Goudsche Courant, zondag 4 februari 1872

is wwvtfl in bkt Jiitere geloof oftrar Toorraders ken ran den beriigwlnr rm Chica I uo d n 4ijl spajpfn te ontdekkijn ijn Da teeto woesiing bAoorén tot het Terrs Wmedejn naklachtentdUri wn tn ousUlijKb f weder tot em watergods 1 en nabesoUouwinjeB ilrorden aiet meei geboor4 Bia nrd enst brengen Of bunne lüer geaohilit is om de I alles en alien ontwikkelt de grootste energie om fie bBrtslochtrn die door h t g huiik v in HS i iköSj ItW tP n Tcjarbügwide uiiehtoc dranken Vf Pf l l f inS i1 nk V t oaS öii aiijteui W drooiilieèra door me bMfflag roea nu iwuge jfebeiirteiiigpen van fta fiatsten eu Aifteijiikaaiische Toortvarendheid de Daet aich bi tgil bctiviifeleu j d kte Teldep t heiJBheppea in rlijke straton Te Ik eg jwatcrgoiladïBBst niet om Ie sckertaen racht Bgtjcn Eaplsoli blM y diewoedige maar èet j e bcd eWnjr viiwrf oiültr fle Vete ge ouw gfisSter phHRbinpen iirtiï r KB siigllê ff pi loofsvormen welke bij de volksielliugfn der Kngel aelinge vernieling Wat ztjri drie maaiiden om een BINK£I LAN3f f Gouda 3 Psbbüaei f ernjnwifdal Vo ds Brielack feeHviei ieeafc sle 4i 8 187 0J oh ut dstri T t i KAMPEN B 8 eesi gadenng plaats van het ge gartering plaats van het gezêlsohsp Onderling Hulp betöijn onder de zinspreuk ï udragt Uit de rekening en verantwoording die door de leden iverd goedgekeurd bleeji dat bi ziekte en overlijcleu w flitgékeéiy f 9 dit gfi bvbr TOf iVi1 w ai de J ugf oin a cpf ijij fièi d j wfy jr niijij ji aan merkin neenjt dat net vorige jaar ruim ƒ 1 H 1 ba da arlitmA v dMi Dia mtb folnx aan nemen dut dit fonds o werkt op he grwtboek is ï i l e bij rfe spidtthanli QlhieK ndgV IM Q ten name van dit fomls ingesehrevfif t iktif tep bciviis Tan iiSnig betiéei ivnarToir de leden het zullen meerdere van jdat gebalie Toor de huiUïler of Uestnuf wel dankbaar mo n m M ï r lfl x en eigenaar gereed z j l js de jiuilitSit Wn hef goede werk a 8mheden die zij ichflaarroor gètrool echfir worden aangeaevea vvindt men teeto taler of madflftiiS oStsnWp rtiérfj vSfdigeterkÖykB aóliakeieriiigeu gevormd die elkander roei 1 den ijver aanvallen waartoe buitne cbristelijke liefde beu in staat t It Het voortdurend gebruik van water en j i ib dw wflliW ij f ï ff ¥ fiü S y kafmeerénden invloed uit te oefenen lute ndeel i et rsnvekt zekere koelWqei1ig il d beid dif i en is an dé ccmónstirs welke iii ds diepie huiïeri waar he t er Klmk ivp kt ud uitziet ivMeu zal ep diis niet over verwonderd staan als men hoort dat twee de ef mntigheid nootscbnpjien elicandcr onlangs te VVoolwicb oen waren slag geleverd hebben I ef f dif gert eu VQert dpa naam tjuii jChriStel ké vefeenigi tig to t bestrijding der onmatigheid terwijl de andere ziob den n am heeft gegeTcn Tan Goede terapelridders Yoor zooyer men uit de be riclit eit dl Rtri im sllff gsdaUenitigcr twisten i n e geJlei Hi inijig luister jjeKiild z jn bespêureo k ii is de Qliriatclyke vereeniging hii qteest onderdanig aan de zolVers lesir tecwyl Üg pede tempelriddera d c Tan hun mjddelesuwaqbie Tporouders van dienzelfden naam zekere opj firuimd eid geleerd Rebben di niaiiglieid ajin de vtoolijkheid trachten te paren en ongewone gtbruiken in iü nne ïbreeiiigiiig hebben ingevoerd en wel van diejji qarcT dat de watergodsdienat daarb miuder of meer scjiipbreuk geleden heeft Daarop brak de