Goudsche Courant, vrijdag 26 januari 1872

onder redastie van J Venloys leeraar san de B H B 8cl Oot te Groningen en meenen met u rtik de aandacht onzer lezers op dit oi aan te iqoeten vestigen Men heeft bij de annonce van het plan tot de uitgave van dil blad er over geklaagd dat de krachten zoo versnipperd werden omdat er refids meer dan eene Courant is aan de belangen vaU het onderwgs gew gd Wg deelen die kladit niet Wanneer men zioh een bepaald pad heeft afgebakend kan men niet langs den weg wandelen dien anderen hebben 3 wezen en in plaats van lot versnippering an ten aanleiding te geven behoedt een dergelijke uitgave eerder voor bet gevaar van eenzgdigb id Daarbij komt nog jets wat we hier niet verzwijgen willen We hebben t meermalen betreurd dat over zakei het ondetwgs betreffende gesproken en geschreven werd door mannen die ondanks de allerbeste bedoelingen ter Wereld waartijk niet geacbikt waren over dergelijke onderwerpen te schrijven Daartoe behoort qieer dXn alteen aan het onderwga verbonden te zga daartoe behoort allereerst die algrmeeoe bildung die belaas slechts t deet van enkelen is Wij willen dit bbd met helangstelling volgen want t komt ons voor dat redacteur en medewerkers voor hun taak ilit dit oogpunt b onwd volkomen berekend rijn Dat sluit niet ia dal we met t geen wc Ihzen onverdeeld instemmeij Maar verschil van gevoelen Wuit waardeering niet a it Onder de vaste medewerkers missen we eenige mannen die we gaarne daar gevonden hadden We verweten aBs Ie vraag te doen heeft de red ol w st al te exclusiefaltfien ondervakgen t n rondginooht l aar zijn ook biiiten de sohoolwereldmanneb wier stem verdiend gehoord te worilen waar ondernijskwestien ter sprake komen A i er wairheift is in t spreekwoord dat de beste einurlui san wal staan laat die menschen dan ook nu en dan ekns iets zrjj ien Waarlijk dat kan geen kwaad I Wy 7i lten waar we onderifljs kwesticn ter sprake brengen onze lezers in kennis stellen met t geen bet gScioolblad bespreekt rerkeiren zich geldejijke ofl rs ten behoeve hunner werk eden te getroosten Het valt veten toch feüSH moeil jk rond te komen er zgn voorbeelden dat de baas I eld tegen 5 moest opnemen ten einde zyn werkvplk het weekloon te kunnen uitbetalen en dat alleen I oindat zgne klonten hem langer op zgn geld tieten wachten dan hg gerekend had £ n I hier is er goede gelegenheid om nognuals terug Ite komen op de verhoqging der loonen lie aan die klanten wordt in rekening gebracht VeteA beoordjeelen die vervoeging van 20 eenvoudig nit bet oogpunt van interest voor kapltaalsbelegging waa dik juist daq zon 20 voorzeker veel te h og kunneij worden genoemd vooral wanneer elke kUnt geregeld jaarlgks betaalde i plaats van zooals na twee ea meer jaren ie doen waehteo Die verfaooging van 2J 0g is echter ook een soort van assorautie premie tegen bankroeten en kwade betalers en zg 18 zoodanig gesteld dat eeAe vermindering deo haas zijne ppeitio zouden doen verliezen Nog meer nadeelig dan t bovengenoemde isjroor den gooien werkbais de menigte zoogenaamde kleine bozen die men hier aantreft vooral ouder de timmerlieden en metsehiars Dezel soort van bazen is een kanker voor den ambachtsman hun ambacht verstaan zg niet eadoaronl hebben zg veelal als knecht geen werk nairbun zjn kunnen krijgen of zgn zg te trofscfa omhon oiikande tegenover anderen