Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1872

f SfSfr t + VrUdag Feta iiarL Zuiver Malz ExlraCl móutstroop uit ip nCt montsqiker dextrine eiwit i achtige stoffen en phosphoiwure zouten zamengesteld wordt door prof TON LIEBIQ door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een licljt te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bjj hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten in plaats van den tnalgelijk smakenden levertraan De flesch van 3 hectogrammen 75 Cts Anatherin ÜIondwater voortreffeiyk preparaat tegen alle riektei van den mond tegen hcht blpedepd tandvleesch losse tanden en scorbuut Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden daar het de slgmen oplost das de vorming i an wjjnsteen voorkonlt Het werkt verfri schend in d mond zuivert den smaak en verdryit den onaangenamen i nk welke door bolle tanden door overbijjfsels van spgzen of tabakrooken ontstaat De flesch ii 90 Cts Eiigelsch Tandpoeder Zde StXrin d ï TooS ïï 100 éii 50 grammen a 45 en 25 Cts Dr Homershausens Oofi water f if t i p kin M W het gezicht aan een ieder wiens oogen door inspannende bezighedeli door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zgn ten leerateaan te bevelen Groote flacons a fl l én kleine s Aac 30 Cts Origineelflflsschen van Apoth GEISSa fl 1 50 tialw lin aangenaam en gemajskelijk in te netnen gzerprseparaafdoor alle genees J Aeeren Ë nbévolen omdat hy ligt té verteren ig en volledig in de gappen des ligchaams overgaat De Staalwyn wordt voomameiyk en met de gunstigste nitwemng gebruikt bg bleekzncht gebrek aan tlnst zenuwachtige hoofdpyn en TOorat bg beginnende longtering De flesch a fl 1 Ilaarbalsem 1 Cologne nhilocóme znivert het hoofd van de schilfen beUt au V uadeiyk het uitvallen der haréu en brengt in een korten l d een ge heel nieuwen groei te voorschy Hg is zeer verfrisschend vaq het fijnste parfnoï en maakt Eet gebruik van haaroliëa en pomaden geheel onnoodig Grodte fla Bs a 90 en kleine a 45 Cta Alles echt verkrügbaar te Gouda bg L WELTEE Gonwe en L SCHENK Hoöggtra By elk artikel is eene gebruiksaanwijzing £ I3L voisT c3 x d Boie 3sr Apoth en F d Tik ivan ChemitehHtdmiêche Prteparattn N U64 l ienws en Adverlentielilad m Ganda en Omstreken t M D aigMe doMr Coannt geKhiedtlSONDAé WOra SDAG en VËLIDA0 In de SM getehiedt nitgitre in den ayond van DINSDAG D0N1 SRDAG en ZAfËRDAG De prga per drie nuanden ia l TsJ franed per port f 2 De iniendlDg van advertenttdk kan geschieden tot 4i nnr dea namiddaga ov M d g dsr uitgave EMMERIK I iV jr ge agteckentl van K tcrcü ontkent Fisli dat er ootlerhTudriiugiPii zouden eop iiI zijn tot ophelliug rail de commissie van arb tf V s te Geuuve De Ameïikaansche reiieejhinj v erwücht van Kngelaiid geen stappeu iu tlie liichting Uit Calcutta wordt bericht dat de regeering een Oiimid teUijk ondt rzu k he ft berulen in zake de exQCutiëii VitayKöoLcad Ëea gedeelte der börolkiug laakt die exeéuti n Parijs 5 Fel r Het onr ia Q t deelt mede dat de ht er Casimir Héfitir xijo ontslag als minister vaii biuneniandspbe z ken lieett ingediend Versailles 5 Feb De Nationale Vergadering bera idstaagile Keleu over een voorstji van den heer Trereiioux betrekkelijk de rol eventueel door de ajitemeeiie radeu te vervullen ingeval van geweldadige outbiading der Nftti nale Vergadering De discussie uas t ëer levendig èu zal morgen worden voorgezet Burgerlijke Stand OliBuB ftN 1 Ketr Johanim ouders t StetnliergeD eo 6 de koiMii Ijeita W l r m