Goudsche Courant, zondag 28 januari 1872

Zondag 28 Januari 1872 NM1Ö9 GOUDSCHEiCOURAIfT Nieuws en Adverlentieblad m Gouda en Omstreken Naar men verwWeit lien ie Kusaisohe bisschoppen in het naastaiuid t uiisistgrie gepreooiiisnerd irordeii JbiruSSSli 2i Jan Het Journal de Bruielle meldt dai heden door de curatoreu lit uidoleur3 de snhikkiug is g iefkeiiil betreffende al de Laugrandsche maa sehappijra IVze schikking moet nug door de nchtlmnk Van k phandel geiiomologeerd en door het Londens he kanselarij hof geratificeerd worden Berlijn 24 Jan De rijksdag heeft hedcu bij de tweede lezing zonder debatten de overeenlorast met Nuurd Amerika bètreffends de fabriekmerkeu gofldgekenrd Versailles 24 Jan De nationale vergadering heeft heden de discussie voortgezet over de voorstellen tut wcder invoeriiig van het tonnegeld en de nieuwe ec ieepvaartrechten Kennisgeving BUH iE lEESTER en WKTHOUDERS van Oouda gelet Op het besluit van Hecren iedepnteerde Staten van Zuid HoUnud van 9 Januarij 1872 N Brengen ter uluenieenc kennis iliitde HI iKlJK der Maten le iK dit jaar zal plaats heliljen van den isten Febrilarij tot den 1 2don April aan taande op alJe werkdagen uitgenomen Donderdag en Zatut dag van des voormiddags 9 tot des naniiddags 3 ure in een daartoe iilgeri a lokaal a m denüroeneuweg uaasi de openbare Burgerschool en dat de letter I in den gewonen drukvorm aohuin gesteld bestemd is tut jaftrletter zoowei van den IJk lis van den Herijk Op verzoek van den IJker wordt den belanghebbenden md fgcdeeld dat tot regeling dier wefkzuSmheden de volgende dagen zijn aaugertezeu IJtoen en Koperen Gewigten voor gewone en fijnere wegingen alsiue le Lengtematen van 1 I cijrnarij tot 15 Maart Inhöudsmatea voor diboge eu natte waren van 18 Maart tut 12 April Wordejide hiiu voorts herinnerd dat zij verpligt ïiju hunne Maten en Gewigten behoorlijk schuougemiiakt bij den IJker tijdens ï u verblijf in de gemeente tol het ondergnau van den Herijk té bezorgen h dat zij die zulks verzuimen of daarin verhiiidetd wonlen voormelde Maten en Gewigten vóór 4fBl 0Ql nog aan den IJker ter Standplaats vau hèt lAltiintoar waaronder deze ginieente behoort ffiWerrfowJ ter Her lJkmg moeten aanbieden e dat na het eindigen van den tirmiju van den Her IJk bet gebruiken of voorhanden hebban nn Maten en Gewichten niet voorzien van de Veröïobto tempelmerken vol ien art 29 der Wet van don April 18 89 Skttlililad a 67 varbudeii en etraf baar is i dal geen andere Gewigten mogen bestaan dan van 60 26 ü 10 5 2 en 1 Kloaram l oiid 5 ï en 1 Hectogram Ons B 2 eu 1 l ec gtam iXooil ea 5 2 en 1 Oram Wigije t dat voorwerpen waaraan de etieiijke benaming of waarde outbve ki niet jieijkt wurvlen dat de IJk en Herijk kuMuu g sshicden g dat vo Twerpen niet ami du vuurschril ti U vol doende met een afkeuriugst ekeu gestomiield wor den en i dat de iet juM Uvondm geiclgleii vanneer lij voor jusiering vat i8 r zijn ZüiidiT buiteiigrwone hêrstellmg te behoeven d dr de l Kir op vur i ti tan fe ieléMfMbtitdai gejusteerd wordeir naar ttet bü Öt 4 van het kon besluit an deu hi Oijl 1889 SlMtUblad n 160 vastgestelde fcirief bedragende Vgor IJzeren Gewigten vau 50 en 25 Kilogram 20 Cents 20 eu 10 10 I 6 2 en 1 6 Voor koperen gewigten j bestemd voor gewoon gebruik van 1 kilogram tu daar ieneden 5 cent boven het kilogram het dubbele vau het bedrag t welk voor IJzeren Gcwgteu van dezelfde zwaarte beiluld is bestemd voor fijnere wegingen ï van 1 kilogram uCii daarbenedeu IQ cents bjveu