strM los en hi zonderjipg ook de vrljmehelaarszaal ie Woolwict vverd dpor de Christelijke vereenijlijj afgehuurd met het oel om er e vergadering te honden en daar vlogen de vrome 4 e r9 velkaiider gf dnoht iuhet haar De Cbristelijke Tereeniging had itnif aXnyankelyk aan hare zegevier rende tegenstonden fioiten te onttrekken door vroDgr iji i g de uïal te bezetten eu de ur te sluiten Ook Kad ae voorzitter bij zyne openingsrede tnet het oog d op genoemde raiiatregalên reeds snoevend verzeken dat hij nu uitluunteiitl da orde zéu kannen handU icn Ja h j iras zoovm gegaaji dat hq de lastWlijke wrklariDg fte gde liever ee glas al te nemtiii eu Térdoeind te i J i dan ds otegfpastheld te dulden woafwui d t Dipelridders van aolwiofa zidk aiiv jmm cbiildig maükiten Doch nauwelijks had by deze woorden gesproken of de tegenpartij die alle pogingen agsijenilde qm de drtir D n té br k p fwgde in af plan tn drong stormand de Tnedr lans ia hiansn 0 eerste tfijd dia ar oqtstond werd gtToerd orer de tribuilif Üe Ooeda tempeiriddeïs poogdcB diie te bejiiaeh igon teneinde er een voorzitter naar hnnne keuz op t yert efien hetgeen éaor hun meerdere vuistkr isbt eindalijk ook gelakte Dasirna werden deietien der Cb istelijke ïeraeuigiiig op geheel strati lscbe wQiDe uit het midden der lanl naar bet afshtereinde gedreven P tempelriddert konden hunne tegenstanders aiet gélie l en al uit hét veld slaan doob tg slaagden er in om zich van de Toofuaamsta stslliog a meester ta maken en toe men tot de keuze Tan de l eitnarale len der Tereeniging voor het volgende jaar overging zegevierdtia de tempelridde oTfr de gaheele linie e v iitierdeu Tan de teiténiwrtij dp overgave vaa de hoeken en aife Terderis eigenduiainen drr vcrèonlgiog De Terslageneo teekeur cu daartegen protest aan Intussclién hieTen de tewprlridders en de aanhangers der Cbristelijke vereeoiging beiirtelings InfBaagen aan üizen bybejspreur ken Toor of ttoudea op om te bidden i ezc katr tenmuiiek der Tgaudelak secto Tao het watergeloof erdbesloten met den loAtaog PriJB den heerv van wien alle zefcen komtl IVaarinede liep de uichtel ke rergadering tea einde en d e wereld had andermaal geleerd waar hst godsdienstig fanatisme heenleidt zififa ttauu er het een onschuldig Toorwerp x oais d iiik vater tot zqae aanbidding kieat A K E R I K A Itet is mira drie niaauden geleden dat de Irigtt rige lyding wed o tvnitgen dat n groot gedèiUe van ile konlBgin vaip het Wasten ivan de si d der granen an PorkopilA in vlaiiimenfiuond en n nw is m n bekottf R van den sciirik en de ont el nis dsJ rdoor V r K 0Ai kt ujiivv zijn de volledige ra poT tpn openbaar gemaakt van de cmiim s ltn die zich f tot de oni v imgst van giften voor de git isterde bfr Talking hndij u ii v ormd of men houit reeds spre i I i iTamp al ie welks Cbicngqi heel mm w til de é tsd iA thf lJaVstelf Fbn wlrdi dagen niet uitgezonderd fliottegenstnanile sneeuwviagen en bittere koude onzehisdtlitj cja het wert der reconstructie zijn gi £ n geheeM Ker Van tunmefliedeii is dntk in dii weer en de liï ill weèr almt Tan hanienlagen wnsr men zioh ook tieTibl He t spreekt van zelf dat het grooCste gedeelte d reeds geheel gebouwde haizen geheel uit hout is ameugesteld ittaar tueli gii re i8 ia de isnide ke g eelten der stad das in bét oèntrum Tsii Jiaiidel e nijverheid een veerligtnl van