Goudsche Courant, zondag 11 februari 1872

ka in de Alnbnraa qusestie die de regeering van de Ameiikjin w l e lïppfiiek l elt k t r jgcmaakt in een bezwaarschrilt dat bij de leneefsche commissie van solieidsrechters is ingediend De Engelsche regeering heeft vnn hare zijde een dergelijk document verrainlwfl waari zij hare dwkbeeliien over de zwik 1 $ geachlT uilspie t zooilat de Engelsche na ie hana bekeim is met het gevoelen regeg ng In dit gtaatsstulc geeft lie tfli eerin in de ftrste j laat i kei hoe zi n fc i chl recht opvat en verklaart zg dat geen andere aanspraken tot de bevoegdheid van de scheidsrechters DÜITSCHLAND Niets bewgst meer de gemakkelijkl gQl wm éame de Germaan zich verplaatst dan de vloed van DuTtiche landverhuizers die zich thans tot groote ergernva der Jranschei axfit hna land uitstqrt Niets ia zopderlingM t nt n cii moet yCicb maHijk aan zeer oVejiJfBvea illqJHén ijtergeven wannter men meent BIütNENLAJMD QOVDk 10 FEasDAU J mfi tSahaakwadgtrijd i dffliTDA Xhiifm Vit ëi Zft F 1 G 4 8 t G 8 54 f 6 gn bitterste vijanden moest bestrijden Waar het ifii e Duitschers zich in de Hraiaehe hsofd lelinn an Y 1 = e rwaifmc naoiu i ili n wfier rj lfwegeiy i jti tl inidan onmid Ifeiri TWlt den éoifjg aar tuesclien de vrijheid in h n opetibaar rtrtscér en de opneming In de werk niets I hoorde van d gnd Katholieke behooren llaii alleen zoodanige die uit de hyidelii fff y i ï Ier Alabama aljai ra dt fMi ii t i t i A j sa j l jiit4r l fl jk g nj eycmrJiiigeii ijorirlBli vöo r de sluiting van het tractaat van Wdshington van geen andere aanspraken gewaagd is dan van die met betrekking tot d Alabiniiy de Florida de Georgia en Shennandoak znl ook au bij het onderz lek der scheidsredllers over geen andere schepen kunnen worden geaprokeo V regceriag verzekert leuatelügste dat Kngel a3 met betrekking tot geen ei k der genoemde schepen in zgn InieirnatioiHile verpljcl tingen is te kort gekomen waardoor de vereeiiigde stiten een reohtniaiige eisch tot schadevergoeding zuuileii hebben verlfregeu De Britiefae reg ering erkent erkent artikel 6 v m het traeta i t van Washiugtou als leiddraad Mor üe beslissing in dit pgut dooh ij wgst er terms op d t vol tns de wiwnlen van dat artikel de inenne bepa iugcii met hel oog op do regelen van het volkenrecht moeten worden toegepast voor zoover deze niet in airijd Zijn met de voor deze bijzondere quieetie vastgestelde beginselen In de tirerde en derde atddeeJing van het stak ontwikkelt de Britache regeeriug d grondragelen vaq hare handelingen £ en ware neu raljt it moet zoo wprdt betoogH onpartijdig zgn liit iou niet het geval wezen als op de abdi tingen van een neutrale mogendheid de politiekp betrekkingen die vóór den oorlog tusschen de oorlogvoerende mogendheden hadden bestaan invloed konden uitoefen en en als de patenten voor oorlogasGhepen door een oorlogvoerende rcgeering uitgereikt piet wenlen erkend al hfUl ook de Dei tr Je mgigendl id de politieke s ureieiaiteit van li inogeiidliéid die de patenten uitreikte niet erkend T f voorwaarden na iraan de pateniep voor oorlogfjijtiepfa i i voUpen ü jfl IV kWK o schreven evenzeer als de rechten die een schip dat een zootlanig patent bezit geiiiel Het onderscheid tusschen de handelingen waardoor een neotrale b ven een vgandethk operatie terrem en die welke algemeen als handels