Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1872

Vrljtlag 2 Febniarl 1872 N 1161 GOUDSCHE COUJlAIfT niienws en Adveülentiéiad mr Gouda m Onislreken De inzending van advertentiSn kan geschieden fot éte unr dea namiddags op dan dag der ultgare Montgn aU gemachtigde du iftlnffr I raüm d être vMt m nieaint Inrichtiag voor dat na Oostenrijk are het voor ons beter geweest Van beidri Kijken zyn de financiin m schromelyke rerwarriiijij cu beide zijn ze aan bmuenUudsche twis ten ter prkioi Maar bovendien zou ooit de Republiek der Vereenigde provinciën zulk een schittereude rol in da wereldgeschiedenis gespeeld hebben Nu hebben w eene eigene fieschiedenis eene eigene letterkunde een levendigeii volksgeest Trachten wij vooral deiien levendig te houden doch ilaartoe moet de viering van een erht naiioiiaal feest niet tegengewerkt 4aar rooieel mogelijk bevorderd worden Zon het daartoe niet goed tyn indien zich ook bionen deze gemeente eene commissie vormde mat bel doel eene feestviering op den 1 April s te organiseereW opilat ook het volk dus alle gemeenteleden in de gelegenheid gesteld werden van huune jnpathie te doen blijken Met het opnemen de er restelen in Vw geacht blad Mgnbeer de fiedacteur zal U ten zeerste verplichten UWelEda Dienstv Ilientuir L Burg trlUke Stand GuoKM I SS Jan Pieter ouden J Verinij en J W Seheftn Danier oaden M Puoulie en M D Tnn der Nobt 87 Comt h ouderg J Groencweg en O ven den peif Ueodricos ontplis ouders O J Slmnnn en A J mo nyiwijk 88 Clrutiun Kerel oudere C kettner m U ieeflang Fetrue Leonardus ouders J J tbu der bnoden en H ven der leest AutbooluH ouders H Schrive en N Vliet i 89 JoUnnei ouders II Snel en O IVilKhut I Koenradu Johannes ouders J C Puikse en E Zliurhout Jaeoba Jokanaa ouders G van Wiugerdru a C M EuUo OVEBLtDKlt 27 Jan N Kleiweg huisvr tan A Bot tS j P ichiukel 8 j S m W von eoHU 67 j 88 J Bwt i n i Koorenar buiavr nin W van Semmel 76 j 4 m M ran den Berg 5 ni 89 M D Pont IS j Il m H de P er 52 j ADVEHTENTIËN Bevallen van een Zoon H TAN DI ft SANDEN TA DB Gêbst Gouda 28 Jannai 1872 Heden overleed alhier na een kortstondige ziekte de HoogSdel Gestreijge Heer W VON GEÜSAÜ gep Majoor Tan het O L Leger Gauda 27 Ja mnrg 1872 Heden ofrerleed na een langdurig en smarteiyk Igden mgne hartelgk geliefde Echtgenoot JOHANNA KOOEBVAAB in den onderdom van ruim 77 jaren Traarvan ik het voorrecht had 58 jaren en 8 maanden met haar in het huwelijk Tereenigd te zijn W VAN BEMMEL Gouda 28 Januarii 1872 Eejiige en algemeent herwUgedng Tot onae diepe droefheid overleed te VUeUauL den 26 Januari in den ouderdom van 28 jaren na een langdurige ziekte onze Behuwddochter BSEGJE LAEIBY geliefde Echtgeaoote van den Heer WILLEM VISSEU GowUl D VISSER 28 Jan 1872 6 VISSER Laeiby Openbare Verkooping op Drie Maanden crediet DINGSDAG 6 FEBRUABLI 1872 des voorm ten 10 ure in het Hqls aan de Markt wijk A n 98 te Gouda van eene zeer groote partij EN Heeren en Daiiics Artikelen bestaande o a in allerlei Japonstoffen Dimetten Kepers Gras en Vlaamsche iinnens Servetgoederen Bonten Orleans Merinos eniJ OverTiemden met linnen borsten linnen Heerenboorden en Manchetten enz Lakens Buckskings fraaije Stoffen voor Ja ssen en Broeken Eindelijk eene bijzonder groote en doM kwaliteit uitmuntende partij LYONSCHE ZWARTE ZUDE Alles breeder bij biljetten en informatiën ten kafitore van Notaris Mr KISt te Gouda Openbare Verkooping om Contant Geld op WOENSDAG den 7 FJIBRÜARIJ 1872 d s Toormiddags ten lO j uur ten huize Tan Mej de Wed d QBOOT te Waddinxveen van ralm 1 0 OPGAANDE WILGEN BOOMEIV zeer gikchikt tot WERKHOUT wassende op tet erf der Kerk en Pastorie van de R C geitaeente fum de Goudkade aldaar Nadere infotmatien te verkrijgen bg den Notaris MOLEN AR te Waddinxveen in Gouda eeni KNAPPE ZUIVERE BOVENWONING