Goudsche Courant, vrijdag 9 februari 1872

U Zondag 11 Februari 1872 N U6Ö GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlentieblad voor Oonda en Omstreken De n inrtiinr Van adrertentien kan geschieden tot óta uur dea rnimid d f op den dag der oitgaTa Voor de vele bewijzen vnn deelneming ondervonden bg gelegenheid van ons huwelyk zoowel bumeu als buiten deze stad betingen w ook kamens onze wederzjdsche faOulie onzen opngtsten dank Gouda I J H F KOEVOETS 7 Fehi IffZSS 4 lit KOEVOETS Sci f J root 5 000 000 Vwdèeld In 5 000 neu utt t geven ii ttndee n vafl f BN GUJLdB Tqt Al lui oop Titti Gronden en den Bouw van T Otoorlooj e jytfSTKRDAM irigifvolge Mtntalënêele liesolutu dd 13 1871 N 64 Iiihoude ide iKEN DUIZEND DRIE H NDBHD ek VIJFTI © HOOGE PRIJZEN Ai d otetigeii mef een oogér bedrag dan den integ UrrÉÓTENDE en dos ZONDEfö NIErrEN De plozen bestaWin DUIZEND BURGER WOONÖÜIZEN jiic ter waarde van VlfFDUIZEND GULDEN met mb npxu M d cwlErf I I ALéiiSDS in S Pry B i f 80 ieo 86 PnjWB l f 5 000 m m 100 2 000 fi 80 000 800 1 000 JO W 0OO 4 998 060 lii De Aandeelen Loten zgn door tusscbenkonut van HH Makelaars Commissionairs in Effecten an by den Boekhandelaar A BRINKMAN te üfintda verkrijgbaar alwaar de Voorwaarden ia deze Premie Leening a 5 Cts verkrjjgbaar zgn AU MUivragen d adnumstratie betreffende kunnen voorfóopig fl anon geschieden aan het res van den Heer JOH VISSER Boekdrukker Kloveniersbni Wal hg de Hoogstraat K 102 te AmeterdaTtk terwgl de gelden aan de Oi dietYereeniging te AmaUrdam of hg hare Agenten moeten worden afgedragen IVedeiiandsch Wcstfaalsche SPOORWRGMAATSCnAPPIJ 4 o AANDEELEN 250 T De ondergeteekende door de HH SNELLEN en WILLINK te Winteraunjk Aehist met de pkatsiag van bovenstaande AANDEELEN veroorlooft zich de byzondere aandacht van HH Kaflitabstett op deze veel belovende ondememiag te vestigm hf J OGH FTR CommiMÏonair tn Effecten t HUUR GEVRAAGD een f AKHUISJB lisfgt gelegea aan d TurfinarEtof opdeöouwe opgave van de huur Adres aan het Bureau dezer Couranii Men vraagi zoo spoedig mogelgk EEN FAÏSOEXÜJR LOOPMEISJE in een MODEWINKEL Zich te vervoegen aan hei Bureau dezer Coaraut 4 Drik m A Umknu Gemeubileerde kamers gevraagd Zoo spoedig mogelgk verlangt men één liever nog twee GB iEUBILEERD KAMERS met ALCOVE Aanbiedingen ondor letter M aan het Bureau dezer Courant Üe Kekefling m Verantwoording in t Gerechtsgebouw aan t HaagfoKeriofm ten overstaan vaWdeil ie htërComnusaaris worden fge jiHiator I 3RjTÜUN DROOGI BEVÏiR Advocaat te G uda m hetFajllissementvanH H RANSHUüZBNVERBEECK yroet er Winkelier te Gottda zal op Maandag 19 Februari 1872 des voonniddags halfll r te 4 eer dJdioor dei Mr J een hep T lieilzainer en g edkqoper midde l ter gepekiag kfa dei meest ing wort ld9 R4niatiek Rhu ti8Che loofdl kies jof tJnd iPMf PS xewnchten armen of lieeoeu do j r koude onts bestaat er dan è kri tigmerkencle A Shanbbin i Antl Rbumailsqlie die tepi het viaordeel hebiien v aeer gemakkelijk aangewend te knniien worden M Biet de geringste schadelgke uitwerking kimnep teweeg brengen hg Igders die te gelgk net andep kwalen bejoclit i n De uiterst go4lkoopeprgs van 30 cent9 per pakje behoeft momaudtegen te houden om het middel te bezigen wanneer men slechtk zotgt zich van de ECHTE tebedienen kenbaar Aan de onderteekemng der blaauwe omslagen foc den bereider en hoofddépóthouder A BKEEÏVELT Az te Delft die deze Watten 0 v i verki biM heelt gesteld hg T A G VA DEXH Gouda y w Wed Ë08MAN A PRINS Zeven iuizm G WILHELMUS Woerden T W DKS UIL Schoonhoeen A KAULING Alphen J GOÜDKADE Boskoop J H KELLER W ite Wagenstraat JotordoTO A REIJNARDT Oostpoprt OTTO HOOGENOijK CapeUe a d IJuet 60EDE00PE HUZIEL voor piASo SóLo 7e an F K0K8MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Hess Pamüia PoUca aus der Zau b rflote I C 0 30 Steiöi he rmmcal box