operaticn worden erkend isevepeens zorgvuldig aangegeven De helaiigrrikste stellingen die worden ontwikkeld hebben betrekking op de liooRlzaak der qtaontie if I of de Britsehe regeermg do maitregelen wiia tde zij verpKelit was had genomen Hieromtrent Wordt betoogd dat vreemde staten van ieder land waar de uitvoerende mncfil aan de wetgevinjf is onderworpen mogeit verwachten dat de Wetten zoodtnig zijn ingerieht dut zij de regeering in 8taa stellen om alle hamleliiigen die ra strijd zouilea zijn met de internation iie verplichtingen te beletten en 2 dat voor zooverre het nood ig is deze wetten ook door de regeering worden toegepast Vreemde stalen hebbeo echter wanneer zulke wetien bestonn geen recht om te vorderen dat de uit toerende macht daarvan in een enkel ge al zal afwijken om benadeeling vnn een vreeraaen staat of burgers te Voorkomen Uit deze stellingen wordt d eonolusie getrokken dat men van geen enkelen regeenng meerdere werkzaamheid ten aitnzien van interuatiunale verplichtingen kan verwachten dan beschaafde regeeriugsn gewoon zijn ten aanzien van faun eigene btnuenlandsclie aangelegenheden toe te paseen Ov r de beschuldiging van Adierika wordt in het Engelsche slak weinig gesproken uimlat de wederzijdsche klachten te gelijk dooV de scheidsrechtere moeten behandeld worden Slechts vindt men er eene wederlegging in vah de klacht over opzettdrjke oii welwillMbeid en de oognnstige stasming die de EngelHie regeeriug gedweilde deh ooNog Voortdurend tegenotef de vereenigde staten had aan den dnggelegd Voorts wordt o n nog herinnerd dat reeds w ordat de JHabiiifia van stapel liep m 1 61 een menigte gewapende vaartuigen in de zuidelijke havens waret oitgernst en dat de Amerikaansche regeeriug boewei zg niet in sta it was om aan de bewegingen der Alabama een einde temaken toch ongeveer 120U vaartuigen om vefecblHende redenen wegnam en ver woestte De klacht van Amerika dat de Noordelijlten in de Gngelsohe havens steeds in de de Ongunstigste frositie verkeerden wordt door de Ëngelacfae regeering krtehtig bestreden De Kngelsolie regeeriug meent alles gi daan te hebjwn wat hare verplichtingen ale neutrale mogendheid haar oplegden en dat zij recht had op de erkenning van faire verdienste te rekenen bewijst zg door de overlegging van de schriftelijke dankbetitigingen die zg van den Amerikaansche gezant bij verschillende gelegekheden heeft ontvangen rustig om 7icli pimlelijk te bekecren V n de hoogere ge 8ieUj V evenmin als in Duitsühland i ts tt nao iteni niet de erkenning van de onfeil baarhéiil was hun liooge Enanciëele positie yerbonilen en 7 y bleveu l e ln ere geestelijkheid in Frsukrgk is XM Ji grootst ged lte ultriua oBt M nw i h omditt ij Ilsver geboorzaiunt n eenTTerr i Fai dan iinn een steeds op üc handeïikijkendaa bisschop Bg de vrouneigke bevolking Van Frankrijk bestmt de godsdienst in prierterdien t 1 w1 l dj Bwnnln van TolïiiTre wl eens hefeb en gelezen of genoord Van daar is het met zoo onverklaarbaar dat men in Krankrgk niets hoorde beweging f fTjijSff fj l ï Toch moet ook iiaar Oog eej a iide wia zijf f eiist te breken die te ernstig is om irtet allen godsdiem en te yelfstainlig om zich aan de nieuwigheid van de Jezuïeten te onderwerpen Het bewijs vindt men in een brief van den vicaris aan de Madeleine te jParijs Alicliwd aan dép bi sqhop te Pilrg