in het beste gedeelte der sted Te bevruge bg den Uilgever d zer Courant Men vraagt ton spoedigste TE HUUR een BO ENkuiS rt irt I 1 1 huurprijs 2 t a 40 Aanbiedingen ronco onder letter ïtl t in het Bureau dezer Courant u Urbèniis Pillen bereid volgdis het aloude en echte Recept vrajftritp men ifn het bijzonder attent maWt Zyn zeer nuftfg io ongest ldbeden der MAAG en werken heilzafi op de SPIJSVERTERING Zij zijii uitmuntend tegen de GlAL SCHEEPTE in het BLOED m UllSLAG der HUID zg zgn ZACHT LAXEtENl en SLIJMAFÜHIJVEND Verzegelde doozen van 37Vs Cent en dubbele iooiea zijn verkryglMon by de hh Mtlatterdam Mi VM Wz Amteriam M Olébanl C dro og heilige weg D 321 Benthuhm C len Bifiièefflte r Bltismik 8 v Jd Ki Bodegraven B ersloo mjl H W d Kruijif Detentie Cebro d Timaii Gouda h Schrik op de Hodgstraat GraKtaiide HJ v rl Boon Haastrecht K f i lfrling Ltkkerkerk A den Ou Istea LmacHotim B Mruithof 5y i J T Tirhurgh H iarlèm hoekBakkenteeg Moordrecit G H Poi l Rotterdam A y d Tcorii Wesie Wagenst SeiooHiimen A Wolflf Fiel A F Faa sen Utreckf P Altciiii 6ji hef Sleenw over de Don kerslr ifi 37Ï fToerdeH L Ruljleu Zeamlmiam A Priiii Hel depot deJ er echte Urbanu Pillen sinda zooverie jaren 1041 roett bekend en in algemeen gebruik ia door iis Ie Oouda alleen en uitsluitend gep at8t by den heer L SCHENK op de Iloogatriiiit WAAESCHUWING Men wordt iistnutelijk ver oct t wel fittent te niileii 7i n dat door ons bij niemand anders de UrbaiiuaPitlen ibereid volgens hst oude en echte Eccept in Dcpói zijn verkrijgbaar fiesleUl de hierboK opgeyeven Steden en plaatsen dan bij de hierbovengejioemde SepvihouJeii Ju elk doosje ia een biljet voor ieu niet de eigtnhandiffe naumteekeiiing van de vtrvli irdigers Wed KeumiN Zoon Apothekers welke Hniidwekriiiiig zich ook bevindt op het ZegelLik nHnrmMe de Doosjes ver cgeM zijn Wij ver oewii de ruikers instattelijk diar el op te letten en raiRn hun n in WOl tOO te ZiOnbg Hien men de l oojjes Pillen haalt Alleenjdie Doosjps wnariu een oiljet niet onze Handteekeiiing ia zich aan te schuffeii en zich te nachten voor I het gebruik vaii de vele iiamaakscls 60J Wat is duur Het HOFF scHE MALZ EXTRACT is zeer goed en heilzaam en ge leeat en hoort ook veel van manschen die het best geholpen heeft en die het bg borst en maagkwalen en verzwakking ten sterkste aanraden maar bet is zoo duur Honderden malen reeds hebben wg e woorden moeten hooren en tegenspreken Het MALZ EXTRACT is niet duur het MALZ EXTRACT men vergete t niet is Medicijn en VoedingsExtract tegelijk en voorzeker wanneer m men de recepten in p ts van in La tijn in duidelijk Hollandech geschreven ontving men zoude in zeer vele gevallen gemakkelijk kannen uitrekenen dat I I men dan nog goedkooper het MALZ EXTRACT ptr anker kan dnnken daarbij heeft bet Extract eenen aange f namen Tollen smaak Omtrent de reisultaten door het JOH HOFF sche praeparaat verkregen verwijs ik naar de dagelijks gepubliceerd wordende brevets attesten vaü HH Doctoren en LazarethChefs aan de ontelbare ge tuigschriiten en brieven van dankbetuiging Het MALZ EXTRACT is niet duur de 13 flesschen toch kost de flesch 34 Ct by 28 flesschen slechts 32 Ct zonder vracht en eenjB kuur van 13 tot 28 flesschen is noodig om by verouderden hoest raaagkwalen vermaI gering verzwakking een doortastend resulteat te verkrggen en wg hebhen de overtuiging dat iedereen eene kuur met MAlS EXTRACT gebruikt heb bende de verkregene uitkomst bonderdI voudig de betdalde kosten waard zal achten Het Centraal Dépot voor Hol land is Amsterdam Bloemmarkt bg de 1 1 Stilsteeg F 154 en verder te Gouda bg IJ C V VREUMINÖBN te Woerden by HENRI VAN KN BERG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zwammerdam gezien de Verklaring van den Heer L 6 VELDT med Doctor wonende in dette