Goudsche Courant, zondag 4 februari 1872

187S m U63 van af MAANDAÖ tot DONDERÖAa TOT VEEL VÏÏEMINDERDE PKUZEN VAN ALJLE MA VTEiJS COSTl MES DOEKEN JAPOIVSTÖFFEIV en vele WITTE ÖOBDBaEN f Eeiie groote pa rtij divei se L a P P E IV Openbare Vêrkooping te MOORDRÏSOHT aan de Werf bewoond dopr V BOUWMAN op VBÜDAÖ 9 FEBRÜARIJ 1872 dee voormiddags ten 9 ure van eenige MEUBELENen HUISRAAD alsmede eeiiig GOUD e ZILVERWERK Alles te bezigtigênop Woensdag 7 l eW e k Information igo te bekomen ten kantore van den Notaris A KLüIT Hz b uitgave dexer Courant j eschiedt 2 NDA6 WP£N8DA en yfiLTDAO Is de 8t d geeehiedt de uitgave ia den avond van DINSDAG DONDEBDAG en ZATEïU DAO De prg pièr 4m maudén ia 1 75 ttuio pmr poft y 3 4 AD T SB T E N T I N worden gepbiM van 1 ii rggela a SO Cettt iedere legd meer 10 Caitel GROOTE LETTKHll rc den berekend naar plaatamimte A ondétigkiB Noinmeili VUF CENTEN Ih iniMiding ▼ D adrnrtenitUHi kan gesdiie4eo tot M b niir de nmnWMiitg op d dag dèr nitgave iiiii j j ii I 111 lli a i l hU 1 t n i y i i i ii m Openbare Verkooping op Drie Maanden credlet I IN6SDAG 6 FEBRUARU 1872 des voorm ten 10 nre in het Hnis aan de Markt wflk A B 98 naast het ïiOgement Db Zaim te ottda van eene teer groote partg Gam w j verder n letten vy er op hoe bet in d kerken gte8teld is wn c taclï ook de volksgeest Eiek mctet ppenbaretf W j kpen rondom ons en iieu dat oveml in het land juik die feeraars en predikanten de meeste hoorders en de vötste kerken hebben die metgroote woorden en hoUe sinnén het volk trnfthten tevreden te stellen en hun preeïen voordrsgen wsarin moolklinkende phrasen to een zalvende tibon bet gemis aan diepte en eenvoudige waarheid moeten vergoeden Wy i en dat iq die de tosl van het hart n t gezond verstand spreken slechts weinige volgeKogen faeblien en dat hunne bedoelingen st ds worden verdacht gemaakt Zeg jnhe r L noemt gijdat het bewijs van een levencMgen volksgeest P Of niet veeleer zoÖCls ik dom slaperig blindelings vijgen van leeraarsi die heerschen eu regeeren en juist op des volks domheid speouleeren Yetlateii wij de ierk en denken ons eenigen tgd terug toen geruchten van oorlog oofc in ons land door drongen toen vele in Nederland pok in hun hart iets voelden kloppen voor vrijheid n vaderland toen overal hier te lande weerbaarheids vereenigingen werden opgericht een levrndige volksgeest die lioh uïtie nift waar Schijnbaar ja maar thans hoeveel weerbaarheids vereenigingen toe opgericht verkeeren in Uoeimden toestand Al zeer weinige zoo er rijn Het volk was slecbts uit den slaap opgeschrikt om ven later slechts des te vaster Ie dommelen Openbare Verkoöpingp Woonhuis Timmerraanswinkel en WERKPLAATS B n 124 en 123 met TUINTJE aan het Marktveld te Haoêtreckt waarin sedert vele jaren do Timmermans affaire is uitgeoefend en nog mf HUISJE wji hetKerkhof te Haattrecht Alles dadelijk te Taarden Op WGBNSJDAG 28 FEBRUARU 1872 s morgens elf unr in Dit Vmkndschap te Haoêtreeht ten overstaan van den Notarü J G BRQUVyE NUngPF aldaar Hln nn oog één bewijs gegrepen uit de stad onzer inwoning Tóen éénige dagen geleden d raad onzer gemeenie de belasting op de iukorasten behandelde toen daar de vertegenwoordig ing van het Goudsshe volk met krachtige arguraeniSa en in sierlijke bewoordingen het voor en het tegm aanvoerde toen w er tocH wel een talrijke schare van burgers aan weiig bij de beüaudeling hnnuer directe belangen niet waar JJr w ii letterlijk t Mo rf op de tribune Behoeft gij nog meer