B e i ri f die vooral om ile aanvallen op den aartsbisschop Teel sensatie zal maken liohaud zal tevens den practisehen we inslaan en voortgaan de mis te bedienen fi zijn l nis eon Jiooget waartchgal k zal dit de vorming van een ouil Kathoiieke gemeente ten gevoljje hebben De brief van Micha d is van 5 deter hg begint met den nartsliissuliop te vlagen of deze zioh oog herinnert hoe krachtig hij in IS tS en J3 het ultramontauisnie en zijn nuiivocrder Veuillot heeft bestreden toen hij zelfs niet aarzelde bet drijven dezer partij met LutJierB nauvii Op ket katholioisme te vergelgkeu sMair zegt hg het schgnt dat de tijden eu voor 1 de menscben zeer verand d zgol üez r dagen toch legie ik u w aartsdiaken de twee volgende vragen voor 1 Veroorlooft de aartsbisschop au de priesters om in zijn diocese absolHtie te gevqn Ban de gcloovigeq die verklaren iiet uitramoi aanBohe poncilie van het Vüticaan te verwerpen en zgn niet nifider ultramontaansche dogma s i iet te gelpoven fifi 2 Veroorlooft de aartabissi liqp in zijn diocese pet vieren er mis san de priesters die datzelfde Concilie nic voor oecumenisch en diezelfde dogma s niet voor Katl oIie houden Ën op deze beide Tragen ontving ik in uw naam een ontkewiend antwoord Mic iaud verl$lsart daarop dat de aartsbisschop door dit antwoord qiet lleen zich zelven Oneer aandoet maar ook de nagedachtenis van zgn yoorganiai mgr i rboy die hem 4 dagen vó6r zgu arrestatie ia4 gezegd Als een goed soldaat rooogt gij M niet verzetten legen de orders uwer chefs nuch den l aus nvallefi die machtiger ia dan gg Voor het uiterlijke en in nwe ofEcIcele h ndelxigen moet gg n dns aan de oufeilbaarh id en het Concilie onderwerpen V at echter uw geweten betreft g zijt verstandig en braaf genoeg om te ueten waaraan u te liouden Zij hebben goed praten hun dogma ia en blieft een im erijmdlitid en hun Concilie een Concilie van l osters Leef dus in vrede zet uw arbei4 TDurt ei doe uw plicht zouder u om hen te bekommeren De sohrgver verwijt voorts in welsprekend taal den aartsbisschop dat hij die vroeger de ultramontnncii anti Katliolieken noemde d e de Katholieke waarheid verklo tnle de universcele te zijn die de lyatholicke Kerk de vei2ameliiig an alle kerken noamile thans nlleu die het ultramoutauisroe verwerpen ketters noemt en dat vour hem de Katholieke Kerk de Kerk ran Borne en Biome de Psue beteekent dat bg hem het Kvan elie ondergesebikt is aau de verklaring die de P iQS er van geeft d it de aartsbisschop geheel en al van vaandel is veranderd Aan znik een misdryf vervolgt hij twil ik niet medeplichtig zijn Daarom terwijl ik aan mgr de ClinioDs mgn outsiag zend als kanunnik zijner kathe draal zend ik u tevens mijn demissie als vicaria van de Madeleine Om all misverstand te voorkomen verklaart bg voorts ilat hg Katholiek is en Katholiek zal big vea en dat hij priester is en priester zal big en d it hg niet a leen z tl spreken en preeken en sqhrgveu maar ilat hg mrt zijn vrienden ook zal handelen vrapt dat reeds dm volgenden dag te zijnen huize een comité zal gevormd worden dat zich in verbinding zal stellen met al de andere eomitds der oudK alho ieken in KuslanJ Duitsohland Engeland Italié en Spanje en dat zij zoodra zg daartoe de noodige middelen bezitten een kerk voor hun eere lienst en hun priesters zullen openen Ondanks alle Inoeilijkheden