Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1872

h tie van den vorigen dag aangenomen en daarop deie belingrijke ergaderiuzen geslutea D8t het OB Nonronformtsten bij de verdediging hunner 7aak met hu bestrijders z il ontbreken blijkt onder underen uit hetgeen ons uit Bristol wordt gemeld nt dat dt biïsthap van Bloucrste eli BHetol eui dagen ia eet vergadering aldaar heeft verklaard dat de keHc nn een iSrdedifji iid houding tegen de aanvallen der Nonconformisteu moest aannemen dn met langer atredea voor gslijÉBteliing maar voor de opperheersehappy DÜITSCHIiAMD In de Beiersdie knmvr is een lang deboC gïvoe overeen bewaarsohriK van den bisschop vun Augsburg ïol recht Tersland der zaak wcu cheu ng even te veriii ld B watdakrto ataleidiiig gaf Door d kHtacboppen ui dit gavnl door deu bisschop van Au sbur zijn indertgd de geestelijken uaugeuuiand om den herdertijkea brief g evwi te Fnida in Scfttember ISjO en Ix trekking hebbende op de bealniten van het oouoilie op den predikstoel voor te lezen C9I by de gemeente anu te bevelen Pastoor Kenfkle te Wering liandclde op 9 November 1870 overeenItotistig dien last maar gaf daarbij te kennen dat hij niet deelde m de zienswijze der bisschoppen omtmvt de rechtinaiigbeid van dit coocilie en inet name niet de onfeilbairbeid dea paust n kon beschouwen all gei eorBivaiirbeid en dus ook niet nis zoodanig san z ne gemeente kon voorstellen Ucnftle werd hierop door den bsschop ter ver intwoording geroepen hg verklaarde niets anders te hebben gezegd dan be een zijne overtuiging was en tevens dat h vah bet gezegde niets on of ilde terugnemen Op 16 November werd RenfUe geeuspeudeenl ea te Menng een vicaris aangesteld die doOt Benftlei noest wonieir onderhouden I a irbij giif men Kenftle 4 weken om zyne verklaring te herroepen Kenftle verklaarde daarentegen de hem opgelegde straf met als rechtmatig te knnnen erkennen eu bleef zijn ambt BaraeBien Hierop werden bij het minttterie beswaarsehriftea ing iend door deu bitsobopi legen Kenftle door deu pastoor tegen den bissshop eii door onderscheidene bewoners vai Mering ten gunste ran den pastoor Het ministerie beschikte op beide eerstbedoelde beawaarschriftcu alwy zend waarop de bisschop z ch wendde tot deu staatsraad die nog geen beslissing heeft genomen Inmiddels werd Benftle m den grooten ban grdaivn hij bleef echter tqn iiibt waarnegien en het bezwaarachrift waarvan thans sprake is werd namens den bissBhop Higediend bg den landdag De meerderheid van de commissie van rapporteurs heeft d gegrondheid dezer bezwaren erkend de minderheid acht ze ongegrond De vraag ia of de Beieische regeering door hare weigering om den bisschop van Augsburg tegen den Kutoor un Mering den wereldlijken arm te leenen heelt grKmdeld in strijd met de wet Het behoeft geen betoog dat het debat algemeene belangstelling bad gaande gemaiLt De leden waren in grooten getale opgekomen alle ministers waren aanwezig In de diplomatenloge warende Pruisische gezant von VVerther de Wurtembergsche gezant von Soden en onder icheideue secretarissen der iinntiatiiur Verder warrn onder het ptiblkCk verscheidene oudminit ers enz De rapporteur di r öpecrdcrhoid betoogde dat de bescherming duor de l gcefiii ve rlcend aan deu pastoor te Meriiig was in lijnrechten strijd tne t het conconlaat De Tapporteur der minderheid deed nitkoBieu dat het dogma is afgejfondigd ir strijd met de wet name ijk Zonder d it van te voren het koninklyk placet