bewyaen Mijnheer L Ik geloof dat er Kcnoeg zijn Ik heb bet bovenstaauda willen zeggen o dat wanneer e in t publiek van den levendigen volksgeest gesproken word het volk zou laan gelooveu dat het waar was indien het niet werd tegengesproken Ep een eerste vereisobte toch om zich te verbeteren is te icele dat men perbetering beloeft Onder dankzegging Mijnheer de Redacteur noem ik mij met achting Oimia 1 Mr Tï v Dm Dr JACQUES Burger ij k o Stand OMoitlN 90 Jau Gerirdiu Gijiberlua ooden Bik eo i HopgCTi onin 31 Teuuis Corijtlis oiidert W F W iltcnburg en J H van dtir S kIi l Febr Edoird Paul Marie onder J F ï Wulf en M P tio Masren 2 Jnatinua Cornelia ouden C Pri dekkcr en J i Lomljen Cornelia oudera J tan lirinipcn en N Oudyk Baa tiaan Anthonina Cornelia oudura M Natiijl en M A J S Crepin S iacobiia Hendricoa oudtra H S rait ea £ Niewveld OVKLKDIN I Febr H de Rena S m M Uitenbogaard j H J W J dó Jong 1 j 10 m r 2 W J C Weihml SO j L Haia liuiav tan G G Greü 63 j L Keyeu 3 ir Hoogheemraadschap Rijnland DIJKGRAAF w HOOGHEEMRADEN vax RIJNLAND brengen bü de e ter kennis van ingelanden ADVERTENTIËN 1 dat de lysten der stemg regtigde ingBlanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1872 volgens Art 29 van het Reglement gedarende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderd van des morgens 9 tot des middags 12 ure ter inzage zullen liggen als volgt de listen van al de zestien districten ter Secretarie van Rynland alwaar zg tevens tegei tt iag van 10 Cents voor elkeI st verkrflgbaar zgn die van het derde district aan de Cruquiutt die van het éierde disiHet aan de Lynden die van het fvoendle district Bgn J I ghteater Heeren en üanies Artlkclen bestaande o a in allerlei Japonstoffen DJmetten Kepers Gras en Vlaamsche Linnens Servetgoederen Bonten Orleans Merinos enz Overhemden met linnen borsten linnen Heerenhoörden en Manchetten enz Lakens Buckskings firaage Stoffen voor Jassen en Broeken Eindelijk eene bjjzonder groote en door kwaliteit uitmnntende partij LYONSCHE ZWARTE ZfJDE Alles breeder bij biljetten en informatiën ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda die van elk der overige diét n tsr Ge meenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 21 dat zö die vermeenen dat de Ijsteif niet naauwkenrig zgh opgemaakt volgerisart 30 van het iteglement gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving hunne bezwaren met overiegging van de verMschté bewyzen kunnen ondenyerpen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering welke op den eersten Donderdag in Maart over de ingekomen reclames zal beslissen Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLERCQ Dijkgraaf W G DE BRÜIJN KOPS Secrptwis Leidïn 1 Febmarg 1872 Openbare Vefljoopi ng te OOÜDA Op MAANDAG den B FEBRUARI 1872 des voormiddag ten elf nre in het logement DU Paaüw aait de Markt Een HUIS en ERF aan het teriowm Kost aan den Raam W k O n 477 te Gouda Nadere inlichtingen zgn te bekomen tea kantore van den Notaris W J FORTÜÜNDROOGLEEVER te Goika J THEE P W TJROUSSELOT mSakt attent op de goede kwaliteit der THEE van ƒ 1 20 1 40 de 5 ona THEE MAGAZUN Oppert Ö 24 Rotterdam Koninklgk Nederlandsch en Wurtembergadi Hofleverancier NB Te Gouda verkrijgbaar bg J J aw Dia SANDEN Banketbakker Botermarkt A 07 nRBAIDS PILLEH Zg die geene nagemaakte verlangen miM de ECHTE die ber d zgn volgens het anthentieke voorschrift van Pans URBANÜS VIU hale dezelve te Gouda alleen bg den Heer J O ZEILDENRIJK Drogist