steen gettftuwds winkèl nizen opgeirokkeU diereods orilenl r oi3jtid fjite ïdl i Mei gebouwde misschien nsefttf alle öjiziöhten wat het wezen moet over de quantiteii zal niemand zich heblimt tS bekJJigevi OreraeaeititgMifciAtkBid Tan twM mijlen wordt ila en nacht gearbeid n biiineo een tjctrekkeUjk kort jdsvje loop zal oyer dezen ge eel opjpetvWfte aiet i ouser rm ie g sro s n v jj dép brand K zien zijn Dat aaniiemers éi huishierip ooki hier niét al te gemakkelijk zu l u zijn laat zich Tvrwachten doch net pubb c iu liet algemeen grijpt zelfs tegen hoozë prijren of iifi ongenoegzame iyoningep de gelegenheid tot betere huisvesting dan inde óp het v ld verspreide tenten en kleine hitjes aan Voor het einde des jaars ziil Chicago weer kunnen bogen op hotels nog pracl tiger en sierlyker ilai die tt oarop de stad vroeger terecht trotsp i was Pe rijke Potter l alftier goaverneiir vsa den staat IlUnoi s zal meer d een millioen ddllarf a n eeo Graijiil Hotel ten koste leggen tarw l meit wet groots sten sjmed bezig is twee andere hotels Él vpor den br nd uau Ie meeste vreeqidiiiluigea tot t ull kê rerbigfplaats dieuden voor soinmeu die bij ons te lande met uioeite Toor een dergelijke onderneming zouden worden bijeen ebrachl in grpelvren luister dan Toprheen te doen prijken Ook Toor bet gebouw waarin de kamer van koophandel T rgaderdfe m de nieuwe fundeeriiigen gelegd eu spard g zuUep T a Cioe ouati de stieeueii wèrde aangevoerd om de murea op te tr Bkkrn Dsar de huuge rechten di r de regee ring gevorderd Tour de bescherming van Jt ne üfr ttitutiaxa een groote moeilykheid on ereiren op bet gebied der Ciiancii n zal spordigt iq jj Congres een Toorstel tof sprajie wordeu g jjraab óm Clt tgodaart4d Toorloopig te onttastea l at dit Toontel zal worileil iiangeuamen en daardoor H9ot Tergeraskkf lyking zal wuri xerjiregeni lijdt oen twijfel Onder de latere giften voor de bevolking di mir dérsteiiaiug uoodig h s i kompn sommee voor V t Ctins y u de Saudwichsei U dea en en bedrag y fi tienduiread doll uU Chili el éi a D wijt vap de sympathie ilie door le geheeje eFffd Toor tovVereeuigde Stuti ii bestaat en Toor il Voor aie go dit t door zgn huudel en sfUeepvaart iiii nog geen Tsertig jaren een dr C eerste kuopsteden van de w erf ja geworden Mi t dien bundel is bet echter op dit Q gear blik niet zooals het behoort St I uis de zuster Sta 1i eft onwillekeurig Tan de eerstestagnatiegjebruik ge ifaakt en o ertc il op 4 oog 6nl l k wat inkoop eii verkoop betreft den handel van Cliiimgo Waarsahijjjlyk zal dit een pnjir j en bliJTCU voortdaron de kooplieden vaui bet meer MlchïgKu i llen dit tijd rerloop noodiig hel ben oti fd is het 4 9 W kapitaal dan f och hutaue éupz ttiage oj dezelfde hoogte te bredgen aU npfrop die voor de i braad stilde Ongeveer eeii vierde gedeelte van de han deisiflaniien hebben hunne z ien ni hervat do buSiie terugirekking ia gped getaaakt dpor eeurt n tal anderen die van bft Oosten en Zuiden zijn komep aptfüiia om te proSteereu Zg die ntettegf staande het ongeluk Toort zijn blijven an iqakeo goede zalun en zijn krnchtig in de weer om handel en nijverheid tot den vtoegerên bloei terug te brengen En zoo warkt alles sameifoni de tnand als liit waie ongediulu te maken i dqeb g h H faut d n Épgelschen correspondent aan wieif wij dez bijjEODr darbedcn ontloenen dat