Goudsche Courant, vrijdag 9 februari 1872

in hat fwAH liej rcp lekere hooge ciscbcn die oiv gj ilk a8ji iet ttelt4or leii tot de puuten w arorerde geTohnaohtigdtn geroepen wareu ie ouderhandeien Diepaimgaaiulé is eene Triendsohnpp ïiijlie mededeeling aan het gattraoiamwit der VereeniKile states WpJig geworden i f ne k e v fA I it cUand zicli l iwè met eene scheidstephterlijlie beuiidddinf i de zaajq be treCendu d 1 j terentfait £ u jiiau u de nenare gelii De beide gouveniebienten IiebbeS ieder éeiie memorie Ie dier z ke ami Zijua Keizerlijlie Majesteit ter iiaiid doen steiledj i h Te Wash i gtM i 0 tef èott ieno 4 die thans zittinb id tot fet outwerpSn Ihn l 43t ktS i bepalingen de aan de goedkeuring van hst gouvernement vau Canada moeten worden onderworpen Aai g i nde ouze bfunenlandsclie aangelegetdieden kan ik U mededeeleni dat in Ierland op slechts edUiH il iAMmfn iiii Mddr il éteiH t i tf l Ton ernsti en aard hebben plaats gehad De handel inï üliitf gwJeèi TOoi het tereeaigd kooiflgrjj t i leTendig en de vooruittjnng van landbouw en i ijverhaiJiwriijnl er tili a iui pht i i j Voor zoover het nog toe op grond der ondcrvindmg mogelijk éeii flörd el it te rélten Mji g ik U teVens geluk rensclien met de zeer toeneinenile ver m ntJWihg ïifoifel an waij al v n gawoiie mi driven ih geheel iroot BrittannijB J Mijne Heerlen leden van het lagerh ftis De Voófliaoiitiste begrootijigea voor het aanstaande jaar iyn gereed xttsiUti èii zuUek M aiatHeliKXifgei flui Iky artro w dM c keof U iU a wunlan bcwa ü m voveteenstemming te zijn met tie omstandigheden r iMS Iands i t biat van inkomsten levert gunstige uitkom tfni fofr roaii é werkzaamheden en our Aaa igt iMmen tMataad dar natiej uitkoinaten samen gïMadlx met nbe niet ODaauaeniyka rsrmin eriu iwB bét paaperisiiwu n Nadi aankondij ing raarerschillende vetsontwer pon eihiüjit de troowedB aldus e êèylordr en Mijue Heefen rol vertrouwen doe iTciwedii een bêroèp ep Uw n bekenden ijver voor h t e k der we eving hetwelk wegens de verv hitikii behóèaijvydis maderne aatsohnppij no i l kei nMbre diag Befatiiit b Terkriigen i i i i YoonganiKie in het vertrouwen op de Göddeljjki Tpbr eoi gheid endtavena steunende dp d getrouwe b van te jn i tk z6owet alt op Uure energie tn upheld tvera acht ik éene voortiïureud oniier taHniug iat de iwildoaBing aan pUahten der Krood M bMhiTiïig an de rechten n tot verdaiJiging m de eer dë lands I verklaarden Met daijtbetuigirtg Oait dezen voor hunne tég uiroardi hèid fnitM de vergaderii gesloten j f O Men Bclirgft aIt Zatfl 6 De èonlr 4cr arbsiderswoningcn sphgn teO onzent plM i 450achtergroAd te z ijn gei a kt tpch wpr4t het IJij di n d nopdigei 4at er vernndering kon é in 4ea beiiis A den toéeland Het tiJH geenlknialJIf wwtpw epkele ingofieten èn deüer gpmeente MB teu wnnen het zijn krntten die hun respectieve eigenaars nög somwijlen 20 k 25 pCt opleveren Vóór engeveer anderhalf juf vsrden er ernstige pogingen aangewend om gelden bgeen te krijgen ep § ïf eên kapitaal van f i te geraken Men i b feéi t bCSgen zag liaTi geMM bolWtbrrein om ondervond in het verkrijgen daarvan eenige OMaMgklMden en liet da zaak Hutes Nu delfS i WWltalwh 8powi qBaesti ba 