te doen blgkea eki zóó veptigen zg zich als bkas hoewel ifj er getlroottlijk gtene knechts op na bonden maar ait at t werk dat men hun opdraagt verrichten Het nadeel nu dat deze parasieten verspreidea zoowe onder de eigealgke bazen als Onder e wettlieileni is hierin gelegen da i gewoonlijk ondetr de m rkt werken gewoonlijk wirkeö zij rqor 1 et mindeif per uur n menig portiealiar neent in ago voordejsl te handelen door dergelgke tiedel voor ziek te tat werken daOr zg behalve het mindere lo ib flat gelrekend wordt ook van dagdieverg versehoond zijn ep veelal t werk dua n edigtt coogèDaattd gereed zien Ëentgszihs wordt dit fiadeel getemperd door de omstandigheid dat deze kleine btÉseo Dergeat kredi t kuooea krggen eo dus ook gedwoogeo zgn steeds oontaofe betaling te beding bjj kleine werken maakt dit echter niet veel uit Veeht ontbreekt dus aan den knappen baaa bet werk n moet hij zijns onsdaaks gMohlkte en Wkwaine werklieden if minder oren doen werkhn 3f ben ge ieel buiten werk stelten In beide gévalten komw de meer bekwalbeD dan in euBconenfie alM de milder bekwatnen hetgeen tot beider nadeel atrel eu ook voor de bazen onvoordeel ig is KoDde de partioa Ieren besluiten zich van detgelijke benuhsten nimme te bedienen ina ir steeds het werk aan gesohikte bazen te gunmn dan i u bet voor allen voor deetig zijn het werk zon dan niet zoo dikwüjs slordige en i gekr kkig zijn de gpede beten zouden meer werk bebjien en in d gelegenheid zijn knappe wertdeo mier te bevuordoelen tenrg l ook htta zedelijke invloedl veel grooter zou kunnen zijn omdat de werklieden dan meer ontzag voor hei woord iaa zouden hebben hetgeen voor den liekwamen werkman bij den tecenwooriligen toestand onmogelijk is Waal het dus de verhouding betreft lusschen baas en werkman kan slechts voor t grootste gedeelte verbetering van den bestaandei niet zeer gansifgen toestand urden verwacht door t krachtig optTnlei Iai deze v n de particulieren Hordl errolgd I I I I VEESL G QYiKB DKN T0B8TANP DER ABBSIUENPE KLA3SB ALHIER yewol tC Aan doelii atige en gazeTlige woaiagen bestaat voor den ambaohtsman groate behoefte De meette zgn zeer gebrekkig ingericht to sooongezellig mogelgk Ken esuigazins ruim binnenvertrek aar de man eieb ba poop van het werk kan nederzetten om ziek met leetuitr of eene andere uitspanning béng te houden ontbseekt bijna oxeral Het IS dan ook geen wonder dat hij vaak dc onhoiaselgke woning vliedt eu elders de geiellig idgaat soeken Ue hij da uoeA aantreffen i Toch geschiedt dtt Veel minder dan men raaeot en h t ja terblpend e le boe tal van bfrave huisvrouwen er op uit zgn om de gemeensctiappelijke woning zoo aangenaam mogel k te makeu Uok de huurprgien ign voor dóe soort van Woningen veel te hoog Voor 1 26 per week heeft men niet v l goeds zoodat er velen zgu die daarvoor ƒ I S U ai meer van bun weekgeid moeten missen aige tegerooetkonfng bij iijne uitgaven heeft de Merkman alliier door Zich aai te sluiten bg de v eeniging voor den ambachtsstand die zich ten d el steit jOan hare leden goede kvensmiddelen en brandstoffen tot de laapsl mogelgke prgzen te leveren Deze vereenigiug vmdtdan ook zeer veel deelneroing uj teft StO ledea Het Reglement dat wg bg dit Vers g voegen bevijt vele goede bepalingen waarheen wg Voor nadere bijzonderheden verwijaen Uit deze feitelgke bijzonderheden vloeit voort dat de