zoo besluit hij zullen wif of die na ons koihen zien wie zal overwinnen de strijders voor Christus dia d r zijnEvangelie over den Pans heersclit of die voor deli Paus die door zijn Syllabus Chrisius tracht te Verdringep I bIï e l a ndT Geen zitak houdt op dit oogenblik de gemoedereu in Kngclaiid meer bezig dan de eischcn van Ameri pehbaar ttilscér en de opneming In de werkplaats en in den hniseiijken kring gelgk niks vóór den oorlog geschiedde is nog een hemelibieed verschil l e Vaitstlien ém atar Pai s trAim OMitéée daar een paradge te vinden treffen ai i yaaderi am dan een hel vim elledde en gtferSc DeYibriken st ian sul Duizenden Kritiimfae arb iil vwemachten tj Saiory enopile pontons Des ondunk weigeren de nltra va4erlai lj lieT orle ÉibfSIvaateli zelfahiinfcroegere Duitsche werkliedi n in hun atelier op te nemen lie nieuwe aariUHaelingwi h i 0en dus in yeheel geen knps De Parijsche oorre poudent der Motial ZeUunff hangt een hartverScheurené tafereel o p van de nijpende armoede waaraan al d e verdoolde verstoolene verkleumende en verhongerende Kinderen van het tgmoU radertand bloatgtstaU z jn De Franscbe regeerings instellingeu voor weldadigheid schrijft hij die vóór den oorlog op zc prij euswaardige wj jw geen onderscheid tuisobeii inboorlingen en vrcfindett mankten hebben thans natmiirtijk die lli sshligveitdf tactiele r grandctd 3g lhWir u nu een arme I uit9oher tevergeefs om een stuk brood smeeken Het Duitsche gezantschap wordt dagelijka overstelpt dbOf ifwermen V n deze ongelukkigen die om hub qf om t riwz itdin naar het vaderlasd bidden De Duitsche poCtie overh en zouden goed doei alle arbeiders flie een pui voor Fraiilfri v laogea pp de ge area a B h t len uitvoer leggen van buB voornemen verbondep opmerkzaam te niokea Z er zfkerlijk Maar wie zegt den correspondent dot de poKlieoverlie en piet reed handelen l k U haar Vooi wUf ft t doen en èit haar pogingen t3f kens l lljken Onmachtig ie zgu legen de han e kigheid en den onweerstaanbaren trek naar den vre nile waar alles zooveel beter is dan thnii Aan di tt Anderen kant kan men moeilgk passen weigeren aaÜ lieden m wier gedrag ueta aan te merken valt Ë sel iet ten siotte nicta andecs over dan de menscben ze ven doeh zien dal Frtinkr niet langer röor hoit het land vat belofte is Wie niet hooren wil npet vaelen zegt lilet spreekwoord En zoo ia het hier oo Dezelfde berichfcver der B rliji sche courant ge e ufge bijzonderheOefi betrel ndo de pogingen aoor particulieren aangewend om de ellende hunner landi genooten eeuigermate te lenige Vóór den oatli bestond er te Plirys een DeuUcier üül ueriU bef hft met het administreereii van de gelden die ioót verschillende m lde etrn er bascliftking iieateli werden om met de opbrengst bdlp Ie vericb alfeu waar die mocht blij ken noodi te w en Het Reservefonds vali de e vereeniginz beJroeg In deu anu vang van 1870 reeds 40 765 frane wa iroiider e o onyervreemdbaar geschenk de koning van Beieren groot fr 2t 000 Deze gelden waren vpor Juli 1 70 in tegen hooge prijzeu aangekochte FroDsolic fond sen belegd De opriog bracht een kolossale daling in die papieren te weeg en het gevolg aj dut b gedeelte hetwelk verkoout itan worden niet dlin met verlies vatl 10 il 16 pCt a in den man gebracht kou worden Mèn bealoot dus niet dan in den V f t sten nood tot den verkoop ovei