9fi smg schijnt te naderen is het vpor hel belang vantop vele ingezetenen de er gemeente te hopen datde iajf 4 r afbeideiï voidngsu netvertiieuwdculüit ter ban4 liu é wórdbn gènodteh Dr W C H Staring inspecteur bij bet middel baar onderwijs Jèetf in bet Jfeetilaii vm HaarItmmeémetr tan een landbouwer b j Alkmaar de volgende open brief gericht die wellicht beter dan eenlang betoog het scbadelgke van de tegeawuo ligejftebtiret doet Uitkomen fQJi hebt BV goede Aiead Bok p4urea4e eèliige jjurcD trouw bggestaan in bet leveren van be t bewjgs liit onze kale ani neii met 4énn ènbÓ8schen te WillieH t l waniieei ri A dilai ij slecAu ét Kennis van pikten onvenettelgke vastiioodendhéid en vasten wil te werk gaat ïwiutig tot dertig heciaien met deUiien be7J t in 4é ScKodmhe duinen gettiigen MU éq 4 groene tdpp ii zich overal uil het begroeide dujii beginneu te ertoenen vopr een ie4er lien w i en genoeg Jtenpjs van bóntteelt beefl M kittdea liw ÖÜ Hebt téréM bel voewi tajnict gèdsoakt dat het irikl een oaorerkiifte Hjk beletsel was tot bet beplanten der duinen met Kojl i was want dppr vlgllg gebruik te maken van d verléen4e péfmissle on de konijnen dtwr strilrIcjD fn file D ten dienste tlaamie middelen te veröielen l em gil dat gejeeite der boorlscbe tiiiin aar óite flenrfèh i tt h ti gtdaeti vin 4it ongé4 erte gesuiverd ea gezuiverd geboudeu Vaneen uknagfHi zooals dat der honderd vgftig duizcud dMiie es di wij in 1 8 A roor het eerst nit ii k aefcery ha bit dni rerplant bodden bebben w ifMMi geen lost koegenoaiiMt meer fehod eo wfl hebben zelfs groote plekken duin ïaet denoenoiod durven bezaaien Tot dank naar t acjiijnt voor uwe onrenqoeide e llilft 4eii Tiidtea iUli bekrobbdé po h km t a toelwtrD w4e platftsoen te beaeh n ea rerrol men n thans au orertre4er ran de jochtwet Hoewel ntdt tweemalen tibór deii rechter rt jjeOptókoi kon ik evenwel niet dahlcn dat gij gelddg k a 4cel londt ondervinden teu gevolge der hroijwe itirnsten 4ie gg aan de gioede zaak het bepiantéii der dninen bewezeA bebt eil ik verniek u alttxi om bij mg te willen i lispoaeeren over de som die g j aan uwen advocaat bebt W eten ditkeeren De statuten 4er algameené s Grave ba ehe Work lie4envereenigiDg op de algemeene vergi ering ma 19 Januari II vastgésteU zun gisteren ter ed keuimg aob den Koning aangeboden Uit die statnUn blykt dat de rereetigikig ziek tan doel stelt de verbetering van dqi tofsstand van den w erkmth tn de grinecnte s f Triventiagé Als middelen tot borSking van dat doel besBhoawt l j n f l yonedige onenboarheid van dep toestand van den werkman S vermeerdering van de keiinisg S verbetering igner woning ♦ vermeerdering van sgn inkomen 6 vermindering ign ruitgiven 6 alp pp yergevor4er4en leefVgo Z ooht oor als liire roeping hei in t leven róeiieii van elïe inrichting die dienen kan oM op wefte fke en geposte wgse dat doel te helpen bereiken Voor itiover bestaanbaar met den aard der handelingen acht de rereeniging Volledige ipehbaiirheid van lie verrichliagen tKe van haar oügaao noodtakeiyk De leden der vereenijiing worden onderscheiden in a leden irerklieden d ic bg patroons werkiaam ign minstens 18 Éréh pnd en wedbwen Van leden b leden patroon