Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1872

Het pleidooi ran England rapt defiomnissieTAn ai biter te HïottJrtf ia uitweord op dal van Amerika luidt dat krachtens Ëngeland s opratting rsln het I triictaat ran Washington de arbeid der Geneersche commissie zich behoort te bepaled tut de handelin 1 e Franache Nttiohale VergadféHughret M ii éé gen nelVen rei d kruiser in oMestie nfèt tot BINUENLAND til de laatste tien jiten zgn nu nit Friesland naar Amerika 449 hoofden rau huisgezinnen en vrijgezellen 34 welgeetelden 352 mingegoeden en 03 behoeftig geq 220 rronwen 633 kinderata en dienstboden te zaniea 1308 personen In Groningen begint zich de zucht tot rerhii i1ng naar Amerika weder te openbaren Ond r oheidea gé Haen in het kwartier Iluntingo akeii zieh tot rartrek gereed i Uuitciilaiidscli üverziphC GOUOA 1 FïB ÜA I W j rememen dat de heer A K Kéotper Onlang hier overleden o a heeft vermaakt Aan de stad Gouda alie zgne boeken platen en manuscripten op die Btud of iusirlllogen aldaar betrekking hebbéude waaronder begrepen ign de portretten van üoudsche beroemde mannen zijne grafplaatsen op de algemeeoe begraafplaats in 100 in geld Aan t weeéhnis te Gouda een kapitaal groot I ƒ 30 000 2 Nat Schuld onder den Utt van I zeker vruchtgebruik Aan het l3iaeaniebestuur der Evangelische LutberBche gemeeute te Gouda zgoe Huizen en Erven liggende in de Feperslreat en Kuipersteeg te Gouda ouder deu last eener jaarlijkscbe uitkeeriiig Aan het Bgk voor het koninklijk muntkabinet te s Hagé de iO eu 25 jarige ttonw eu andere familiepenningen en latgnsche tchool medaiües Te Waddioxveen had den ilt Jan ran wega het bestuur der afdeeling ran biet Nederlandwh schoolverbond aldaar wederom eane rolksroordraoht plaat welke dour oneereer 250 perneiieu zoo mannen al rouwen meest uit den i arUpdnt jpuid werd bijgewoond Als spreker ir ul apöStH t J W Regt boofdouderwgzer aldaar terwgl door andere beeren bgdrag werden gelererd Qedureiule deu gebeden arond heerschte de meest gewenschte orde eu recbt vpldaap keende ieder huiswaarts raqrt et in haaf g nA kangenouiBu met 427 tegeii 239 stemin ii Woensdag ion dé disoussie Qrer de oHegragder haudelUraAWh be Oê J t 4 Mriiig heeft de Fninsche nutoritciten opmerkzaam gemaakt op de bejuliug in lut tractaat dat bet ran kracht bi ft tot 1 rol jaaf ua dii ttDitf ea men dus in geen geral zogaii e n te e ilM tneeinfe tegeA 4 Febr a het tiactdit kin opirggttt Twee drnkbecldeu chyuen thans in Frankrijk de orerhewWieude te zijn nl rerzekering rwi de goede onie in hét laud en brrrydiiig ran het grondgebied vau den ijnml Den 27 n 28 werd yau rerectiillèhde zijitèn tnede éefd diit hel detikbeeld def rerkirzinji ran eva rioe president der republiek ook ih t eéringskrinjiru aiiiihail rlfs roiid eu dat dé re eering de uaestie reeds in oretw ing bad genomen zoutier erruirèl tó eenig b luit te zijn gekoHien Het blijkt ecfiter heden dut ie quaestie wel Is beslist kad wortlen btsschonttd en wel in di n zin dat geen rice president ai worden gekozen l hiers chynt er tegen ti lija en dit is nuttiurlijk réeils roldoejnde de Nat Vergadering zal nu geene beslis ing flieer tegen zijn zin darren nemen Onder de door de ledeu der Nat Vergadering untworpeu motie schijnt er eene te zijn geweest ran den lieer Antonin Lefébre Fontalis die de strekking zou hebben out één riëe prèsident te rerkiézèn Vericheidene atóe a r licdeu