jje bswlking va Cbioagi djinoir te vlag te bouwei en te spijedig te haudeleu gsj n sleelit werkjzsl laveren i ag zal dbor de W pas sipg jn de spreuk fotin lentenKMt en Uetsr k ii = t sB y i rspggn d H dooi ij te gropteii spoed ten Tot bestiiïirslid is door het overlijden van denhepr Starrsnl prg benoemd dfi heer P L van Kers befgen w Éi inéeirda hfeid tW steAlmn herkozende heer G J van Dam Donde iW ai liiddjo V li he t gaao yg de Amstenïlamsche toonedisteo onder directie Tan dfn beer TJaaink alhier te ciei Qpiltden Meusohenbeat en Berouw van Tdii KotneJule was hpt stfik dat zij opvoeden en over t a gemeen kan gezegd vRrdetu dat ei giied gespeeld werd Nie temï i h fben wg lénkÜe aaukCrkógei ilidi ephter van ondergesthiktea aard zijn fu dus deOi gHf if tvtaai indrMk nrat vfir nderdttB De heer d Groot dead zijn hil i t wt m aak de beeip Vinck beTteJi naar aas soheso gtied aan ti publiek jj p 9 oog slaef ee nk l wéord jr flr Mevri leine Ëen woord van üiijdie en dank arbeiilHulde u hare talents dankbaarheid voor bet genot on l oM Bk t Tiiiild Terschafl Aangenaaoi waa het ons t zien dat Mn genoemde actrice behalve dpor een InngdiM ig appl andissemeiit een teeken van goedkeuring waarvan liet publiek steeds kwistig gebruik maakt ook door het toe werpen eefl bciiiqnet qeif blük erd gegevda ilnt hare iaUiitkn Mii4d 4izWs4titip iK g ii fn ar den gesteld L Het itaÉ Ifijj4 inndirti ieMlf li Siw Tr li werd goed afjfaméeui Vehclieidène der gezongen fcupletje waren kafdig en de heer i onrBia ret dA fandmeeal r vooral annseerda oos d oor zijn vlag n levendig spsi Tb Oudewater heeft de ijTerijfe hoöfdonilcrwiJHav dn liter J Kiewit de Jonge ontjeretenutt doai het geaeeotebeetaar eb geldei ij ke bijdAn en van ingerjxi tsneti Woensdag eaa da jeligd eeo £ g vatt uitejmii niug nrschiift I Nadiat de sohoeikiniemii ÏB de Toormiddjvg N oei Tca Tan bekwiaainheid hadden afgclagd en e neprijs J uitdeeliiig had plaats gejmd werd de aiaiddaff teesteiyk doorgabraoht lie kindetdi imkdi diet mueiekanteQ aan ln hobfd va optocht door de geinaenia tm rna zj iiich met Tereehillènda spripn en tieaangen ivel mnakten terwgl z j op chocolade bnioi koek enï onihaaid werden 4 I l i i B i I I iX I i iv Bg ktninkip bekliiii Tan 1 Kebr 187 1 nK lil is met ingnn g van 5 Kebf daamaufolgende benoemd totr lainistar tbi oadog de gcneraal HH abri Vj A t Delprat direetciir niof heC matmiMdl deT artillerie 11 j i I ji i f ifi i i 1 1 ii i iQp dei a tliiks h s T gndering der eohippaisverieenigittg aSobtttteTaer deo Jan te iWoUe jfCrhouden werd Ot a Tb rij 3 ld uiraieti iug a n te vr g san Z U den Koning v n het yr Kg i e nomen I loinislisritsl b uit wMrl j 4t reeling bof treffende hel gaboJgeld t iro idAw s TastgistetU Aia lUiu tijdi fan its jareiij ei iwik niettegco taande de befjhaalde klachteoi eu adrensci anii de llongej Kegeering betceBbu de het onrachtointige dezer liedtiig bij deu onvoldoenden tAestnnd dèr vater i f flieB aUlaiur Uienovereenkoaatig 4 beslaten l m rl p r r 7T i ffi ijJ iV Dé khmer van koopib nd l tp fleagielo i he 0 zioh mede bij adres tot dp tii epdé ksmcr geweod mat een ailrea waariiv het Oi rde l d T re ifti ritiji over de voirdering n der nijverheid je i jdee 4 a ko l ni d f overtuiging uitg 9pr9kcn wofdt l§i n ifit adea 4 Ned industrie de b c1 iug p iei moer behotftiin dipii zin dat