e leden erkgerers d leden van verdienste Jlot bedrag der voor het lidmaatschap vereischte jaarlijkjéhe bijdrage is voor leden werklieden ƒ 3 60 voor leden patroons en werkgevers minrton B Het hoofdbestuur bestaat uit 12 loden door de flgomeene vergadering te benoemen waarvan 7 werklieden De drie Vnn hét horfdbestuto i i de maand Segember aftredende leden zijn dadelijk herkiesbaar Jdfffcjks in de maanden Maart en Septoniber en voorts wanneer hit hoofdbestuur znjks wonschelgk keurt drdt èéne nlgemeene vcrgiid ering Geligd In de eèL J D ï T S O B L A ND it tn m In eender joBgat gehouden zittingGp va de tweede Iwmer zoo meldt meik uit Stuttgard had een zon darliag voorval plaats De bi rooting T n oorlog WWt inbehw eling get racht mattf an 9ea biijjget n BofiDg in den gebruik lykei ziiï koif geen sprake uk KHIworde de militaire aangel geubedea wat d dd t iaiHtie betreft een rijksa ingelegeiiUeid zyn ipBwotdeni Tooh was M een onderwerp totidati het budget v n het m ini8tpj ie van oorlog behoort tloor de re ISeering aftn de orde gesteld namelijk ile dotatie vOor SI Wtirtembergeohe militaire orde van verdienste et werd in disoussie gebraoht uiaar gaaf weg konToaraf niet worden uitgemaakt of ie dotatie uit ds Wurteinbergsche söhalkist moest worden betaald dan wel of zij uit het zoogenaamde aversum de som door W Urteaibsrg voor het leger eaz in de ryks schat kist g ort moest worden gevonden Onder roorbahoiul dat dit punt later zal worden vastgesteld herlt men het bedoelde onderwerp in beha udeling gaiomeri j Uit dit zonderlinge feit nam een der leden de beer Hapf aanleiding om den nieuwen toestond aan een alles behalve welwillende critiek te onderwerpen De wijzigingen sedert jT leder heeft danrliij verloren Zoo riep de spreker indelqk p ImrtstKchtelijken toon uit Zoowel de boudsrkad als de rijksilag z jn slechts hulpmiddelen Toor het absiilrite gezag dnt zich in Duitschland heeft gevestigd De gansche verandering strekt uitsluitend ten bate tan éèa machtige dynastie De president lisp den spreker tot de orde en maakte een einde aan diens pbili pica Hg was de eenige ender do leden die in Woeblen geest het woord voerde In den Beieraohen Landdag zift men binnen koit weder eene belangrijke liera ulslnging te gemoet Het sedert lang aanhangige voorstel bctreSende de vertegenwoordiging van Beieren in den Dnitschea Bondsraad lal het onderwerp daarvan zgn Na d nederlaag n ejkeide iijtfumcttitaansclie poftij door de afwijzing van Bet bezwaarselirifl des biSröltops van Augsbnr heeft ondervonden had zich het gerucht verspreid dat die partij het hier bedoelde voorstel 44 1 iutr$U eu miich niet aw eanatJiieiiwe HsdUlwg hioot t t SI elfen Ylajugab Alge Z aiung y i Z W oepaiiiigeu die constttottei l e uruari deült écbtét aede dat fA rapport dil missie tot ondeRoek l an deze jiangelegeaheiii tlislis is gedrukt en i uji edeeld lttaf is gevoi d hji wètsvoorstêT z oals het nfi larigdurigé discuséieri door de commissie niet 10 tegen 6 stemmen is vastge eld Het ontwerp bevat d volgttadt bej ingeu lfrV 1 ïu d gevsJlen waari de beBli v leeft 1 ora wijziging va constitutie i over toévoegselen tot die c over zoodanige bepalingen van die constitutie