toestand der Goudsche antbachtslieden ooi in aanmerking genomeu knu geringe ontwikkeling niet bepaald gunstig is te noemen Ia hun lot voor zeer yeel verbetering vatbaar aan den eenen kant aan de andere zijde miq niet t orden voorbggezien dal Ihet ongunstige niet uiMuilend door meer bevoorrechte kbssen te verhelpen is daar het in de meeste gevallen moet toegeschreven worden aan hun gebrekkige kennis san hun zeer onvolledige onlwik keling dat zg niet meer verdienen De bazen toch die dien uaam ierdie en zyn voor de werklieden alles wat kan worden verlangd De meesten geven aan hunne beste werklieden geldelgke tegemoetkoming uit eigen fondsen deze tegemoetkoming wordt soms geschonken door eéne verbooging Van t weekloon doch niet zelden ORt ngen irékwame werklieden tegen den winter eene toelage of wel fooien met nieuwjaar óf kermis D t moge ten bewgze strekken dat de bazen de kunde hunner ondergeaohikten op juiste waarde weten te schatten waut één knappe werkman is voor zgn jneester voordeeliger dan twee die slechts maefainaal arbeiden wat hun tot taak is gesteld Vaste waarborgen echter jat dp betere werkiAan altijd beter beloond zal votMn bestaan er niet vooral omdat de bazen soms in de onmogelijkheid Ljatste Berichte Lodden 24 Januari Yo gens den Timet Verwacht tnen dat de heer Brabd met algemeene stemmen tot voorzitter van bet Lagerha tli zal worden benoemd Sedeit een paar dagen is de Frins van Wallis na en dan uitgereden £ r ie een bnef openbaar gemaakt van den heer I Bright waarin hij aan den heer 0 t onoghoe verklaart de beweging len gunste van een leredi Parteéeiit nooit Ie hebben goedgekeurd Parlj8 2 Januari Prins Napoleon is te 4jao eio als lid von deo departementaieo Raad op nieuw gekoaen Pe ohotena heeft te Koustantinopel geheet en al opgehouden te heérschen Madrid 24 Januari Sagosta heeft den Koning medegedeeld dat in de zitting twee altematieVeq xija gesteld ontbimliiig of wgziging van het Ministerie I e Koning heeft besloten den president van den Senaat den vice president van de Cortes beneveas Herrero Serrano en Zorilta te eonsutteerea Rome 24 Jan De meerderheid van liet persons ia s paosen omgeving dringt op zija vertrekaan Ook is zü vooralsnog tegen eeii toenMsriaf tuaaohen deu paus en den C zaar 1 lyke iaken in Frn kjjjk zijn en dal een crisis geen gtj£6ikt t§ü tip vo i een van belden zou geweest tqn óh kei huofi p te steken tierucbten van reeda geraamde samenzwerin eu om zich v n het graag meester te maken uareilf dezer d tgeu tePapjs en Vef rilie in laloÓD Moge men n niT o t overdre a i achten iet léit djit maarMbalk MacMahon dér antionate Ter aderióg tjn dièu ieii aanbood in geval van va r s Nreekt luide tegen een al te fichtv ltldige pvi itiiu t ieif om andigbe qn Een opstand m het zuiden van Fr inknjk waar zoo vele hartstochtelijke republikeinen wonen was in geval de schmirepubiek van 18J0 gt fMt liep verre van onwaarseliiJBi l Béé l VMeger 1 er bp gewezen dat ds jpólitteké eétaheid vao Frankrijk sdioon reeds ten tijde van Riehelieu gegrondvest en door de schijnbare eeijheid ven ta i b eve8tigd met gi vryttraard is voor mogelijke verdeeldheid en losscheu riitg Ondanks Ue p9g iugen door achtereenvolgende régrkrio èd stelstitnatig utlngoreifd oiA hel prov ihciahsme 7ooveel mogelijk te d9eu opg ian lu het moia vaderlaid bl lt dkt bestiiau mtt al de kraeht