zij doo bet verljsa niet to groi de z ganu naar dat dn tbee hpnuing bg veel go da wel eeuig kwaad berukkeBd ho t w U ocn gdlg l v i ontwikkeling er dooi m de hwd wordt gejfsritt Echt i meent d § kamer dat ilijver ji by jde groote concurrentie eep nadeeligen seiokEod ontvangen icdien hét diff repti ëli itfroerreetit van t pCt ineens wordJij pg beven Zij vereenigl zich met den wensch oim dpor tlr psgewiize algfheale jlMiiging van de tarieven na verloop jap 1 jaren tut gj ltjkr telling van Nede landsche en vreemden itivoer te komen Th miJlst i Tan oorlog ad interim leèfl fer kfenni frai llpl ft lende i BphfK ilt dat tM iff 1 Octbbef vén Jn jtor wwléfcih JéngieHeden nllkn worden toegelaten om bij hel garnizoclin lvDSpibVll te Amsterdapi te wardiW IPf fÜ t t olQ ieren van gezondheid Toot ideii ielli hisr 4e lüBde en In kolqniën en tot militaire apothekers hier te lande De aan te nemen jipu eliedeu móeten sf deu dagder toelating den vollen ouderdom van 17 jaren hebben bereikt en niet ouder z n n 20 jaren Oudersof Topgden die verlangeo ïal Dunne zonen of pupilW tot oljleiar ran esandheid at tot militairen apoweker woHen ofgeleid moet dijfutoe vóór of uiterlyk op d n 10 Jiili a 8 een verzoek indienen aqn den iitspeotear van den gi nepAundigen dienstd lsndmneht tm behoeva jcljter vfin jpugeUixjeu die eerst ua dat tgdstip de bêwijmi leraren bedoeld in de eerste aljnea van art 4 deir wWTsn f Jnni 1865 kunnen di aannitgto Inter doek iii Di geval took l October uMlst wofden in nden Hetmlgendeget ipl sen Wordt ter aanvulling open te d als voor oÉoieiiên Tan gezondheid kier tft iande 13 Toor idem ip Ooftflbdif W Tporidem i WfptrTlu4i l ia T P apothekers hier te laodo 4i f Iu de Dinsdag irehomlen zittini Tan den gemeenteraad te s llaga is iugekamen het rapport der muls commissis belast met het onderzoek Ier gas Ufe8tie io di s aii in verband met de a tostaaiide expiratie van dfe concessie indertijd mm eeije bijzoudece onderneming verleend Nsar wij Vernemen heeft ja cornSiissie ee stevmig geadviaeerd ai de bestaande f cielf OTe te nemen en nhwo gêbraik te maken vaii h t da rtoe bg ooutr u t to g keild lediten derha e de gas oiiderueming vpqr geAieept rekening voort te zetten üe iébmmis9J jrerlangt Izoo geen taieuwe fal k op tei rit B e r y ït ie NUuve SotttréaucKe Courant Tan ï tebt lezen wg het volgende t Toen tfndnrpMal dopr jteutera Agen bs tgdingen kwamen vjin grpQte ovprstrpomiugen oji ava en hét gonrernemenisbericbt naar ons roorkArain te weinig d i lgemeene belangatelliag b rredigdei heb ben wij p aiHsn ko i n am niti edgH tijdinKen getctegrnfi ra ndV morden it Jiaii ia telAgram afgMoiMlMi eerst bede de l $ebr i DtvnnIK4 V Uii Batav 9 J i de Tolkende déf e De rivieren Tji li oeng Tjidjé en Tjidjie SJ zijp dén M 211 eg iS imi buiten here oerers getreden etk daardaor hébben groo orer oomingen plaats gehad i i djê regirlei tie Batariu H t wj t stond te Batavia op veischeldene plaatsen vier voet hoog £eiii ik afippi s war v v rfif ihjdboeomnu iicati ilief uen spoorweg en des tramway was drie dagen afgebroken Sulert Am f S J ia h4t water binnenzgno oeyers ta gBk M ia Ah eimvtmm ie oireral beriisld D ns atgekoBdlgde M etTah Kji Jan jt tot gpcdke ring der art 1 ei 3 Tan het verdrag tM r Bchen NederlaniLffi Gruot Brittanniê wegens dén afstamt der Neilemndsche bezittingen ter