waardoor bepaalde cotutitotiOHe e rechten van Beieren in zijn vejrhoudiHg vjCot het fiijk vtt esteld worden zijn de Bei nMihe verl cuwaardigers iiv4Ai ondsraad ten opzichte rnn hUiine aldaar lüt tê breng verklariugeh wbouded aan de goedkearing van h Huis der liijksrifljfu en van het Huis van Afgevaardigden Art ï Zoolang vstf de goedkeuring 3er beide huizert niet is gebleken moetra de BeierSch vertegenwoordigers in den bunds raatl ll voio Wlw bel reffepde de iit aft I vermelde irypgiojjen verferpon Art JL l e H eiersohe iuinisiers zijn voor de stipte naleving Mie er wat veraatwaj rdeljjk Art i De tegenw o ig e Wet troadt met den dag van liare afkondiging in w erking ft M Uit iOirltrabe Vardt gcuMM iat d 4wa kamarsich voo een paar dagen voorde eerstemaal hAeft beïig gehaudeai met he vra gat Jt beireifende de émanoijwti dw vrouw Bij gelegenheid dat san de orde rfns ièpssteld het pntwetp betreffwide 46 00 gsr burgersoholei ito i in HsJ4S4 verklaardei de hew lÜ ler dAt men nnW sijne meeMing in de kainerJ nqg als uer aehteflijjt nwicht iiiord besehoiiwd B dcfibabandeUng r n snderwwpen wiwthy i de vroM nteer dan ieder a divr belang bettt seida hg namelijk de ojiroeding r aattstvaude Trouw gaan wy bij baar niet te r d la wij haar niet medewerkeo De tijd is e bter uiüt iueBr jT eiiff jdeBl waar aan de r Quw hare t iUgi r£ehtèadM ka rorden toegekend Weldjra zijUmi wij on ged jRen aen daartoe ov r tei aan jetgMui viueger tlt een iclie iafC xlèr wetenschapjiéii werd beschouwd da rrauw in t wydeü iu de kennis idaarvan dit geschiedt thans niet aileein ma r de bakAnimste maoueu bij ons wedyveien ten dwi met eUönder wie daartoe bet ineüt z d büdrageu i i m ui d u n feu slotte verklaarde de p dtev jSa i li at f yd vaa overtuiging de toeal u weldra ganseb anders lott wiirdeu n i I Ps ont ret ieu betreffiMMlé de iiitilKnidiAg van het ondiirvrijs dooi de regeeritig ingediend dragen de Wijksto aegt de S Aw JiUreur i t zg met tmg zgu awmgesteld dat vooral d vercisehte waarborgsB worden gesteld 1 dat bekwame 4ooentea aan da inr 4it ing H van oudenvijs zullen w udrngeplaatst eu i tat voor 4ttn 8e bezuldigiitg i aar behu cen i l I TOrden gewaakt Df kamer vereeuigdjj zich in eerste l yng et de btdsielde oiitwerpeg £ de oiimiddelliJkA nai gheid van Berlijn ia een jougm nit sh a geuscbuiiliik sevent n pT jtebttien jarefi ond bgw geheel yW iUlerd ea halfnaakt door dé polilirf geitoBdei Het bleek dat bij doofetom was eii reeds is ij id b geetiiihir dot oor die ingélukkijten ie BsrliJB btijitaaf opgenouieii Alle pogingen 4m van hem diiur teekea n iets versti nbaars omtrent zijuverledian tf eraemen Inleven jrruebr teloos Met groo Ikgecrigbeid at hg bet gebaterde brood dat hein gegeven weid en bet was duidelgk merkbaar Jat hij dte sp $ ottoid te Toren bad genuttigd Men vermofdt d hy uit Piilei Hoogorge of Bohemen komt d r bij met bijna dierlgken lust e n doofstom ne de hatid koste die hem eei fiwue shawl en een kam bracht V n de pbaen met kleederdracbten dia men hein iMt 2 11 schenen di niiifgrmen der Oosteurijla militairen herinneringen bg hem op te wekken Wt priesterkleed scheen imm niet onbekend maar Igioeztimde bem vrees in Daar het gesticht alleen