welke aau rassen eigeu is De l ruvenijnlen zijn het nietvloetende dialect V n 2tiid F ankrijk blijven 8 ireken de Gasconjers spreken een taal merr gelijkende op het Spaaiiseh dun op het Fransoh in Normaiidie en Bretngne woekert het Celiiaoh nn Nooid Kranknjk het VJatniscb voort terwijl in de thans door Duittofaland weder aan zich gibraohte pruviucicn het l uit ch een volkstaal gebleven was Al di ze verscheidenheden mogen zich nu door de krachtige hand van een Eiohflieu en éèn Lodewijk den veertiende in elkanders gezelschap geschikt hebben daaruit volgt Mg ni t dart onder een stelsel van decentralis itie ari meer p rsoonl ke vr heid de niet geheel verstikte kiemen van verdeeldheid zich niet weder tot rqpheid zouden kunnen ontwikkelen Een verbrokkeling van Frankrijk hoezeer ook in str d met de gangbare opvat ih alsor dat land bet toonbeeld is vatt eenheid in den staat is derhalve niet zoo ouwaarsohgnlijk In het zuiden van Frank k bestaan odtegeitzeggclifk de grootste elementen voor verdeeldheid liè s onder Qambietia s bewind bestond er een lofue in Midi die Is zelfstandig lichaam tegenover de d legntle van Tours wilde optreden en thans wordt verzekerd dat die Lifue ilog steeds in bet geheim vottrtbéstaat en alfeen acht op een gunstige gedegenheid om zich krachtiger te doen geldeu In Terband meit eèn opstand in jiet zuiden die uitgebroken zon zijn ttrwyl het aftreden van den heef Thiers daarvoor het geschikte t rfatip scheen terta idt zich een gerucht hetwelk zdo dwaas is dat en het enkel behooft te vermelden om znlks ta doen imibn ftuisen en Ruslaiid tonden een overeenkomst gesloten hebben om tot een collectieve bezetting van Zuid Frankrijk over te gaan zoo dit een poging mocht wagen zich van het moedorloild af te scheiden Daartoe zouden Ptniaische en Kussisehe ligers in strjjd met alle tractaten eu des noods oük in strijd met den wil der bewoners Zaritserland bezetten althans van den Franschen Sarooischen kant om vandaar uit de oper itiiïii tegen de opstanddingen te beginnen Deze tijding werd gelijk geaegd is dezer dagen ijverig te Parijs zoowel als te Versailles nitgestronid zonder dat een scbyii of schaduw van be ijs aanwezig is ÖUIT8CHLAND In het jongst verschenen nummer der ff eser Zei iiay kbmt een artikel voor betreffende het hoofU beginsel der ministericn u ke elkander sedert 1S5S d lt is sedert den aaiivaiig viin het nieuwe tijdperk in Praiien hebben opgevolgd VVg ontleenen daarahn del onderstaande hetwelk de hoofdzaalc Vnn be doeld artikel uitmaakt Aller oogen zijn op den heer Falk gericht Zijn ant cedenleii maken het hoofdonderwerp uit der gesprekken en men mig te récht zeggriij dat er schier peen dagblad wordt ge ouden hit elk zich met de beoordeeling da irvan niet bezij houilt Die blik op hel verjcdene geslajjen wekt de gunsiigste vetwaöhtingen voor de toekoiSA op Ue vroeger handelingen van den heer Falk op parlementair gebied zoowel in den Pruissiseli i landdag tgdens wij het nieavv e tijdperk intraden als in den constitueereiide ryksdag mOgen iils zoovele waarbor gen worden be ohonwil dat aan liet hoofd van het ministerie van een dieiist eindelgk een man zal worden geplaatst gelijk het Pruisische volk reeds lang en vurig heeft gewen cht dat dÜr met de leiding der zaken zon worden belast Met Je benoeming van den opvolger des hecreii von Muhier is als hef ware