Goudsche Courant, zondag 4 februari 1872

Zondag t feltruart Tarwe puike Zeeuwsohe 12 30 i ƒ 13 26 Miufe dere lï 1 12 40 Polder 9 76 a lï Ro ge puike ƒ 8 S0 S 40 Mindere ƒ 7 60 a 8 20 Voer 6 ƒ 6 40 Gerst puike 6 25 i i 85 Mindere ƒ 5 25 a 5 75 Haver korte ƒ S 60 ï f 4 40 Lange 3 a 4 Duiveboonen ƒ 8 20 a S ü Hennepzaad 8 40 a 8 80 De veemarkt mét gewonen aanvoer alle oorten girgen tot hooge prij n vlug van de hand magece varkens traag varkena geschikt vóór Londen i a 0 Ceuts per half ktlo Aangevoerd 10 partijen kaas ƒ 3 i 81 Hooibotèf I S6 a 1 60 187g N iiea GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverteotieblad m Gtfoda eo Omstreken Burgerlijke Stan OfcBoaSM 29 Jas Geerlruiili naden A N van fttin en S W ran Loon 80 Pietor ouders 1 o Hsia en E Ootttrbroek 81 Johuneg ouders 3 hu Dood eo J TgiternlBB OvssiKDi 28 Jaa 8 Straver l j t m 81 G Rietveld 2 j GmuWD 81 Jsg A Öcmlsen en vsn Waas O Moolenisr en H Hlok ADVERTEÏ TÏÉM i cderlaji lsch VVestfaalsclie SPOOUWKGiHAATSCH PPIJ 4 o AANDEELEN 260 De ondergeteekende door de HH SNELLENen WILBlNK te Winterswijk belaat met deplaatsing van boveaataande AANDKELEN veroorlooft zich de bjjzQndere aandacht van HH Kapitalisten op deze veel belovende onderneming te testigen Commiadonair in Effecten De Inamding van adTerteotidQ kan geschieden tot één nnr des namiddags op den dag der uitgave Diegenen welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgi aan den dezer dagen alhier overleden gepensioneerden Majoor Tan hétO l Leger W v is ïEÜSAÜ gelieve daarvanopgave te doen zoo dra mogelg aui den HeerVAN WINTERSgOVBN op de Turfcuarkt wükH n BS Dc OÉbrCartiiagena s BERGPrANTEN OLIE is eeü haarversterkend en haarontwikkelend middel tot bevortiering van den groei van het Hjjar Het voorkomt tijdig gebrufkl de vroegtydige grijsheid en het uitvallen van het Haar en kan zonder eenig e vrees voor schadelijke uitwerking op de haarwortels gebruikt worden daar let geheel uit plantaardige stoffen is zamengesteld en geen enkel dier minerale bestanddeelen bevat dra ja voor eenigen tijd een schoonen glans en donkere kleur aan het Haar kunnen geven maar ook verwoestend op het behoud werken van dit onontbeerlflk sieraad Het wordt gebruikt even als gewone potnade en is ook niet duurder daar men aan 3 of 4 fleschjes voor een geheel jaar genoeg heeft Het is 60 Cents per fleschje verkr gbaaraan het hoofd depót te I elft bfl A ÜEEETVELÏ Az en verder i bjj Mej de Wed BOSMAN Gouda J H K hh B Rotterdam Westewagestraat A REUNARDT Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W JiARES Goriuchem J J GROENHUIZKN UtreeM Ep neer bekende depots in ons Rjjk Gonda r Druk an A SriukmSn Da k tr MeKciiuker besirgdt de ToorgesUld regeling ea weoKht eigPD opgaaf an ziet iich kIko efplicht tegea te temnen De h er via Gennep rerdedfgt fact voorgestelde Ofl heer kut sou de kelutiiig wenscbeii i b se rd te sico p de Tier ecrstt ruudslfigea fooriittfir Jicht bet ontwerp toe en verdtdigt het voorstel Venchillendfl sprck tenen wuzigingen voor die hy itcmniBg orden ifgewezen i e rtilEcIft wuféen uogenomn en eindste miDg ordt ijict ontwerp goedgekeurd met S tegen 7 itenmeo die der h Pnaee via Struteo Muiemaker i ujrtco Kist Beu iiiger eti Ki snenbarg Dmtb is 1 EeroecQ sngeromen de veTordeniu of de in omring omdat toot sf op Toorstel o èta htfft kist dtar it n f gelieht rt IS De MïMnnr vtn toeheliling ordt goedgekeurd ea d hriA $ a 60 opt nteo op het personeel Eifidetglc tt ordt tot lykendrnger benoemd J C vu der Brogge en eimligt de trrgadéniig INGEZONDEN Geacite Bedaeüilr Ia nw dagblad van Zoud ig jl las ik de argumenten of liever ket argument door den Heer V M MONtjJN nameus de PI Sohooloommissie alhier bygebracht