ua ouJcrs C Uau Eijk CD J Vonk 3 j Ueruuldua Jobuuiies ouilur A J vna ier Hne eit P vau dur Spelt 4 Trijutje outltr M u Ëè u T H VBu Hovene Ov BBLk ii N 2 Febr U KMJen 3 v 3 S pHiiaevl 52 j IJ ScKtijJl 49 j P J van l oenfn l j m 4 G Ufeber O m J C Prydekker S 1 C Bona 2 y 8 m ADVERTENTIEN Qverleden HENRI JOHAN WILLEM JAKOB innig ge efd Zoontje van P DE JONG en C W DE JONG EvBKINK BUSOEES Gfmda 1 Febrnarij 1872 Den 5 Febr ig te Utrecht OTerleden onze Bliefde Moeder ea Behuwdmoeder Mej A P ItJHOUTEN geb van Koiiüenoohdt A C VISSEa SILVIUS C P VISSER SILVIöS ScHotTTEM VoOi de vele bewijzen van deelneming ondervonden bjj het overlijden van mijne geliefde ecbtgenoote JOHANNA KOOBÈVAAR betuig ik bij deze ook UAinens de fnmitie raynen hartelüken dank W VAN BEMMEL Gouda 7 Februari 187a Te UUÜH Icrstond eenMÖESTUrN gelegen aan dfen Kattensingel ÏCe bevragen bij ü VISSER K ttensingel Q 111 Openbare VeFkoopingf teGOÖDA VAN TWEE KAPITALE BOOWMANSWONINGEN en 24 Q BUNDER UITMUNTEND WKI EN ÏIOOILA D gelegen digt bij elkander aan het J aagpad vande rivier de Gonwe bg den Rijnspoorweg onderde Gemeenten Waddingsveen ep Gpudtt Deeene Wouitig gomerkt E lï 49 met 12 QBunder L nd te aanvaarden dadelijk ebouwe IMei e K de andere gemerkt T n 8 eveneens met 12 Q Bandar Land waarvan II Bunder verhuurd tot 3l Pecember 1873 gebouwenl Mta 1874 v De vérkoopièg z il plaats hebben in ééne zitting op DONDEUDAft29 FEBRUABIJ 1872 des middags teil 12 ure vu het logement De Zai m te Gouda Alles breeder by biljetten en iijformatien ten kintore van d Notarissen Mr KIBT te Gouda en VAN VOLLENHOVEN kn PLEMP te Rotterdam zullende van af 15 Febr e k de kad Kaarten Extracten Koopvoarwnlirden enz ter iözage liggen bij Mr KIST voorn te Gouda Openbare Verkooping om contant oïid te Waddinxveen aan de Noordkade bg J van GBOOS Qp VRIJDAG 16 FEBküARU 1872 des morgens ten 10 ure van eenige Sclici iMiiakcrs en llellliigG liiU E E DSCIIAPPEIV Alsuijede van eenige K OiE i Bpoa jBS en eemg MEUBILAIR Gerc tclljke Aaiiliündlgiiig By brieven van meerderjarig verklaring verleend door den Hoogen Raad der Nederlanden den 19 January 1872 goedgekeurd bykoninklgk besluit van den28JaDuary 1872 n Hzgnaan ADBIANA CHRISTINA BLOK gedomicileerd te Waddinxveen gegfeven aide regten hg de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling fan art 478 van het Burgeriyk Wetboek C J FRANCOIS Proc arenr by den Hoogen Baad Tengevolge van het ingestelde onderzoek omtrent Dr J G Popp s Analherii riWoiidwater door de heer Prof ÖPPOLXER Rector luag f Professor te Weene n Kon Sachs Hofraad enz Verd dit middel heilzaam tegen alle MONDen TANDZIEKTEN bevonden en aan de K K Kliniek te Weenen ingevoerd Insgelgki wordt hetzelve door de beroemdste Geneesheeren en Hoogleernrpii van andere steden tot reiniging en onderhoud der tanden aanbevolen Te verkrijgen Ie üoii ü bij L Sclieuk winkelier QP lie Huopslruiii wjjk A 123 Ie Rollerclnm bij K E Tiin Siinten Kulff pöth en A Scliipperpijiyfc C blaaiiue porreleiii winkel Ie Uine bij J L F C Snabilié apulh ti Lejifen bij E Niiordijk Ie Ulrechl bij F Alleiia iipoth j te Amslenlitm bij F voti Wiiidli im C kverkoopbiiiaj te Oudewuler bg T J v itu Vreiiiniugen lé Schoouhoveii bij A Vyolif SchilderU TentoonsteiltDg op DONDERDAG den 8 FEBRUARI 1872 op een der bovenlokalen der Sociëteit RiuKu op de Oosthavente Gouda Assorteerd in ChromoLithog a hiën Italiaanséhe OleographiSn CopiSn naar wrbemde Meesters zooals diverse Staalgraynren Photographiën naAr