Goudsche Courant, zondag 28 januari 1872

BINNENLAND fGooDA 27 Januaki Zeer ga irne nnkpu wij gebruik run ds ohs aingebodfn gelegenheid tot openbanrmnking ran een Sofaaakwedstrijd tassohen Gouda Kampen Com missie te Kampen D C P Hofstede de Groot J D Belmer en D J W de Groot Commissie te Gouda J P Blank G Hoogedoorn en S A Aronson GOUDA KAMPFN wit zwart 1 E E 4 E 7 K 5 Te Amsterdam hebben op de eerste lijst roor het nationale feest ter herinnering der lanstc ilriehonderd jaren de burgemeester als honorair voorzitter ie leden der commissie en enkele persoueu die daartoe in de gelegenheid waren reeds geteekcnd in de eerste kolom voor den gedeuicpeuning en ter beschikkaig der commissie roor oiniersoheideiie sommen ran ƒ 25 ƒ 16 ƒ 10 terwijl m de tweede koloiu voor een under overeentekomen stichting gegeven isƒ300 en ƒ 100 voor een historisch laiiseum van vaderlaudsche kunst tn oudheden onderscheidene giften van ƒ 300 ƒ 150 ƒ 100 en ƒ 25 enz Tevens is door cenige inteekenaars op het vroeger voorgestelde Historisch Museum de verklaring afgelegd dat zij hunne toezeggingen van ƒ lOdO enz bij deze gelegenheid herhatildeu wanneer die stichting op eene andere wij7 tot stand mocht komen Maandag a s zal met de algemcene toezending der circulaires en Woendags daaraanvolgende met het ophalen der biljetten en het rondgaan met de ligsten een aanvang worden gemaakt Op de poging door den heer Alberdingk Thijm beproefd om zijn rerzet tegen de feestviering op 1 April te rechtvaardigen in de brochure Een misverstand uit den weg geruimd heeft de hoogl de Bosch Kemper voorzitter der Ainsterdamsche subcommissie op eigen verantwoordelijkheid een verweerschrift uitgegeven getiteld Het nationale feest ter herinnering ann de laatste 300 jaren en rerBohenen bij E S Witkamp te Amsterdam ten voordeele ter feestriering De Dinsdag j l te Utrecht gehouden vergadering ter bespreking van de oprichting va i den VViüemstoren te Dillenburg benoemde tot algemcene commissie ran uitvoering de heeren Franckeu Jonckbloet Knoop E H Lasonder J W Lasonder Jhr v Postel en Jhr Storm van s Graves inde en nam als beginsel aan dnt errst na 1 April zooveel mogelijk overal in t land eene inschrijving zal worden geopend voor minstens ƒ 0 25 om met de opbrengst dier inschrgring den torenbouw Ie onderstennen eu daarmede een bewijs van rerecring der nagedachtenis van pniis Willem den Eerste te geien Dinsdag avond had in het sohoollokaal te Haastrecht eene volkvoordraoht plaats van den heer Majii die daar met behulp van zijn miscroscoop de wonderen der insecten wereld vertoonde en ten slotte eenige fraaie photograpliische beelden ten beste gaf Ef n zcc talrijk publiek woonde deze bijeenkomst bij die in de beste orde afliep Deze voor de mingegoeden zoo nuttige en aangennme uiispauiiing bifd men te danken aan de milde bijdragen der meer beguustigdo inwoner der gemeente die liet bestuur van liet Haastrechtsche departement tot Nut van t Algemeen in staat stelden deze kosten te maken Eere den mildcn gevers en den jrer gen voorzitter en Secretaris des depvtements die tijd nog moeite ontzagen om alles naar wensch te dae i slagen Vu liamer van koophandel en fiibrieken te Leiden heeft zich vooral met het oog op het belang der Ne erlnndsche katoennijverheid bg adres tot de tweede kaïnier der stateh generaal gewend ter zake van het aanhangige ontwerp Vnn wet tot vaststelling der tarieven v n m uit en doorvoer in Nederl Isdii t p énkele stallen in Zuid en Noord Beneland heeft zich de leuden tvpbus onder de paarden veftoond hëi meerendeel der