het K ilo ram het diievond ïAU hel bedrag t w lk voor iJEuren Grwt ten dcizoifde zwaarte bepaald is pien ten gevolge worden de iuges eteneD a ingeraaand om z cb op liovvagemeide dajieii te vervoegen aan het Lokaal vour deu ilettjk bestemd t ii einde alzoo voor te komen de ouaai genanie gevolgen die bij ver Buijn daarvan vo r beu zoiulen ontsta n GoiiDAj den 23 Januari 1872 Bnrgémeester en Wethouders voornoemd Da Secret oris De Burgemeester DuOOGLEXVEaFuUTUIJN VAMBKltGKK IJzENliOOBN MARKTBEHICHTÉN Oouda 33 Jan Bij weinig omzet bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwschc 1 85 a ƒ 13 25 Mindere ƒ tM a ƒ 12 75 Polder 8 75 a l2 Rogge puike ƒ 8 40 a é 25 Mindere ƒ 7 75 a ƒ 8 25 Voer ƒ 6 25 f 8 85 Gerét 6 40 a 7 Haver korte 4 4 4 60 Lange S 40 a ƒ 4 Düiveboonen f 8 a ƒ 8 S6 Hennepzaad 8 40 a 8 75 De veemarkt met gewoaen aanvoer ofschoonde prijzen hoog waren was echter de handel trager vetle varkens van 28 i 29 Cents pet vijf ons Kaas Aangevoerd 20 partijen prijzen van 24 ft 33 Hooibuter 1 40 1 50 B u r g e r U k e Stand Ci aüHKH 22 Jau Gerarilus Aulhunius ouders A via Meiirs Lii ï vRn Vlitt Ï3 Audrcss Wilhèliuus ChrUtisnn ouders j W C du Chatenier en 3 G Spraijt Ovt iii roKN as Jan W K Vcrdrie m 8 J Ilrrlijii H j 11 m a lau ËiJk S in 24 J Soi Icioaii 14 d CtHUWD 24 Jan A vaa Voüd en M van der Heijden J I nijkmon en t van Wiik f Ciilein en A E 8Hjderitik U W MSHsknnt en C C Jansen ADVERTEHTÏEM Heden overleed ons eenigat ZoontjeWILLEM FREDEBIK in den nog jeugdigenleeft d van ruim 6 maanden J J VEBDKIES J W F VERDBIBS VAN Vbgt Gouda 23 Januari 1872 3e C03SrCÉI T op ZONDAG 28 JANUAEIJ 1872 des avonds ten 7 uren in het Lokaal Kunstmin der Sociëteit Ons Gekobget Entree Voor HH Leden met en Dame vrjj Voor HH Leden der Sociëteit Ons Genoeoen 25 Ots de persoon Voor NietLeden 50 Cts de persoon 3 jE3 E iE 3D É I OT H T JüNJKER van GEELS C Amstbebam De fijnste vpaterhoudendste THEEËN van bovengenoemde Firma zgn te bekomen by P A j van Hees Conftséur Patissier Kleiweg welke zich bij voortduring blijft aanbevelen tot het leveren von alle soorten van GEBAKKEN PASTEDEN PIECES MONTÉS de NOÜGAT ms CARAMEL de GLACÉS de CROQüANT BOUCriE etc GELÉUEN Koude en Warme SCkOTELS en tot het geven van DÈJEUiSERK DINERS en SOUPERS Tevens verkrijgbaar SÜGAB WAFER DEWbuOP en COMBINATION BISCUITS nit de fabriek van Pkkk FeBa C London Gouda 2h Januara 1872 VVi keiijksclie Courant voor Lager Middelbaar en Gymnasiaal Onderwfls N 6 heden verschenen bevat J VERSLUYÖ Overbodige hoofdstukken BellLancastersche Method ® Aansluiting van een h b s met een S jarigen cursus aan de vierde klasse van een jarigen cursus Acteexamens bij het lager önd Gemeenteljjke burgerscholen Schriitelijke opgaven der eind examens van h b en der acte examens bij het 1 o T H DE BEER E cn Handboek voor School en Huis H B yxN DAALEN Mengelingen Binnen en biiitenlnndsche berichten Leeraars Hoofdondtfrwijzers Hulponderwijisét eu Hulponderwijzeressen gevraagd in verschillende plaatsen van Nederland 1 Advertentiën Prijs per kwartaal ƒ 3 50 franco per post uitgevers P NOORÖHOFF en M SMIT te Groningen groot 5 000 000 Verdeeld in 5 000 Seriën nit te geven ia Aan y deelen van EEN QÜLDËN tvX Aankoop van Gronden eb d Boaw van Duizend Burgcrwoonhulzen te AMSTERDAM Geoorloofd ingevotffe MmisUrilele RüolutU dd 13 Oct 1871 N 64 Inhoudende EEN DUIZEND DRIE HONDERD en VIJFTIG H00G5 PRUZEN Al de DTerigen met een hctoger bedrag dan deninleg UITLOTENDE en dos ZONDER nieten De prijzen