as gevpaau en dat men nn den sterken arm te hulp roept tegen een geestelijke zich verzettende togen handelingen gepleegd in strijd met de wet De vraag van welke zyde in deze het recht is kan nateurUjk niet worden beantwoord dan op grond van byzondere bekendheid met de Beiersohe wetgevins np dit stnk ï et antwoord op d e vraag is ec iter te mindernoodig omdat ieder gevoelt dat het groüte belangvaïi dt debat eigenlijk minder gelegen is in die zaak die er de haakte aanleiding toe gaf dan jtiel in deu algemeenen toestand waarvan zaken als di e een syrap toom zijn Zeer t recht eide dr Sepp op zijne eigen aardige wij e Eerst heefl men de kerk in brandgestoken en nn wil men Dn de rol doe vervullenvan den heiligen l lnrian Men tornt met een onnoorelen strijd in le kerk van lermg innac inderd iad betreft de mk e n der gevaarlijkste geselii len fti de jreheele ierk f leder gevoelilc dit Het was ni et de zaak van pastDor Ben t e dic iii de IVicriche kamer liehifndeld werd maar de gai selio Aerkflijk toestand Vooral in ver and met dij n ken van den t i it gelijk diench heeft ge penbaapd door en sedert het jon te com ilic De telegriif bericht iis dat het vonr tel der commissie om d e fee waren van den bisschop gegrond te lerklareu vrti mytn is BINNENLAND GOCDA 30 Januaki i De collecte voor het monument te Brielle heeft te Oottderak de sbai van ruim 4S opgebraeht De te Oudewater rioor de sub commissie gehouden collecte ter oprichting van een monument t Bcielle heeft opgebrack 80 50 Te Krimpen 1 a d 1 Jsel heefl zich op verzoek van den heer Burgiemeesier eeiie sub eommisiie gevormd bestaande uit Nt heereu J D Uqliteijn A van Watsnm t Kooij en J W van tiougsüatm Bij het sluiten der Zoagichool te Ouderkerk a d IJsel jl Zaterdag gav de le4e den IlQofdooder wijzer een fraai mtlalkie Sffpmekr tea grA9heuke Verleden week n erden te Oudefvater door ip gemveldi uohters van Hekeqijorp eq Ondewatw opgespoord en aangehouden twee personen met naraen A K van Bergachenhpfk an D h van Zoetermeer die zich in de naburige gemeente ll kendarp aan diefstal en tedelarg op deu openlmrrn weg hulden schuldig ge maakt Beide personen wofcn iteeda vroe ix iji liouf den der justitie gen st 1 f III i T B liet dep irl qiani van Koloniën ia een talegram ontvangen vmi den Gouverneur öeneraol vaii Ned Indiu dat de berichten van groote overstroomiugenaldaar bevestigt Te Ammerstol zyu in de algeloopen week ter markt gpbr cht 29 z Jmeu w g van 8 tot 27 halve kilograjomèn prijs van ƒ 1 60 tot 2 10 per jkilogr Uit Stolvvijk schrijft men 27 Jan Ofsclioon reeds twee jaren geleden door het polderbestuur esloten erj tot stichting van een laag stoomgemaal ter venung lng der pahlerivnteimolens IS van ds uitvoering rïn het besluit nog niet de minste sprake De reden h ervaii l zt alleen in de voortdurende teifenkintuig viyi de besturea der oralig 5eiide poldertjis Hriersohe Anhterbroek o a welke alle medewerking wajg reu Bi ft deze toestand zoo dan zal de stichting van het gemaal nog wel een gcruimeu tijd achterwege big ven i Aan de Seheon Courant wordt medegedeeld 3at door de kamer van koophandel en fabrieken te Schoon hoven onderhandelingen geopend zyn roet bevoegde deskmidigen ter verkrijgidg van eene zoo mogelijke verbinding aan den Rijnspoorweg Zy hoopt weldra meerdere bijzonderhedeil omtrent deze belangryke zaak te kunnen meiiedeelen In den gemeer teraad te Meppel is door twee leden een beljugrijk voorstel ingediend