de kring vultouid waarin onze ministericn sedert den aanvang van Iwt nieuwe tijdperk zich héoljeii voortbewogen De liberale richting door de regeering sedert 18 58 gevolgd herd zich niet voortdurend in een reQhie lijn voortgc ct Om het Duitsche vraagstuk te kunnen oplossen was hit iioodig dat van die rechte lijn tijdelgk wjrd afgeweken eerst nadat deze gewichtige zaak was uitgemaakt zijn wg lnngz merhan d te ugge rd naar het pwnt van waar wg b tó aiVaug v n jiei qi jWe tijdperk waren uitgegaan Het aerjte liberale ministerie het ministerie SchwerlnAuerswald ging in zijn opvatting van hst I uHs die vrMgntuk ni t coOfar dat m on vèlrecnigen met de wootden dfioi den kofftng m zijn troonrede gwt de r ridg kon soh alleeb op dezen groninlag tnit oejn landdag VCrstaku dat de legetoroji aiia tie hetvbaLwadKwui deitaBrbiiaï heid des vaderlands onveranderd bleef Toen genoemd ministerie en gevolge dfiarvan aftr id nam een causer ati ef lAiuistAie bet toer van staat in handen ea bastUurjc ÏH tomat hM io4 was bereikt inaafLtr de rfgeering streefde eersi toen iiadat vooraf vele wisselrngen in het personeel der verschillende ministerieii welke na elkander optraden hadden plaats gehad v t e de regeering langzamerhand den losgelaten draad weder op Vfg heeten het tegen voordige ministerie nog niet liberaal in gejgken zin als wij dat van 1858 tiberaal noemen Niittemin erkennen wg met vreogJe dat wg allerwege het liberaal element zien doorblinken Het ministerie Von Bismarck hetwelk den strijd tegen dei Jiherfinl gezinden I mddag sedert 8 Oct 1862 hoofdzakelijk om de legerorganisatie tot in 18S8 tut na den ourlog op zoo forsohe wijze heeft gevoerd onderging tot aan dat tijdstip geenerlei wijziging Niet lang daarna eoht r moest de heer von Bodelooh iiigh aftreden omdat hij verzuimd had de financiën des rijks in dien toejitaiid te brengen als de omstandigheden de gevoerde oorlog hadden geeischt dat geschieden zou De heer vón der Hejdt volgde hem op miar hoe vindingrijk in het opsporen van tgdeUjke hulpmiddelen voor zgn ei nlijke t ak schoten zijn krachten te kort ook hij moest zijn plaats ontruimen Thans hebban wij insgelgks den heer von Muhior zien vertrekken en daardoor zijn wij wat de algemeerte richting van hel ministerie betreft zoo dngevéer teruggekeerd tot het standpunt waarop hef kabinet onder Scfawerinin 1858 stond Mogen niet alle leden van het tegenwoordige ministerie liberale antecedenten hebben toch moet erkend worden di n itt het algemeen beheer èn in lie wetgeving de liberale beginselen worden gehuldigd De Nette Pretti Zeilioif hekelt en van zgn stand punt zeer te recht DU eens de rgkswetgering de schepping van vim Bismarck dan weder de wetgeving op fiinancieei gebied het werk van Kamphausen om vervolgens den minister van justitie den heer Leonhnrdt of dien vso binnenl zaken den heer za Gnleiiburg om hun liberale maatregelen aan te raden Welnu aan die droevige taa zal genoemd blad zeer spoedig nieuwe uitbVeiding moeten geven want weldra zal het zijn wapenen ook tegen den opvolger des heeren vOn Mühler moeten keeren BINNENLAND Gouda ï6 JanuaSi De 2de luit W J C B Droogleever Fortugn die bij Kon besluit ran het Indische leger bij het leger hier te lande werd overgepLiatst is door den Vlin van Oorlog ingeileeld bg het 8 reg vest art ieiipemde oihcier te Uroningen a in gekomen zijnde