hebbén r algen Tinipê bet oortMcl van luiers prer deze motie ingewonnen en de pré idïnt heelt eir zich zeer ongunstig over uitgelaten Uy noeifldé de motie ontijdig en ohsfAatktnïilig en MkJajMi le iedere poging om eén yice phssident te preniezeu te beschouwen 1 een daad ran vyande Hjth èid tèg en hèm H gol de v i rtetering dut indien hq zich rei plicht mooht achten odoT zijn ontslag te neinen by raqierlundtlierde genoeg bezst om aan Ket bestuur te btg en totdat zijn oprulger zou zijn béirfwSBil terwï iftdien hij mocht slefrrén er een W pfeaident ran dèu ministeirnutil wna de heer l fouie die tijdelijk de fanctiëii van president der l tóhM kbh rt fValIen In eéne ZaterdkffKrotxl gehouden rerj afdering rtti het rechter ceutrum is daarop besloten dat geen Toor tel tot rerkieziug ran een vice president zal worden g aan en daHruiede ia deze qusèstie WlurMhyiilnk beslist Vrudagmorgen heerschte in Berlgn eenige i tatie ten gerol e ran de inbeslagneming ran de BörunZatiUf dt Bönenkarkt éé Banlc ZHtmtJ en dti NatioialZeitung wegens orertreding ran de wet op de preuiieloternen Als men de mededeeling ran ie NiUiMii Zeilmg mag gelooven dan is de inbeslagneming hot gevolg ran éeiie vergissing der politilt die eeue oiiukondigiug ran de hypotheekbank te Meiningen rerward zou hebben met aankondigingen ran een premie leening in jUeiilin en waarorer in de Eruisisohe kiiuter ran afgeraardigrien de regeering Vrijilag dour dr Lowe is geïnterpeUeerd De minister ran handel nijrei heid én openbiré werken ron It t nptit gpf te kennen dat orer het al of niet oorloofde ran dergelijke aankondigingen de rechter Hjke macht uitspraak moet doen fodfere berichten tfoen ONS iien dat de in beslag grnomen eximplarep zijn téruggegeren eu dat de regeering in de kamer öplielderingsn omtrent d e vergissing der politie gegev ii hl eft In het huis Van afgevaardigden was Dinsdag het biidiiet van het min sterie van eereilienst aan de orde j minister Fuik rerkluarde dat de in de troonrede aan ekondi lé wetBoötwerpéh op verschitlénde gh n d H liiet iullen worden ingediend Viin de reeds ingediende wetsroprstellen In het huis ran afgevaardigden hébben de heèhm Malliucruilt en VViudthorst de opheffing der a drelipg roor Katholieken eeredieiist bestreden De tniuiSter ran eerrdienst heelt dien riiaatregel rerdeiligd Prins Bismaivk rerklaardr ilat de oprichting ran het lin kercoKrum eene grxwte fout is geweest en dat men daarmede slecht ten doel heeft gehad eene partij als t ware mobiel te maken tot een stlrij l te en den staat ten einde de en te verdeelen in confeaaioneele kringen De ware giKst en het ware doel ran die ptHg zijn gebleken bij de rerkie ingen zoowel als iD bladen en geschriften Hij moest dns rerktareh in die ultramontaaasohe partij zeer teleurgesteld te zgn ËD wat betreft de opliclTiiig der genoemde afdeeling zoo had hg reeds füót vier jaren 3 n koning dien stap aangeraden omdat bet beter is een nuntius te hebben die oprecht gue taak erinit dan zulk eene afdi ling et op na Ie houden De Katholieke pers zeidc bij kan men tegeiinoordig op goede gronden bcsiempelru met de benaming van Fraiischgezinde Rijnbondspers dè moiffelgk ludirMfe gevo éi d irvam De konkgin zaF eerst tcgilt den 28 F hr ua r V lbdsur terugleer Op ara MoüM door hei fttbMxléaMkiiiil hebben de kiezers van den heer John Bright een lobrgven van dezen on vangea waarin hij zijn iuezers dankt