Bezwonr makende tegen de tot hki oe gevolgde wijiie van nacht t VKnSL ü OVEH DEN TOESTAND DEB TT aRUKIDKNDK klasse ALHIER V r olg liet ged t der bliriekarbeiders is over htt algemeen goed te noemen i Misbruik van sterken drank komt mindir voor dan vele denken een statisiiek van het dmnkverbruik leert dat aannemende dat 1 vau dei 5 je never drinkt hetu een zeer ruim is genomen dte persoon slechts vuor 13 ets daags kan drinken Opmerkelijk is l t dat zij die de hoogste loonen hebben zich t meest bedrinken en de slechtste levenswijze lijden pottenbakkers en sigarenmakers Met de ontwikkiling der fabriekarbeiders is bet vrij treurig gestold enkele opgaven een geheel oVerKicht was buiten on e kraehten volgen hier In de Kaarsenfabriek knnnen met lezen van 131 mannen 40 Sü j pCt 111 vrouwen 41 37 4 jongens 2 60 Ii2 meisjes 16 26 80S 99 32 pCt In een Kleingarenfabriek kunnen niet lezen van 23 nuinnen IS 78 pCt 6 wou n en 6 100 15 jongens 11 7 3 V 5 meisjes 2 4p 37 49 75 pCt In eene andere van 20 maii iien lu 5U pCt S vrouwen 3 100 13 jongens 7 64 3 meines 2 67 39 22 56 pCti la een pgpen briek van 4 30 maiuien 11 gj pCt S vrouwen 1 6i 7 jongens 1 i 14 4 meisjes 1 26 74 3i 4fcp0t Ia een andere vin 9 mannen H 33 pCt 8 vrouwen 3 8 i aimKit 1 jpugen 0 O n 3 meisje O Vli4ïr ©X n 6 i 29 pCt Wanneer men de bovenstaande loonen vertel Ijkt niet hetgeen een normaal huisgezin nomlig heeft dan blijkt daaruit dat zeer velen icb dat noodige Upf weinig ook moeten ontzeggen Wij laten hier een staat volgen die de Uveoawijze van vete gezinnen uitdrukt Het gezin telt 6 l on man vrouw en 3 kindecfüu 1 kilo tarwebrood per dag 0 18 6 kop aardappelen Q S1 r i vet krootenofwor leien f f OM S on grutten jr O IÓ 2 pint Itafnemelk O Dt l t lu boter 0 04Vi t Vht M Vi X 7s 4 6V per week Huur der woning veelal eeo of twee komertjes 0 80 Brandstoffen tt S Olie i V 0 86 Zeep en stgfiiel U IS Onderhoud van kleeding en schoeisel 0 60 Koffie en melk 0 21 Bossengeld 0 19 1 ooa Tabak i v 0 10 Ï 801 Ken bedrag dat door velen niet wordt verdiend zoodat zij wel genoodzaakt zyn vrouwen en kindaren van 6 8 jaar reedt mede te laten verdiru O Wanaeer men dae rop liit dan moet men zich verbazen over het get il arbeiders dat van de beide spaarinriohtingen alkier gebruik maaki Aan de spaarkas onder beheer van het Burgerlek Armbestuur wordt doorgaans jaarlg ks door 80U pet sonen ongeveer ƒ 7000 ingebracht In 1871 Uaaien deel H6 touwslager 47 pijpmaken 180 diverse beroepen i 1 1 00 vrouwen ongeirtmwde mannen en tiiltfereu ïotasl 81 6 Behalve 5 g interest ontvanfien de inbrenger 3 ü 4 maal gedurende deu winter eene uitflceling van turf Omtrent de deelneming aan de s iaarbaiik opge richt door het Departement van 1 Nut kunnen oiili der tellige cijfers gegeven worden Vorens ara zeer globale opgafe kan men aannemen dnt ongeveer 200 ambachtslieden en fabnekarbe ders hunne spaarpenningen aan deze inrichting toevertrouwen De interest van de spaarbank is S e Van b Me inrichtingen i een reglement bicrbygevoegd MKrdt vervolgd Koloniën o o ST IN D l£l Aan het algemeen i verzioht Ton hst Niane Bal Handehhlad ontleenen wij het volgende i i e Jiwmche Ci heeft het programma vastgesteld voor de ontvangst van den nieiiften jOUvernenr Generaal Het transportschip Swraèarja kommandanijlir de i tenrs is van Suerabaija Itier aangekomenen naar Singapore vertjukken om den heer London af te halen s i Het laatst der dagen van het be tnuv van mr P Miier