ten betooge dat eeue iunohtiiig voor meerUiigcbreid lager onderwas mor jongens hidr ter plaaiee Hntntie Hoogere l urgersA ol eena noodveudigheidkan norden ge icht Hoeuel ik mg geenszins wil opwerpen als beoordeelaar van de kwestie zelve acht ik mij nogtans verplicht op te komen trgen den grondsl ig der redeneecmg namelijk hft met siagen in deu jongen Mont n aan do H Burgersöhool te dezer stede Iluet het mg aan den epueu kant leed raimler guiiftijie antecedenten van een gcwejeu leerling te moeten opbalea aan deu anderen kaut mag ik in bet belang vaii de school aan myiie zorgen toeiertrouwd uictzwijgen nu de Heer M het met ju oon gebeurde in en geheel verkeerd daglicht heeli geplantst 1 J A P lioatgn is na ondéraoük in Sept I86g gebleken nog met de veresclite kundigheden te bëiitten om het ou lerwijs der school in de laagste kUste met vrucht te kuoneu bijwonen Daiir het reglement voor de liijkesoholen geen bepaalde Keit erimf of a Kijiiiis toelaat maar de Oireeteur nUeen op grond van het gehouden onderzoek ingeval van onvijldoeud gebleken kennis aan de ouders den raad fctn geven om hal zoon niet de school te laien betoekeu werd aao den Heer M daarvan kenms ge geven Desniottemiu volhardde deze by zy i verlauge i nady opname van zgn oon en het eeuigo dat nyn raad kon nitiverfc n ivas dat de lei rling althans Biet voor alle Ifs en werd ingrsobieven Hieruit blijkt dus duiöalnik dat de K oii van den heer M as M ieain a iet op de imogU i gmteit om de ieaien mei vncH U tolgeu en dat het dus te voorzien wns dst het daar te ïeuieten oii lerwijs voor bem geen voldoende uitko teu zou opleveren t Gedurei ie de twee jaren dat hy de lessen in dé 1 klasse bezocht heeft bij zich met nl een rlvjtig leerling doen kennen Ik wd hieraan geen ver gt raaken aan den jengeling die ui deii aard der aak weinig beiansstellmg kon toonen in het oiidenvijs dat hij bij ebrek aan de noodige oor bereiding met kon volgen de schuld daarvan kome heel op beo die bem tegen den raad van Kirectour e l etaren lajir de school ouden terwijl zg itler h iddeii gedaün hem nog oen jaar op de lagere school te laten Het zal dan ook met het oog op mijne eerste medüdeeliiig niemand verwondereu d t de jongeling in Jnn 1870 na twee jaren in de l khisse ie hebben dourgebraolit nog met tot de Z kon worden bevorderd en door zijn vader werd teruggenomen van de hoog bni erscho J 3 Zoolang de llr Monign niet deu naam noemt ran en r uil die hein in een lertrouwelgk ge sprek te kennen g if dat lig bet betreuMc zgn zoon niet e eiiioo elders naar cene kostschool te kunnen zenden is aan dit argument niet meer waarde te hechten dan aaii dat bttrelTende ïijii eigen zjou Het zij mij echter vergund hierbij de opmerking van meer algamreuen aard ie maken dat er iiltgd jongens gn voor welke de algehrele leiding van vreemden een wgen kan worden ik bedoel dezulken die óf wegens vebrek aan nnnleg of wegens gebrek aan leerlnst onder een onafgebroken toezicht moeien wezen dat iu menig huisgezin niet in die mate gevonden wordt als in het bel ing drr kinderen wenseheiijk is Zulke leerlingen ziillei onder dit voorrecht evenmin vorderingen maken op eene school voor meer uitgebreid lager ouderwijs als op eene hoogere burgerschool Ik heb ile eer te zijn Uj ienstw Dr Oouda W JULIUS SI Jan 1 § 72 Directeur der R H Burgerschool MAKKTBERICHTEN Qouda 1 Febr Bg weinig handel bleven de jirgwu onveranderd TIHBEHHAHSKNEGHTS kunnen dadel k geplfiatst worden Adros bg den nitgever dezer C uirant KENNISGEVÏNO J M V Minden TAKDHEEIKtlSDIOB Dubbelde Baart Met Tanden C3 O TT ID A J onderT ndon bericht dat h met N enwejaar een OUYRIEB heeft geëng rd waardoor hg in staat is gesteld zeer spoedig KÜNSTTANDEN en