voor de gedurenite twiee ji en eg nt hem betoonde twgeellgkjie di etf luA z leftlwéMn vt vnt betuigt dat hg m niét in staat zal eijii de zit ingen vau het pirleineut en andere openbare vergaderingen bg te wonen Hg hoopt echter aan een gedeelte vaii de zitting té zullen kunnen deelnemen Door de meeting werd eéïi reaulutie goedgekeurd strekkende oln de rrgeeriug aon te sporen tot kraditig doorzetten ran de ballot bill Ik president uitte de vrees dat de liberale partij zidi splitsen zal in bedee de en geavanceerde tiberalrtt Door dé conservatieve rerceniging te Modchester i een rotum ran wanirouwen uitg nofat tégen de regeering Uit Kopenhagen wordt gemeld dat de minister van eerediénst undertrijs enz in de kamer de toezegging heeft gfldóari iist iii de eetttrolgende zittug een roordruoht betreffende liet onderwijs zal worden ii edieud lu bfdoeid ontwerp zuljlen e breede grondslagen worden gelegd eener nieuwe regeling van het volksouderwgs de school zal geheel van de kerk worden gefchéiaEn de vakken van hët lager oiider wijs zullen worden uit breid en cKt laatste za ia verbaud worden gebracht uirt het middelbaar onderwgc De mini t ran financiën heeft ter kennis van belanghebbende gebraeht dat in het jaar 87 2zuU o worden aangesteld 10 surnumerair der directe belaatingen in en uitgaande rechten en apejjpafo i dat in de maond Augustus 1872 bp nader vatt te stellen plaats en dogen zal wor o a eaomen het daartoe gerorrierd rërgelijkend eiaiBen en dat de rernekfchiiften pm toelating tut dat examen róór of uiterlijk op dèo 1 Juli 1872 bij bet dep ran financiën lioétrn zijn ingekomen De adspiranten moeten op 1 Inli 1872 den volteu onderdom ran 19 iiia r hebbeBJ bereikt eu alsdan niet ouder zg daft H jaair Hen aantal grondeigenaren landbouwers en reehondler op het eiland Vooriie rn Pottrn hebben ziek t t ide Tweede Kamer der Staten eneraal gewjmdntetibet diingeiid verzoek de voorgestelde wet beirelfende het heffen eener belastingj up de inkomstein t ir vervanging van bet recht van patent en vktt aeii aprijiis op het geshichl niet dan te némea maar de v rkeur te schenkrn aaü Jiet behouden van de belaad ting op he geslacht en het herzien en nit reidai il de patentwet Uit Woubrngge tcbrgft micn dd 27 Jan Sedert t Oetober 7I tjt op hedWi bleef deze gemeente i m van ile b i telgke Ipngziekte ondier Ërt ruodvke thans b ik die wede uit bij deii veehouder Ce Swart aan den Woudsqhen dijk ken longziek oA went dadelijk afgemaakt na te zijn onte gend ei de 36 op drn tal aa iwetitp ruodcren al verdicht ekoijit In het jtitr 1871 zjjn albier in het geheel afge akt 22 longzieke mniiereo waarvan de kost n ir den sfciat na aftrek vap het verkochte bru k ir vlerach en de hmdeu beliepeu 1118 18 Als n nu in aaumerkiag neemt dat in die gemeente 31 DecrndMT 1871 een ge L vau 2300 runderen Ijnwezig wai meg nien dtta rer oding met ola istig betchouwen yf i t E NQ E LA NO ISen rontelgke teutoonstelling kan men mtt het volste recht de rerZamefing rciörwerpeh nöeo én door prins Arthur hertog vim Edinbuigk op z reizen in alle werelddeclen aiii boord van bet stoomschip Galalhea van 1887 71 bijeengebracht en seilcrt II VVoendag in het Sbnth Kensington Mueetfm roar bet pnbtiek ter bezichtiging gesteld Beleds d iiH zage van den zorgvuldig bewerkten catalogus 72 bladzijden groot en verrijkt met een wéreldlaart waarop al i nsentflohten diii leliyk i n Mgèwezen s