Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1872

vraag om ontslag Als zijn opvolger wordt genoemd de heer Cochin Het denkbeeld ecner partieele vernieuwing dcr nationale vergadering wint blikbaar veld in de kringen der afgevaiurdisdeii Weenen 9 Febr De zoogenaamde noodwet op de verkiezingen is bij het huis van afgevaardigden ingediend Het ontwerp strekt om de regcenng te machtigen tot onmiddelgke nitschrgving van r phtstreeksche verkiezingen ter voorziening In de vacatures bij de 1 rijksraad en de landdagen zoodra een i evandigde zijp mandaat nederlent of om andere redenen als afgetreden moet beacbonwd worden New York 9 Febr De Nac Tork Tma tegt dat het thans duidelyk is dat Kngeland en Amerika by hunne opvatting over het triiotaat van Washington big ven volharden De conferentie te Geneva kan dus geen doel treffen en dat is ontmoedigend voor de toekomstige onderhandelingen De qnacjtie omtrent de Jlaiama clam zal waaréohgnlgk tot die geschillen gerekend moeten worden die den vrede brdreigen Over t algemeen achten de Amenkaanschc bladenden oorlog als onwaarschgnlgk De President isvoor eene schikking De Nem Tffri Herald zegt dat de Memorie der Kegeering met als een ultimatum aiingeboden L e confeureiitie te Geneve zal uitspraak doen Locaal TlVOLI Spoorstraat te houda Op ZOI PAG den 11 FEBRUARI 1872 des morgens ten 127 nre I1ATII ÉE MUSICALE Uit te voeren door Fransche Dnitsche en Hollandsche Artisten bestaande in Comieke Scènes etc etc Entree 15 Ct m Verteenng Op denzelfilen dag des avonds ten 7 ore Soiree Musicale A AFLOOP DAARVAN onder Directie van den Heer H F Oobissbn Entree 26 Ct in verteerlng Sociëteit Ons Genoegen Boelekade ZONDAG 11 FEBRUARI 1872 GROOTE BUITENGEWONE VOOBSrELLING te geven door het Hottei d imi clt iiooiwelflexrischap Een Vijand van Vooruitgang of JULIA uit den WESTEBBEBO Drama In Tafereelen GKVMOD dode Kort van Memorie Klacbdge Vaadeville in 1 Bedr f Entree voor Heeren Leden hunne Dames en Kaderen 25 cts Niet Leden en hunne Dames 40 cts Kinderen ih Derde Rang 25 cts de persoon Mnvang iea half 8 e Zie verder de groote en kleine billetten Openbace Verkooping jFAN EBNB BOnWIAmrONIHG De Notans J è BROüWERtfNIJHOFF te Haastrecht zal op WOENSDAG 14 FBBRUARIJ 1872 s morgens elf nnr bg Ls Blankbn te Haattrtcht ten verzoeke van den onherroepelijk gemachtigden schnldeischer van LEENDBRT BENSCHOP veilen en verkoopen De onlangs nieuw gebouwde BOÜWMANSWONING N 47 met HOOIBERG en ruim 8 Bunders best WEI en HOOILAND aan de Westzgde van de Gemeente Vlut Te aanvaarden bet land dadelijk de huizing 1 Mei e k Nadere inlichtingen zgn te bekomen zóó ten kantore van den Notaris J SCH UUTEN Hz te Dordrecht als van voornoemden Notans te Haaitrecht Openbare Verkoopingp van Woonhuis Tlmmermanswlnkei en WERKPLAATS B n 124 en 123 met TUIIJTJE aan het Marktveld te Haaetree u waarm sedert vele jaren de Timmermang affaire IS uitgeoefend en nog een HUISJE aan het Kerkhof te Haastrecht Alles dadehjk te aanvaarden Op WOENSDAG 28 FEBBÜARIJ 1872 s morgens elf uuï in Dn Vbxenuscuap te Haastrecht ten overstaan van den Notans J G BROUWER NUHOFF aldaar Goada Druk van Brinkman 1872 N 1166 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de 3tad gescliieA de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBR DAG De prgs per dne maanden is 1 75 franco per post 2 Burgerlijke Stand Okbobih 7 Febr Coriiiilia Dedenca onders A