te ga in Octreeslijke gebeartenissen hetibea l oo nfg gefyk aHeC ook deze nuttige instelling geheel en al uit baar verband gerukt Vroeger beiiep baar inkomen jaarlgks met inbegrip van 6S0il raaa bgdragen vna Unit eha vorsten 28 11 fniB S a Voegde men daarbij dA r i tte V u bet regerjiefoiul en vcnictliiileiidsaadera buitengewone inkomsten dan verkreeg meaiebnjfatw Ujksoh tqtj M vap 64 aBa fnaoc 68 c dcze linten verschafte itién Imlji ot een bedrag Vaii circa 511 000 fr en op I Jan 1870 bedroeg Mei saldo 4154 fr 45 0 Doordien de Dnitsche k ldnio te P irgs geheel en al uiteeagerpid ia valt er vooriiopig van een inning der jaaihjkgohe bedragen irieli tff denkeuj Gelukkig best tnl het reservefiiiidt nog altoos hoewel uit gedeprecieerde waarden en dit kM mettertyd wedvr de kern van eene nienwe vereeoigiBf worden Het bevindt zich tha a iii haaden van eenige leden eens comitc d t onlange eerst benoemd is en die om bun ijver en eerlijkekalpvaardtgheiri daor den ooritapondent zeer geroemd worden t aSfL f t n v jHj at t Gaarne vestiien Wij de aandacht op de lóle rg ten behfeve van ilef opricbliBg van een gesticht vo r JMltk Mn dai le ti nkdhd 4a i S waarvoor loten te verkrg eo ao prgzen alsmede f iften in te levwên zijn bij ta j X C van Meerten en den heer J W UavaAin iBegenann athiér len dat dit heer P J i Grootendorst eklioadet in 9e fluvabgedis te Woer V T Teneme tot dasver Boe deo ororgfidai it 4a paar ddu KruMieis by DoMiehem ab adi Direeteiir T K t Uit Berg AtnUoht schryft men dd 8 br Door liet vestigen van leen hulp postkautoar alhier met i Maart e k lifotil i eene dringende behoefte voordo Met de betrekking van bne en gekrder Vordt van genoemden datum behut de lieer A T ti der gMMCBte Leedeii geêmployeerde Ier Seci etarie der Uit Oudewatcr schrijft men ons dd 8 Febr lil Woensdaiiavond wérl atliier ten Vooideclc der algeraeene armoe van Oadeweter door de heerm Ib an tKmgs jJ KJewiet de Jonge en de heefen leden van t zanggezelsehap Cecilia eene Soir Muaknla gegeven iti het Koflleheis de Sooe Even als de twee laatslje voorgaande jaren mochten genoemde boeren zich ook ditmaal in eene krachtige mede wefkint van deii kent Mn het publiek Verheugen Nada het prograinijia rMds wat tespeeM bleef hei talrgk opgekomeii pjubliek nog geniimen tijd in eene t Ai prettige stemming bijeen waartoe de cxira bgdru en van eenige der hecren concertgevers ongetwgfekf wel het hnnni zullen hebben bijgedragen De pokziekie ♦ erliirt one nejf aaltt m el van tyd m tijd eiacfat ie zolii era offtri i L Men sehr n ttitj Ch oia dd S Febl A il tie boofdonderwgzera der npeabaté tobolen te Ctiarlois en KatendrccJit ia op hun verzoek door bet kerkbeafavf 1 Hervormde gemeente aldaar vernnd bg qtboMd val het vrijlieidifeest in April gebrink té maken vaiThct kerkgelwuw dier gemeeqte tot het uHvöeren ym IftepaseeHjke natiourfje liederen enz r OlineUl bb leli wyi rs weaieheo op dien tgd bunn teerlingen ten getale van ruim 800 daar te doen eamenk en met de onders om dfóor gezang n loeaplÉak het U A todr die aJle iKeef gedetttwaardig te maken en den band tasichen kiti en aohool alweder te veirstérken De b oU oommiesie te Brtelle nwMt dat het Z M dei Knitg keelt b haegd voor bet moattment te Briall ni bgdroge t verleenen nm iMlt Nair wg veruemeii heeft de hoofd eommissie voor bet monament in den Briel den