zal dienst docfi bg het tauhement artillerie aldaar in guriii ieii en wel bg de 6 compagnie De commissaris des konings in de provincie ZaidHollaud heeft bepaald dat de loting der in het vorig jaar vour de Natuiitate Militie ingeschrevenen o a al geschieden te üouda 27 Eebruari te Woerden 24 Februairi bn te QaiiDbhem 20 F ntari Rinoemd tut hulponderwgzer aan de openbare school te Schoonhoven de heer 0 C Jager thans hnlpoudiTwijzcr te Amsterdam De trem der Rijnspoorweg die Maandag 22 dezer te 3 55 van Rotterilam vertrok is even buiten het Op den Nieuwjaarsdag heeft men zich te Krimpen a d IJsel in eene tot nü toe op dien dag ongekende rust mogen verulijden Dit is voorzeker aan den eeneA kant te donken aan het Hinke optreden der politie tnaar niet minder aan den andereu kant aan de goede houding der burgerij die getrouw aan het verzoek van Burg en Weth om daar het nieuw jaarweiischen verboden was aan eene immissie fan gemeeftienaren liefdegiften ter hand te stelten len behoeve van minvermogenden dit zoo ruim gedaan hebben dat ongeveer zeventig hnisge innen van etenswaren kleediugstnkken of örandstoffen zijn voorzien Te Ammerstolzijn in de vorige week Ut markt gebracht 24 zalmen van 10 tot 27 hUve k Prijs per half kilogram van 1 90 toty 2 i Uit Woubraggo sohrgft men t enptrige st mwm besloot de rnd licb te wdjtien tot de tweede kamer dffl staten generail met het verzoek het kantongerecht alhier nutt op U heffen waarvta VQlgens 4e nieuwe rediterlgke organisatie fpt kè m wezeri Ueze opd ttug 6u zeer in het nadeel zgn van justitiabelen aangezien Woubrugge in het middelpunt van het thans bestaande kantongelegen en door goede wegen z s toaiera ala deaT iit rs te berejtoris Naat men verneemt wordt er een pensioneering en promotie bg het leger hier te lande verwachty f Men sohryfk nit den Briel dd 22 Jan s 1 De hoofdpommissie voor de aansta iude feestviering heeft éata ehkelé liarer leden de ïol g opgedragen voor een op den ls n April te bouten alle oriscben optucht Tot zinnebeeld is gekozen de bloei van Nederland door handel nijverheid zeevaaK en landbouw In den optocht zullen dientengevolge vporkomen dezegewagen Meerland getrokketi door 4 paardeij de zegewagen Zeevaart getrokken door 2 paarden en de zegewagen Koophandel Nijverheid en Landbouw getrokken door 4 paarden Aan het hoofd van den stoet moet natuurlgk een man zijn die een vaandel met het itadswapen en de woorden Idiertatit Primitiae draagt en dat vaandel zal door vrouweohaiideo worden vervaardigd De dames van der Vmt van Oosten van Staveresi Berdeni van BieitètOai de Kanter en B Hein hebben het denkbeeld om dat vaandel door Brieisehe dames te laten vervaardigen geopperd Om het te verwezeiilgken moest er zookls spreekt geld t n maar in een korten igd was door leenige danlet voldoende geteekend Uit die bgzouderh id blijkt op nieuw dat men hier voor t aanstaande feest nog al wat overheeft Op voorgang van den geaohlen burgemeester die voor eene zeer aanzienl jke sofn teekende zgn de bargera toen Jinn da Igst voor de feestviering werd aangè boden ferm nit den hoek gekomen en nu kamèa nog buraerrsien U voorschijn om niet alleen Van haar geld maar óok van haren tijd te geven Zuik eeüe medewerking geeft den leden der hoofilcommi i sie natunrlgk eenl hart ondef d te meer omdat aan die medewerking der burgerij gepaard gB krachtige