GEBITTEN eije lerereü volgens de laatste Constructie Repareert spoedig stukken van andere Meesters de aüeyeriiig met garantie PElilI ï groot f 5 000 000 Verdeeld in 5 000 Seriën uit te geven ïn Aan deelen van EEN aULOEN Tot Aankoop van Groten en den Bouw van Duizend Hurgerwooniiuizen té AMSTERDAM Geoorloofd ingevolge Miniêteriiele lieeolutie 4d 13 Oet ISTl N W Inboudsnde ËEN DUIZEIJD DRIE HOND D en V LTF TIG HOOGE PRIJZEN Al de overigen met een hooger bedrag dan den inleg UITLOTENDE en dos ZONDER NIKl EN De prijzen bestaan in DUIZEND BURGER WOX NHÜIZEN elk ter waarde van VIJFDUIZEND GULDEN met in i rip vao Grond en Erf AI UKDI I Prijsen 1 80 00 28 Prgien 8 000 S 40 000 JOG Ï ODO 5 Ï0 000 K6 1 000 10 10 100 4 8 80 110 De Aandeelen Loten zgn door tasschenkomst van HH Makelaars Commissionairs in Effecten en bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda verkrijgbaar alïf aar de Voorwaarden in de PremieLeening a 5 Cts verkrijgbaar z Qa Alle aanvragen de administratie betreJfende kunnen voorloopig franco gesebipden aan het adres van den Heer JOH VISSER Boekdrukker Kloveniersburgwal bjj de Hoogstraat K 102 te Amsterdam terwijl de gelden aan de CredietVëreeniging te Amsterdam of bfl hare Agenten moeteil worden afgedragen 69EDK0ÓPË MDZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franèker Hofleverancier van H M de Koningin Hbss Pamina Polka ausderZan berflöte C 0 30 Steun The mitsical box Plaisante rie musicale C 0 40 MicHAEiJS Amazonen Marsch ana 4 Posse 500 000 Teufel C 0 80 DÖHLEtt op 24 Nocturne B 0 30 FDNKB Ecoutez moi Komance ans paroles C 0 20 C 0 4O La Coquette Mazufka GbisselAiibcht Marsch aus die Ope rette Zchn Müdchen und kein Mann C 0 30 Alle nummers dezer Uitgave ziJn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN ie Gouda nitgAve deur Coimtiit geschiedt ONDAGi W0BN8DAG en VBÜDA6 In de Stad gwoliMdt de uitgave in den rond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie maanden ia 1 75 htaeo feit port 2 Kennisgeving e BUOOBUEESTER vu Goads M op Art 1 der Wet vsD den Jnlij 1860 Btaakilad n 8 regelende het KIESBKUT enz uooüi et de f n 5 ezelen dexar Gemeente iilt oaii too zij eldem in e Directe Balsütinjcen nogten lijn aangeslagen Anarvan voor den IS February luuislaande te doen blijken door overl ng van h Ainalkg Biljet of MO nttreknl uit die Kohieren dier Beluiingen zullende tot da aveniming d ier bewijzen t r Plaataemke Seereliirie worden gevaceerd diigelijka viq de Tooraiiddags 10 tot dea naiiiiddaga 1 ure met uitwadfriag ran deu Zondag OooDA den 3 Febmarg 1872 De Burgeraeeeter rooraoetoA VANBÏirOW l3z NOOORN BUITENLAND Bnllenlandsch Overzlclil De üngelache pera ia vol artikelen oWr het trao Uiat van Washington ea de Alabama eisehen Kenatrmmlg i de aaudrang bij de rageeringom tegenover da bmteitaporige eiaoben der Amorikanen eene kmehtige houding aan te nemen Men moet evenvel eegt men eerst tmebten zich met de regrermg te Wasbington te verataan ovrr de uitlegging van het traetaot althsna voor de acheiilareebters te Geneve by elkander komen ï t Timee ntdX zalft ana iet tractaat op te zeggen ala de Amerikanen niet luiadelbaarder wordaa Do Kransche bladen vloeien over van bescbonwiagsa over e n nienw maniiest dea gmvea van C haiabord il a tyn peaitie zoo mogely k nog oDnogelyker gao kt haaft Het bevat nientve betnigingen van trouw aanzijn vaandel zijn begintelen en zjjn godadientt A4 de liberale bladen brengen om trijd hiddeaandit manifeat vasi den graaf van Chagjbord Anen spreekt van loyaliteit eerlijkheid de Belgische tnd pendance zelfa Tan een zekere grootheid j de reden van de ingenomenheid van deze bladeA u wellicht daarin te zo Itaa dat da graaf van Obambord ziA door zijn wjite