Plaisante pe musipale O 0 40 MiCHABLis Amazown Marsch aas dw Posse 500 000 JTeufel C 0 30 DöHLBE op 24 Npcturne B 0 30 PirvKB Ecoutez imoi Bomance sans paroles C O 20 La Coq ett Mazurka C 0 40 Gbisski BRBCHT Matrsch aus die Operette Zehn MSdchen und kein Mann C 0 30 Alle nummers deier Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A B R I MK M a N te Gouda 1 Ca QTJDJL I LAGE GQUWB C N 75 blgflzich rteedr aanbevelen tot het INKOPPEN van alle ANTIQUITEITEN PORCEI EIN TAPUTEN en andere Qoed ren tot de ioog ste prgzen Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveelt hg zich op nieuw bg zgne Begunstig aan Heden verschpnt de NIEI WB ÜITGAyK 1 1 VAN DB I ZELFBEWARINa KEN GJeneeskfindig Volksbandboek OVIRDE01 IiZINO pESZENVWVEB8LAFnilO IVAH lim I IOCIUAM gevolg van heime gewoonten of boi heden door Dr LA MEBT N 37 Square te Londen Lid van het HeelGebi io chap in Engeland enz H ie tei zgnen huize te conmilteren Wie niet b $ hen kunnen koinen worden met pwd gevolg door tniddel ran briefwisseling in de Hol landsche of Fransche taal behandeld en de Ge neesmiddeleif worden in het geheim en op veibga wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARINÖiLA PRÉSEaVATtON PER80NELLE onder n onmiddeUgk toezei do r een deskundige op nieuw vertaald en voorzim van vele nieuwe af beelmgen is door henl verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MELTER N Z Yoorbuigwal over de Holsteeg te Anuterdam doch alleen op franco aanvraag met voormtbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cts en franeo per poet 85 Ct 4 Fransche Uitgave voor 50 Xe en franco péf post 60 Cts BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ztcammerdam gezien de vetklanng van den HeerH J P van den STEEN geneesheer wfrnende alhier waarmt blgktdat het tot ttoitin van den voortgang der aanwezige pokziekte dringend noodig u dat de volgende voorwerpen toebehoorende aan KRLJN van TRIGT schipper wonende alhier in gebruik geweest by diena schoonmoeder IDA MARIA HOLTUUPSEN op den 4 dezer aan pokken overleden worden onteigend en vernietigd als een veeren bed met dito peluw en twee kuasena twee lakens twee katoenen dekens een rok een kleed een schart en een paar bedgordgnen Gezien art 69 der wet van 28 Aogastna 1851 Staatsblad n 125 Besluiten 1 de voorschreven voorwerpen in bestag te jiemen en te onteigenen ten einde door verbranding te worden vernietigd g do waarde dier voorpverpen bg nunnelgke schikking te bepalen Op eene som van aeht en zeventig gulden En zal dit besluit op de gebruikelgke wgze ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant terwgl afschnft zal worden gezonden aan Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie Zwammerdam den 5 Februarg 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd DB RIDDER Burgemeester G VAN KEMPEN Wethouder 1 Seer De uitgare te ir ConrMit gewsliiedt ZONDAG WOJBNSDAG en VRUDAG In de St l gMehiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden u f 1 75 I Baeo per port 2 lx tiiig voor de Nationale MUitie KKSTB OPENBAKE KENNISGKVmO BUBGEKBESTER en WETH0UDEB8 van Oeada voldoeade aan art 18 der vat van deo Itdea Algnatiu 1881 SlaatMad n 71 n un art 20 VU Zqner Htjesteits bnliut vandêo Ssten Uci 1881 BUtUUtd vf 4 breogan ter algctaceoe kennis dM de LOTING der in het vcarife j Mr voor de NATIONALE MILITIE logeMskrevoMn m de aeMMrte tal plaata hebben op UINGSDAG dea 17 FEBBUASIJ unaUoade dat de m luereiK mmt itaMu Ül il atdae tancpen letve kun nominer tnkkrn dat ook voor dan niet opgekomen Lotelmg de trekking kan ge ekiedea door i Veder lioeder of Vo terwyl dit bq hnnoe lAretigkeid door den Batgemeeater tt een Lid ran dea Geaieenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten auide te loten en T aaf te does van de redenen vu vryetelling die Ier sake van de MUitie meenen te hebben sieh op voonaeldeo