H Pe letter en A AlbloB Hendnca Jobanoa oadera L Haar mao ea t Vonk 8 Adalbarta Helena Maria oadera S J PrmMnbirg ea M vaa Vliet OtcUtstM 8 Febr J Danea fiO F J vso der Paow 2 J 8 m J M Groenendaal 82 j D an der Spelt 82 1 A van Vleuten 3 m C C Spar baag é m 9 ti Boamaa buiavr vao T Kmijabeer 62 j ADVERTENTIËN Na eene kortstondige ziekte overleed te Gmvenhage onze geliefde Ztister en Behnwdsnster H T van ELTEN Th va HOIÏWENBURG B H M va schouwenburg geb Oouda vak EiTEN Waldeck 11 Febr 1872 Eemge en algemeene kennisgemng Lokaal Not bh Vïrmaak Oosthaven Go da Vijfde voorstelling Aom het Toonvel Gezelschap via daa Kotterdamschen Schouwburg onder directie vao ALBBEGT VAN OLLEFEN op DONDERDAG 15 FEBRUARI 1872 Onze lieve Bloedverwanten Bekroond BIgapel in 3 bedrgvea naar bet Daitach van BouEiilcu iJkNEDix dic Zarllicben Verwaudtea OBvoLOB dooe Det kamertje van een Waschmeisje BIgapd met Zang lu 1 Bedrgf vrga naiolging dool C Altx ViN Rat Aanvang ten 7 ure PRUZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 99 Cts Tweede Rang 49 Cts WF Loting voor de plaatsen op Woensdag den 14 des morgens te 10 uren en kunnen op den dag der Voorstelling verder plaatsen besprQken yvorden tot des namiddags 3 uren T A WïtMlBil ® Haagsche Brood en Beschuitbakker bengt dat hfl tydel k ia VERHUISD naarden Raam wgk O n 536 naast het Bestedehngshuis Mandemakers TE K j OP a contant circa DRIE VIM TEBNEN aeer gemakkelijk te water te vervoeren Te bevragen bj H W BAELDE te Woerdt BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht De benchten uit irsukryk zijn scbaarech De hee Leliraiic wordt Uoor de republikeinen met lereodig genoegen begioet als minister vm binueul ken l e prefect der ijeine l eefl gemeend het voorbeeld vêa tyn chef den imnuter Ouimir Perier tenioetan volgen I by blyft sanilringen op fijp 0BtaIa uede MD protMt tegen het betluit Jer Nationale Vergt4 rii ia bel vooratel tot terugkeer naar Parye met ia ovorwegiug ia neuiau De b iroobnj toaoBU ie beeft bet voontcl aangeiioaieii van Keray om een balaatuig ta heffsn na da baiiilelauiazrltiuHeo eeu gewiohiige tap om de At TmuM makt eeaa i iéolie uit Farua b ud waaru o a verisekerd wonlt dat de minuter ran flaaooicu de beer I ou er Quertier m atwt ia oa fentdaag het gefaetle vierde balre milliard aan ds Uuitache regcenng uu ta betalen Zooaia men uob beniiacrt m et de Kraueche regeeriiig ingevolge da fferveukomst te Bterlyu grdotep van Ifi Jan tul 1 Uei dfzea jaara dit halve milliarij in veertiei iloagecbe teruyiien kweten soodat da voliloeniug thans i na 8 mnaiideu vroeger pbuws zou hebben dan waartoe da ïnuitobe t ertiujf ver iiipfat i iiet benuht W V r K l ie 111 hetTa rTuia werd grootendeels geheel in vervallen termijnen voldoen zou De berichtgever eJ door de Zaterdag di r Gladstone toegcegde voegt er blj dat de regerrmg elve geen initiatief Bleohiiire 1 H genomen heeft m e quaeetie betreffende de rcstee rende nog vrrsrbuldigile 3 milliardeu omdat zij eerst dit K l I 1 1 oiucu uujimi ZIJ eerst dit halve milliard voldoen ilde doch thans haar stenn am de nationiile pogingen tol beVnjding van het grt dg ied op uiiduhbelziuuige wijze schenken nl tie Zwitserscbe Stunderath 1 kümer ticefl ich met het besluit van drn nationalen raad tot afschaffing van de doodstraf met 21 le en 20 st mmen vereenigil Al is de meerderheid met schuierend heeft men toch allen grond om zich over dit lotuin