vuUloende om ieder t urertaig n dat zalden een zuo kostbare coHectie werd tentoougestuld Het is dan ook onmog l ft in eeü kalt bestek al fot mericwandige op te aammen dat hét oog tm d n besehuuwer aan allé gden boeit nu eens belaagryk door zijn zelilzaaniheid of kunstige bewerking or kost bdkrbeid dén weder door de ploétt wakr en de gelegenheid waarbij het den vorslelijken reiaiger werd aiuigcbodMi iê Kifis sóhgiit geen plaats bezocht j Ie hebben kar men eb niet liegverd heeft hem een of meer kostbare suuveuiN atu te biedim ea het aantal gouden öd zilveren trolfelt hamers en spaden zijn zoovele heriunerinuen aan publieke werken UA algeitieen nut wéuiVari nij = deii eersten steen legde uf de vultuoiing bijwoonde Vooral het verlakt uit Japan bet porselein uit Uliiikicu de shawl uitludië munten uit door hun pracht eu eierlgkheid en rekken ieder aandacht aiell ibinder Ae rvrzameliagópgezette vogels nit alle heuielstreken door den uBtuurkuudige Ward op smaakvolle wgze gerangschikt Eindelijk er lien nog bijzondere melding een uitgebreide collectie fraaie teekeiiingen in waterverf die de merkwaardigste bgzonderheden uit s Hrinsen zwerftocbten zeer aanschuuweïgk routsteflen Volgens de PM UaU eiteUta dezer dagen een gerucht in omUtop j ebrach t dot indien het waarheid mocht bfViitten een zeer ongunstig licht toil werpeii op Amerika houding in zake de Ajaba maqniestie Hel bl d rerneiimt aamelgk dat ui de rorderingen welke dr vereenigdé stiten op £ ugeland hebben zouden verkocht zij4i aan particulieren Naar hetgeen wij welen ran U politiAe huishouding der rereenigde staten en ran de aohandejgke kuoeierijeii die gedurende den juiigsten tijd daarin plaats hadden klinkt dit gèrt eht ver van onwaarschijnlijk zegjhet blad Bevestigt liet zich dun zal boven allen twgifel bewezen zgn 1 dut de Amerikanen zelven volkomen rekenen op de inwilliging v in al hun eischeu 2é dat het aan gene zijde raii déil Oceéan in hét belang ligt ran een aantal staatslieden eu speaulantén op die eisenen tot het uiterste aan te dringen De Poll UaU Oaieite rporspelt dat tenzij de regecl iiig ran den heer GJadnon spoedig kraehtige Inaatrégelen ten opzichte van Amerika prstentieo n a e dé Britsche natiei spoedig baar ronnis orer difre gtieKnlg zal nitajii ékéb i Het Nationale Schoolverbond in Ëugehindheeft dezer dagen cru circnlaire verspreid waarinhet zeer breedvoerig de redeuen opgeeft die het genoopt hebben een Aleuw prografpma aan te nemenTot nu toe traohtfeo de leden van het Verbond zoo als men weet niets meer dan de gebreken ran het Madrid 30 jan De Ara neuf raij Baioehiifa heéfi IgetelegraCtard dat de égeregeldheden tengerofgti r ip het weder invoéren van de geméeuté aocgnaeh tot nutoegeeiie ruttigen aard zijn De giloépen Wi ep gevormd door inwoners nit de iiabur ge doipek De tiewegiug wordt voortgezet en aanget ookt dPpr hep die den tegenwoordigen toé nd irgai dig gmM zijn Ken corps rustbewaarder is Toido B li on kpf aingen te voorkumen P rij8 31 Jan De Viniater van Biilnenlat Bche Zaken heeft in de zitting der fomm l ié tm0 zi hte van hét voorstel bt het viicléeAei Tiüt a neétie verklaard liat er nog 6000 iiisumpten root roühdetf rechter gebracht en Sloo ohtsUJgén tullen worden Over de opheIBpg van Üen staat van beleg ih Psrgs zeide hij dsf hij dje nog noodig achtta om ueiicht te kunnen houden pp ep die van ia maiioeuvre ei op oprpiingen van zettere