Gemeente waaruit blgkt dat het tot stniting van den voortgang der aanwezige pokziekte dringend noodig is dat de Tolgende roorwerpen als een pluimen bed met dito peluw en twee kussetis twee wollen en een katoenen deken tw lakens een bedgordgn en een ja toehehooMnde aan HENDRIK VAS DRONEÏf bouwman wonende ia deze Gemeente in gebruik geweest bg dien zoon HENDRIK op den 25 dezer aan septiscfae pokken o verleden worden onteigend en Ternietigd Gezien art 69 der Wet van 28 Aug S51 Staatsblad n 125 Besluiten De voorschrevep voorwerpen in beslag tenemen en te onteigenen ten einde door Terbranding te worden Ternietigd De waarde dïér voorwerpen bg minnelgke schikking te bepalen op eene som van negentig galden En zal dit besluit op de gebruikelgke wgze ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant terwgl afschrift zal w rdMi gezonden aai Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provineie Zwammerdam 26 Januarg 1872 Burgemeester en Wethouders Toornoenid De RIDDER Burgemeester G VAN KEMPEN Weth 1 Secr Gouda Drvk vno Knnitr fa ï D uitgaTe dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG In de 8t d geschiedt de nitgaTe in den aTond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Dct meer uitgebreid lager onderwas en de schoolcommissie Door de pl atselgke chootcommiaaie alhier is bg Bor en Weth aangedrongen op de Teatiging van eene inrichting raa meer uitf ebreid lager oaderwgs ten behoeve van jongenskop welke d4 Duitsche Fransche en Engelscbe taal alsmede de wisknnsit voldoende zou moeten onderwezen worden De commissie meent dat daara n behoefte bestaat doch op welke gronden i 9gt zg niet Intosschen heeft de Beer die meening nader toegelicht in een ingezonden tnk in on nummer van i 8 Jan jl n 1159 De zoogenoemde argumenten die de schoolcommiasie belaugrgk genoeg acht om ter algemeene keiwia te brengen komen ons uiterst zwak voor Het ligt misschien aan ons maar het komt ons Toor dat de commiasie ziek niet geplaatst heeft oj het ruime standpunt van t algemeen belang dat zg niet vraagt ni r hetgeen deinrichting van een degelgk ondijrwgs vordert maar dat zg ziet met den bekrompen en bevooroordeelden blik van sommige ouders die om de een of andere reden geen vrede hebben met de bestaande inrichtingen van onderwgs Wat toch beteekent het beroep vaa den Heer Montgn op het voorbeeld van zgn zoon Aangenomen dat er jongelieden zgn voor wie het onderwgs op de H Burgerschool niet geschikt is of liever die niet geschikt zgn voor de H Burgerschool het laatete Was V den Heer Montgn Jr naar ons gebleken is h t geval dan is de school van den Heer Hnber de plaate om die mate van ontwikkeling op te doen die tot het volgen van den cursus op de H Burgerschool veieischt wordt Beantwoorden die scholen niet aan haar doel welnu dei schools commissie zorge voor eene betere inrichting of men wende zich tot de bevoeg le autoriteiten Zgn er j nge lieden die door mindere vermogens gebrek aan gver of huiseUjk toezicht of om welke reden dan ook minder goede vorderingen maken t is zeker zeer onaangenaam voor de ouders maar de gemeente is niet gehouden in de behoefte vau die enkelen te voorzien Bg de invoering van bet Middelbaar onderwgs heeft de gemeente terecht getracht te zorgen voor behoorlgkeaaadm ting aan het lager onderwgs door de oprichting van de school van den Heer Hnber Daar is gelegenheid voor kindereu nit deA fatsoenlgken stand om lager onderwgs te genieten en wat Fransèh die veor zyn volgend leven meer noodig heeft voor hen staat de H Burgerschool open die naar de behoeften des tgds gelegenheid geeft zich in de de moderne talen wiskunde ea natuurwetenschappen te bekwamen Ia dit voor Gooda niet voldoende Wil men ook tedelgke professio i neele scholen idiotenscbtdol env rbelerhaizen Naar onze bescheiden meeting