dag lolleo moeten bevinden ten Beadhnlie iaix Gemeente en wel m wier namen be r nen mK de letten A B C p E F O H J K of L de Toormiddap ten ure en die WNT namen aanrangni met S letten U N O P Q B 8 T ü V W X T o Zdea voonmddaga In tl BK dat tot het doen opaMken van het benoodigde ge taigaehnft wegen Bróederdunat of alacenige rrttige Moo gelegenheid tal bettaan ten Budhnize dezer Semeente Maandag den 19 Februari aanstaandr dea Borgena van 10 tot de namiddag 1 en van 3 tot 5 re dat i die tieb daartoe womelden moeten veigenld i n van twee met hen bekende en te goeder naam staande ingezetenen die de Tereiachte grtui genil kunnen aflefrgcn en het op te maken getuigaehriH andertetkenen terwyl daarbg beaoodigd r in Voor vrijstelling wegens BroederdlMUt een bewya van het Hawelqk der Ooilera de le booiteActen van de Bnwdan vaa den Lotelmg alwed les bewgze van nribragte of werkelgke broedetdienat een aakboekje paspoort of attest van dienat bq plaatsvervaiiging Voor TrijBtelling van eenige wettige Z y n een bewij van het Huwelyk der Oudere Voorte dat de benoodigde bewijien van werkelgke diestt of uittreksel uit het Stamboek voor de belanghebbenden bq de betrokken korpsen ntlleo worden aangevnugd indien zlj uoh voor de loting verveagen ter Secretarie dezer gemeente om de daartoe aoodige opga ven te doen en dat tq die beiwaren mogten hebben tegen de wqte waarop de WÏIHÖ i geschied die berwareo kunnen ii brangea by de Gedepniearde Staten deaer Provincie binnen Vyf dagen te rekenen tan den dag waarop de Ld ING heeft plaats gehad rn wel bq een op ongezegelil papier geschreven Verzoekschritt hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewqs van ontvang nü bekooren te worden ingele verd bq den fiuigemeester deier gemeente die hetlelve aan Gedqnüeerde Staten opzendt GoüDA den 6 Februarg 1872 Bnrgemeerter en Wetbonden voomoeBd De Seeretana DfeBorgraneeater DaoOOLEKVllB POETOU VASBbBOEV IJzgHOOOEir BDiteDlandscli overzicht l e Franaehe Naiisnale Vcigsdenng heeft tick Woentdag bezig gehouden mat d aanvrage tot vervo iog van da dagUwien is der tqd de knadelingen van de gratie commisaw hebben afgekeurd Het erlof u verleend met 443 tegen 143siemmea Naar een byzoodere oommissie u erwezeu het rooratel van generaal Uaerot om de a f aardigden Boaner en Lefrano om dezelfile reden te vervolgen Bet voorstel Trevaaeoc u naar ds commiaaie temggeiouden Se preiect der Seme Lëon Say die om deielfile reden en te gelqk met Casimir Fener tqn oatalag had ingediend beeft den aandrang van het gouiernement niet kunnen weerstaan ea Uqtt aan b hoofd der Parqache administratie lu het Engelacke lagerbai was het adres van antwoord op de troonrede aan de orde £ q de du cuasie beeft de beer Gladatone verklaard dat Frank rqk bet handelstractaat nog niet heeft opgetegd muir het heeft de bevoegdheid dit oogenblik te doen Hq kwam verder op tegen de meeoin dat hel tractaat van ftashtngtoo dutibelziunig waa of m tvreekdigen xin kon opgevat worden ten aanneu der indueote schade die door de tudelqke kaper aas de Noordelqke handelamariue u toegebracht Hq vestigde de aandacht op het uitdrukkelqk voorbehoud ia het protocol De vraag waarmede de arbiters te Geneve uch hebben betig te houden u alleen deae Heeft Engeland aan zqne internationale verplichtuigen al dan niet voldaan Spreker na meende dat nge aud alles gedaan heeft wat het kon Het zon vernederend voor het land tqn mdicn het than eene som geld aanbood om eene BoeUqkheid mt den weg te mimen die het nut te vooradiqn heeft geroepen Het adre m antwoord op de troonrede ia daarna goedgekeurd Verscheidene New Torksche dagbladen deelen een gerucht med volgens hetwelk de Mmister van Bmnenlandsohe Zaken aan onzen gezant te Londen per telegraaf den last heeft verstrekt om te bevestigen dat de Vereenigile Staten in geen geval hun geachtspunt betreffende