aangetasten dieren is aan de geTOlgen er van or rleden Hot ofitstaau lier ziekte wordt door de veeartsen toejtesohreven aan het toedienen van taet schimmelplantjes Gri p Ityh ai bczêt stroo Ofschoon die woekerplant dikwerf liet met hrt bloute oog kan worden waarj enomen i is de aanwezigheid toch merkbaar MUI den doffen feuk ijie daardoor het voeder eigen wordt L VEKSL G OVER DEN ÏOtSTANn DEK ARBEIDENDE KLASSE ALHIER Ook hier zullen wg beginnen een overzicht legeren van de loonei die in verschillende fabrieken worden verdiend Wij kunnen hier echter omtrent de opgegeven cijfers niet zoo overtuigd zijn van hunne juistheid daar de jerschillende inlichtingen niet altM met elkander orereenknamen Wij meenen te hebben opgemerkt dat jde fabriékauien nog al eens gaarne een hoog Mjfer noemden terwijl de arbeiders juist inde meeste gevallen een laig cijfer opgaven Het middelo jfer achtte de Comnrts ie niet jöist genoeg omdat het hoouste loon zeer zeker een groote uitzondering is Zoo 18 oin slechts één voorbeeld te noemen het hoogste loon bij de Kaarsenfabriek f 13 s weeks doch er is slechts één arbeider die het verdient Het middelcijfer zon dus daar onjuist zijn Deze opmerkingen meenden we vooraf te moeten laten gaan omdat anders het groote verschil tu schen minimum eu maximum soms onverklaarbaar zomlo zijn Ophebkinoin Eabuieken S 12 3 50 ƒ 8 50 ƒ i ƒ5 46 ƒ ƒ ƒ3 90 ƒ l ƒ 1 96 12 c 3 1 IV 1 2V Pij pen fabrieken Mannen Vrouwen jongens meisjes 7 50 ƒ 13 a ƒ 4 60 Pbttenfabriekeii Mannen 10 18 12 4 6 Jongens Kleingarenfabrieken Zomerloon spinners draaiers Enkele arbeiders moeten bovend ien twee halve nachten arbeiden 7 14 10 ƒ 4 ƒ7 50 ƒ ƒ1 60 ƒ Winterloon spinners 1 85 ƒ iJ 85 draaieis ƒ O B5 hekelaarstei s ƒ 1 ƒ 4 50 De spinners ontvangen ƒ 6 a ƒ 10 doch moeten zelf voor een draaier zorgen Nog zon er iets moeten afgetrokken voor padgeld bg sommige bazen bedraagt dit zelfs I S et per week Jongens en meisjes rerdieneu hetzelfde loon als draaiers 2 9 c Deze arbeiden soms t huiB i er wordt geen rersuhillende opgare gevonden ran zomer meren winterloon 12 De machinale garenspinnerij Mannen 6 8 ƒ 4 50 ƒ fi I ƒ 2 50 ƒ 4 l ƒ 1 60 S 6 et IV 2 et Vrouwen kinderen Over erk wordt extra betaald Ziek zijnde ontrangt deJirbeider geen loon alleen b verwonding door de maohine Wordt het weekgeld nitbet tot dat t werk geheel of ten deele wordt herrat De kinderen ongev 20 moeten de avondBchool bezoeken ƒ 4 80 onbep 3ago en siroop fjibrielc Het Tiste loon ia 80 ot aƒl per dag Ziek zgnde wordt het weekgeldeeui gen tgd uitbetaald De verkoop tan warm water is ten prdüjte der knechts die nioh daan an tweemaal sjaais linnen kielen moeten aanschalfen 11 7V 0 Loodwftf ibriek 6 In de Cnfabriek is het gehalte der arbeiders zeerslecht Geen ziekenfonds liy ziekte menig Fabbieken Zeepziederij Kleederblec kerijen Mannen Vrouwen Gasfabriek vaste knechts sjouwen Kaarsenfabriek Mannen Vrouwen jongens meisjes IJzergieterjj Mannen jongens Sigarenfabrieken Mannen jongens Rflttlntwasscherij Mannen Vrouwen en meisjes jongen 3 ƒ 6 50 ƒ 0 75 ƒ S 76 ƒ 0 60 ƒ 1 60 ƒ 7 20 ƒ 9 ƒ 7 80 ƒ 13 2 ƒ 5 ƒ1 20 ƒ1 50 ƒ ƒ 4 50 ƒ 1 3 ƒ Ï8 ƒ1 75 ƒ 6 ƒ 7 ƒ3 5 totƒ8 a p a 1 M bep 16 10 12 12 11 1 3 c 1 2 c 10 et 11 20 S 7 o ï 6 e 2 6 o Ï7 Ofmebkinoen vuldig voorkomende wordi geen loon uitbetaald Daarenboven 2 maal s jaars grove linnen pakken s wekelijks de benoodigde zeep om te wBsschen vrg brandhout en in den slachttijd voor ieder lid van het gezin 6 pond spek Daarenboven kost en inwoning 3 dagen r s morgen 4 s av 8S 16 u 3 dagen v s morgens 6 s ar $= 14 u Uit het ziekenfonds waarvan t regl hierbij geroegd is wordt bij ziekte gedurende de eerste 8 weken ƒ 8 en de 8 rolg ƒ 4 E er week uitgeeerd Het loon ran de massa i ƒ 7 20 Het overwerk i buiten rekening gelaten voor sommigen bedraagt dlt ƒ 1 per week voorAl voor de meisjes i het aanzienlgk en klimt soms tot ƒ 3 a ƒ 6 Ten koste van de fabriek wordi n ongeveer 46 kinderen naar de aiondschool gezonden Het gemiddeld cijfer is 14 k IS per uur Er bestaat eelt ziekenfonds oontributic 1 vnn t loon Bij ziekte wordt het halve loon gedurende 3 maanden daartiit be taald Het loon hangt éj van t gelal gemaakte sigaren en van de hoedanigheden der tabak aan hen toerèrtrouwd Die het grootste loon rerdiraen verwerken de beste tabak en zijn de bekwaamsten Een gedeelte der sigarenmakef werkt aan hnis Er wordt in deze fabriek per stat gewerkt dook s u ekelgks wordt hiervan uitbetaald als hiernevens i a iiigeteekend Smiilen sjaar heeft eene afrekening plaats wuarbg sommigen zooveel ontrangen dut ïij bij een ziekte ran nes weken tuch hun rol E3S Fabxiekem Opmebkincek 11 lo n konden ontgen Er wer7 mannen 14 rrbuwen eu metsje en 2 jongens Akn rrouweo is groote behoefte i t roor 28 i steed werk Het getal arbeiders in deze fabriocen is zeer aan tienlijk zoo als o a eeoigizins bigkt uit de rolgende cijfers Pgpenfabrieken 600 m 300 ri 100 j en m Poitenfabrieken 160 m en 25 j Kleiiigareiifabriekcn 300 m en 800 j en m Machinale garenspinnerij 140 a 160 m en vr en 20 j Sago en Siroopbbriek IK tot 40 m Luodn itfabriek 18 m Gasfabriek 10 tot 12 m Kaarsenfabriek 131 m 111 rr 4 j eu 62 m brdt vervolgd IM OEZONPEN If g hadden oiu gevleid dal de recUfcatie mn om eerste berickl over het voortiel der PI Sehoolcommiuie en ie daaraan toegevoegde erkenning van de ongegrondheid der beschouteingen die wij daaraan vast cnóöpftit aan den Heer Montijn en zijne lottgeveri wuden hebben voldaan ZMt bleek echter niet het geval te zijn Nu de OmmUtie uitdrukkelijk blijft verlangen dat hun eorreipondentie publiek worde gemaakt tiiaken toe geen ientaar deze aan hel openbaar oordeel over te leggen tU een pra van argumentatie betre nde ren zoo teUmyrijk ondencerp m alt een ttaallje van hatelijke ferioniUiteU tegen iemand die reedt erkende zonder ioti opzet op onjuitten grond te hebben voortgeredeneerd Voor de bitse en vaak onjuiste jualificaiias daarin hebben see verder geen woord veU De redactie Aan de Redactie der Goudsche Courant Vergun mg roor het onderstaande een plaats in nw ülad Gepasseerden Woensdag kwam ter vergadering van de Plaatselijke Schoolcommisme waarvan zes der teven leden present waren ook ter sprake het artikd voorkomende in nwe Courant ran dien dag houdende mededeeling ran een roorstel dat door die Commistie zou gedaan zijn aan den Gemeenteraad on welk roorstel zou zijn geweest drieledig namelgk of om alhier nog eene school van noeer uitgebreid lager onderwijs op te rigten of aan die van den Heer Hnber eene uitbreiding te geren of om eene bgzondere school to siibsidiercn De steller ran dat stuk heeft verder aan het la iistgenociode lid van dat drieledig voorstel beschouwingen ontleend orer het personeel dat thans de Schoolcommissie uitmaakt die in elk geval bij nameloos schrijven gelijk in co b minder gepast zouden te achten zijn maar die nu zooals nader zal blgken die beschouwingen geheel den grondslag der waarheid missen op zgn zachtst gesproken getuigen van lichtvaardigheid en onbeschaamdheid De plaatielgke Schooleommissie heeft mij uitgenoodigd dat stuk te be intwoordeu en daarbg de tolk te zgn van