Kuste Tan Guitka U ras iIïtB Tati elidjep inhoud Ai t M e Koiiii der Nederlanden Atmifi aan ll TSi de Koningin vn n Qroot Brittanniëen Ter 1 and over fille rechten van souvéreinlteit jurisdictie en eigendom Welke hüj iieiit op de Kttst au G uiniSit Art lil 9f l f I i f if H ïyn begreMn alle fprteA ffeVótii q en g tiinmerten met bijbehaorende terreinenen toekomiende aan de Medetlaadst e regewliag beneTeus de aanwezige voorraad oC geschut wapenen ammiin eii wat 4 meer zjjj alsmede Iw teen aan huisraad of roerende go ëp TOorhanoeii iB met uitxondering van zoodanige goederen U door de Mcdertandcohe autoriteit iet Knste nietvbor dtjrtlralit viitbnar worden gaacht Voor de overdiaeht d r hierTorep TfiJiftcld f repde zaken zj aan Z M d n koning der Neder Ikiïden betadld worden eene behborigke som niet i oJe dan 40qO £ Het juiste bedrag daiirT n zal bepai ld Htorden flpor onmiddejijk na de uitwissefïqg delr ratiBoatiënVin deèe v ednkomfst wedsi Z ds aan te siellen per on6n Hét tyds tip en de wjjze Tsn IjptaJipg ïulléii liet onderwerp uïtrii n Ta een njjtSere ifhfJking metdien Teistajyle at wagen d Sli$aaldé sdni inbnest Kil Trergoed worden naar i ede van ö pCt per jaar Tsii af den dag van overdracht lótsan den dag der betaling EUSLAQ OVEIt DEN TOESTAND DER V I AKte©KND ÏLASÖE ALHIER iT ƒ Vv oig Wat de verhouding van de sbrjekanfeïn tol dearbeiders betreft ka u t n de l op yeel gunstigs worden gewezen doch ook i er veel dat dien naam ttiet rerdieat KnnniB wjj aan de eene jj e wflze op fabrieISMten die op allerlei laanioren ooderWjs eztranitdeelingen ziekenfondsen hef belang hunner arbei rs tjaehti te beTordoren oojf aim deanderezijlfc nden wa ï reien die zieh die 1ièl g n in t fE heet oi et mn f ken en die er slechts op uit zijn zobf l Toordeel van den arbeider te trekken als maar momjijt ia en ben wanneer IsJ doofïerwbnding ziefelijkheid of ouderdom ongeschikt tot arbeideu is gewordeoj eenvoudig weenden lis i e Abriefcir n ia ed B wel anïi en hebben geregeld werk op lompie zooals de garen iginnerijen Heeft Ket weder grixiten invloed Outofeekt het werk San is de openbare liefdadigheid por de meeste fabriekarbeidov de eeaige taerluobt E a enkel oiwenblik meenen wij nog te mpetcn stilstaan bij de tatfriekskindéreu roor zoover zij in pijpenw en poit nfiibtiekeu en in de g fenspinnerijrn werkzaam zgn DaargeUteg nu oog in p rclea bfder hen zijn d a alle zelfs t eenvoudigst ouderrfbht hief ontvangen komt t tms roor dat ook het swtal wrkiiraD voor hen veel te hoog is ICiaderen van 7 8 jaar en som zelh jontier warden ge durende $ ien nren j er dag aan het wiel gezet in gareiisEiiiaerijen weiijiu omler kipi eflu pmet n raeds 11 I liaKO ill frijpenfabriekA weHtzaam 4ja Er kan niemand zijn die niet met hart en ziel zoude venschen daaraan een einde te kunaeq maken ni m qd dW tipt dezer kleinen niet inetijting vervirlt En toch is toqk hier g akkelijjcer de kwaai d t geneesmiddel aan l wijzen ODwiilek aorig zijn e hier reed eenigsHns lot het Iwpede dpel onwr tafik ti v II lie middeleu toC herstel De meeste Joonen rijn ia verWóuding tdt dW prijk der noodzakel kste levensbeboeftea te laag Loons erhooging z l ec iter i vele gevallen onmogelijk £ yn teiizg men Le arbeiders ten koste vandea ouderiKiner auude willen ratijken of de bonci rseutie zou will i betperkeo Oak ia het zee de vraag