tói anderwjjf dqch niet tot huisvesting der doo tommeu dieat beell de directeur den jongeling lot zich genomen terwgl eeu sobrgïi jverker zich aaugebodea heeft hem in zgu vak op te leiden Twee onderwijzers van bet gesticht zullen trachten den armen onbekende eeuige opvoeding its geven Het is te hopen ilat meitertgd eenige bijzonderheden over het verleden van dit ongelukkige mensch bekend gullen word u BINNENLAND Gouda 8 Febkuaei Namens eenige fabriekanten wordt óns geiohreven dat zij niet instemmen met de opmerking omtrent de pottenbakkers voorkomende in het Verslag over den toestand der arbeidende klasse alhier op verzoek f van de Mnnisohnpi Ij Inf Nut mv t jilg em opffiinoakt en door l Uoudsohè peparteme t jnct mg f meenè stemmen goedgekeurd Dit fabriekanten en t is ons een genoegen dit te kttnnen yectBeldea v klarcB dat ïst alleen verraJveg d meesten bunaer rkl en opfj send ep wuAzaan ziji maté dali ook spaafzaa hei van tieiT ett tal len iisw4del rer rt 4 Xf ÖèS jèfirijrt Onsdiitdè ttstbrijviflftTopr mmelMin feestvèrin te Krimpen a d ÏJsel ruim vgAig golr den ne4ft of gebracht weg héefi t édureilde de maand Jiintiirl m2 opgebracht aan reizigefs 11 l 5l4 aan goedere y 59 421 aan direct verkeer van reizigers en goedereaf 198 583 te zatien 387 548 SkiiH l ibiii8fi W a ibtat hmi jst rm mmil ger en goederei 3 MM79 Naar wg yerijfmeii is ii qene yergaderiijjj van te leden dei aw Leftlen tfer ttoll Tba tscimppy van lail Jboaw beelptéfl in bft i ran j i Hst i i r het begin van Sep mber dezes jaars te Leiden eene tentooneicUing te hdud visn phinte v ri iH n é trie Oei p staten der provimse iZllftNHWfcrtd WHiljen bepaald lat de verkiezing van wijlen den heer mr R i ü Metelerkamp als lid der provinciale staten fa Jft HÖ llP l ¥iiS g l i4 l fl l W te voor hrt hpöfdkiesdistriet Vlaardinjenj eo die ols zop anig i j het Jaar 1874 moest aflredeti zal plaats hebi fu op Dinsdag dim $ 9 f fiiari ain t wanncw herStemftiifiiii mocht worden vereisclit deze hf piechief en op Dinsdag 6 Maart daaraanvolgende Zi m feeft ia benoeminc van Hen heer Opzoomer t U oléglaui ir aan ds Leiascie haogM Aoi ilóDdieRs Tfrabelc ingetrokken met herbenoeming tot hosgleeraar aan d hoogeschool ta E treobt yit Sna k sot rgft Bfta In da gistere jiehóitde Bai sjipixaiienug ia pp yoar van 4e daMv prw de if4iii p Mtting bfnoemde comtpi i beabten alhier eéne jaarlgkschp liraliaarki op te richtoi fB Uvgst lendea i de kosstmatif visphieéh radeïi wy aa tt thans etij b 5p k jIjrèpMp aan de innph ting P9r di n piprkwaartligen tik vaj nijverlieii in oe tuinen vaif set logisch ienootschap t ApitAtf W fnist ia de perjode zgii 4e werkzoan hiï4 fiii t u vollvn ging en is de trapsfjeijS o jtwi lftejïng 4ef erfele vischsoorten 9p nitin fe J w j f god te slaan Buini hondcrdduijeead bfvriiuite ejcrefl j insert vaii n Bgii alin li n op 4e krist lUeu roosters t yi duizen lr u jonge visclges ree aan bet qmhfd oo lipt doclj nog aaq de kienbloita veijlHinileii 1 er e pagi gen aanwenden om be spi gel be 4 l witlff te dpark e eu In andere sin zwemmen da oudere kweeketingen vrool k rond of oeken ondrr de rotsblokken een veil schuilplaats terwijl 4é meest ontKilclteKIeu i ip liuiteabauii