partgèn la onderdrukken Dé commissie tot onderzoek der qucstie of Kamer naar Parijs zal terugkeerep bent zidi de verdaging van het voorstel verklaard èerUin si Jan De JhkU Hjfifer maaki l een wel openbaar op de d enstpliobtifiheid in dep El as en Lotharingen Deze wet zal ai t van toe paseiiig zgn pp hen die vóór 1 JanuaSi I8S1 in die provincie geboren wenlen ai gwisl Diasdag te s Oraret s overleden in dea oilderdom rap 2 jaren Mr B J C Metelerkamp lid ran gedep Staten ran Zuid fiollhnd De Haarl X berat het volgende opmerkelijke bericht ait Alfen Naar men verneemt cal indien de leening Knijf Kapiijn tol den aanleg Ten eeiien spoorweg Leideu Utrecht mocht mislukken onverwgld dopr eenige mannen van invloed alhier coneessie worAen gsrnapd voor den aanleg van eea kuurtepoorwegnet dat bestemd zal zijn om Alfm lot orntroal punt en de steden Amaterdam Rotterdam Lelden Utrecht Gouda en mogelgk oak Haarlem tot punten van aaneluiting aan de groote ipoorwegen te hebben Het geheele project moet reed gereed liggen Die beer de Seriére Ie a Orarenhage ran wiepa zonen geweigerd werd de leasen aan de H B S té Volgm heeft zich nadat de gemeenteraad zich onUeroegd heeft verklaard ran dete laak kennis te nemen tqt gedeputeerde staten raa2uid Hollaiid gericht Naar wij uit goede bron vernemen i in de rasidefitif voor het monument te Urielle Hot np toe bijeengebraoht de om van 2173 20 Door Imf beetuur der demomatiscbe kiesrereeni iagte m terd m zgn aan verschillende vereenigingen m ons land adressen ter teekeping gezonden om 3J M te reraoeken om inroering rau het algemeen stemrecht alleen zij die meerdeijarig zijn kunnen daarop teekenen eene deputatie i aarroor uit elke 100 onderteekenaars er een tal gekozen worden zal genoemd adres roor pf op den 1 ApHI aan Z M den Koning aanbieden Moeht het getal onderteekenaren zoo groot worden dat de deputatie bij die wijze ran samenstelling te tairgk zou worden dan fl de verhouding verminderd woiilen Vergadering van den Oemeeaterasd OÏDidig 3ï Jaiiairi trgéowoorilij al de leden De uotulen der vorige vcrgidêrini woidni IetM al Itiferkouieo eeoe di Mwilie vaa gedvp stateu tea iRkMe v ia etu kauiülil besJuJt woarbg b t butaaod gtwhit tasscbco Hro k eu Gouda beslist wordt teo voordeetc ao j ititgeiioeaide geiuwalei laf eeaé aiiMJVe vaa dea Kbuttarsraod veriPekiiadfl wyiiging ia du brgrooliog vsa 1871 i T r viiie acae missive vaa Hegeotea vaa bet VarMaigd Wees s wmocuDiershais verzockeode inacfatigiag tot den arkaéil vaa eea buis in de kleiwegsteeg Ter visie eea adres vaa de bh A de Joag ea Zoacs reraoeken eea strook rietUad saa dea Goejaover sib a dgk ia kogy te Bio ea bebben da Comoiissie vaa labria g ite t fvot die atrook af I teao tegea SU e de eeature Ter vista Keu adres vso F I ievegoet osubisdeade de afstand a t de gemeente van eea strook groads ia t Psrsd ys scbter dea VogelelizsUg om die ihet loevoegia via eeoigeu stadsgrond gescbikt Je insken voofeeoe btstrstiag Ter vis £ ea adres taaJ P van dea Pavoordt versaekende irijst ging vaa bet boawcoatract betraffeade bat restaot vaa bat bois vaa Greadel la baadea gaatald der Comaiiai taa fabrieage ea adres vaa A P v d Want versoekeada ia aao iétrkiag te komea bij de benoeaiing van n lijltdpiger Jnftrai een missive van den beer W J Kovtu ija Dmfltwver mededeelende eea extract uit bet trstament vaa dea beer A K Kensper waartiij genoemde be K aaa de gemeente