bestaan in DUIZEND BURGERWOONHUIZEN eik tér waarde van VlJP DUIZEND GULDEN met inbegrip van Grond en Erf ALsicïDE ra S PriJMn l f 80 000 Ï5 PriJMii 4 1 000 5 40 000 100 f t M 20 000 ÏOO 1 000 10 10 000 4 991 1 60 1 10 De Aandeden ten zijn door tusschenkoiost van HH Makelaars Commissionairs in Effecteil en bij den Boekhiindelaftr A BRINKMAN te Gouda verkrijgbaar alwaar de Voorwaarden in deze Premielieening a 5 Cts verkrjjgbaar zgn Alle aanvragen de administratie betreffende kunnen voorloopig franco geschieden aan hetadres van den Heer JOH VISSER BockdrnVker Kloveniersburgwal bjj de Hopg traat K 102 te Amsterdam terwijl de gelden aan dé CredieirVereeniging te Amsterdam of by hafe Agentesmoeten worden afgedragen Tegen Maart of April k bestaat bg fatsoenlyke burgerlieden P G gelegenheid tot kosl inwoiiiiigp en HijISSELUK YBRKEER voor eën of tw jnngeliéden Adree onder Letter P C Mmdea Uitgever dezer Courani BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zwammerdam gezieiJ de verklaring van den Heer L G VELip Med doctor wonende in deze Gemeente waaniït blgkt dat bet tot stuiting van den voortgaiig der aanwezige pokzipkte dringend noodig is dat de Yolgeade voorwerpen als Een pluimen bed met pelnwen vier kussens een beddezak twee wollen en een katoenen deken twee bcdlakens drie knssenslopen een stel bedgordgnen en een wollen omslagdoek toebehoorende aan PIETER tan SCHAïK werkman wonende in deze Gemeente in gebruik geweest bji diens huisvrouw MATJE ADRIANA JOHANNA HORDLIK op den 20 dezer dan septische pokken overleden worden onteigend en vernietigd Gezien art 69 der Wet ran 28 Angnstni 1851 Staatsblad n 125 xBeSlniien 1 De voorschreven voorwerpen onmiddellgk in beslag ie nemen en te onteigenen ten einde onverwijld door verbranding te worden vernietigd S tk waarde dier voorwerpen bj minnel kesdiikking t bepalen op eene som van zes entachtig gulden zeventig cents En zal dit besluit op de gebriukelijke wgïe tér opeAbnr kennis worden gebragt en geplaatst worden i d de Goudache Courant terwijl afschrift 1 worden gezonden aan Heeren Gedeputeerde Staten desser Provincie Zwammerdami den 22 Januar 1872 Burgeiweester en Wethouders voorofTemd DE RIDDER Burgemeester G VAN KEMPEN Weth 1 Secr Goij a Druil van A Bfuikalli BUITENLAND BulteDlaiidscli Oveizlcbl Zoo de Franscbe boars de thermometer is vau den toestand der gemoederen dan is men in sommige leringen nog niet geheel van de agitatie bekomen Er Kepen allerlei dwaze gerucbteu wier onnaarlieid in het oo valt o a dat van deu dood des keizers van Rusland hetgeen ook nog bewijst dat de hoop op Buslands steun om zich op Uuiiscbland te wreken nog in de hoofden spookt eu man gaarne een andere gezindheid san dat hof zou zien Ue discosfle in de Fransche Nationale Vergadering ver liet wetsontwerp betreffende de wederinvocring van de soheepvaartrecliten dreigi weder van langen duur te worden Het banrt echter geen verwondering wanneer men in aanmerking neemt dat dit ontwerp mede een deel is van de door de t eiiwoordige Uegeering bcoogile herstelling tun het protectionistische telsel Vandaar dat het ontwerp maandag eu dinsda g door versch lleude sprekers hevig is bestredenen schaars verdedigd Ëen dtT huofd argumeuteu van de bevtrijders ia dat de wederinroering der scheepvairtrecbten in strijd is met de bestaande tractalen met de vreemde Kegeertijgcn üe Minister van Financiën heeft dinsdag dat bezwaar trachten te weeringen en meegedeeld dat er onderbaiideliiigen waren aangeknoopt