lün er om de onderwgs te betoogen degelgker argumenten noodig dan de geveeligde overtuiging Tan den heer Montgn en de Tertrouwelgke klachten Tan zgn Triend Het beroep op de bestaande Meisjesschool bewgst ook niets Was het onderwgs Toor meisjes overeenkomstig de eischen van onzen tgd ingericht dan zou hkr ook een l ere en een middelbare school in onderling verband aanwezig zgn Dat hierter stede een nitgebreidlagere scEool en dad nog wel kost en dagschool te gelgk in de behoeften Tan allen moet Toorzien bewgst alleen dat het inrichten Tan een voldoend onderwgs TOor meisjes nog niet door de beToegde autoriteiten als een leTensqnestie wordt beschouwd wier oplossing i l eraige financieele inspanning waard is Het Settaan der meisjesschooi op den tegenwoordigeuToet bewgst niets TÖör de behoefte aan een dergelgke inrichting TOor jongens maar t n de regeling Tan het onderwys TOor meisjes tot welks hervonning de autoriteiten 5f nit principe öf weg ens de financieele bezwaren vooralsnog ongeneigd schgnen te zgn Pver het beroep op het voorbeeld van andere steden zullen w niet veel zeggen g zgn niet gen op de hoogte van de regteling in andere steden om de bewering des heeren M toe te stemmen of tegen te spreken Maar dit is we er geen argument Toon de behoefte aan voor Gouda wat gaan ons andere steden op dit oogenblik aan Betoog ons dat eene iarichting in den geestder Schoolcommissie nei n de H Burgerschool een behoefte is en wg zqllen met u aandringen op de voorziening daarin ook al bestond dergelgks inrichting nergens A D Vj E E T E N T I fi N woideii g pla t t van 1 5 regels a 50 Centen iedere rd d meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afeonderlgke Nommera VUF CENTEN Vroeger bestond ze iii de school van d n Heer Scheffelaar Klots Deze is te niet gegaan door gebrek aan leerUugen een bewgs dat voor onze stad een andeie dan de bestaande inrichtingen niet noodig is Is er sedert zooveel veranderd dat nu weder zulk een voorstel van de schoolcommissie uitgaat Dit behoort te worden aangetoond en op betere gronden dan waarop de gevestigde overtuiging van den heer Montgn stennt Op één pont zgn wg bet met den beer M volkomen eens nameiyk dat de financieele qnteatie in zaken van onderwgs geen beletsel mag uitmaken Wg verheugen ons dergelgke geaindhetd m den beeaen der booIearamisaM aan te trefieu en bevelen haar toepassing aan bg alle maatregden waarop de commissie eenigen invloed kan uitoefenen Maar men zie toe dat de behoefte gebleken zg en das de uitgare gemotiTeeid hetgeen in het ToorstelTan 11 Jan naar onze meening het gcTal niet is We hopen nog eens in de gelegenheid te zgn dringender en meer gewenschte Toorstellen Tan db plaatseIgke schoolcommissie te behandelen en zoo mogelgk te ondersteunen want ons gaat evenzeer het belang Tan h t onderwgs en de ontwikkeEng der jonge burger ter harte als haar Nn door de mièsiTe Tan l 1 Jan de qgiestie Tan het nieer uitgebreide lager onderwijs aan de orde is gesteld wenschen wg als bewgs van onzen goeden wil ook onwi meening te zeggen over dat onderwgs en de gebreken die het aankleven Onze grieven zgn evenwel juist aan die van de commissie tegenovergesteld Zg wil uitbreiding wg beperking van hêi m n 1 onderwgs en wel in het belang van een degelgk lager onderwgs Waarop alle verdere wetenschappelgke ontwikkeling moet geboi wd worden Misschien ligt dit verschil van zi nswgze wel in het verschil onzer sympathiSn toy zgn zeer ingenomen met de burgerscholen volgens de wet van 1866 j de woordvoerder der schooloommissj niet of althans zeer matig Wg bedoelen natuurlgk de tegenwoordige Scholen on niet die der toekomst van welk de hee Montgn nu i eeds getuigen kMi dat hg er geen vooringenomenheid tegen heeft die zienersgave is ons onthcniden Onze bezwaren in een volend artUceL