vermaakt al zijne boeken itaten en manosci iiiien betrekking bobbende op de gemeente Gouda ea hare insteUiagea all vry vab Buccessierecbt ar visie De voorzitter dwit mede dat de boeken m de kas vaa dea gemceo JDntvanger lya oH aien en in Wde betandea Aaa de orde is 1 De onlwerp verordeniaito ot befflag vaij niaatselgka directe belssting ea tot verbijoglHg van het getal opóétuéaop de Rijks belasting op bet perioaec Men nmdt 4iit Leeuwarden Het wa ongetwijfeld de zucht om een beter middel van bestaan te r wken die ten vorigen jare weder eenige inwonei de er provincie deed besluiten naar de nieuwe wereld Aqerika te verhuizen In 1871 locli vertrokken in het geheel 89 personen derwaarts waaronder 36 hoofden ran huisgrziunen en vrijgezellen w van 6 tot de welgesteldei 24 tot demingegoede en 6 tot de behoeftige klasse behoorden met zich nemende 16 rronwen $ 7 kinderen eu 1 dienstbode stelsel Ier ïPziii ll i clifiteii zooveel mog Jgk Ie verhelpen lu genu md document na urdt aangetoond dat het op die wgze niet langer mogetgk is het Oorsproukelijk doel te bereiken Men wenscht dat niet alleen deze maar ook alle soortgelgke vereenigingen er naar ttUttii strereb het tegenwoordige stelsel zoodanig te bérvonnen dat er èn door deii staat èn door hen ijie soboolli laBtiag betalen een krachtige otMitrólé o kr d schèol wordt uiigróeft nd tevens verten mei oii de renéhillendéf kerkelgke gezindten de merst mogelijke gelegenheid te verschaffen om godsdienstonderwijs te geven in orereenkonstig net leilersögeziMiheid Dé ihiiit ran kniéht zijnde onlerwgswrt in Gngelai d Imt gelijk bekend is de phiatsrl kr schooloominissiën iieheel en rrg om te brpalrn of op de scheien barer gemeente godsdienst onderwgs zal worden gegeren en zoo ja welk i Lji jao j DU lU CHL AiKDW Met het doel om te geraken tot een juistere kennil ran déd tdestand dth rijks ii da regééring thans nog betit tan einde t kunnea beaordaclen welke de hulpbronnen des lands zijii heeft de rijknr régeeiing dw dagen iwe ntmtwe vcran aiagen uitgernardigd In de eerste plaat is bepaald dot dé rer pel in het rijk zèl warden geteld een nauwkeurige opgaaf zal worden samengesteld in den rorin ran een Ubellariseh erzioht ran elke gemeenta afzonderlijk wa irop zullen voorkomen de soort en het aantal van bet ree in de gemeente aanwezig met aanduiding M dé voièiig waarin het wordt geét kl en dea eigenaar wijen het toebehoort Vóór 10 Januari 1873 moetéit d rersohilléndé gemeentebestarfo de tabellen hebnén ingeleverd Ten andere i voorgeechreven dat de noodjgeopgaven aoétsa worden gedaan betreffende het ge bruik hetwelk wordt gemaakt van dan bodem Voor alle gemeente zal eep afzoiidèrlgke tibel worden aau gel Wéllfé effi nHvoerig overzicht moet beratiearaa de uitgestrektheid der groadea ia onltuur gébraoht dé oort ran bedrijf waartoe rg worden gebezigd de woeste gronden enz enz Vóór 1 IMlruari 1874 aoeMli d plaatselijke besturen dnr tabellen na kwkeaii ea roUedig iiigeruld bebbiHi opgezonden i Uit ili ilien wMt hét volgeode gemeld betrefféBdé dej uitbreiding in dén jongst rerloapaii tijd gegeren iiaA de aldaar gerestigde Nuord Duilaclia Uuyd Oj dm roqrgrond mag worden gezegd dat d 4oat Mét maataèhappjj thans zoo terk i diit iü 4ie raoidé groot ta Éugelsébe maotsubuppgeu ran men aard op züdf I streeft ag ia tliao raeils in h t bezit rati n groolé toomecliepen der eerste klane welke gebeiif word n in