vlag io onmogelijk mankt dat hij zijn bestl dera van de taak ontheft om hem te beatrijden Nog altijd ie er niet te Veraaille omtrent de bandmlraetaten bestiat en zoekt men naar nieuwe inkomaten Men heeft moeite gedaan om de lehandaling van dé qnaeetie vgH terugkeer aaar Pargs tl dsan uiteiellen dooh te veif eèfs Waaraehijnlyk il de verwerpidg van het voorstel Üuohatel na een ff paar onstuimige zittingen In VerMiUes is het liiet onbelangrijke gerucht verspreid dat de fegeering haar wetsontwerp regelende de nieuwe miiitaire organisatie niel aan de NatiöMlij Vergadering indienen doch zich vereeni n tol met het ontiferp zooals het door de commissie voor de leger organis4tie in overleg met de nlilitaire commissie ia vastgerteld Uit gerucht behoeft alJMzins bsvüstiging en wanneer het blykt waarhei te ffyn dan zou het een bew s weeën dat het Vdtnm der vergadering van den 2ü Jnn vopr Thiehl gttede vruchten gedragen bjeeft Voor h M oogenblik echter komt ooa aen zoo groots nate van toegevendheid bij den president der Fransche repnbliek nog onwaatadiijnlijk roor Zoowiil de redevoering vaa dm Pmisischen minister van eerediensl Falk als dia van von Biamarck iegea bet zwarte eentmm hebben blijkeaa de DuitMifae bladen een goeden indruk gemaakt Zonder dat de eerste ni bepaald progTsmnvt heeft gegeven waa hel duidelijk genoeg dat men in dit ministerie niet alleeo van persoon maar ook van beginsel veranderd ia Falk gaf de veriekering dat de regeering zich tegenover de veradiil lende oonfeasiea zoo plaatsen op het standpunt van het reeht en noemde zijn benoeming een symbool ook liet hg doorsobemereu dat zijn pUn was een aantal weisoatwerpen roor Ie be reiden die naderen tot bet beginsel van zoogenaamde heidiiig van staat en kerk De meerderheid vau dea lahd o Vijkbaar i o j f euum ett met dea me wM B li iater en ü bem ZOOI eel mogelyk te gepoet komen In de verbood ing tusscben Hongarije en Croatië schijnt een gniutige verandering it zijn gekomen Terstond na de ontbinding van den landdag van Croatiü ontwikkelde ziolr in de Hongaarscbe en CroatÏKJie bhulen een strijd die aanleiding gaf tot bittere verwijtingen en beaofanidigingen en waarin ieder der partijen baar bctt deed de schuld van defi tegenwoordigen ataat van zaken van zioh af te aohoi en en op de andere te laden Men vreesde eefater dat het toppunt van den strijd nog niet waa bereikt doch plotselipg sohijnt een wapenstilstand te zijï ontstaan Zoowel de Pester Lloyd als de Pesti Naplo melden dat van de zijde der Croatische nationale po gingen zijn aangewend tot toenadering Reeds was een lid an die partij door den heer Lonyay ontvangen terwgl men verzekerde dat de Hongaarscbe minister weli door een brief zou warden ingelicht ctatrent de gevoelens der Croatische uationalen Dezen zonden niet ongen en zijn om thans aan te nemen wal zij vroeger hadden geweigerd terWQl bet aantal gemachtigden die men met den beer Lonyay wil laten ondeitandeleu van rijf op twaalf zon werden gebracht TJit Bnrcelona wordt bericht dat in de laatste dagett aldaar eenige apgewondenhtid en onrust heerscben Met moeite heeft de politie zonder hnip der militaire macht de orde weten te handhaven ofschoon eenigt pistoolschoten uit de menigte gelost werden De gouvemenr der provincie heeft naar Madridtgetelegrafeerd dat de ongeregeldheden niet van ernnigea aard watcn en de justitie een ijverig onderzoek instelde Dergelijke tijdingen kan men ongetwijfeld vóór den afloop der verkiezingen nog menigmaal uit anjè tegemoet zien FBANERUK Louis Blanc de ballinf van t keizerrijk heeft aan de kiezers van Corsica een schrijven gericht naar aan leiding van de aldaar ophnnden zgnde verkiezing In welsprekende taal schildert hyj