over de wijziging der tractaten en de gezindheid van de vreemde Kcgoeringen zoo welwilknd was dat lc wet onmiddellijk in werking zou kannen treden Oat bet traoUat iMl Kngeland al wonlen opgelegd Wordt meer en meer waarschijnUjk maar hieruit vloeit niet voort dat de belasting op de grondsioSen aanhangers wint men wil de tractaten opzeggen om des te gemakkelijker tot eene wgzigiug te komen deze wordt o a wenschelijk geacht om de bepaling in het Krankforter vredestractint waarin wordt gezegd dat DuitschUnd tal worden behanileld op den voet van must bcvoomwhte Mogendheid De wlit betreffende de reorg misatie van het leger lal vooreerst niet aan de orde komen de U riiig heeft liaüf ontwerp nog niet ingediend en mèii denkt dat het wel April zal worden voor de Nationale Vcrgarlering dit belanitrijk werk ter hand kan nemen De krijgsraad die belast wtfs met het onderzoek der zaak van hen die beschuldigd waren van deel Ie hebben genomen am den moord van de door de commune gevangen genomen gijzelaars heeft dinsdag uitspraak gedaan Slechts een der beschuldigden Oenton is veroordeeld ter dood een tot levens angen dwangarbeid twee anderen tot tijdelijken dwangarbeid tfl wyi S tot verbauniug en i tot gevaiigenisstraf ign veroordeeld 8 der beschuldigden werden vrijgesproken De seoretaris van dan heer Gladstone antwoordende op eene memorie van afgescheiden protestanten t en de vcütigiug van eene katholieke universiteit in Ierland verklaart dat de geruchten als zou het Oonvernement voornemens zyn zoodanige instelling t subsidiieren ongegrond zyn In versohillende Ëngelsche havens hebben woensdag tengevolge van den storm overstroomingen plaats gehad die veel scliade hebben aangericht l e stofm heeft ook veel verwoestingen veroorzaakt in Londen en in de provinciën Te Msnchester is eene conferentie gehouden van iion ooiiforraisten Er waren 160Ü afgevaardigden tegenwoordig Mei eenparige stemmen is de resolutie aangenomen waarin de weiischelgkheid wordt uitgeaproken dat op de openl re scholen uitsluitend neutraal onderwijs zal worden gegeven en dat verschil van godsdienst geen hinderpaal zal opleveren voor de toalaiing aan de hoogescbool De Berlijnsohe correspondent der Kölniac e Zeitiiuff deelt het volgende aan dat blad mede betreffen de de benoeming des heeren Paiktot opvolger vanden lir von Mühler De bekendmaking van dit besluit heeft hier ter stede eail zeer gunstigen iiidnik gemaakt De taak welke de nieuwe minister op zich neemt is niet gerankkelijk verre van daar te cordeelen echter naar hetgeen men van goud ingelichte tijde teu aanzien van den nituw benoemde nmeemt is hij volkomen opgewassen voor de taak welke op zijn schonderen rust De leiding van bet jewichtige ministerie van eeredienst én onderwijs zal fVoortaan met vaste hand worden bestuurd en beidt gewichtige onderdeden van dez n tak van algemeen beattiur zullen naar dezelfde beginselen worden gfregeld Wij houden ons overtuigd dat de regecring en de vertegenwoordiging des lands tiians mit nieuwen moed de zoo dringend g vorderdc wijzigingen tot stan d knniipu brengen Hoe ingewikkeld hoe mocielijk de tqrstand ook moge n bg het bestaan van goeden wil aan beide zijden en hieraan mag nirt worden getwijfeld zullen w spoedig de practiscbe resnltaten erlangen der nietwe benoeming waarvan de stelling door Pruisen d het Duitscbe Rijk ingenomen de heilzame vruchten zal ondervinden Onlangs werd per telegnmi gemeld dat graaf A ndrasay aan eene katholieke deputatie Ie kennen gegeven