kenmerkt zich nog dooreenige niet onbelangrijke feiten Eene expeditie zal naar de Oostkust van Sumntn vertrekken Zie bene len Van Makassar wordt gemeld dat eenign voortvluchtige daengs Matowa JVIasaiinri en nogeeupoar andeVen aarvandc eersie een der rotgezeüen na daeiig Bdnto Bontu i geweest de tueedc bij den moord van den regent van Boeloe Boeloe betrokken was den 24 Nov Bikeroe op 15 palen van Balangnipa hebben oangpvallen Zij schijnen door wrevel wraakiBcht en g tk tot het ui tfte te zqn g d ven De oontreleur van Braam Morris wapende ziji inlan Isch en Europeesch personeel en vijf kettin anners eu verschanste zich in zijn hnia Toen een 30tal mannen met lonaen te hulp kwamen sloeg hij de brandals uitecB Zy lieten acht dooden op de pUats waariindei daeng Ma owf zijne medestrijdende zuster Masalinri en twee of dqe andere daengs Ue bezetting von Balangnipa uit 76 man begaande is met 50 inUndsche militairen versterkt die er eenigen tijd in garnizoen zullen bleven Dit opstootje Bfihyiit van weinig beteekenis te z jn De twee compagniën tan het 9de bataljon die eenige maanden geleden naar Pekdtongaa werden gezonden om daar des gevorderd de rust en orde tf heipen bandhkven welke men meende dat door de stemming onder de bevolking bedreigd werden zyn alhier teruggekeerd De SamarangKke Cbunzfit verzekert dat de verordenitigen omtrent de uitvoering van de snifcerregeling by den raad van Indie zijn afgedaan en eerlang in de JaeaêclU C ourimt afgekouiiig d zullen worden De vertraagde afdoening lag hoofd elijk aau gesehilleii tussclieii de regeering en de fiibriekanien over bet gebruik van water De verordening omireqt het bezit en de bewaring ren petroleutn zul volgeps nadere bepalingen eerst deo isten M urt 1872 in werking treden Vreemd ia het voorwaar dat then de en schorsenden maatregel eerst neemt nadat de handel met kracht en klem vertoogen beeft ingediend en niet vooraf over de gevolgen van de gemaakte bepalingen schijnt te hebben doorgedacht De verpachting der kleine miildelen alhier voor 1872 heeft 2 890 per tuaaiid meer opgebracht dan het jaar te voren De opium verpachtiiig in de meeste rrsidentieu Tan Java is daarentegen geheel mislukt DU u bet gevolg van bet stelsel van onbeperkte siram versi rekking terwijl men het opium entrepót Ie So rabaija tevens openlaat waardoor een groote smokkelhandel ia de baad werd gewerkt De bevolking schuift steeds meer en meer terwijl de prijs van den opium hoe langer hoe meer daalt en de schatl ist door de enorme concurrentie van pachters onderling telkens belangrijk minder geniet Het tegenwoordige stelsel is oiihoMdboar en verderfelijk De JatüKhe Courant bevatte nog eene ordonantie waarbij wordt gewgzigd het bealnitvvan 14 October lof 3 n 37 Siaatdhd tfi 138 en roorloopiggearresteerd het reglement op het afnemen van hetexamen voor den rang van oSïcier van gezondheidIste klasse ia N I met bijbchoorend programma Met het Ned schip tUnturieaari gezagv Jacobs is alhier qangebracht de ijzeren kunstlicbtti en beetemd voor Boompjes eiland Ter kennis vsn belanghebbenden ia gebracht dat in bet vaarwater leidende naar de reede van Batavii aan den zuidkant van Karang Serase mijl oezuidoosten de Agnieten groep eene zwarte lle bertsba keuton is gelild U t Djocja Hordt aan de Lücontotisf medegedeeld dat bet daaf vroeger gevestigde landbouw genootBobap overleden is en by uitersten wil zyn gehlen circa ƒ 21100 aan de loge Matoram heeft nagelalen Daarentegen