hnn in den BonapBrtistischen candidnat Ëouher den man af 4ie bij de Oorsieaoen nlfeen bekend is door de ongelukken die hy over geheel Krankryk gebracht heeft en wien bet er alleen om te doen is ook andere voor zijn afgod te doen buigeA de man die meent dat de classieke gropd van Corsica ijor alt jd leenroerlg is aan hem die een leger van 120 i000 man aan Ma ADVEBTENTI£N woiden geplutat van 1 5 regels it 50 Centen iedere r d meer 10 Centen GI OOTE LETTERS worden berekend niii r tt8mimte Aisonderlgke Nommers VLIF CENTEN vijand overleverde zijn degeo ovaigsf toon hij Frankin het verderf had gestort en bleef lavea Of vraagt by wie droeg er het meest toe by ons oaar den afgrond te dripgen toen hij uitriep Het nor der overwinning nadert en Dank zy Uwe zorgen Sire Priinkrgk is gereed I Gij kent hem die zoo sprak het is dezelfde die thans van uwe stemoao de belooning waoht zijner vaonpellingen door da gebeurtenissen zoo goed bewaarheid zijner verz kericgen door onze rampen zoo wel bewezen I Neen roept bij uit al konden zelfs de doodeu opstaan bet keizerrijk kan het niet zoo zwaar ia de last der painhoepen waaronder het ligt begraven Ten slotte be tuigt hij aan de Corsicanen dat zy door hnn stem op Paul Savelli te brengen zollon stemmen voor de republiek v nr Franrijk gewroken en temggegeveu aao de onafhankelijke geesten en de lere harten W o S IV A N o Alles kondigt io Engeland de openhig van bet parlement adD Nadat de beer OladStOoe het voor tMield gageven had heeft de heer Disraeli kortehnga zyne aanhangers herinnerd dat hunne bezigheden hen tegen 6 Februari derwaarts roepen De leden van het kabinet trachten naar het schijnt de gemoederen van heh die wellroht doOr de disouasién en meetings gedurende bet reces van hen vervreemd zyn weder tut bedaren te brengen en te verzoenen Ue heer Qladstooe laat den ontevredenen weten dat bet gonvernemeut geen plan heeft om eene subsidie ie rverstrekken taii de katholieke universiteitvan Ierland De hear Bruce beeK aan een deputatievan kroegbonders te Barton Edinburgh en Dublinde vtniekeiing gegeven dat de wet op het misbmiKvan sterken drank die hy gereed maakt eveottia hunne belangen als de wettige u tspitnningen darbevolking benadeelen tal De heer Bright eindelijk die te detco opzichte ongetwufeld de meening uitdrukt syner vroegere ambigenooten verklaart dat da nationale leren geeus ins mogen rekenen deasteun der Engelsobe hberalen t Men kent aboo de meening van het kabipet b treffende die vra g8takken waaruit man tegen t kabinet zelve een wapen smaden wil bet katholieke onderwijs in Ierland de verkoop van sterke dranken en de beweging ten gunste van da Home Btde Deze meeiring is van dien aard dat zy de tegenwoordige meerderheid der kamer bevredigen kan aan welke het ministerie teneinde de fouten van het vorige jaar te ontg un vooreerst slechts drie wetsontwerpen zal voorleggen 1 betreffende de geheime stemming ï betreffende de onderwys quBstie ia Schotland j 3 beireff nde de exploitatie Aft mijnen Met het oog op de voorstanders der wet op het misbruik van steïken drank sohrylt de oorreapondent van een Duitsch blad het olgendes De matigheidsgenoQtspbppen die hun naam oneer aandoen omdat ty i bet drinken van water oomst eid predeken en het genot van sterke dranken volstrekt verbieden willen rusten zich met het oog op de toekomstige p rlements zittmg ten strijde nic Zij zullen de 100 0 10 pd st waarroeda zij hnn doel krachtig denken te bevuidercn weldra bijeen gezameld hebben en d ma willen zy met allen ernst tegen de beataancfe watgovivg storm loepen Zij die goed bekend zyn met de ouilüer maanschc godenleer nemen ai 4 dat de goda litnst van Wodnn dgor een tfuterjjodsdienst voorafgegaan