hebben zon dat geené katholieke mogendheid in staat is den Pans een toevluchtsoord te bieden Dat dit bericht kwalijk juist zijn kon bleek onmiddellijk daar Frnnkrijk den Paus zeer bepaaldelijk zoodanig aanbod heeft gedaan en ook Engeland ofschoon eene proleBtanlsche inogenilheid hem voor bet gevul hij Rome mocht willen verlaten een verblijf ta its aanbood Het blijkt dat de l riehten waarop het telegram was gegrond op een misverstand berusten jraaf Amlrassy zou giizogd hebben dat hij nog altijd het Vuiicaan voor het beste verblijf bieid Voor bet overige heefl hij duidelijk te kennen gegeven dat hij de staatkunde van graaf von Ifcust zou blijven volgen zoodat Oostenrijk tan aanzien van Koine niet UMI iutervenieeren eu net falie in eene zoo goed mogelijke verstandboMdiag zou zoeken te blijven Het S nansebc Ministerie Sngasta al feu laatste wanhopige poging wagen om zich slaande te houden het hjeeft den Koning overreed de Cortes te ontbinden j j de nienwo verkiezingen zullen den 2 April aanvangen en het nieuwe Cungnss den SI dier maind bijeenkomen De verkiezingsstrijd zal heet zijn en wannéér men a aat op de onlangs gehouden gemeenteverkiezingen staat de kans voor den heer Sagasta niet best F B A N K B U K De IS Jan jl was de verjaardiig van den slag Ie Saint Quentiu en op dien dag werd een plechtige lijkdienat gehouden ter i ere van de Fransche soldaten die in I dien slag voor de inureu van die stad sneuvelden De plechtigheid had plaats onder een grooteii toevloed van belangstellenden borgcrlijke en kerkelijke autoriteiten naren in groote mmigte opgekomen en zoo als de dagbbidcn zeur naïef vermelden de houding der menigte was uitmuntend en alles liep in de beste orde af M en is er iu Parijs zelf verbaasd over ala eenig feest zelfs een kerkelgk féést in goede orde afloopt De regeering werd vertegenwoordigd door den generaal Ladinirault deu militairen gouverneur Van Parijs en kommandant van dé Ie militaire divisie Namens ilen president der republiek reikte hü eenige kruisen en medailles uit aan de soldaten of voormalige mobielen die voor zoodanige onderscheiding Waren voorgedragen om hun uitsiekend gedrag gedurende den veldtocht en ook aan burgers die zich gedurende den oorlog of bij het beleg van Sniiit fjueutin hadden ondcrsohei len Aan verminkten en gewoudeu werd geldelijke ondersteuning geschonkeu Door den g eneraal werd eene rede gehouden waajrin hij recht liet wedervaren aan den moed en de vaderlaiidsliefile der troepeu van alle wapenen die hadden deelgenomen a n den bloedigen slag die men herdacht De heer Jean Brunet heeft eeu aanval van wetgevende werkzaamheid Zgu godsdienstig bouwkundig plan is genoeg bekend Zijn financicele voorstellen zijn even zonderling Nu zou hg Parijs in drie deelen willen splitsrn die tot hoofdplaatsen zouden hebben La Concorde Versailles Saint Denis tn Viucenues Op deze wijüc zouden gedeelten an Parijs landelijke gemeenten worden en slechts het gedeelte dal La Concorde tot hoofdplaats hjtd een grootc stad blijven e Temj t haalt eene possage aan uit de briefwis seling tusschen mevrouw du DelTaiid en Voltaire en meent dat zij bijzonder van toepassing is op den tegenwoordigen toestand van Frankrijk In 1760 drie jaren na den slag van Bosbacb terwijl de generaals van Lodewijk XV nog streden was de schatkist ledig en heer Silhouette controleur generaal der financiën stelde voor om de persoonlijke toelagen aan den koning te verminderen en nieuwe belastingen in te voeren Dit viel noch in