tftdt hmofi si hoQBa kJleiKeii vertoont en kun verlangen uau algeheele vryheid te l enuen geven Men sohrglt san et Nlatm fi den Dig un Leeuwarden van 8 Pebr irBeiigistCTen Weeft de reg kom dant alkier ita 1c rp efScieren iwi4 fcedeel4 dat de miiiistee van oorle lul iqterijB den luit 7a ljudant Kejrzér niet vbor den ItaaJ Van onderzoek irild brengen Onldat b $ niet in de terluen Aürwet viel Het verzoek dor oIRoieren en van 4 a komntis dus geweigerd Uoarop heeft een xttRuÊt tekennen g ren dot de positie dan onveranderd Bleef wartt dat 4 $ ÉeCste olllcïcre n bem den rag zotalenbig ven toekeeren De ko lott l moet toen et Jhebben 4at hij r niets ana Mb doen Pe ifficieren hebl en zich toen eigtjucr autoriteit vereei ig4 ente rerstaao gegeven tfat zl in fl e afwijzeii i be schikking van 4eu minisier niet koq4rn berufteü 1 Uitj Leeuwarden sohrgil men 44 i JeJMVt W vakveriieniging broo47 en koekl kkers tier aU eeling Leeuw irden vnn de pfpvinpiale Friesebe werkJied T vereenin hield bedeu eene vergadering waorton ogk de patroons waren uitgenppdigd waarvan echter sleoht drie waren ppgekomen H t bestuur verklaarde namens de leden dat hunne positie langer onhflU uar nas daar zij dagelgktiyau l S tot IS uren zan4er tusscbenpoozing moesten werken vpor erp loon van gemi4deld 7 ts per uur Na eenige discussie waitrean ook een der patroons deelnam werd de volg in4e motie met atgeineena stemmen vastge stel4 De vakvereenigjng bropd en knekbakkers weiischt langs tfiilgkey weg 4en toestand der bakkersgezellen te verlietorfi n stelt voor een werktijd van Uuren per Mg ei afscliafüng van werken opendag Peie motie werd vervolgens den patroons ter overweging gegeven terwgl bun tevcus erd verzocht eeiie yergaderiu van pairopus te beleggen waartoe zg zich bereid algèmeeue vergaderiug worden vcrkiezingeu gedaanen besluiten g ob eB mot volstrekiï uiecrderbeildran stemmen Indien de rereeniging mocht ophoudeii te bestaan W irft ovet de in haar beüt zijnfle soMtiiBn beschikt ten beBpere vkn oude ot gebrekkig werklieden die leden der vereenigingv ziin cew t ti r beoordeeling van het boofdb uSr ewe ter VEB8LAQ OVEK DEN TOKSTAND DEB iC ABPKIDKNDK KLAtSSf ALUIEK Ee derde punt 4at 4e Commissie tot 4e middelen vkh Herstel brengt is véibotèrfe woningeir Een groot deel ran de sooiMe quaestie woMt door slechte woningen veroorzaakt Een onderzoek hoe er ffij i oa4 WoMt niet AiOt Onie sriAen maar door oote arbeidentb klasae door oabschtaliedeb n fabriekarbeiders toa allerellendigste uiikomsteu geren Óp de ongezeUige inrichtiog is bo en reeds geireiten doch ook de gebrekkige toestand riiag niet roorbggezien worden De repontiên aatt dit soort ran woningen geschiedt t ewaonlijk door de zoogenaa i4e kleihe iMttn Wauoiir Ma rrsèirer reeds gesproken ifcDe materialeu orden 4au gewoonlijk door den eigenaar der Aoniug gelrvëfd en bet werk wordt maar zoo wat a edsai het it minder herstèiteh én opiapfiéb eS dient minder tut ondtrhoitd der woning dau tdt tauiiig van acbtentalljge haar Vocht rook e lucht j m in de ipeeste Orbéidehtwtinintgeii dagelijkscbé güêfen is bel wonder 4at aeu daorroor bet reM ruimt en elders een plaats zoekt waar t eigenbelang aUrs ne wara en