medewerking van elders OaAr deconsmikaie aan alls safo commissifn op t t van de vngezaOielde af in te zamelen gulden ri iia s t 6ét 1 P ebrnarl 4al htt lat van het orttitror pen monument weldra beslist zijn Of het beituii van de ala FeehtiperaOM erkend veraenigi ng vnn Christelgke belangen egz l ftiiik wij fteegft hebben gemeld giften vraagt voor een voor Voorna te stichten wèetUJiè alsdan het noixfigiigeld bijeen l eU en tal beiwUfelen wg Het plan gaat hier slecht op en vini t lelfs tegenstand bg geestverwanten als de redact e van de Heraut In hef laatste nommer van t H eekblai tan Voorne tn PnHm is eens adverteutie plaatst van twee gerstverwanten van het genoemcf bestuur die giften vtagen voor een nationaal Gei iea gestiolit Voor rerwonde zeelii den en opdat er geene verkeerde veronderrtelHngcn af gerolgtrekkingan gemaakt zoudeu ivorden makeu zg in die adverted ie bekend d it zg in geeneii deela samenwerken mpt iet boveogenoerade bestuur Wat de verklaring diezelfde ttuiuen dat zg ziqh ni t tegenover maar o uai de Brieisehe hooMcoinmiasie geiteld hebben ib teekent zal de tgd wellicht leervo Wg hadden lieW gezien dat zg aan de Utreclitselie commissie wier j irrespondenten zg cioh noemeO hadden gemeld i k Brieisehe bpofdoommissie heeft zich ook bereid vléfklaard om gitten voor eeiie eU hidige of nuttike instelling te ontvangen laat ona nu niet vaoruil jepalen welke instelling ar moet worden gesticht lii afzonderlglie commissiSn oprisli ten maar sluite re ons aan bg de hoofdcommissiai die ook te uwei l eeno sub oammi aie heeft eendnclit maakt iDatht De Brieisehe I Hoofdcommissie heeft th ins op 126 plaateen eene su inmissie en op 20 plaatsen een correspondent II De spoorweg rtk Vlissiqgen tot poes is Zaterdag jl vpor ct eerfijt over de g eele lengte bereden Te half tien uren vertrokken namelijk op aanzoek van de aannemers van den Sloedam een met vlag r getooide lqcoi iotief en een personenwagen mét directie en eeoige aannemers der verschillende ia aanbouw zgnde werken naar Goes N a aldaar a hun door den Unnemer voornoemd aangebod n fola lation te hebben gebruikt stoomde men terug tot Vlissmgen waar hun bij den aannemer van het verbreed kanaal een diner wachtte Aldus nadert h groote werk wtaardoor laalstgenotmde zeeplaats met MiddenEuropa I verbonden wordt zijne voltooiing I e Jdiuii er van Koloniën brengt tor kennis van Upllingheléende oadere of voogden dit m4t 1 Sept Mber dezes jaars rijf jongelingen zullen worden bestemd om volgens bet daaromtrent vastgestelde é reglement Onder hét opfiertttezicibt vsVl den heer Dr G fr J J u r u4 hf ogleeraar in de fiwulteit der wi en nstunr knnde aan figks hoogesohool te Utrecht te worden c eieid tot miKtaire Apothekers voor den dienst in dh ovenefR he bezittingen en i l vier voor den dienpt in Oost Iudië en ééa voor den dienst in Wiéf tifUéi ea dat wanneer zij tenns tonen of pupillen daarvoor rerjangea ia aaniperking te doeo xomen deze lop Ma and ag deii 27sten Mei 1872 M voormiddags te 8 uren ten huize van den voormelden oud hoogleer ar te Beqnekom suUen worden teegelaten tot het afleggen van een rergeljikend Uit Vollenhoven wordt van 23 Jauiiari gemeld Van alle kanteh vemeaen wg da de sleehte uitslag der viaahvaagst op de Zuiderzee looM te wijten ia aan de menigte leebooden die by voorkeur op deib tanharing i£ea Het getal dames dat zioh