haar hierboven uitgedrukt gevoelen en ik heb die taak met genoegen op mij genomen omdat ik in het belang ran Gouda in t algemet n en mijner drie zoons in t bijzonder de daarstclliug ran eene inrigting roor meer uitgebreid lager ondcrwgs hier ter stede hoogst weiischelgk acht Ik wil nirta te kort doen aan het nut dat het Middelliaar oiider wijs zoodnnig als het thans is ingerigt roor sommigen te weeg brengt nog minder aan het meerder not dat daaruit roor velen kan voortspruiten al t eenmaal de verschillende phases heeft doorloopen die de ontwikkeling van iedere op zich zelve goede taak voorafgaan maar heb de innige overtuiging uit ervaring geput dat daarentegen ook roor andere jongelingen het onderwijs zoodanig als het op de Hoogere Burgerscholen wordt gegeren niet althans minder grscliikt is of wil men liever d it ik den ziu omkeer en zeg dat die jongelingen nirt of minder roor dat onderwgs geschikt zgn de zaak blijft wat het resultaat betreft dezelfde Men zg hg de beoordeeling van mgo gerdelen hieromtrent eerlgk en te goeder trouw t ie geene vooringenomenheid tegen de hoogere burgerschool voornl niet tegen die der toekomst die mig dat gevoelen dort uits reken maar als ik een mijner zoons van die Hoogere Bnrgersohool heb moeten verwijderen nadat ik rog overtuigd had dat hij duar weinig of niets geleerd hiid en ik dus vreezen moest dat hg daar ook nimmer grondig iets leeren zou als ik nadat hij een jaar op het Moravisch Instituut te Zeist herFt douigebragl heb mogen ontwiircn dat hij da ir veel hcLft geprofiteerd van het onderwijs zoodat hij tlinns met vrucht de lessen aan een Buileiïukilsch Atheneum kan waarnemen wanneer ik verder in Vertrouwelijke gesprekken een vriend zich hoor beklagen dat zijne finantien hem niet toelaten mgo voorbeeld te volgen dan zal ieder weldenkend vader eerliied hebben voor mijne gerestigde orertuiging dat nevens de Hoogere Burgerschool de door de Commissie wenschelijk geacnte inrigting roor meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens Titer ter stede minstens eren noodzakelgk is als de bestaande roor Meii es Maar ik wensch terug te komen op het artikel in Uwe Courant Zie hier de woordelijke inhoud ran hel door de Plaatselijke Schoolcommissie aan Burgemeester en Wethouders medegedeelde De Plaatselijke SchooUjommissie neemt de rrijheid UEd Achtb als hare meening te kennen te geren dat m deze Gemeente met het oog op art 1 der wet ran 13 Augustus 1857 Stbl n 1U3 dnnngende behoefte bestaat aan eene inrigting roor meer uitgebreid lager onderwgs ten behoeve an junfiens op welke de Duitsche Fransohe en Engeische t aal alsmede de Wiskuust roldocnde under ve eii worden Zij verklaart zicb bereid later des verlangd den weg aan te wgzen langs welken men tot de daarstel i ug van eene zoodanige inrigting tal kuni en geraken iouda II J Mri 1872 De l laatielijke Schoolcommissie v enz Geen enkel ander voorstel betreffende dit onderwerp IS door eeoig lid der Schoolcommiigie gedaan en gevolgeiijk ook niets rerder dienaangaande bloten De woorden in het Courant artikel roorkomende De behoefte aan een School als de Commtstie wenscil zal hoogst mmrsehijnhjk door velen met Karnden gedeeld en wf zijn dan ook bijna van de ver werping tan dat deel va t voorstel overtuigd laat ik oor rekening van den Schrijver en eerb edig gaarne die overtuiging doch wil hopen dat de Gemeeiiicaad in het eerste Gedeputeerde Staten in het tweede en Zgne Majesteit in het hoogste ressort des mans orertuigiiig uiet declen mogen t at de zinsnede betreft Uet derde deel van t voorstel