op de Marki Heele doosjes l BO halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37Y Beproeft de heilzame werking hrni door eene ondervinding vta vele eeuwen toegekend J GffEDKOOPB IDZIEK voor PuMo Solo üitg ti van F KOKS MA U Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Hkss Pamina Polka aua der Zau berflöte C 030 Stebw The musiMl box Plaisante rie mnsicale C 0 40 MiCHAELis An a onen Marsch am der Posse 500 000 Teufel C 0 30 D6Hi a op 24 Nocturne B 0 30 FoNKE Ecoute2 moi Roman8e sans parole 0 0 30 La Cociu tte Mazurka 0 6 40 0Ei9SELBiiECHTi Marsch ftüs die Operette Zehn Madchen und kein Mann C 0 30 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A B R I n k M a A te Gouda Gouda Druk rau A Briukman Uitgebreid lager onderwijs Aan het slot van om hoofdartikel van 2 Febr gaven wg opa voornemen te kennen om in tegenstelling met het voorstel van ds ichoolcominiane den raad t geven tot eenige bepnking van het m o L onderwgs te deiar stede Wg hopen dat in korte woorden te doen zondar in qu stiën te treden die in ona blad niet op haar plaats cgn Natanrlgk kunnen wg niet bet oog hebben op een d r vakken a i in art 1 d r t van 1857 opgenoemd Dezri toch zgn hoe men overigens over hon hetrekkdgita waarde denkt wettelgk de vereiiebte bestanddeelen van het lagw onderwgs en mogen dus volgMie art 16 niet op eana openbare léhool ontbreken Dit geeft geen bezwaar want den onderwgzer is de noodige vrgheid gelaten Hg kan den nadrok leggen op de vakken die hg het meest noodig aeht en eeni verstandig onderwgcer maakt op de lagere school zgn hoofidzaak van lazen sehrgven rekenen en het gebruik der laoedertaal terwgl de overige vakken slechts in aanmerkikg komMi al middelen tot ontwikkeling van den geesi Blaar datzelfde art 16 liathet onderwgs vrg in de volg vakken de b nselen der levende tnten te wiakonde der landbouwkonde de gymnastiek het ieekenen en handwerken voor meisjes Overal waar hehoefte aan uitbreiding der lagere school bestaat en deze mogelgk is worden een of meer vakken in het onderwgs opgenomen eu dan ontstaat de zoogenoemde meer uitgebreide lagere school Zoolang er nn in een plaats n middelbare school naar de wet van 1863 bestaat wordt zeer terecht in den geest der wet van 1857 van dit artikel 16 gebruik gemaakt om in de verstandelgke behoeften van een goed deel der burgerg te voorsien Voor 1863 was dit natnurlgk overal het geval toen verkee e het verder voortgezeton dervrgs voor jongens in denzelfden ohgeregelden toestand waarin nu nog het onderwijs voor meisjes verkeert Vandaar de vlucht die deze oort van scholen nam als iurrogadt van het M O waaromtrent men nog geen bepaalde plannen had Maar uu na de inrichting der H Burgerscholen is de beperking van het m n L onderwgs tot overgangsphase van het lager tot het mid elbtiMr onderw a raadzaam overal wau dit Uttata kan verkwgan worden Waar geen H liurgerachool ie Itreide men het la onderwgs tiit naar de Itehaïefle van iedere ge meente thcdeme talen in die itad lan U omi iumle pp de dorjwn imskunde oy nL Waar demid deUwre acbolen de behodla aan nitgebreid lager onderwgs hebben doen verdwgnen behoode men het alleen als voorbereiding voor éi H Burgerschool Walk vak wenschen wg na ons van de Igft geschrapt te zint f Jegea gyatMUiek noch teekenen liebb wg aU nitatekende opvóedingsniiddden Mswaarji qpe i üjfit M toelaat landbouwkunde wordlt niet onderwezen Fransch is noodzabÉji t Uter aansluiting aait het M O Beet dos MfisBmd Naar onze meeping ku