of algerwene loonsrefbooging het ge wuacbt dbel wel zou hebben meerdere duurte en bg geTolg dezelfde waliToiuNuling tuaaehéa looi en prijteo kogrUaoniit naar t oor eel Tan een paar leden zeer licht Toonvlueien lleii aaataqdife leden meendea aohterdaf laoiisrèrkoo iig in de tegenwoordige omstandig heden tuc wenscbelijk is In enkele gevalleii eeliter zal halir aller oordeel loouaverhsoging d w z rsrmeerderrng Tsn de geldsom Toorzekfr aa ntepryzen zijn doch zg moest van de ondernemers oitgaan 1 o dflTMenes pet Mt de orertnigiag komen dat hij die n i 21 jaren rgk ie geworden een te groot aandeel In dé winst heeft genoten want de arbeidersdiv heib beliut i aa waren om ayir vermogen teverwcryep zg i diei tgd eer arnier dan rgker geworden De verstandige ondernemer diè tdt die overtuigiag ko it zal wel peii het leun aijosr acbeiders te reijioogeii souder den prga zjjaer aitidtelen daarmede te bcUslen ïfg draagt iSp die wijie een deelras i il ta gtuote winst timder nJuA op zgne arbeiders pyer Dopb dit middel uu ge in enkele fabrieken toepasselijk zgn in de meeste gevallen zorgtde coucurreutie er wel roor da de ttjnsten nietIwrèBiaatig wonin i Wij hehben dan ook eer OT r dit opderwcrpge prokeii om te dofu zt ii da het aan onze asnilacht niét i on inapt dan w l oiA het onder de middelen van herstel 0 te nemen Datzelfde geldt vso viijkel W wdffB soorten van arbeidersrereenigingen Zij mogen tgd uk dea n eenignins lenigen of den dtiat kunnen zg niet b temd zgp on d e kwestie op lalogNu De waarde van den arbeid moet toenemen en daardoor eerst kap het loon dnnrtaitin stijgen Di Ter l Wdenng der naaide van d arbeid haa op geen andere wijze worden ïtrkrmn dan door onri derwg s Dat zoo Klgemeen mogelgk te maken daarin door altei te doen deelen komt ons als het etrite biJQS als het eiiiiige middel roor De andne fiid delen tot terbeteriug staan daarmede ia on üpheidelijk Terbsnd De TOQcdeelen van het onderwijs iuilen echter tii d n aM l der zaak grociter xün roor dea ambaoktsman dan voor den fabriekarbeider De arbeid v den eerste toch moest altijd op zijn verstand hernstrn de ambachtsman moest niet maohüiaal arbeiden zoo s hij zoo dikwgis doet De fabriekarbeider dahfentegen zal iri den regel juist zeer maphinalen arbeid verrichten bij isal woonl k routmi géén kennis iiuodi hebben en tiis 1 door jpeprdfreontij lkkeling alléén het lof der fabriekarbeiders niet ii g ijkèmat verb teren Maar die meerdere öhtirikkeling zal iibÈ een ander geTolg hebben De jongen die behoorlijk onderwezen is d w z die t lager onderwijs o vrucht gedurende eenigé jiifen heefl gevolgd zjl in jen machina $n fabriekarbeid een legenziu hebben Ijg zal liever hel eeii of ander amhaobt aanleerea e zoo zal het toch ook het qnderwijn ipdito mU gunstig werken door de fcbriakarbeiders heeojkiilg te doen afnémep A inmoe liging slzflo Tan het acboolgaan zal in de toekomst tot de zekerste middelen behooren om bet lot der arbeidende klasse te verbeteren doch ook Terbetering Tan het onderwijs zal daartoe moeten diensti zijn Vooral tal t noodig ïijp ket practisct Oflderwgs roor den ambacfatsinan te rerbeteren De burgerdiigen avondscholen naar aanleiding ran doWst op t Middelbaar Onderwijs ongfiricht slagea daarom haar t oordeel Aex Como issie pp rcle plai en niet opidat het ouderwije te theoretisch is Opde JJorgernondschool