korting uitgenooiligd 4a den eersten steen te leggen van het monument waarvoor door de natie allerwegen zooveel sympathie wordt Ml den diagt gaiegd Op 31 Jha 1871 liestond de A aaerfandsche koopvaardijvloot Bit I90S Mhepeu Vtn verschillenden vorm rn ckartcr te zamcn groot 3 0 54 l lonnrn Ingeklaard wer4en 9 167 schepen metende s T J JUl Umnea w nitgekiaard ilOi aehqien groot ïS ÖOÖ 778 tonnen Hieronder tgn niet begrepen ie 4S0 acHepeo gnxit 7 090 tonnen dik iii balkat ity uitgeklaard en S835 schepen metende 1 389 703 tannen dié in ballast uitgeklaard werden Da 2 kimer ia biJjBengtraepea tot ber iiltlngharer werkzaamheden tegen Dineilag 20 Februari des namiddags teo balf drie ure V htet Vf C M Begram van Jaaraveld afgevaardigde ter T eed Kamer voor het hoofdkiesdistrict öorlnch cin Inift schriftelijk vertoc t niet meer in aanmerkjng te komen als hoordiugeland voor den AlblMserwiard doar zijn plioliton als Vertegenwoordiger hem beletten die betrekkiug naar eisch te ve v nll ii Dombirdag beeft de ooramiiitarii des kontngs in de pro Zuid Holland mr 0 Pock aon d gemeente Rotterdam een bezoek gebracht Na op het raadhuis audiëntie verleend tê hebben heeft hg veraoheidene kerken en scholen bezocht en des avonds woonde hij het examen van de kunstklasse bg de Mnttiekaellool b j Met den laatsten trein vertrok hg weder naar s Hagc Gedeputeerde Staten der prov Z iid Holland hebben den 30 Jan jl besloten becrcn UurgeBMitérs tin Wethouders nit te noodigen omtrent den toestand van het lager onderwijs in hjinne gemeente zoo alsdie op deti t Jan Ib72 Was de opgaven te willenil in ii erieht volgem een gedrukt taodW en die T r den 16 Maart 1872 aan Gedep StaWJi te doen toekomen e Meh chrijft nit Sneek dd 6 Febr Keije commiaaye uit de 11 afdeeling dw Friesohe MaatSiSiappij van lishdboiiw en Veeteelt heeft een rapport uitgebracht over de kaaabefeidiog Zij deelt daaromtrent belangrgke wenken mede en komt tot de onclnsie dat het bezigpn van be strelnsel het mrt overleg warm sloten der melk het voorzichtig bijiandelen der brokken en let geven van eene goefle plaats aan de kaas middelen iiin om het kaasgemaak in het algemeen nog aanmerkelgk te verbeteren Met inachtneming van een en ander en na de kaas niet nioiwer daP 8 a 10 dagen bg de aflevering met een fijn scherp mes te hebben afgeschrapt zal zij door den handfil meef worden gezocht en den maker meer voordeden aaubreugeu Het bestuur der Artihemsch e afdecling van het Nedtrlandseh SchooNerbond bij z n huisbezoek ondervonden hebbende dat de baveiooee tuestind van de kleeilij der kinderen meliigmam als ooniaak van het jciioülverzuim wordt opgegeven vormde vóór enigen tijd het plto een oomité ter oprichting van een kleeilingfouds mor beo dk van al te schamele kleederen zijn voorzien in bet leven te toepfen Dit plan heeftthans alle kaïia van te zullen sUgen itaimers een aantal dames leden hebben het bestuor lioar medewerking toegezegd Genoemde atdeeling verkeert tbeda in bloeienden toestani eo ontwikkmie in den loop Van h r nog korislondTg beslaan een kracht die om haar weldadige uitwia khig diet te zeer kan worden gewaardeerd Te F nscbedé kwam in 1867 een ziek onds voor fabriekirb ld rs tot st in evenwel niet zonder tegenstand van den kant der arbeidende klasae die zclfi zooveel beweging luoakle dat er huzaren moesten ontlioifér Worden