sstbsidie eeuer bijzondere School blyft dus over deze 1 ehaeft geene rcrdere wederlegging als allen grond missende De d uirop rolgende woorden Van de School coiiuausie zooals zij tegenwoordig is zamengesteld kon een dergelijk voorstel worden verwacht beb ik in rerbaml beschouwd met hetgeen volgt hierroren reeds geqiialiticeurd Maar wat hij zich rermeet oamiddelijk daarop te laten rolgen Bet vordt slim dberlegd Is eenmaal tn beginsel besloten om een Sljzondere schoftl te sub sidteeren dan zal het niet moeijelijk vallen de secte scholen die hier bestaan langzamerhand allen in die subsidie te doen deelen en onze openbare Scholen bulten de gemeente gunstig bekend af te breken haartoe uAirdi thans het eerste slap e gedaan Mijnheer de Redacteur I ik rerklaar zulks bg deze ook namens de aanwezig geweest zg ide leden der Scbof cominüsie te zgn eene onwaardige inviiiuatie Wie of wat ongenoemde verdachtmaker gaf u het regt om mg eir mgite medeleden die onverdiende blaam op te leggen Aangenomen eens dat bij ontstentenis eeuer afzonderlgke inrigting roor meer uitgebreid lager onderwgs de Geinienteraad of de Prorincin e Staten mogteu doelmatig achten om enie bg onden srhool ran dieu aard te subsidi ren met welken scbijn van grond Eoudt gij die autoriteiten gelgk gij U omtrent de Plaatselijke Sdioolcommis ie hebt durven veroorlooren de intent J unnea aanwrijven d it zij dit deden als eene voorbereiding voor de subsidiiriiig van bede Scholen en de afbreking der Openb Scholen I Zgn Art en 3 Art 23 der Wet op het Lager Onderwgs U dan met bekend Zoo neen kunt gij volstrekt onbevoegd worden gedeht om in het openbaar over Lager onJerwgs te schrijven zoo ja dau ik herhale het is Uwe gevolgtrekking niets anders dan eene onwaard ge insinuatie Ik heb mg dan ook de vrgheid veroorloofd ter gemelder vergadering der Schoolcommissie alvorens het mandaal der beantwoording van het Courant artikel op mg te nemen forfflerl aan al de aanwezige leden öf te vragen of zg t zg dan minder of meer in principe geut clineerd waren voor üe subsidiering van Sectescholen en ik heb tot mijn genoegen van allen dsarop een volstrekt en ontoorwaardeltjk ontkennend antwoord bekomen En hierlig zal ik t laCen berusten het zij aan ile Plaatselgke Solioolcommissie zelve erbievcn nader aan de bevoegde autoriteiten te ontwikkelen dat m Gouda eene stad van meer dan 160UU zielen behoefte bestaat aan eene gemeentelijke inrigting voor meer uitgebreid lager onderwgs voor jongens nevens de Hoogere Burgerschool en dat dtuirin behoort te worden voorzien zooals naar ik ben geïnformeerd in bijna alle steden van Nederland van eepigen omvang waaronder meerdere die minder bevolkt zijndan Gouda t geval i9 en dat de fiudiiticle kwestiehier geen beletsel raag uitmaken Over eene in het Courant Artikel ter sprake gebragte uitbreiding van t gewoon lager ontjerfl ij wil ik liefst het stdzwijgen bewaren omdat mij onder rerbetering ro komt tnssohen dit en het door mij behandelde onderwerp weinig of geen oonnexiteit te bestaan Ontrang Mgnheer de Redactenr de verzekering mijner hoogachting Uw Dr Dienaar P M MONTIJN Lid der Plaatselgke SohoolcommiHsie Gouda 19 Januarij 1872 Ik heb de eer gehad onder dagteekening van 20 dezer een rehrijren van u te ontrangen ran des narolgenden inbond Uu de Gousdche Conrant die heden middag rer schenen is zult n hebben gezien dat door mij het onjmste berigt aangaande het roorstel der school cpmtaissie is herroepen Aangenaam zou t mij zijn ran ü te mogen ver nemen uf U blij t rerlaugen dat nw sohrijren Md 19 Januari jl