den smaak van het huf noch ill dien der belastingschuldigen Men bedreigt ons dagelijks met verschrikkelijke belostingen schreef mevrouw du Defland aan Voltaire maar nen weet niet hoe men het zal aanleggen om haar te krijgen Voltaire antwoordde Ik heb toch nog liever obligaties van Frankrijk dan van Pruisen Onze bestemming is om altijd dwaasheden te doen en ons weder te releveeren Uijna uooit ontbreekt ons de gelegenheid om ons Ie ruinecren en ons te laten verslaan maar na verloop van eenige jaren zijn er geen sporen meer van aanwezig De nijjerlieid herstelt de domheden van hel ministerie Wij hebben thaus geen groüte geesten op brt gebied der schoone kunsten tenzij de heer Letranc de Pompigoan en zijn broeder de bisschop maar wij zullen altijd kooplieden en landbouwers hebben lir behoeft slechts genoeg te zijn om te leven en alles zal wel gaan DUITSCHLAND Uit Frankfort wordt gemeld dat ter gelegenheid van den jaardag der wederoprichting van het Duitsche rijk te Straalsboig een groot feest is gegeven hetwelk met eeti hal werd besloten Ruim 8 0 personen uit alie oorden der nieuwe provincie hadden zich iu de hoofdstad vereenigd ora dien dag op plechtige wijzj te herdenken Schier alle aanwezigen op enkele weinige uitzonderliugen na waren Duitschers Zeer is het te bejammeren al de feestvreugde door een onaangenaaiu vooral tijdelijk werd gestoord Omstreeks 2 uren na hiiddernacht viel een groole spiegel van den wand de koinmandeerende Pruisische generaal von Krausecki die op dat oogcnblik juist onder deu spiegel zat ontving verscheidene niet oorbelangrijke kwetsuren Te oordeeleu naar de bekend geworden omstaodlgheden mag het gebeurde niet a ui eeu boos opzet worden toegeschreven hier heeft dus slechts een ongelukkig toeval plaits gehad waarvan de gevolgen niet van blgvendcn aard zullen zijn naar meu onderstelt Men beweert dat een groet aantal personen behoorende tot de eerste burgerfamiliëh inbooi liugea der provincie niet oiigeiieigd zouden zijn geweest ia gezelschap van de Duit che ambtenaren en ofDcieren den feesteiijken avond do ir te brengen ivare het niet dat de eigenlijke aaideidiug tot ds bgeeukomst ds viering vau de wederoprichtiag van he Duitsohe keizerrijk hen d arvan had teruggetiondew Men ziet echter dat de verwijdering tusschen de burgerij de iiibeemsche bevolking eu den Duitscheq ambtenaars taud langzamerhand afneemt Binnen kurt zoo gaat deze correspondent voort zal te Maints een synode worden gel uden door doleden der verschillende thans nog iu twee partgaagescheiden Doopsgezinde gemeenten in HgnHeasenen andore oorden langs den Rgn gevestigd Hetplan is opgevat om alle vroegere verdeeldheid wegte ueiuen en zich orgauiftoh lot ccne gemecirte Ievormen Up de beraamde synode zullen levens voorstellen worden gedaan tot vereenvoudiging van de wij e van godsdienst vil ring Béide parlijea zyn gelykelgk bezield met drn weiisoh om alle sporen der vroeger ontstane scheiding geheel weg te nemen Naar mij it Miiiiobeii wordt verzekerd zegl do gemelde correspondent zijn de fiuauciën van Beieren thans reeds iu staat oiu tot een aanmerkelijke schuld delgiug over te gaan De 5 pCts oorlogsleeuing aangegaan in 187Ü zal weldra geheel worden afgedaan Met betrekking tot da 5 pC ts tpoonvrgleeiiiuij iiii gelijki aangegaan in het vorige jaar zal het volgende besluit worden genomen öf meu zal onverwijld overgaan tot afdoening da er insgelijks in 1370 aan gegane leeniug öf il regecriug zal haar converteefeu in een 4 8 pCts fonds