tot herstel der orde Toch schijnt het toen niet algemeen gebillijkt doorzetten van htt plan goede vruchten te hebben gedragen Althans uit het jaarverslag vnr 187l blgl dit bet fonds on door detelfde lUsse op Uöogcti lA ïjs gesteld wordt Er werd in dat jaar door 2433 deelnemers raim la SOU hggedrdgeu die atrcktcn tot oitk ring m td geneeskundige bahaadeling vai tieke ledeo Jlen schryft uit Broek qp Lang ndijk van 6 Fgbr Vo6r c nigé dagen werd van hier gemeld dat ecue CoirfmMie itit het Claas icaal Bestenr van Alkmaar te dezer aatse eene buitengewgpe persoonlgke kerkvrsibiiïe zoo honden om deu KeHeraad en de kerkyoAfrden alhier zoo mogelgk té bewegen de onwettige gade lH iiatocfeningen ie doen ophouden die door zekeren Aartaen zich noemende catechiseermeester aftier in het kerkgebouw werden geleid Deze Oommissie beeft in zooverre haar doel bereikt dat genoemde Aartscn schriftelgk heeft verkaard zich voortaa i van het leiden dier godsdienst oefeningen te znihn onlhond n o hbon de Kerkeraad en de eoneulept haiflnekkig weigerden lioh te gedingen naar de kerkelijke verordeningen Men meende dat de zaak hiermede geëindigd was Het Classicaal IMt dl HOgtans heeft anders geoordeeld Zijn wij cl ingelicht dan heeft het onlangs de ouderlingen en diakenen wegens verjtoriag der orde en verzuim in de nitbefening hunuer verpliciitingen voor den tijd vah eene maand geschorst en dea oonsulent gedurende de e vacature van die betrekking ontheven Koloniën UÜ OOST IN DIÉ Wq dntleenen het volgende aan bet algemeen overzicht van het f ituw Bal ffmdeliil Geen nieuws goed nieuws ia in den regel eene waarheid wanneer het betrekl ingen of vrienden van verre betreft Dit maal geldt die regel niet Het einde des jaan en h begin van den nieuwen t kring kenmerkten zich door onderscheiden min of meer belangrijke gebeurtenissen Het feit dat in de jaarboeken van de koloniale geschiedenis naar wg van harte wensohen eene pltats van hooge beteekenis zal innemen is de aanvaarding van het bestuur door m J Loudon Den 29sten December werd Z Exe verwacht maar eerst op den laatsten dag des jaars kwam de Soeraiaya met den nieuwen üouvemenr Generaal en hmilie van Singapore hier ter reede Op nieunajaarsdag had de outschepiug plaats Op het Paleis te Bgswgk be groette de aftredende landvoogd zijn opvolger die onder meer daarop antwoordde dat zijn streven zon zijn aller achting meer d m nog genegenheid te ver werven Denzclftlen morgen If e m P Mgcr het best oor in eene vergadering van den raad van Indié nederen hield daarbg eene zeer uitvoerige rede houdende een overzicht van zgn bestuur waarw het betoog gevlochten was dat hetgeen hij als mfniiter beloofd had verwezenlijk was geworden Tengevolge vap de uitvoerigheid van de rei door den aftredenden landvoègd gehöoden had de audientje die t en kalf eeo uré aangekoudigdi waa eerst tegen twae ure plaat De heer Mijer vertrok den volgenden morgen met de Soei aiay a naar Singapore Om vau dimr per mail naar Ehropa tcrng te koeren De gottvemenr geiieraii heeft zich naar Buitenzqrg begeven De heer fijer heelt terecht gezegd dat Z Ekc s Optreden sympathie venvekt betft Laat ons de hoop koesteren dat voor Indié een betet ïijdkring geopnd is ofschoon wij ons niet aan overdreven er v chtingen overgeven Vóisr zgn aftreden Jieeft de vorige G G on e be roijting van 1870 nög