is eene curculaire uitgezonden om op nader te bepalen dagen in April H72 te Soerakarta bet eerste lui dbouwCongres te houden K dhen Aris Perantoe luitenant kolonel koj manllant van de barissan te Sumanap is naar men aan jiet otr Hbl mededeelt door de Iltgeenng verheven tot pnng ran onderden naam van Mangkoe Adi Ningrat Als vingeiwij ing dat genoemde pangéran gewenscht wordt als toekomstig troonopvolger heeft deze oiidereoheiding bijzonilere politieke beteckeuis Alhier is den 15den door het bis uur van den schouwburg eene oproeping aan belangstellenden gericht om eene byeenkoRist te honden tot het bernaen der middelen ten euidedenog ontbiekende som van p m ƒ 14 000 te verkrijgen vere 8cht om een SVansoh operagezelschop te laten overkomen Buiten het bcstunr kwamen zeven personen ter verga lering Men geeft de zaak echter nog niet op Beter slaagde de oproepiiig van eenige iqjjezetenen die eene comiliS hebben gevormd om gitten n te zamelen tot leniging vap de rampen die hongersnood en ziekten over l erz uitstortten Den 20 Deo was reeds 226B den 2 Deo nog 1 430 ingekomen Laatste Beriqhtesu Parijs 29 Jan Het Journal det lJelat deelt oader reserve het gerucht mede dat blykons eorrespondentien uit I ninlen het Engelsoh gouvernement met begrijpt dat gelijk uiei in Erankrijki nii eat voor htt geval van up eggmg van het liandels tractaat de datum van 4 Febrtiari verplichtend was gesteld De Hntache regeering meeot dat tot de opzegging geen bepaalde datum is vastgesteld en de e moet plaats hebbei eenjaar voor denwerkelijken aDoop van het traktaat Doblin 29 Jan De heer Oladstone heeft op nieuw in een sohrijyen gericht aan df rereeniging welke ten doel heeft de regtering ie bewegen amnestie te verleenen het aanzoek vau de hand gewezen om de laatste Fenians die zich in hechtanis bevinden ia rryheid te stelles Parijs 29 Jan De Union deelt een brief mede van den graaf van Cbambord waarin hij zegt dat hij nimmer zal abdiqueereu en nooit Frankrijks wettige koning wU worden door de revolutie Verg iUOi 29 Jon Be nationale vergadering heeft een aanvang gemaakt met de discassieu over het FrausohEiigelsch handelstroctaat De heer de Eémusat gaf den wensch te kennen dat de uiestie spoedig zon beslist worden Hij zeide eene verklaring te hebben ontvangen van den Britschen gezant d t Engeland v n gevqelpn is dat het haudelstractaat twaalf maanden van kracht zon blijven na den dag waarop het zon zijn opge egd De vergadering besloot morgen de debatten voort te zetten Roma 29 Jan De Belg scbe legatie is deSuitief alhieV gevestigd INGEZONDEN fc Gouda 28 January 1872 Mijnieer de Medacteur t Met belangstelling los ik in een der Uatste nommers van de Goudsche CouroB bet opstel dooreen werkman ingezonden en ik verheug mij dat het duur u IS geplaatst Even als de verstandige Wv elk woord van den patient gretig opvangt wat zoo s rekken kunnen tot vermeerdering zijoer kennis aangaande de kwaal van den lijder eveiizoo zal elk wieii bet belang der arbeidende khisse ter harte gaat gaarne luisteren naar de stemmen die vandaar uit tot hem komen De kennis van het kwaad is de halve weg tot verbetering Vergun mij ook een enkel woord over dit onderwerp in het midden te brengen Een der vele oorzaken waardoor menig werkman verhinderd wordt zijn toestand te verbeteren zijn de ziekten en kwalen waardoor hij meestal niet kan werken en daardoor buiten staat geraakt in de behoeften van zyu gezin te voorzit Velen komen dan ten