gezellig maak t Geef betere woningen en gij zult de uithuizigheid tegengaan want reien loopen des avooda UugB de staat te zingeii en te schrecif wbÜ mi nabn een Ie drak f ik raii od schikte uitspanningsploatsen omdat het in de wouiiig niet uit te hou4an i oasdit dj oobewoonbaar is i Men zou a zeer liohtvaardig handelen door den sleOhtM toMKtad Üilm woningen geheel tè aMiMtaafl aan de eigeaaa s te w n Zij aUhia debautters van 4e minste soort van buizen kunnen vaak niét ndn bsindtüètt Men moe niet rérget i lUi in de meeste geroüen km rioieo tOer groot U aehtentoUi e huur wordt niet geiaakkel k geïnd huisoniruïmiiigai moeien raak met vele kosten gepaard B au zorg rbd d wóaag biat bg relehmudera te paobMl meti L t am op dit allee dan laat bet zich begrgpen 4at t in èe tt rktiè reetal e u zulnigbeld Moet n bnitaiAteni m raak aan sskrieUieid doet deukeil terargl zy realeer roortrlMit uit prgieusvaanlige torg róor eigen bestaan De meeste igenasrt ran tfergtelijlre woningen in doo o k maar Uoor daa hM i der lanataudighedeil dan nit rrge rerkiezing in die positie gekumen ea menigeen is er ouder die gaarne zoude Wensóbeta deze sooit ran inkdattea tegea abderen ia te roil en doch t verlies do v verkoop u maaoa telfd A schrikt daarvan af en 100 jilgft menigeen tegeu xgn an eigenaar vaa huisjes Wanneer men geea tost beeft ott dr ran té kolen wat er van te Men ia waaneer nen teragsehrikt roor den titel van IkiU emeittr dau is de beiegging van zijn kapibuü iu woniugeu verstrekt 111 de mtdeeligste ea zoo wordt er veel kapitaal op andere wgt effecten eni besteed omddt de interoet dan b M r eo rot roomt niet gering gesteld Itabdt worden de lost don reel mindo is Het is niet gemakkelgk doohn reroodening te brengen zonder het gebied der pfailantropie te betreden waarop zoovele voetangels ejh klemmen Iigge4 Het meest aonberalenawaoidig ïomen voor boawvereeaixingen Ikauvukelgk door particulieren rioM Mck aset de bedeeliDg om later 4e MOtoêOi pp de arbeiders te doen oreryaon hen olzoo óf g zamenlgk langzadierkand het gënfèénsohappelgk eigendom der rpniiKca ót tiag lieter wollieht iodubet individu eel eigendom ran een der woningenover 1 dr tea I Alooo meer onderwijs betere elsosiflcotie 4 rwerklie4tn verbeterde walfingen 4at njn hillr l t oo deel lilr C mmissie de middelen tut herstel van dm ongnnstigeu toestond die ouder het bereik der menschen liggen het overige moet van zelf komen iMt laatste ge dt ook voor den arbeid der kinderen Er tijn er ralan die ran een wet dien orbeM regelende olies rerwaohten wat moor dienen koji om bet ongelukkig lot dier kleinen te rerzoahteil Alsbf de 4ringende behoefte om reeds jeugdigie kin deren iets tot t schamel onderhoud von hrt geiig te doen bgdragen niet zoo luide spreken zou dat Wen tgwrgen zou trachten te bereiken wét op den rechten weg niet meer te verkrggsn was Wel rcria van te rerbetoren zon het l t ran vele kinderen verergeren Ook hier moet onderscheiden worden intscben hetgeen men ziet en helgeen men niet tiet Door onderwgs door de inkomsten der bekwame werklieden ie reri etereh door bewoonbare huizeu te verschaffen zal mettertgd die arbeid der kinderen verf dwguen want de orme ouders tallen veel