de trausailantiHks raart en rani 27 st omraariuigen ran dm tweeden en den derden rang Daareuboren sliuin op stapel 8 st oonivaartaigen a i dea l en ï ren dën 8 rang terwgi uit bet beditg an 700 000 tbi goud waarmede bat niaatscl appeiyk kapitaal eerotdaag zal warden rergroot mi iH ns 8 atuomschepeo van deu 1 rang znltaiv word gin aaugebonwd luoitat ih dan loop Tan dit jaar de loot aeu een sterkte raX verkcyMni van 63 raart igen ZooSn da óp staj el gezette stoomsehepen gereed zgji lal tweénalra per étk aan geregelde nuwt worden geopend tusschea Breman eu Nei York eens per week op Baltimore en par week op NewOrlean en Havana én een per 1 dagen op da rerige haren ran de VVest lndiëa en C ulnmliuw Buitendien zal een geregelde dienst worden aangevangen op fiahia Sio Janeiro Buenoa Ayre en waarsehijnifk zal n dergelgke dianat woidan iagesteld óp de balangrykate havent run de Weatknat van ZuidAmerika De vaaft dp de harem der Oostzee zal inegelijkt aanmerkelijk worden uitgebnid ea hiermede zal onverwijld eau aanvang worden gemaakt Tot dezen dienst worden uitsluitend stuomacbepen ran da 2dé en Sde klasse gebezigd Hetgeen al een bewg der reerkrachtaa vand M ondernemingsgeest der Bremer handelaieu en ka UUllsteii mag woideii beschouwd is het volgendefeit dat deze kapitale vloot i te watar gebraoht en telken jarc uitgebreid zonder dat de mastschappü Van den staat eenige subsidie nf ondersteuning heeft erlangd Die zelfde eervolle getuinenis geldt insgelijka ten aanzien van dé amburgacfae orerieeaï é rtoomboütdiensten welke gelgk wij dezer dagenhêblien gemeld op zoo kolossalen voet igs uitgabreid Ir de Zaterdag gehouden zittiqg van dea Beierr ciieii landdag uas bet woord aan deij minister van Beredie st Von Lutz die de rergadaring nieir dan twee uren bezij hield over le ConcUie zaken an wat daarmee im verband itaat Zoo lauw als deze minister iiHi zijn handelen zoo scherp en heftig is hg wanneer hij eramonl aan het spreken komt Von Lntz lu on met de quastie uf voor ét af kondiging van het onfcilboarheidsdogoia de aapvrag van het pltieet noodig is de ultramontanen beweren neen op grond dat bat dogma een zaak des gdosli en niet van kegk gka orKépiaatie i liet viel den minister niet moeil k het onbaadbére ra deze bewering aan te toonen De regeering had in de geheele zaak niets ander gedaan dan de grondwet te haudhaven Scherp was de minister vooral waar hij de houding der bisscl aD en besprak die eent bet onfeUiitarheidsdugraa ï $ een onmogelijkheid hadden verklaard en daarna de vurigste vooristMders n geworden itea ksa sprak Von Lutz hier niet preken vangeloof niaar van ouderwerping want anders i hetniet En uu aiscli e mro van den staat dat hg opdoxlfde wgze zich zal onderwerpen deze echter laatiederren rrg in den onfeilbaren Paus te gelooreo raoar houdt ziek verder Strang aan de grondwet ookbü de bescheraiiiij vao die katJiolipkéB diu gelooxenwat xij tot den den IS Juli 70 steeds hebben geloofd De ministar zich verdedigde tegen tiet verwijt dat het ministarie n partgregeering was du beschuldigingrond haar grond alleen daarin dar het ministerieniet van da partij der nltramontanea was Als bewijs echter ran de partijdigheid dezer heeran ciieerdehq een uitdrukking uit een hunner bladen over degronden diasussia een redenaar heeft met mokerslagen up dea miuialer ingebugweli en deze k ompletterlgk weg onder deze slagea iets watj nietweinig