laste der gemeente terwyl jw verdrijving der ziekten slechts zeer langzaam de krachten lerugkeeren bij gebrek aan versterkend voedsel Van deze waarheid doordrongen hesloten nu 13 jaren geleden eenige kleedermakers hier ter stede om het luogelyke te beroeren ten einde wat hunne Takgeuootcn betrof een beter toestand in het leven te roepen Het gevolg hunner pogingen was de oprigtingdcr vereeniging Ondtrliitg Uulpbetoon oaAa de zinspreuk uEmdragl zich ten doel stellende aan hare leden ingeval raa ziekte eene wekelijksche nitkeering te doen Daartoe werd vaq ieder lid slechts gevraagd eene wekelyksche bijdrage van 10 cents Ik geloof dat zeer weinigen geweigerd zullen hebben zich aan te sluiten bij de vereeniging Hoe ligt toch wordt 10 cenXs uitgegeven voor een minder goed doel Van daar dan ook dat het ledental beginnende met 79 sedert weinig verandering heeft ondergaan Het klom lot 87 daalde laugjeaam lot 55 eu Uom toen wéér even langzaam tot 79 Vraagt men au hoe heeft die vere iiiging gewerkt dan aarzel ik niet die werking altezins beilz m te noemen Velen waren nu in ttaat in ziekte ziohzelve te belpen in plaatl Ti n de toevlugt te nemen tot bink van leuning of openbare liefdadigheid En was dat dubbeltje pej week steeds voldoeode Ja efl wel ruimschoots voldoende Bij de oprigting besloot bet Bestuur met de Inning der coiitri uticn dadelijk te beginnen doijh de bepalingen omtrent de uit eering van ziekengelden eerst na eenige wekenin werking te doen treden Men wilde hierdoor Voorkomen dat de vereeniging door gAdgebrek zich moest ontbinden Belia deus deze eniiele uitzonde ring heeft de Vereeniemg geregeld tot heden gewerkt en als wy d mcdedeelingen onS gegeven n g dan blykt duarail 1 dat meu al vry spoedig de uilkeeringen aan ïieke ledcD bij de opcigting bepaalde op 2 per week voor de ongehuwden en 3 voor de gohuivd n algemeen op S per week durfde stalen 2 dnt iBen êiiige jaren later onder de c B tributie ie verfioogen aan de weduwe of erven van gfttorven leden 40 kon uitkee rfft er bestrijding vnn b rafeniskosten 8 dat de rekentbg Viti den Penningmeester op S December 1870 slopt meteen bstig saldo van 99 8 boven en behalve 198 15 in de spaarbank belegd en 1000 nom rentende 2Vj ten name der vereeaigidg i het grootboek ingeschreven Om zoo u resultaat te kunnen verkrijgen hebbenzeker twee zaken medegewerkt i o Bazen en knechts zyn leden der vereeniging On d r bet werk is natuurlijk ieder knecht aan zyg baas gehoorzaam maar als leden der vereeniging hehben ze gelyke regten Trouwens loeide hebbeo bij baren bloei evenveel belang Mcgt dit overal maar meer worden begrepen I h Bestuurders nemen hunne belrekking kostdoos waar Alleen de noodzakelijke uitgaven van ka merhiHir drnk loonen en rerdere versohotten wort den in rekening gebragt Menige zbogenaaad philamropische mrigtiug mag zich hieraan spiegelsB En nu een woord ten slotte Zon de alhier gevestigde Ambacht stand Vereeniging wier stafaten door de Jury op de tentoonstelling voor den Handwerksman te AmstjBniam zjju bekroond haren werk kring ook niet op die wijze kunnen uitbreiden dal daaraan ook eene dergelyke inrifting weid vubaur den Of 100 daartegen ernstig bezwaar bestaat zouden dan niet eenige ambachtslieden van verschillende beroepen zich knnnen vereenigen om wat onder d Goudsche kleedermakers zoo gnnstig werkt ook in hunnen kring tot stand t brengen Onverminderd toch de pligt v in ieder lid der maatschappy od l et zyiie by