ta verheugen te moer nu men uit de stemming znt hoe wdsrrland geioar liep om in zijne oonstiti tie eene instrlling te behouden welke niet meer iii deze eenw tehuis oehoort In de zitting tan het Prussolie huis van afgevaardigden zijH de debatten over de wet betielfciide het ohooltoez oht voor gi zot Do heer von Bismarck ners nogma ils op de laak bare houding der Kutliolicken te cnuver Int vaderland Overal wus de Katliotiike gfc tt ijkheid iiatio ntial gezii d iiitiiii slechts ui Duitsch uiid internationaal De belangen der Katholieke Kerk liggen haar nader aan het hart dan die des rjjks De leer v Bismarck dasd uitkomen dat hij zich houdf n ii de plichten door het Christelijk geiuuf opgelegd llij aeiit liet derhslve pluht do fundiiraeiiten un den btaaL e en zeer tegen de oaiivalleu dtr liepuU keuau ie besi lier men als tegenover die van niidei i n vnn w lar zy ook komen Na i en debat over de artikel pi den zg iia niet guedki uring der regeeriiig wyzigiiigeu te hebbvn oiidtrganii goedgekeurd wnurup de f heele wei raet W tegiu 171 slunnien nerd niiiigcuoinen De Wnitemlierp elie kimer vanafgeiaiirdi dcn heett Woensdfti di dsnssun ovi i het bekende vooistelOeaterlen b ti effende dt uigeammit ReaeivalieMe Door sterfgeval Wordt TER OVERNAME aangeboden eene welbeklante Affaire in T uw Borstelwerk enz die sedert 24 jaren een burger bestaan lereri He HUIS er bfl te koop Adres bg den eigenaar W ta du WOLF Korten Tiendeweg te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooplog op DONDERDAG èen 7 MAART 1872 des namiddags ten I nor in het Schaakboud op den Kleiw bfl A W TAN WBRKHOOVEN te Gouda van eene in volle werking sijnde SOHEEPMAKERIJ van ouds genaamd i r Booo met twee Hellingen groote Tunmerscbunr daartoe behooreode Oereedschappsn alsmede twee zeer soliede HUIZEN bevattende verschiUende Vertrekken twee Kelders Keukens dne Zolders Tnrftchntur ERVE en GROND alles te zamen mtnemeud geschikt staande en gelegen aan de Vaarw tenng en Plattenweg onmiddelgk nabg Gouda onder de gemeente van Reeutaijk Alles dadelgk te aanvaarden Bgieaffigeerea billetten breeder omschreven zgnde nadere iuformatiSn te bekomen ten kantore van den Notans MOLENAAR te WaddMumen Bfl eene Bnrger Jufvrouw wordt ten spoedigste gevraagd eene bekwame MEID van binnen of boiten deze stad tnsschen tde 20 it 30 jaim oud en van de Protest Godsdienst hnnr 60 Adres met franco bnevea onder letter W aan het Bureau decer Courant VERHURING bg enkele inschrgving op WOENSDAG den 6 MAART 1872 des voormiddags ten 10 ure ten huize van JAN SLOOTJES te Waddm veen aan het Dorp zgnde het vroegere Gemeentehuis van eene BODWIAHiSWONING met Koestalhngt Zomerhuis met Schuur waann Stalling en Dorachvloer Hooibarg Erve f mn en Boomgaard alsmede 23 Bunder zeer goed Wei en Hooi land DUEOBONDEN en eenig BOUWLAND Voorts nog 13 perceelen Wel Hooi en Bouwland alsmede DIJKGROND alles gelegen in den polder Middelburg onder Reeuwijk en dat wel voor den tfld van Vgf Jaren ingaande onmiddelflk De omscbrgving der perceelen en de conditien der verhuring liggen ter lezmg in ihbt Schaakbord op den Kleiweg te Gouda en ten hnize van JAN SLOOTJES bovengenoemd Nadere informatien te bekomen ten kimtore van den Notans MOLENAAR te Waddituneen GÖEDKOOPE nOZIEL DöHLEB op 24 Nocturne B 0 30 Fir KB Ecoutez moi Romance sans parole C 0 20 La Coquette Mazurka O 0 40 Geisselbbecht Marsch ans die Operette Zehn