dexe ger Op de m u 1 school gemist worden Reienen behoort op de lagere school thuis de eiginlgke wiskunde niet De enkele jongelieden dia de maatschappg ingaan zonder hunne studiën bg het M O Burgeravondschool of Hoogere Önigerscbool voort te zetten hebben aan die alleneerste beginSeleii in kun volgend leven weinig f niets oor hen die verder gaan is het van veel belangvoor de eenheid van hun stadie en den geregeldisn gang van het onderwgs dat zg van meet al aan de wetenschap der wiskunde beoefenen aan d l hand van den leeraar die ben verder meet brengen Zoowel de burgeravondschool vc r aanstaande ambachUlieden als de H Burgerschool zgn er op ingericht De leeftgd van de jongens op de lagere school brengt ook geen bgzondere vatbaarheid mede voor de abstracties der fdgebra en meetkunst Het onderwgs wprdt daardoor zoo licht a ichtiug in een vak waar dit vooral te vermijden is Om al deze redenen zouden wg gaarne het m o L onderwgs beperkt tien tot de beginselen vah het Fransch en voor zoover de tgd toelaat gymnastiek en teekenen Dan zouden de overige vakken van het eigenlgk lager onderwgs meer tot hnn récht komen en genoeg kunnen bydrageu tut Db leggen van een degeIgken grondslag voorJljp verdere wetenschappelgke ontwikkeling Steeds de litt a b en c lezen schrijven rekenen hoofdzaak dan het gebruik der moedertaal om mondeling en schriftelijk eenvoudige gedachten beboorlgk uit te drukken gepaard aan geconde gnunmatiaeha begrippen De oterige vakken alleen als midideleh tot meerdere vorttiing van verstand eü hart slechte in zoo ver stelselmatig al ter voorbereiding van enkele vakken van het M O b V geschiedenis en aardrgksknnde abaoloot nobdzakelgk is Het eigenlgk lager ondefwgs blgve iteeds hoofdzaak Jnist door ém uilbm ling heeft het lager onderwgs hier te lande geleden en meer algemeen wordt de ovata taiging uitgesproken dat onze lagere echoed iGa vroeger tot model diende voor Europa er wek terdan vooi uiigegaan is Men móet nooit ver fS mi dat de lagere icbool meer is tot Igi i a iiww ontwikkeling dan tot het aanbrengsn van podtieve kennis Wg bevelen ons denkbeeld ter overweging aan bij de Schoolcommissie eo bg allen wien bet onderwgs ter harte gaat Ten slotte nog een wensch en wel deze Wg zoo len zoo gaarne meer wmenwericing zien tnsachen de verschillende commïs iën én onder wijzers om de goede aanslnitiog van lager tn iniddelbaar onderwgs te bevorderen Hen ion wel doen het voorbeeld der wakknre Zaankanter te volgen die terecht begrepen hebben dat da gewenschte eenheid en aansluiting der venehülende scholen alleen te vgrkrjjgen is door de vereenigde pogingen van itllen die met het on derwgs in betrekking staaii Eénj vergadeiisg is gehouden te Zaandanr onder voorzitting de Burgemeesters waar de plaatselijke Schoolcommissie de commissie van toezicht op het M O de leeraren van beide middelbare scholen en de hoófdonden ijzers onderling van gedachten wiaseldeU Ovèr den omvang v u iedert werkkridg en samen de aansluiting regelden van de onderscheiden inrichtiogen Zulk een goede ojjivatting van de taak van autoriteiten en onderwijzers kan niet akiders dan goede vruchten voortbrengen BUITENLAND Buiteulandsch Overzicht Twee belangrijke ueftluLteit zijn dezer dag éii door de Nationale Vergadering te Versailles genomen Vooreersi is besloten het hnndelstractaat met Ëapïland ea r oo Moodi r die met andere landen up t zeggen niet umdat de nieeflerheid den heer Tniers volgen wU op zyu ueg vaw protectie maai 0B de f