te dragen tot welzijn von het algeaeen blyft het een heilige waarheid God helft dtgent die ziek zelven ielpen t Met de opneming dezer regelen zal UBd zeer Terpl gten Qw bestendige lezer M Itet Ijetrekking lot den aanstaanden herinneringsdag aan deo 1 April 1S7I wordt van enkele zijdenviel gedaan om de feestviering op dien dag nietalleen impopulair maar zelft onmogelijk te maken Dié pogingen zullen te beter gelikken naarmate eengrooter deel der bevolking onkundig is van de gebeartenissen die tot den opstand onzer raderen bebben geleid en die aanleiding heb segeveo tot deinneming van den Briel Veel meer dan waar wen helyk en tot bevordering van verdraagzaamheid noodig is wordt de opstand als een verzet tegen gewetensdwang afgeschilderd en wil men bet doen voorkomen dat die gewetensdwang de eenige oorzaak van onzen worstSlstrijtl is geweest Men vergeet geheel en ol van die tijde de onkundigen in te lichten omtrent de stoatknndig oorzaken als daar zijn Schending der privilegiën het blyven van Spaansche troepen hier te lanile ook na het eindigen van den Franschen oorlog in 165S de invoering van 18 in plaats van 4 Bisdommen waardoor zoowel de geestelijkheia als dti Koomsche leeken en Protestanten verbitterd wsrdefi lle hot geestelykheid omdat haar gezag daarijoor vermiiider of beperkt de lagere geestelijkheid bmdat zij daardoor onder strenger toe tclit kwam ff de tnkomiten der alidyen a in de Bissc i pefn werden g f ve i 4e Booipschen omdat ly die invoering in ver ind brachten met de invoering der Spaantclie inquisitie de Protestanten eindelijk omdat de uantr l vsomame lijk tegen hen geriolit was Nog andere redenen tot ontevredenheid waren het vonnis dei Spttuche inquisitie waarbij slle Nriterlanders omsch of Onroomsch met slechts enkel uitzouderinfïn die niet name genoemd erdfu schiili dig erden verklaard aan ketterij ketterzucbt of Jtfa jesteitSchennis en waardoor Alva de maolil ontvinjc naar willekeur met de Ncderlaiidsche bevolking te handelen en eiudejijlt het lalér invoeren vau den 1 lenden penning itaar boven en behalve het hier genoemde was de handhaving der b Iuedphik aten den Roomschcn hier ook niet welgevallig immers in weei wil dat het aantip Protestanten hitr toen slechts hel loo J er bevolking bedrmg werd er veel handel met Protestanlsohe buiteulauders gedreven en was dus het handhaven dezer pl ikkaten ook in het nadeel der Roomschen die zich in hunne hiijidelsbelaugen zagen aaagefcat daar het aan ProtMtantscbe buitenfanders oumogelyk werd gemaakt eê lifnd te beiiuekeR waar de regeering zoo Onverdraagzaam was jegens andersdenkenden Maar men wil geen feestvieren over de oorzaken men wil geeu feestvieren over den ppstand zelfs maar men Wil de ijineming van Brielle Ijerdenken omdat daarmeile de bevrijding van ons land een aanvang nam en d se zulke zi eiirijke gevolgen gehad heeft VV t zpu het lot van ons land geweest zjji indien wij aen onder Spaansche heersohappy gebleven waren P Handel e i nyverheid zoudep door de buitensporig hooge belas ingeiu g iiakil zoo iii t geheel vernietigd zijn geworden en na den Spaanscheu aiiccessieoorlog waren de e landen even als jÉ gi gewis onder Oostenrijk s bestuur gekomen Op bet WeeUer Congres iri 181B zonden we evenmin als België iels in te brengen hebben gehad maar zouden sis dit deel der Oostenryksohe Moniirekie J ij den een of anderen staat zijn ingedeeld geworden Neen voorizeker noch onder het bestuur van Spaiye nffóh onder