ouder de ingezonden Stukken wor de opgenomen en h b U daarop gerepliceerd dat alroreus een bepaald antwoord opdat Uw Schrijren te kunnen geren ik het noodig achtte mijne medeleden daarurer te raadpl en Dit laatste is thans geschied en het zn mq vergund U hfl resultaat daarvan nede ièe deelen De pla lselgke Scboolcomraniii bigft de plaatsing van het door uig iiigezoudeu Stuk weiisobelyk achten l om den wille van de rgumenten d te daarin voorkomen ten brtooge dat eene inrigting voor meer uitgebreid lager onderwijs voor jongms waar i fansch ÜngeUch Duitsoh en Wiskunde worden onderwe en hier ter plastsp nevens de hoogere Bury gerscliool eene uoon endigheid kan worden geaoht 2 omdat daarin ten duidelijkste wordt aangetoond dat ook zelfs een voorstel tot Subsidiëring eeper bijzondere School Van dien aard geSteld zulk ware geschied voor geen zaakknndige aanleiding tfogt of kon geven tot eenige objectie laat staad tot ul insiuuaiico als in bet opstel voorkomen Mij i thans gebleken uat du opstel riin de Redactie zelve 18 uitgegaan en ik neem vijand als ik beu van Butteluoze personaliteiten gaarne daaruit aanleiding om de tercgt m de rolheid mijner rerontwaardiging aan de beschouwingen van den ongenoemden en mij oniekenden steller toegevoegde epitheten van lichtvaardigheid en onbeschaamdheid ten op igte ran den zich inmiddels bekend gemaakt hebbenden sohrijrer te rervangeu door die ran onberadenheid eaonmorzigtigheidj 3 Omdat zij ran oordeel is dat Uwe rerontschuldiging als zondcu die insinuatien door U opmerkingen genoemd door U zga gebeiigd met het oog op de politieke rigting van t meerendeel barer leden wel beschouwtl niet anders dan eene nieuwe door mets gemotiveerde beleediging kan genoemd worden aangezien verzaking van eed e u pligt toch wel eveiim n aan de zoogenaamd Conservatieve als aan de uo eiiaamd liberale ngting adherent zal kunnen wurden geacht Dat d in ook zonder eenigeu twgfel de n et wel te qunlifioeren vooronderstelling als zouden de led ii der plaatfcjiijie Schoolcomffiisiie aan wie door de wet de verpligting is opgelegd van ich te beijveren om den bloei ran het uiiderwgs naar vermogeu te behartigen en die plegtig gezworen hebben die verpligting te X dleB na komen in stede daarvan met slim overleg een eersten stap hebben gedaan om de openbare Scholen af te breken door ieder weldenkend mensch zal worden afgekeurd Dat moclit de Uedi ustie der Goudsche Courant eohter rondnit verkkren dat lij ook i dU opzicht heeft gedwaald en zulks door de plaatsing én van dezen én van den vorigin hierbij terugga inden brie beide gelgktijdig en iii faan geheel de Commissie z ch voor genoegzaam voldaan zal rekenen Ik heb de eer te zijn üw Ed Gesir Dw Dr j P M MONTIJN Lid der Plaatselgke Sohooloommissie Gouda 23 Januarij 1872 I l Laatste Berichten Londeu 26 Jaii Op e n groote meetmg gisteren te Warrington gehoudin werd eed nsolntle aangenomen ten gunste van scheiding van staat en kerk Lord Granrille heeft geweigerd eene depalotie t wourd te staan ran den repunlikeinsehen bond die interrentie verlangt van Eu eland s zijde ten gunste van d veroordteld i oommunalistru te Versatile Deze weigering wordt gemotiveerd door dn onniagelijkheii van interventie lu Frankrgk s binnenlaudsche aaa gelegenheden Particuliere telegrammen uit Madrid maken melding van zéér stormachtig debatten n de Cortes vóór de ontbiiiding Een ajgevaafdigde nep uit dat nu de koning zijn gelofte in dè natie geschonden had door het kabinet der minderheid te eil enocn er geen redmiddel overbleef c ou de barricadet Zordla l