deu lochtloat der reii arilHl opM ekté Omzulk een taal te roerea had men rolgeuy Vpn Lutz eerst meer enaees moeten behalen j De pre ident iniaister Hegnciika g waa eras i koiials gemoadel k bg houptè dat de zaak langt rreedrümen weg zou worden opgekMt én b sahoaw a de aiinneviing ran de coiioluMe als dea ondergaug der burgerlijke ro godsdiensiige vrijheid Op het oogrolilik van de steniming waren 1 ISÏ ledcB aaiiwetig al ffhts tfvea waeeiji niet tegenwoordig Lerzen en Gürsler beiden patriotten wi r Matn men echter gerekend kunnen worden tegen elkander op t wegen daar de ren voor de aai4ér tapen zou hebben gestemd De Fortschrittinartij wa dut voltjiligi Juliu Maller van Frankenthal die reertien daag geledvn z fi raat grbroken had liet ioh in zgU ip verband iiaér het gobouw rijileu en in de aaaildf gert de niljalBg bewees dat zijn stem den d gaf lie rcthoiiding wM 76 legen 76 waarop depresident verklaarde dat de conclusie der meerderbeid wat verworpen De liberale partg telt 73 leden waarb z icb voegden drie leden der linketa dé Mater Prestele eo Kastnèi 1 üenige ultramontanen hadden Vrijdag gezegd dat zij I hun mandaat neerlegden wanneer de conclusie van de meerderheid werd verworpen Tot lieden echter hebbeu zij a in hun voornemen nog geei gevolg gegeren t i jammer Eindelijk heeft de OirmoHta het hoofdorÉaan der ultrafflot taneo in Pruisen de brieren openpaar gemaakt dooi een groot aantal Kvangelische geettelfpieii ind rtgd in 1869 aan den b ssohóp van Paderborn gezonden en wa irover door de oleridalen zooveel gerueht is gemaakt In die brieveu werd bü den bisapliqp aangedrangeu om zoodra kjj Ie Kome zou komen dtn pms ppmerkzaan te maken op het gunstige ongenblik waérin men desigds rerkaenle tot uitbreiding der katholieke kerk Een groota menigte Evangelische geestelijken is bereid terug keeren in deu schoot der katholieke kerk mil eenige nieuwe bepalingen worden uititevaardigd welke in bedoelde brieven worden aangewezen Van welk gehalte de schrijvers dier brïeveu zijn zegt de H eser Zeitung dit ziet men thans voldoende door de openbaarmaking van bedoelde geacliriften Om dit te leeren beoordeelen behoeft men slechts enkele van de door heft gestelde voorwaarden mrde te deelen In de eerste plaats behoort het volgende te geschieden nadat hét coelibaat drr geeetelijken zal zijn opgehfcven en dé Westersche kerk daarin het voorbeeld der Oostertche Grieksche kerk zal hebben gevolgd moet wurden bevolen dai de geestelijken geen vrouw mogen kiezen dan onder de doditera van geestelijken of onderwgzer I het hun rergnnd een erbtgénoot te kiezen uit de Ligere rangen der maatschappij indien jonge dochteren uit den minderen stand hare blikken op ii gezalfden dé beeren mogen opheffen dan kan terecht worden gezegd dat pnarlen roor de zwijnen worden geworpen Om nog een roorbeeld aan te halen zegt hrt geaeMa blad de bedoelde Brangelisobe geestelijken Terlap iftn dat bij de riering van het avondmaal een groote kelk zal zgn bestemd roor drn geeatelgke én een kleinere roor de leeken de gróote kelk zal 4oor geen leek raegcn aangeraakt warden enz Het is te bejaoimeren dat de G r ia ia de namen der onderteekenaars ran die brieven tfnarvan men aapveel ophef eeft gemaakt niet mededeelt zegt de V uerZeUma Geiiéeskundigen die zich toeleggen op de behandeling van personen wier geestvermogens zg n gekrenkt zouden met vrucht hunne diensten kunnen aanbieden