bepidiug voor de vr heid van d t l pe opgeheven F R A N E R Ur K Het einde Ier crisis is door alle vrienden van den heer Thiersi door byiia alle organen in Frankrijk met blijdschap begroet Vlisscnien niet ten onrechte Welke bezwaren men ook tegen het bewind van den tegen woord igen president der republiek mofze hebbeu men weet t n minste wat men heeft De partyen hebben zich nu eenmaal rondom zgne regeering geschaard welke de orde zoo al niet ilen vooruitgang vertegenwoordigt de geregel le gang van zakeu wordt door haar verzekerd eu dit is reeds veel van hetgeert Frankrijk op dit oogenblik wrusclien kan Stel echter geval dat Thiers tnet de ziji en volhard hadden bij hun beslnii om af té trt ijen unt zou er dan ziju geschied Iiiirfl ieiniind beweren dut anarcliie of dwiiigoiuiulij uiiiuugelijkcuf zelfs ouwaarschyu