onderscheiden kredieten ge iid als tot een bedrag van 351 368 tot aauviïlltiig van afleelingen vau het departement anjustitie 4 2 S2 voor het ilepnrteinont van financiën en van ai H 47l voor het binneulandsch bestanr De Imq Bnde gt in zijn M iil overzicht fndien naar waarheid getuigd kan worden dat d heer MiJer bg zijn verirek naar Ne ierland de ondubbelzmnigste blijken van hoogachting en peraoonlgke f enegcnheid heeft ontvangen evenmin is het ovcrreven te zeggen dat wellicht nog nooit een nieuwe landvoogd bij zijne komst hier te lande in zoodanige mate de nlgeroeeiie s vmp ithie heeft ongewekt olë de heer Loudoa Er is om zoo te spreken niet verkeerds van hetwelk men doe hem goen herstelniets goed van hetwelk di k zij het prestigevan rijn perxoon men niet heizij een begin betzij de bevordens of d voortzetting verwacht Het g rocht wil dat deuttvoVrige toeapraak waafi mede de heer Mijer de landvoogdij aan den heerIjoodon overdro gedrukt en onder in den handel 1 komen temdijk algemeen verspreid zal worden Haar z ikelijke inhoud Js eene beschrijving van bej geen de heer Mijer ge lurende zijn vijfjarig bestuur op administratief terrein verricMte en in zjwver eenprotest tegen de criiiek van d t bcstnfr dpbr den tegenwoordigen miuisler van kulonicn in zgne memorie van toelichting bg de ludieche bi ootiagvoor 1872 Het voltooide geileelte Van den spoorweg KilaviaBuilenzorg heeft inde maaml CJct I 7 5997 55i opgebracht Hel cijfer der vervoerrfe personen wns in die maand riiiin S ï üOO l rst laags woedt de uitspraak van de raai van j i stitie in jiiji berichte oiiteigeningsprooes over een stuk grbnd pp Meuting verwacht Do eigenair vroeg 45 Oyoï d N l SpooifvregyMOTtaofamnj o od 5000 qiwwe oqpimiSsie van d eskundigen raainde de waarde van het perceel op 1800 Door het voltooiien eener slois behoorende tot de irrigatiewerken in de afdeeling Demak residentie S iinaraiig zijn in het district Samboog aldaar op nieuw 4O0t bonws sawith gewonnen Op Je werf van het marine etablissement te Sqerabaya is de liel gelegd van een radi rstoomsch ip ten behoeve der gouverMPments miriiic hier te lande Ten behoeve der noodlijdende Christenen in l erzië is lot heden te Batavia ruim 5000 gecollecteerd Laatste Berichten Londen 9 ï br in de zitting van het lager huis heeft de heer Forster een ballot bill ingediend die zouder dat er discusaien over gevoerd werden voor de eerste maal werd gelezen Ne W Tork 2 Febr De Etming i otó verklaart dat een oorlog met Engeland niet zeer waarschijnlijk is Het blad raadt de regeering aan een ttinke loyale houding aan te nemen Amerika zal zeer zeker een groote moreele zegepraal behaléu Londen 9 Febr De Timet zegt dat Engeland nimmer zicli aan t tractaat zal onttrekken Daal het kan en wil zich niet begeven In een tn t welken het tractaat bestemd was te eindigen ïvet te openen Ken telegram uit Philadelphia oan den Timtf gedagteekend van gisteren meldt dat de Amerika isohe regeering t aan de arbiters te Geneve overlateai wil te beslissen of in t tractaat al dan niet vanindirecte schad Vergoed ag sprake is Teneinde echter r een schikking te verzekeren die voor de toekomst alle geschil tnsschen Engeland en Amerika voorkomen zal wil zij geen gedeelte van hare memorie temgtrekkeu Versailles 9 Febr De heer Leon Say pW feet van het dep der Seine volhardt in zijile aan