alhier heeft men in den Iaatst tijd eens ge fènschte uitbreiding aan het onderw ii gegeven Nadat een driejarige cursus roet vrnpbt blijkens een examen a afgeloopen wórdt het onderf wijs vooral in het teekeuen meer ingericht naar deverschillende anrbachten en maak d algemeene ont wikkeling eenigsziiis plaats voor de opleiding tot n bepaald Tak Het ware te wei soheu dat aandéze soort ran scholen ook practisok onderricht in eenige ambachte werd gegeTeu pfidat ip j Mgdigii ambaèhtsman niet geheel overgelaten aan ander knechts die t werk reelal aleobts machinaal er l i ooit Ü rerstaiid UMidei ifirived bij zijn arbeid te laten Wor4t terrolld ïanatste Bericliteii Londen Febr De DaUs NeK zegt gronj te hebben te gelpöTen dat t de stèll e bedoeling der regcering ie eene onmiddellijke èn nauwkeurige herziening te ciachen van t tracta it vaii Waahingtun lie rratéering zou zich in die li lóelïng gesterkt ripden ifoor dfe onverdeelde openbare roeéning in Apa l nd vMowel als door den belangloorjin bjgval ran alle pomieke autoriteiten in t buiteland KonstantinopeV l ïebr Ta Isiaaïh vocr den de Israi lielen vimjigd Nafir het solqjnt beeftme ontilekt dat io n der kerkeb door Israëleiten dieMil is gepleegd Eenigen hnnner ziji ge dood en vele gekwetst Tarfii i Febr De Tergaderiog heBift r retsoniwerp feetrtfFebde de opzq nig Tan de handelstractatkR aangenomen Met 377 i n 318 stemmen hfeeft zij et Toorstel verworpen T n den hieer I ucliatél tot Terplèatsinj van den zetel vau vergadering enregeering naat Parij Maar meii verzekert heeft de minisier san bkinénlandsohn raken jrerklai nl zSnedemiaate te zullen indienen Brussal 2 Sobr La rrand Dumonceau lal ais beschuldigd van f audnleus bankroet nair hetHef fan assises verweieu wordtin i 1 4 IN QEZ ON DEN Mijnheer de Redacteur Uet genorgen heb ik in n tIgO ra ii J jj rant Jiet stukje gelezen vau den heer t Met vreugde heb ik daarin gezieu hoe die heer heeli ctrach aine onkwi djgi l tM Br é li fer iU i liil D aJent dat at roor 3 eeuwen hier t lande geschied il Maar in dat atiikje hSb ik ééae nitdrnkkiug oiitmoetf die mij b d deed e wet it a a io inaüiWk fmvaar is Onder de resultaten eh ran de gebènrtemssfn ren 1679 aoenst de h et L htt bezit luus etn amdigen mlttfefft w n we pos tj aiis hi t jtaji iiiogen verhédgeh Ik geloot iJijiriiceRdttiBfdaat ri fi tit nJtiUf is Naar mgn idee is 4h iroiksgeöt U p iib mm levendig zooals de heer L meent èlaperxg dommelig en eene die over laUemeen al zeer teeinig tteienen np ieitlatuf gee i fSia den heer jti rrii te oveituiyeB vèfeoek ik O éen plaatsje Trtawè bdiftknt Een van de schoonjte gelegenhedep pm keimjs toi nefeBlT Van den rolksgeeit ia daar ifiinneer hetrolk geroepen wordt om rériegen oordigérs te kieztn réi zijne belajigea wanneer het door zijn alen iiH t brengen invloed kan uitoefenen op het bestuur ran zijn land Zoo ooit dati moet die levendige volks geest siob dw open baran Ba wal lianwij bij ieder veljkiezing gebeuren P Eep oii petnelyk ani t kiezierf WiJTsft t hnis en stenlmen niet en onder hen dV stemmen ia er nog eeo giwot iiaiital het f TOof iemand e n geheim die i roudie knflisten ait tbrengen om deze of die pleizier Ie doen tal m kiezers worden gejaagd on gedreven naar de emIm en esr weinige temmen fil pr f Noemtgij dat een bevij vpi d leirswlig n ïoH ig fi t Mijnheer L ffSf