Madchen und kein Mann C 0 30 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda t 7 oensdftg 14 Februari GOUDSCHE COURANT Nieüws en AdverteDtieblad yoor Gouda en Omslrelien ADVERTENTIËN worden eplasM van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel uleer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar ploatsniunte Afcomlerlflke Nonuners VUF CBWTE gescMeden tot één nur des nk iddiga èp feé a d nitgave aangevangen De conclusie daroomniissie trekt omover te gaan tot de gemotlv e d orde van den dag Overwegeaile l dat da r eeriiig het reclu bteÜom deabetreifendo beeluiten van den bondsrw doorde laudavertegenwoordiging te doen goedkeuren en 2 dat hoewel de rijka coaelituue ook voor VVurtemberg verbindend ia door ndke basliuten de landaAniikbh ti ♦ zyne geaboiineerden dergelijk bulletin de la aomenp tion nationale po ir la liberation du temtoire grtitaa te verzaidrn totdat deze quaistie tot fene sooala ifder Frunachmaa hoopt gunstige oplossing zal gekomen 71J0 ututie met g h nk k wo s T r z zz L nzTj r f J P rtD voorgeueld om de verantwoorden i n T R Ze firmps verklaart zich bereid om giften voor bet nntioiiale doel te ontvangen en aan de later ta benoemen wwiimto f J Sick heeft nniueiis zyoe party voorgesteld om de twee Ie orerwegiog te spinten en la volgt te IfMni dat 2 slechts met toei ten iBing der laoilsverleiieiiwoordigiog van een gronda ttig recht afsUind gedaan kan worden ca de regethiy loo spoedig mnge lyk eene wat op de mmislntela vanntw iM deli kheid lödiencB moge In de fitting vaa Visdag ia I coneluaw der ooflimiaau met 80 lageu iti en het vgontel von 3iok doek alleen wat d ffliB terii l e troordelqfcb id batmftj wtt Sft tagw 9 itutmtB ai aiin an Ue PuUm CaUoluA behdat het itt kl nit RoM dat da Fam aMn eeoe Kooydiek ui aUvaardigen bctrefTeade hat openbaar oudenrga Unarm lal hij verklaren dat men overal het syateeu van verplicht en leeken n v uirciji aan üe reg xsra=r A H =£= it55 I v ii m 10 voeren Hetwelk athpi tiach en bovendien tiranniek ia daar bet strekt 001 met verkrachting vaa de vryheid van geweten de ouders te dwingen hunne kinderen naar de scholen te lenden waar bet ongeloof geleemard wordt l a a tting van hel bngelsehe wrlrmei t op 11 Donderda was wat bet boogerhuw betreft lUtarst kort en onbeduidend Die lil het lagerhuis werd grootendeels geheel vcnuitwoordeo af anheidm vnn bet plan vaamaarteu slutte ernc mit de behoeften leqjivaleerende lom byeeiigebtaoht al worden Om verschillende redenen acbt de redactie het voorstel van het eomitë vanNiincy het beate namelijk om een vnje inschrgnngtonder eenigea dwang door geheel Fnnkngk opeate stellen ea san ileze inacbrijvmgen de voorwaani te verbinden dat zy slechts geldig blijvto voor hetgeval dat voor SUO millioeo trancs of meer giteekendia Blnveo de rrqwiiiige inwiirgvingeii begedeu dit e VÏ aan v er e iaehen de heho lia en ander middd dat rain of meer dwang oefent eene belaatii eengedwongen leening aa In dit geval ion het oabiMyk zyn dat zy die rards vromer uit vaderland iieile vojgeua of boven hunne kriehten vrywil n hadden d i J uu i uuur uwangmai i c f tp u K uwüruiaostoue toetfe egde blj drt de regemiig Ive geen initiatief p h ige dn kbetuigiiig aaÜ den ftredenil n v rzilter Ueiueoii eitena de door dezen aan het lagerhuisen daardoor aan H i i meerdere oBers gel wangen loudeu word ep Ie lemf beeft daarom andera in dat extra blad