asegemeld ndenoursus der heeren van der Waals en Ten Brink te sÓravenhAge bij te wonen neemt nog dagelijks toe taor de uatturknndigs vooiidrachten zgn rum ISO voor de letterkundige ruim 2 0 dalnes lugesAhreveo Het aanvankelgk daartoe bestelde lokaal in DUigenlia bigkt thans veel te klein Ie zijn Uit dien hooide zullen de eerste vooVdrachten Zaterdag a s plaats indien In de groote zaal der vrijmetselaars loge I Aan de leden der tirea le kamer U thans rondgedeeld eene nieuwe qu zeer belangrgke bylaag tot net algemeen verslag der uitkomsten fan het onderioek betreiAinde de kolfie ouliuur op Java Het is te ièfM e v in den gouyernrer generaal van Ned fndie brtrekkeiyk de geh eele enquête in ISOSinge C ld bMierena een concept wetsontweip tot nadere eling van die gouvememeiita koCe eiiltaar De gcldlerning groot twee oiiUioen ten behoeve van den ontworpe i spoorweg Iieiden Utrecht was ondanks de krachtige deelneming vai Verschillende gemeent lbestaren op het tgdstip der lluttipg nog niet volteekeod De gel genl eid tot Uiachriiving uu tot t 1 Januanj verlengd r I Het B MMad m Mt b vttbadd m ftet tele grafische bfriebt van 18 dezer waarin ait Batavia geneld wordt van groote overstroomingen kunnen wg tot gferastrtdtiDg lüetledeeln dat io aeni d he van 0 dezer bi het hoofdagentechap der Ned Ind Haiidelibank Ontvangen en waarin van vgf residen tien sprake ir met geen enkel aiooid vaa oraiatroo mingen gerept word Sedert eeoige tgd bestaat te Leenwarden een vrou venverren ing tot bevordering der gezoudhoidsbeUn gen £ en afdeeling van deze verecuigiug heeft zieh thans aan hoofd gesteld van de ziekenverpleging Die aldeeliag bestaat lut een vgftal dames gtaasis l teerd door erji geuee knndige Het beoogde doel 1 ia tweelei ig nainelyk et opleiden en vormen van ziekenverp eegsters en het b schikbaar stelten van itre ten diensic vnn het publiek Het pailiek in klasaen vndeeld brtitalt volgenstarief Q 1 0 of 0 74 per dagen IS l 4f 4 S0 per week aan de oommiaaie terwgl aando gepeiende biekenrerpleegatcrs door de conmissie voort het verleeilen harer diensten wordt itbetaald l SOper dag en 9 per eek j l le ziekenverpleegsters staag M der roprtUucead toezloht der commissie De uitlerefs Kemtbk en ZOon te Utrecht zijn voornemens bg gelegenheid van het derde eeuwge tgde van de nneming van deq Briel door de Watergenzen op I Api il 1572 eene ferstplattt uitte geven getiteld de Eersteling der Vrgheid I e bedoeling dezer uitgpaf is om bg de bigde herdenking der eerrassing van Brielle in 1S72 een feest preiit te laveren waardoor feiten en personen daarop betrekking liebliende aansehouwelgk zgn voorgesteld ea die atzoo geschikt is om m de huiskamer te dienen ids een waardig gedenkteeken van dit merkwaardige nit en to uitreiking op de jcbolen t it toch zou Bede een Ikrachtig hulpmiddel kannen zgn om zoowel bij h volk als lig de jeugd den lust op te wekken te eenige nadere kennismaking met dit tgdT k nter vaderlandsohe histoae De prgs is met het oog p eene mime verspreiding zeer maiig ge ateld t W 100 exempt 10 50 exempt f 25 eiempt f 25 i enkele platen 0 15 De proeve der plaat i geeft daarvan een goeden indruk en de uitroering s aan bekwame handen toevertrouwd We hebben reeds eeiiige maten aohtereeS kennis nogen malten met het Schoolblad leekelijksche Conmil vot r Ifger middelbaar en j ytitnattaal mderici