het tractffit van Waahingtou lulleu verUten De Narddeiihcie Altg Zat bevestigt dat overeenkomstig de mededeeiiDg van den bisschop van Straatsburg de Curie het concordaat van 1801 nuA meer tan kracht beschouwd De Duitsche regcenng zou harerzqda zich gehouden hebben aan de bepabugen van het tractaat waarvan de Curie thans de geldigheid met meer erkent Daai er geen uitzicht is op nieuwe onderfaandeliiigen neemt de Dnitaohe Begeering nu de regeling der betrekkingen van Staat en Kerk in den Elzas en Lotharingen zelve m handen Uit Weeneo aahrqft men den eenea dag dat het ADTKRTENTlfiN worden g Ustrt van 1 5 iregds ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plantemunte A onderlgke Nommers VU F CENTEN goed gaat met het Galicisehe Vergelijk den anderen dat de zaak hopeloos slaat Vi geiootec dat er na d afkeurende verklanng van de Regeenng ten opoeU van de zoogenaamde Beaolutie meer grond voor het laatste dan voor bet eerste bestaat Te Peath verkeert asen in detelfde doeiiqkbeid aut de Crosten dw etrneeoa een nieuw vergelqk willen omdat sq met de rol in 67 hnn toegewetea Biet tevreden zijn De Hongaren hebben echter dit voor dat iq ndi die taken minder aantrddon en gereed tqn om dnnoodig aan de Croatiscfae oppositie eeo kort en goed eind te maken De tteener eorreapondeat van de Jap JUf Zeit deelt mede dat de pogingen door de Fr ns ie Begeermg bq de Oosteunjlsche aangewend om wqdging te verkrqgen van het haDdelstract iat mislukt tqa de Ooetearqksch regeenng heeft tevens te kesata gegeven dat waneer men in Frankrqk door aieowe belastingen het bestaande trsetaat verkrachtte tq van haar kant die oompensatie taneren toa uivoeren die m t tractaat tqn aangegeven OfsehooB de openbare orde betrdikelqk weinig gestoord W dt heeft de opgewondenheid der part jen m Spaige toch nog geenstina voor kalme rust plaats gemukt Vooral in de teden warden groote meetings gekoodeu waarann gewooniqk de bekende leiders ier verschillende rtq n deelnemen die dan ook als politieke zendelingen het geheele land door trekken Voor zoover men over terschiUende veraehqnaelen eoideelm kan alaan de kansen der regeenng voor de verkiezingen met zoo slecht als de Zorillistea vaak doen voorkomen Een oScieele depêche tan Cuba welke door de regeenng bekend gemaakt is tal misschien haar praltge by de kiezers niet weinig verheugen Nog voor korten tyd werden de treurigste klachten over den toestand van Cuba aangeheven en thans reeds bericht de kapitein generaal dat de ondernamen veldtocht m Haart of uiterlqk in Apnl een etude aan den opstand maken zal Hq vfaagt tevens eene tereterking aan t n 2000 man tut aaiituUing der kaders Wanneer de mededeelmg deier onverwachte gunstige tqdmg uid eene der vele verkiezings manoenvres is die de regeenng met weinig sehroomvalligheid in hare kenie gewoon IS a te wenden dan mag zq zich bqionder gelukkig rekenen dat die vrengdetyding haar zoo ter rechtcrtqd te hnlp komt Het is echter nog teer de vraag of iq de overwinning zal kannen behalen op de coalitie der Zonllitten repubhkemen en Carlisten Volgens bencht uit Rome heeft de Italiaaiische kamer van ifgevaaidigden hare zittingen tot den SO dezer maand terdaiigd Met dien datum berekent men dat de verachülende commissiën hare werkzaamheden ten einde gebncht zullen hebben en die nieuwe regeenogsplannen dus allen ryp zullen zyn voor de behandebng m de openbare zitting TïÏa n k h u k Een aMrkwaardig veraehqnsel is hel dat de oudKatbolieke beweging die in Duitsolibiiid met den dag zich uitbreidt in Italië en zclft in Spanje voorstanders vindt m Fraiikrqk waar steeds een vrqere opvatting bestond van het Katholicisme in de ballicaansche richting zoo weinig weerkhuk vond Hyacinthe 18 zeker om goede redenen buiten ryn vaderland geestverwanten gnaii zoeten Gralry hield zich na zqo heftige oppositie tydeus het Concilie vrq