drie msohrgvingsb jetieu gevoegd waarby de oodei eteekendeo zicli verbinden om t olgens het plan van Naucy voor een bepaalde som in te achryven betaalbaar ia 4 termynen en invorderbaar duur le Tempt Het blad vangt Ie lijst der door de red lotie ontvangen giften in dit eerste nummfr vhu het bulletin aan met een toUal Vin 84 105 55 fnncs daardurr J e agerhaisen daardoor aan de geheele natie bewezen langdurige werd dl T e P Op deze w Lrden h i lin K en door den heer üen aon met bewogen stem geant oord ten iT u V i gelijk taverwaoh ten aa da heer Brand vertegenwoordiger van Cam bridgeah re tot zgu opvolger benoemd Ite tngel ïhe io bevat eene depdcbe uit NewI r er = d t de o nbare meening IT Li d n ordt van de o er uigi g memorir r t t t van Amerika zijn memorie niet kan wyzigen lyne indirecte eisoben toc i o erdreven zyn Hel publiek wordt daarenboven ongeruster De Tribune bevat een belimgryken brief mt W gunste van de hngelsche opvdting van ttractaat Onder de vele plannen welke m dit bulletin voorkomen trekt erne ontwerp lerning de aaiidarht die de voorkeur verdient boveu het bekende voi rstel van den heer de Soubevm om lat y ieder burger dwingt naar vermogen daaraan dei l te nemen De voorsleller wd iO OOO QOO obligatien au 100 francs door den stant doen uitgeven en naar veri ouding van het aantal der bevolking de opbrengst der belastingen de statistieke opgaven omtrent welvaart en bloei enz over alle gemeenten van trankryk verdeelen De gemeei tebesturen verdeelen in overleg met de zetters der belastingen de bun toebedoelde obligation weder over de ingezetenen De 100 francs zijn betaalbaar in 4 termynen en de titels zullen aan ds beurs verhandelbaar zyn De uitloting met premicn heel in 20 jaren plaol welke voor de helft m vilven en voor de audere helft Iraiisolie 5 pCt rente ripart uitbeiaall worden De eerste trekking heeft eeu jaar na den a it ten stortiiigatermyn plaats FRANKRIJK De beweging trn gunste van een nationale insohry ving tot bevrydiug van het grondgebied nei nil dagelyks toe eu aan alle zyden siroomen niet alleen gilten maar ook plannen toe om dit vaderlandslievend denkbeeld te verwczeulyken Von enkele dezer plan nen die in de nation Ie lergadeiing ingediend zyn maakten hjj vroeger reeds meld ng eu faun aantal 18 legio zoodat er uiet aan te denken valt om ook mhnr eeu eeuigszins uauvi keurige opgave van al deze plannen te kunnen duen Le lemft heeft gisteren een bjvoigsel uitgegeven ivaar n alles opgenunion urdt w t tui opzchte lan de e nationale zaak ge sclirevoii gispiukeii gegeven of gedaan iiordt en geeft int voornemen te kennen om dagfujks aan Met byzuiidere ingenomenheid begroet men het volgende iaderland lievpnds stukje ven een werkman te t harleville in le Nord Eat Er zyn velen ouder de arbeidende klasse die geen middelen bezitten om ook door hunne giften by to dragen tot de bevryding van het land en anderen die wel daartoe in staat vyn doch hunne geringe offers niet durven geven meenende dal dezen te on beteekeneqd zyn Ik ben zelf een werkman eu ga Iflof het middel gevonrlen te hebben waardoor iedereen naar zijoe kraoliteii aan dit goede werk kan deelnemen Gewoonlyk gebruiken wy onze vrye dagen tot iiitspnuntiig Laot lulere Miiifda duur ons vuor het iierk besteed worden ui U opbrpnijsl van dit werk m ban leii biyieii cli r pitiou Liten zy vim hn i kant die de eu weikdng wiiiiieu liet voordeel dut iiy