vooraame Mo senms eii het beleg van Parya BUROËMKËSTER en WETHOUDEBS na ZwammMam geziei de verklaring vui den HeerH J F van den STEKN geiieeaheer wonende in deze gemeente waaruit blgki dat het tot stuiting van den voortgang der MUlweag pokziekte dringend noodig is dat de volgende voorwerpen toebehoorende aan COBNELIS KOREN werkman wonende alhier in gebrttik gis weest by diens vgf aan pokken geleden hebbende kinderen worden onteigend en vernietigd ali een pluimen bed met dito pelnw en twee kuisens een kaffenbed meirdito pelnw eniweektw sens een matras g vnld met zeegras een kato uen een njoltonneh n twee wollen dekens vier lakens en eenig strooi slimede de oviartrekkwi van bedden pelaws 4n knsaeiu Gezien art 69derVet van 28 Augnata4 IMl Staatsblad n 125 Beiiluiten 1 de voorschreven jvoorwerpea in beslag te nemen en te onteigenen ten einde door ver bratiding te worden i vernietigd 2 de waardo dier vtjorwerpen by minnelijke schikking te bepale op eene som van een honderd dertien gojden dertig cents En zal dit besluit ob de gebroikelgke wgxa ter openbftr kennis woerden gebragt en geplaatst worden iu de Ooudsché Courant terwgl afschrift zal worden gezonden aan Heeren Gedepateerde Staten dezer Provincie wammerdmn den 2 February 1872 Burgemeester en WËthodders voomoeiod DB RfDDER Burgemeester G j VAN KEMPEN Wethouder V Secr otida Druk i ao A Briukurta Nationale BlUitie BJ BKBWDMAK IMQ BCtolMKiSTKR WETHOUDERS vaa Oeada gezien art 9 van lyoer Majesteita bealuit vea den Uden Uecember 1861 Slaatiblad a 117 Roepen door deze op alle Inireietenen die verlangen als iVrywilligen bü de Militie op te treden omueh daartoe ter Secretarie der gemeente aan te g TtlL t or of op dea 17 dezer gtaand van dea voor iildaga 19 tot dea namiddags t 1 an onder opmerking 1 Dat door de gemeeate au bea die ziek ah loo danig mogtan willea verbioilen oit de feodten der gemeente voor lederen Vrijwilliger een handgeld wóidt voldaan tèr ouma ran dertig Gulden JM 1 dia ucb ala Vd illj ar ml ♦ irUnlat Moat l tngeaeteo dn Bijka ongebawd of kiifdarine wwhiwetiaar vooita HgeliMelijk voor da dienst gaaakikVi ten miinte I StO el buy op den litan iaaitarü van het jaar der optreding ket f 0ste jaar togetreoeli ea bel ifSite niet hebben volbragt tot op het t datip der optreding aan iqne verpligtingen ten lianiian van de Militie voor uwer die Ie vervnltén waren voldaan en een goed ceddgk gedrag geieid kebben Dat kg by iqne aangifte alt vrü rilliger ui bekoom over te leggen het door den Bnrgemeeeter af te geven getaiK ehrifl voorgeaeUrevrn bg art 9 voorno md tot afgifte waarian lai wniden grraoeenl ter Searetarie der gemnule op den 18 deier maand OoDDA den O Februari 1872 Bargemee ter en Wethonden voornoemd De Secretarie De Burgemeester DBOOeUUVIRFOBTUUN VAnBeBOKN UziNOOOElf BUITENLAND Bultcnlanilscli Overzlclil De keer Thiera is aan bet loekên van een gefcbikten minister van binneol mksn Het ontslag van Caaimir Përier is reeds in den Mmitettr medegedeeld maat omtrent y opvolger loopen allerlei ttanieMen en vonlen vergobillende namen genoemd De pos tie mn Tbien ie niet gemakkeiijk neemt l j aan lid der rechter of der linkrntijde ltijd zal by de tegenpartij tegen lieh in t hamaa ja eu Het vnligat cal jjn een der mid enmaiinen en Tief t een tgnrr particuliere vr enden Sedert wij dit schreven heeft de tel graaf reeds beriobt dat Victor Lelrano minister van Oprnbare Werken tot minister van Binneniandsche Zaken beuoemil eu in n departe nient door Goolard vervanfteii