liever ha kind doelt sjieleu en ter scfaöle zenden doA bettlOen arbeiden zoodra ruimere inkomilen dit mogelijk makeik Eii biermede m nf de cpmmiaste hare moeilijkié taak ndo goed mogff k te hebben rerrald De eonuaiesie bestond uit de heeren dr C Tebbenhoif L Buigersdijk T Draijer C MeaaeaJ ker en mr J Fortuijn Droogleever ll ill l li llH nl rr f i ilHliiM JUtttsté Bericbteni Ldadeii 7 Fe Lord GranriUe beeft in M héogerkuié rèrkloar 4at Ebgelond ten opoicble roii het Fiansohe handeletractaat bereid is alle billgka rtschen in te willigen Engeland is eóbter niet geneigd om op den w g van vrijen handel terug te gaan In dezitÉiagvao het lagerhuis heeft d beer GM stone de stellige hooj geuii dot de hangeado quao tie met Amerika in dèr minne zal worden nit dani eg gèraiikd T I V Toiifc 7 Febr De jgemat de taèl i i ormede in dé EngelscKé troonr e over de Xlobaisaquvste wordt gesprbkfeii beeft e i unstigen indrak 1 gemaaict 1 I Londen Febr Bij dv diseuesie ia thoogerbnis over t adres in antwoord lip de troonrede beeft bOrll Qnlnrille vrrklaaWlvdat de regoering tim aantieavan de fa aHa 4 aest e lanila rechten niet tal opofferen doch alles doen zal om een bevredigende oplO Ill S vertrijgwi If Adrta werd goedgektmrtf Psrijg f ÏVibr Men retttk t dot de preÏBot aan et deporteiardt dtr Rei e in of rfoge obi ontslag heeft iiigetr jkteri Het gerucht dot Pruisen de oorIi i ergoedipg wiïkiiijt Éelden nl tj FrAiikriJli een zgoer k lon zsl OSttaaw wordt bT engespiioben WMbington d Mr Ld en KMUaiUmèU is beden beraadslaags orer de mededeeliiigen ran EiM gelond betreffende de Aoaui qaaestie Noor Tet zrkerd wordt is eenstemmig hef gevoelen uitge4rakt dat de AmerikOansehe HegeeriBg bg da dodr kMr gestelde eiaaben bekoort te rotkoldea PaHJS 7 Febr Met Ut tegen 1 8 stwameB heeft de Verjpulering machtiging rerleend tot geraektdtke rrrro ng tegni de bia ka dia lick sMaUig hebben gemakkt aan beieedigm4 geaobrgf ten ofaicbta van de commissie van amnestie Het voorstel ran Oeneraal Da rot tot rerroiging tegta de O erOai digden Bouvier Lefiraue en ondereo wagens eiOf criroineerde artikelen is verzonden aoor eene speciale oommiaiie VARKTBEfilCHTEJN Oouda 6 Febr fiy weinig oniet woo é stemming Ransr Tarwe puike Zeeuwsohe li li i I3 M Mi tj dere 11 85 a 18 Polder 9 76 o l Bot kiike ƒ 6 25 a ƒ 9 20 Mindim TM t 8 Voer ƒ 6 n ƒ 40 G iat pwke 64t ü 7 Miudere S 25 a 6 75 Haver lange 3 i ƒ 3 85 Kort 3 40 ƒ 4 20 Duivobooo n 0 8 25 Hennepnad a SO k 1 60 lias roB ï9 o SI De veemarkt met gewoneu aanroer de handelia olie soortm tmog Varkeas geeobikt roor fcanjeB 18 a 20 Cents per half kilo magere varkena en biggen traag Aangevoerd 12 partijen rttRiibdtet 1 6 4 ƒ 1 1 Bargerlöke Stand lOuoBIJl i rikt Kluhu eqkkerti osdm laJoat U JL SiHuhoik 6 M ri ndin J Boen to Atd m 7 eqAtn oad A f J vu Soett a Bon OvaauuHni 4 Fsbr W i Müsüwd 5 m 7 Frulku 1 j S m J A J PiakMti 4 m W Aadre 84 j OeHDWD 7 Febr J R F Koevaeli ea J M 8eh ittt M H E pn eg H Venoide J de Plt a F A M v rl xaj MoMw M I Bdoafa HüU V Getronwd JOHAMNESHËNmUK FRANC ISCUS KOKVOETSl vêu Dordrecht ea ANNA M ftfA SCBtdTfflt Qoada 7 February 1872 huijwa ea K Jaaaea S vsn E a B Masweakovea P O Wiiiiers ea A If HnUaum