in De Nationale Vergedering heeft Dintd een aanvang geounkt met de beraadslaging over hrt voorstel van Trevereue over de taak laa de Algemi ene Kaden ingevi i Nationale Vergaderii g mocbt Worden verhinderd baar fuActiën uit te oefenen De telegraaf meldt alleen dat de discussie vrij heftig it geweeit wat na de verwerping van het oorslél tot terugkeer naar Pnrij met te verwonderen i Béide Tobratellen iUutn niet elka ider in zeker verband dat betreffende den werkkriag der Algemeene Baden ia boofdzakelqk gericht tcgaa een orerrompeling van de Nationale Vergadering de rcchiengde te Parya waawear bet ooit aoMÉ komt dat deveigadering darwaarta werdt oveigabjtfht nog altijd hoogst waartabyniyk aakt voinal n ar reedt looveelCom m MgeTwgaaeD lijn tpagetaMli Van daar dat de geeat vao da aottaiaiga Mdering van Vrijdag op nieuw weder ontvaakia dece ditcoma Heden it waarsetifniiik is den Berliynaeben landdag het ontwerp af het i taat ssn h oolto iiefat aaa de ome waaromtieig keer to MüUer lolke karde woorden heeft Mllea tumct dat hy ii heengegaan Aaa br Falek wil men tra at bet taezioht opdragaa loodit da aanneaiing Mtt to ijCrtaMiitig ia Het hall aillioea Ibsler dat op de hegrootlng was itgeln ken tot rarteiarfalit van de jaarwadden der oadanrytara it gahaal ggigaan mei het breaii en aa al de jaarwedden ap e ashiMfl mmimum wt pl aa ook de haif W iit e ug tsa rt a imunwle oadcrwyaets een bete broodt ta geren heeft SMO toeten laten varen terwijl de rijks doiatiea aan de generaala ta ata a ltlie d ea jterttdaaga milea worden toegekaod Uit LondA woidt eaa voorloopig in aftraahting van de troonrede talve kortelgk haar inhoud haricfat Volgent de Engebohe bladen van heden loa de regeehng sieh daarin krachtig maar op vereoenenden toon nitaprekea omtreot de met Amerika geresen geaehillea eo verklares dat èn bet verhingen èn bet belang ra Urooi Britianie de handhaving der vriendi iaptbelrekkiugai act de Vereeniirde Staten forderea Met Frankrijk l de legeering die tckikkingéa awken die het ueeM beviuderlgk tga aan Fnakryki inaneiéale brttagen Als wrtsootwerpen dia het allereerat in het parlement luUi worden ingedieud lai két ga eroemeiit nuemed de Ballotbill de wet op den verkoop van ttme draakeo die op den geioodbeidttoettand i het mljnwesen en op het oiiderwg in SehotbiBd Ue telegraaf deelt ona overigena nittrekiel uit Amerikaanèaha Maden mede die niet leer verzoenend Uinken voor de Ëogeltchen De taal die men voert it beftig en men rakelt ook weder de oude naettie der Cauadaache vittebergen op Men tie het telegraSach nittrekiel der troonn onder Engeland Waunaer men een iartimdierén oorrespondent van Me 2Via gelsoven mag dan aehijnt de jonge koning van Spanje wiekt troon door de laatste gebeurteniuen arer aan het wankelen geraakt it steun te toeken bg den paot l e heer XimenAs ton nanwIgk te Home aangekomen lijn om de erkenning van den koning vnn Spanje bg den pauj te bewerken Zoóalt te verwacbten is laï dit verzoek op srer vael tegenkanting voonl in de omgeviiig van den paui itoiteo en niet ouwaartthgulijk it het daarom dat de geiaut onverrichtenake terugkeert Bg de massa van het Spaauscbe volk lou de pauieljjke erkenning zonder twglel een machtigen invloed tan gunste van koning Aniadeut kuuneu uitoefenen EN a E LAND In EngeUind is een oorlog liitgehroken tnsaehan da geneeakundigen l e oorlogsverkhiring bestond iu aeue beknopte hrochnre door ongeveer 250 neet kundigen ouderieekeud waarin tegen het gebruik ran alcohol als geneesmiddel gewaarschuwd wordt Van JlDf BBTKNTISN woÉdeaga aaM 1 5 r Keli 50 Centen iedere legeimeer 10 Centen GROOTS LSTTEB8 worden berekraid naar plaatsmimte fjMOnan ika Mommeri TUF CKNTBN andere tijde werd die broohure óf alt een peiaoosiy ken aanval óf alteen ongeoorloofde poging lot walgsvitm op ket vrije domein dèr wctenoehap bettredao Ter gelegcaheid van diea atrijd wordt herinnerd boever het getmiik van alcohol tJa geoeetaiiddel f rnX Bg de minste ongesteldheid afotdt het ZDowcl aso mannen alt aan vrouwen voor uit eB fiiweiidig ge br ik voorgetchreeen Hen wordt niet dronken maar aan t gebruik gewoon ca aiaermalea leidde reedt aan kaar door alle gradea vaa ditgnkcnaehi heca reehtatreekt naar t ddiriwa tnmena De overtpaaoiag en overprikkeUag van ket kedendaagtehe leven vooral u de boofilttad verklaart eenigoaate de behoefte aan opwekkende middelen en vowai de vraow ia de hoogere ttandeu moet hare tennwm ttsedt in eca ttaat van tpanning honden om gedarende een geheeleo winter ket levea te konaen lli i den dat een aeatoo te Londen beet iloktêca tfe met de neigingen honur eheatea hovaoal té ladagaaw au b y i f aa wdtappah vaoi die mimsÉ tHitk riadaa en bg het oüei ma meai aeatiadgfci daae te vinden i n terwgl alcohol er het hooide hettuuldeel Van uitmaakt Hen betwgfelt o mea in den thaai begouneo ttrijd aoo gelukkig lijn tal om deaioohol alt venterkend geueetmiddcl te onttroaeo In de troonrede tot opening der parlemeala aittiiq tegt de kouiogln in de eenta plaata dat ig dan Almachtige inuigen dank verachuhligd ii voor de herttelling van den priua vaa Wallia uit i ne bopgat geraarlgke liekte H M betuigt teveut hare arkentelijkbeid voor de vele bewijien van oprechte m alj emeene sympathie bij de natie gedurende dien tgd vau tpauuiug eu beproeving H M fcrlangt dat overeenkunutig het goed voorvaderlgk gebruik da natie Zich wegeni dien geiegenden aAoop tot eene danktrgjting aan het Opperweseo tal vereenigeo Tea dien einde tal in de eathedraal dér hooMatad op S7 deier eene godidiensioefiniing worden geho dea die H M hoopt bg te wonen De venekeriugen van riendaehap zoo laidt de troonrede verder dia ik vroeger va da baitenlandtche mogendheden mocht onttangen Ugvea steeds in alle opuchtea even bevredigd Het lal wel nauweiyka noodig aijn U de verzekering te geven dat wederkeerig al mijne pogingen ten allen tijde ten doel hebben die vriendsohsppelgke betrekkingen te onderhouden Tnssohen mijn goavemement en dat van Frankr jk hebbeo herhaal lelgk onderhandelingen plaats gehad over bet haudelsireotaat hetwelk in I860 met die Mogendheid ia gesloten Trngavolge an verschil van gevoelen omtrent de waarde vau beaohermenile wetten heeft de in die taak geroerde correspondentie niei geleid tot de noodige orereenstemming omtrent wgtigiiig van die belangrijke conventie Vaa beid lijden is echter da eruttige wil te kenuea gegeven om te verkoelen dat daardoor in eenig optilt inbreuk toa worden gemaakt op de vriendtohap die too langen tgd tnstcheu dè beide natiën heeft bestaan OnderMheideue ttukken betreffendl it onderwerp tullen U worden voorgelegd De teheidarecbterlijke gerolmaclitigden naar aaaleidiBg Yau het traciaat met de vereenigde atatsn benoemd tot tegelitag eener minnelijke tchikkingten aanzien van tekere eisoben bekend onder den naam var Jlaiama claiMt hebben te Ueuève hunne eerste oouferentie gehouden 1 piiuteu van getchil ga hun namens ieder der beide partijen vuorgeleird Vaa de zgde der Vcneoigde Stateu werdeu aiitoea i 1